Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Písomná informácia pre používateľa - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuByetta
Kód ATC klasifikácieA10BX04
Látkaexenatide
VýrobcaAstraZeneca AB

Písomná informácia pre používateľa

Byetta 5 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere Byetta 10 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere exenatid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Byetta a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Byettu

3.Ako používať Byettu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Byettu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Byetta a na čo sa používa

Byetta obsahuje liečivo exenatid. Je to injekčný liek používaný na zlepšenie kontroly hladiny cukru v krvi u dospelých s diabetes mellitus typu 2 (cukrovka nezávislá na inzulíne).

Byetta sa používa spolu s inými antidiabetikami – metformínom, sulfonylmočovinou, tiazolidíndiónom a bazálnym alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom. Lekár vám teraz predpísal Byettu, prídavný liek na lepšiu reguláciu cukru v krvi. Pokračujte v dodržiavaní vášho dietetického programu a programu cvičení.

Diabetes (cukrovku) máte preto, že vaše telo neprodukuje dostatok inzulínu na reguláciu hladiny cukru v krvi, alebo ak vaše telo nie je schopné inzulín správne využívať. Liek v Byette pomáha vášmu telu zvýšiť tvorbu inzulínu pri vysokej hladine cukru v krvi.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Byettu

Nepoužívajte Byettu

-ak ste alergický na exenatid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti

6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Byettu, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickú sestru.

-Pri použití tohto lieku v kombinácii so sulfonylmočovinou sa môže objaviť nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Ak si nie ste istý, či niektorý z vašich liekov neobsahuje sulfonylmočovinu, poraďte sa so svojim lekárom, lekárnikom alebo diabetologickou sestrou.

-Ak máte diabetes typu 1 alebo diabetickú ketoacidózu (nebezpečný stav vyskytujúci sa pri cukrovke) nemali by ste užívať tento liek.

-Ako podávať tento liek. Liek sa má podávať injekčne pod kožu a nie do žily alebo svalu.

-Keď máte závažné problémy s pomalým vyprázdňovaním žalúdka alebo trávením jedla, používanie tohto lieku sa neodporúča. Liečivo v tomto lieku spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, takže jedlo prechádza cez žalúdok pomalšie.

-Ak ste niekedy mali zápal pankreasu (pankreatitídu) (pozri časť 4). Ak ste schudli príliš rýchlo (viac ako 1,5 kg za týždeň), poraďte sa o tom so svojím lekárom, pretože to môže spôsobiť problémy, ako sú žlčové kamene. Použitie tohto lieku sa neodporúča, keď máte závažné ochorenie obličiek alebo ste na dialýze. Je len málo skúseností s týmto liekom u pacientov s ochorením obličiek.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože neexistujú žiadne skúsenosti s týmto liekom v tejto vekovej skupine.

Iné lieky a Byetta

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, predovšetkým:

-lieky na liečbu cukrovky typu 2, ako sú inzulíny a iné lieky, ktoré účinkujú ako Byetta (napr. liraglutid a exenatid s predĺženým uvoľňovaním), pretože užívanie týchto liekov s Byettou sa neodporúča.

-lieky používané na zriedenie krvi (antikoagulanciá), napr. warfarín, pretože na začiatku liečby týmto liekom bude možno potrebné doplnkové sledovanie INR zmien (meranie zamerané na schopnosť krvi zrážať sa).

Poraďte sa so svojim lekárom, či je potrebné zmeniť čas, kedy užívate iné tablety, pretože tento liek spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a môže ovplyvniť účinok liekov, ktoré musia prejsť žalúdkom rýchlo, napr.:

-Gastrorezistentné (odolné voči žalúdočnej šťave) tablety alebo kapsuly (napr. lieky, ktoré znižujú

žalúdočnú kyselinu (inhibítory protónovej pumpy)), ktoré nemajú ostať vo vašom žalúdku príliš dlho, sa musia užívať hodinu pred alebo štyri hodiny po podaní tohto lieku.

-Niektoré antibiotiká treba užiť hodinu pred podaním injekcie s Byettou.

-Tablety, ktoré musíte užívať s jedlom, je najlepšie užiť s jedlom v tom čase, keď si nepodávate tento liek.

Byetta a jedlo, nápoje

Tento liek si podávajte kedykoľvek počas 60 minút (1 hodiny) pred jedlom (Pozri časť 3 “Ako používať Byettu”). Neužívajte tento liek po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či tento liek môže poškodiť vaše ešte nenarodené dieťa. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek, keďže sa nemá užívať v priebehu tehotenstva.

Nie je známe, či exenatid prechádza do materského mlieka. Tento liek sa nemá užívať v priebehu dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak používate tento liek v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo inzulínom, môže sa u vás vyskytnúť nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Hypoglykémia môže znížiť vašu schopnosť sústrediť sa.

Prosím, majte tento možný problém na pamäti vo všetkých situáciách, v ktorých by ste mohli seba a svoje okolie vystaviť riziku (napr. pri vedení auta alebo obsluhe strojov).

Byetta obsahuje metakrezol

Metakrezol môže spôsobiť alergické reakcie.

Byetta obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. je v podstate „bez sodíka“.

3.Ako používať Byettu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo diabetologická sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickej sestry.

Byetta je dodávaná v dvoch silách: Byetta 5 mikrogramov (µg) a Byetta 10 mikrogramov (µg). Lekár vám môže povedať, aby ste spočiatku používali Byettu 5 mikrogramov (µg) dvakrát denne. Po 30 dňoch podávania Byetty 5 mikrogramov (µg) dvakrát denne môže lekár zvýšiť vašu dávku na Byetta

10 mikrogramov (µg) dvakrát denne.

Ak máte vyše 70 rokov a máte problémy s obličkami, získanie tolerancie na dávku Byetty 5 mikrogramov (µg) môže trvať dlhšie než 30 dní, takže vám lekár nemusí zvýšiť dávku.

Jedna injekcia naplneného pera vám dodá vašu dávku. Nemeňte dávkovanie, pokiaľ vám to neprikázal lekár.

Tento liek sa má podávať injekčne kedykoľvek počas 60 minút (1 hodiny) pred ranným a večerným jedlom, alebo pred dvomi hlavnými jedlami dňa, medzi ktorými by malo uplynúť minimálne 6 hodín.

Nepoužívajte tento liek po jedle.

Tento liek sa má podávať injekčne pod kožu (subkutánna injekcia) v hornej časti nohy (stehna), v oblasti žalúdka (brucha) alebo v hornej časti ramena. Ak užívate Byettu aj inzulín, musíte si každý liek podávať osobitne.

Nebudete si musieť denne kontrolovať hladinu cukru, aby ste si nastavili dávku Byetty. Avšak, ak užívate aj sulfonylmočovinu alebo inzulín, váš lekár vás môže požiadať, aby ste si kontrolovali hladinu cukru v krvi na úpravu dávky sulfonylmočoviny alebo inzulínu.

Inštrukcie na používanie pera Byetta nájdete v priloženom Návode na používanie injekčného pera.

Pred prvým použitím vás musí váš lekár alebo zdravotná sestra poučiť, ako si podať Byettu.

S perom Byetta je vhodné používať ihly od spoločnosti Becton, Dickinson and Company. Injekčné ihly nie sú súčasťou balenia.

Pre každú injekciu použite novú ihlu a po každom použití ju zlikvidujte do odpadu. Tento liek je určený iba pre vás; nikdy si pero Byetta nepožičiavajte s inými osobami.

Ak použijete viac Byetty, ako máte

Ak ste si podali viac tohto lieku, ako ste mali, poraďte sa so svojím lekárom alebo choďte priamo do nemocnice. Podanie príliš veľkého množstva tohto lieku môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, závrat alebo prejavy nízkej hladiny cukru v krvi (pozri časť 4).

Ak zabudnete použiť Byettu

Ak si zabudnete podať jednu dávku tohto lieku, vynechajte túto dávku a pokračujte s ďalšou dávkou v pôvodne predpísanom čase. Nepoužívajte dávku navyše ani nezvyšujte množstvo ďalšej dávky, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Byettu

Ak máte pocit, že by ste mali prestať používať tento liek, najprv sa poraďte so svojim lekárom. Ak prerušíte užívanie tohto lieku, môže to ovplyvniť vašu hladinu cukru v krvi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie (anafylaxia) boli zaznamenané zriedka (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí).

Okamžite navštívte lekára, ak spozorujete také príznaky ako

opuch tváre, jazyka alebo hrdla (angioedém)

vyrážka, svrbenie a rýchly opuch tkanív krku, tváre, úst alebo hrdla

ťažkosti s prehĺtaním

žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Prípady zápalu pankreasu (pankreatitídy) sa zaznamenali (frekvencia neznáma) u pacientov užívajúcich tento liek. Pankreatitída môže byť závažný, potenciálne život ohrozujúci stav.

Ak ste prekonali pankreatitídu, žlčníkové kamene, alkoholizmus, alebo ste mali vysokú hladinu triglyceridov (tukových látok), oznámte to svojmu lekárovi. Tieto ochorenia môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že dostanete pankreatitídu alebo že sa toto ochorenie znovu objaví, a to nezávisle od toho, či užívate tento liek alebo nie.

PRESTAŇTE užívať tento liek a okamžite kontaktujte svojho lekára ak máte silné alebo pretrvávajúce bolesti v oblasti žalúdka sprevádzané vracaním alebo bez neho, pretože môže ísť o zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu).

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

nevoľnosť (nevoľnosť je najčastejšia po prvom použití tohto lieku, ale časom u väčšiny pacientov ustupuje)

vracanie

hnačka

hypoglykémia (nízka hladina cukru).

Keď sa tento liek používa s liekom obsahujúcim sulfonylmočovinu alebo s inzulínom, môžu sa veľmi často vyskytnúť epizódy nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia, obvykle mierna až stredne závažná). Počas používania tohto lieku možno bude potrebné znížiť dávku vášho lieku obsahujúceho sulfonylmočovinu alebo dávku inzulínu. Medzi príznaky a prejavy nízkej hladiny cukru v krvi môžu patriť bolesť hlavy, ospanlivosť, telesná slabosť, závrat, zmätenosť, podráždenosť, hlad, rýchly srdcový tep, potenie a nervozita. Váš lekár vás bude informovať o tom, ako sa lieči nízka hladina cukru v krvi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

závrat

bolesť hlavy

nervozita

zápcha

bolesť v oblasti žalúdka

nadúvanie

svrbenie (s vyrážkou alebo bez vyrážky)

porucha trávenia

plynatosť

zvýšené potenie

strata energie a sily

pálenie záhy

strata chuti do jedla

Tento liek môže znížiť vašu chuť do jedla, množstvo potravy, ktorú zjete a vašu telesnú hmotnosť.

Ak sa vaša telesná hmotnosť zníži príliš prudko (viac než 1,5 kg za týždeň), oznámte to svojmu lekárovi, pretože to môže spôsobiť problémy, ako sú žlčové kamene.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí):

znížená funkcia obličiek

dehydratácia (znížené množstvo tekutín v tele), všeobecne spojená s nevoľnosťou, vracaním a/alebo hnačkou

nezvyčajná chuť v ústach

grganie

reakcie v mieste podania injekcie (sčervenanie)

ospanlivosť

vypadávanie vlasov

zníženie telesnej hmotnosti

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 ľudí):

intestinálna obštrukcia (upchatie čriev)

Okrem toho boli zaznamenané niektoré ďalšie vedľajšie účinky (s neznámou frekvenciou výskytu, nedá sa určiť z dostupných údajov)

Zmeny INR (miera rýchlosti riedenia krvi) boli hlásené pri súčasnom užívaní s warfarínom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo diabetologickú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Byettu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Keď začnete používať vaše pero, uchovávajte ho pri teplote do 25 ºC počas 30 dní. Po 30 dňoch používané pero znehodnoťte, aj keď v pere zostane nespotrebovaný liek.

Nasaďte na pero kryt, aby bolo chránené pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Zlikvidujte do odpadu každé pero Byetta, ktoré bolo zamrazené.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete častice v roztoku, alebo ak je roztok zakalený či sfarbený.

Neuchovávajte pero s nasadenou ihlou. Ak zostane ihla nasadená na pere, liek môže z pera vytekať, alebo sa v náplni môžu vytvoriť vzduchové bubliny.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Byetta obsahuje

-Liečivo je exenatid.

-K dispozícii sú dva typy naplnených pier. Jedným je možné podávať jednotkové dávky 5 mikrogramov (µg) a druhým 10 mikrogramov (µg).

-Každá dávka injekčného roztoku (injekcie) Byetty 5 mikrogramov obsahuje 5 mikrogramov (µg) exenatidu v 20 mikrolitroch.

-Každá dávka injekčného roztoku (injekcie) Byetty 10 mikrogramov obsahuje 10 mikrogramov (µg) exenatidu v 40 mikrolitroch.

-Každý mililiter (ml) injekčného roztoku obsahuje 0,25 miligramov (mg) exenatidu.

-Ďalšie zložky sú metakrezol (44 mikrogramov/dávka v injekčnom roztoku Byetty 5 mikrogramov (µg) a 88 mikrogramov/dávka v injekčnom roztoku Byetty 10 mikrogramov (µg), manitol, ľadová kyselina octová, trihydrát octanu sodného a voda na injekciu (pozri časť 2).

Ako vyzerá Byetta a obsah balenia

Byetta je číra a bezfarebná tekutina (injekčný roztok), ktorou je naplnený sklenený zásobník v aplikačnom pere. Keď sa pero vyprázdni, nie je možné ho opätovne použiť. Každé pero obsahuje 60 dávok, čo umožňuje podanie počas 30 dní pri dvoch injekciách denne.

Byetta je dostupná v dvoch veľkostiach balenia – 1 a 3 naplnené perá. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

Výrobca

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Spojené kráľovstvo

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PERA

Byetta 5 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere (exenatid)

Časť 1. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O VAŠOM PERE BYETTA

Predtým, ako začnete, prečítajte si celú túto časť. Potom prejdite na časť 2 – začíname.

PRED použitím vášho pera Byetta si pozorne prečítajte tieto pokyny. Prečítajte si tiež Písomnú informáciu pre používateľa Byetty, ktorá je dodávaná v škatuli s perom Byetta.

Pero musíte používať správnym spôsobom, aby ste z Byetty mali čo najväčší osoh. Neúplné dodržiavanie týchto pokynov môže viesť k podaniu nesprávnej dávky, k pokazeniu pera alebo k infekcii.

Tieto pokyny nenahrádzajú konzultáciu s vaším ošetrujúcim lekárom o vašom zdravotnom stave alebo o vašej liečbe. Ak máte problémy s používaním pera Byetta, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠOM PERE BYETTA

Byetta sa podáva injekčne dvakrát denne, pero obsahuje dostatočné množstvo lieku na 30 dní. Dávky si nemusíte merať, pero odmeria pre vás každú dávku.

NEPRENÁŠAJTE TENTO LIEK V PERE BYETTA DO INJEKČNEJ STRIEKAČKY.

Pero nepoužívajte, ak akákoľvek časť vášho pera vyzerá pokazená alebo poškodená.

Nepožičiavajte svoje pero ani ihly nikomu, vyhnete sa tým prenosu infekcie.

Neodporúča sa, aby toto pero používali slepci alebo osoby s poruchami zraku. Budú potrebovať pomoc osoby, ktorá je zaškolená na používanie pera.

Lekári alebo iní zdravotnícky personál majú dodržiavať miestne alebo inštitucionálne pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s ihlami.

Dodržiavajte pokyny pre hygienickú techniku podávania injekcií, ktorú vám odporučil váš lekár.

Podľa časti 2 postupujte len pri nastavení nového pera pred prvým použitím.

Časť 3 tohto návodu sa má používať pri každom podaní injekcie.

O INJEKČNÝCH IHLÁCH

S vaším perom Byetta je vhodné používať ihly od spoločnosti Becton, Dickinson and

Company.

Mám používať pre každé podanie injekcie novú ihlu?

Áno. Ihly nepoužívajte opakovane.

Po každom podaní injekcie ihneď odstráňte ihlu. Tým zabránite vytekaniu Byetty, obmedzíte tvorbu vzduchových bublín, zabránite upchatiu ihly a znížite riziko infekcie.

Nikdy nestláčajte injekčné tlačidlo na pere, pokiaľ nie je nasadená ihla.

Akým spôsobom mám zlikvidovať ihly?

Použité ihly odhadzujte do nádoby odolnej voči prepichnutiu alebo tak, ako vám odporučil váš ošetrujúci lekár.

Neodhadzujte pero s nasadenou ihlou.

UCHOVÁVANIE VÁŠHO PERA BYETTA

Ako mám uchovávať svoje pero Byetta?

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke. Ak vám niektoré pero Byetta zamrzne, znehodnoťte ho.

Počas používania sa má vaše pero Byetta uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Na ochranu pred svetlom nasaďte na pero kryt.

Neuchovávajte pero Byetta s nasadenou ihlou. Ak ihla zostane nasadená, liek môže vytekať z pera Byetta alebo sa v zásobníku môžu vytvárať vzduchové bubliny.

Svoje pero aj ihly uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Ako dlho môžem používať pero Byetta?

Pero Byetta používajte len 30 dní po nastavení nového pera na prvé použitie.

Po 30 dňoch používané pero Byetta znehodnoťte, aj keď v pere zostane nespotrebovaný liek.

Poznačte si dátum prvého použitia svojho pera a dátum o 30 dní neskôr v kolónkach nižšie:

Dátum prvého použitia

Dátum likvidácie pera

Nepoužívajte Byettu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Ako mám čistiť svoje pero Byetta?

V prípade potreby očistite vonkajšiu časť pera čistou, vlhkou handričkou.

Počas normálneho používania sa na vonkajšej špičke zásobníka môžu objaviť biele častice. Môžete ich očistiť utierkou alebo tampónom namočenými v liehu.

Pozrite si, prosím, priloženú Písomnú informáciu pre používateľa Byetty. Ďalšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár.

Časť 2. ZAČÍNAME

Prečítajte si pokyny v tejto časti a postupujte podľa nich len v prípade, že ste si prečítali časť 1 - čo potrebujete vedieť o vašom pere Byetta.

Nastavte si svoje nové pero tesne pred jeho prvým použitím. Postupujte podľa Nastavenie nového pera len jedenkrát. Pri bežnom používaní neopakujte Nastavenie nového pera. Ak ho budete opakovať, miniete Byettu ešte pred uplynutím 30 dní jej používania.

SÚČASTI PERA BYETTA

Modrý kryt pera

Zásobník

Tekutina

Štítok

Dávkovacie

Dávkovací

Injekčné

 

 

 

Byetta

 

okienko

gombík

tlačidlo

SÚČASTI IHLY

 

SYMBOLY V DÁVKOVACOM OKIENKU

 

(Ihly nie sú dodávané s perom)

 

pripravené na vytiahnutie dávkovacieho

 

 

 

 

 

 

 

 

gombíka

 

 

 

 

 

 

pripravené na otáčanie do dávkovacej

 

 

 

 

polohy

 

 

 

 

 

 

pripravené na podanie injekcie

 

 

 

 

5 mikrogramov (µg)

 

 

Vonkajší

Vnútorný Ihla

Papierový

dávkovací gombík zasunutý a pripravený

 

kryt ihly

kryt ihly

štítok

na resetovanie

 

 

NASTAVENIE NOVÉHO PERA – VYKONAJTE HO LEN JEDENKRÁT KROK A Skontrolujte pero

Pred použitím si umyte ruky.

Skontrolujte označenie na štítku pera, aby ste sa ubezpečili, že je to vaše 5 µg pero.

Odstráňte z pera modrý kryt.

Skontrolujte Byettu v zásobníku. Tekutina má byť číra, bezfarebná a bez častíc. Ak nie je, nepoužívajte ju.

Poznámka: Malá vzduchová bublinka v zásobníku je normálny jav.

KROK B Nasaďte ihlu

Odstráňte papierový štítok z vonkajšieho krytu ihly.

Nasuňte vonkajší kryt ihly, ktorý obsahuje ihlu, v priamej polohe na pero, potom otáčajte ihlou až kým nie je bezpečne upevnená.

Stiahnite z ihly vonkajší kryt. Nezahadzujte ho. Vonkajší kryt ihly sa použije pri odstraňovaní ihly z pera po podaní injekcie.

Stiahnite z ihly vnútorný kryt a zahoďte ho. Môže sa objaviť malá kvapka tekutiny. Je to normálny jav.

KROK C Nastavenie dávky

Skontrolujte, či je v dávkovacom okienku znak . Ak nie je, otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa neobjaví v dávkovacom okienku znak .

Povytiahnite dávkovací gombík pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Otáčajte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá na pozíciu .

Uistite sa, že podčiarknutá 5 je v strede dávkovacieho okienka.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek na pozíciu , pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK D Príprava pera

Nasmerujte ihlu pera dohora a smerom od vás.

STLAČTE A DRŽTE

Na úplné stlačenie injekčného tlačidla, pokiaľ sa dá, použite palec, potom držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5.

Ak sa na hrote ihly neobjaví prúd alebo niekoľko kvapiek tekutiny, zopakujte kroky

C a D.

Ak sa v strede dávkovacieho okienka objaví znak A ZÁROVEŇ ste na konci ihly videli prúd alebo niekoľko kvapiek tekutiny, príprava pera je ukončená.

Poznámka: Ak neuvidíte na hrote ihly tekutinu ani po 4 pokusoch, pozrite Často kladené otázky,

číslo 3 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK E Ukončite nastavenie nového pera

Otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Teraz je Nastavenie nového pera dokončené. Neopakujte časť 2 pri bežnom používaní, ak to budete robiť, miniete Byettu pred uplynutím 30 dní jej používania.

Teraz ste pripravený na vašu prvú dávku Byetty.

Prejdite na časť 3, krok 3, kde sú pokyny ako si injekčne podať vašu prvú bežnú dávku.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík, pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

Časť 3. BEŽNÉ POUŽÍVANIE

Teraz, keď ste dokončili Nastavenie nového pera, postupujte podľa časti 3 pri všetkých vašich injekčných podaniach.

KROK 1 Skontrolujte pero

Pred použitím si umyte ruky.

Skontrolujte označenie na štítku pera, aby ste sa ubezpečili, že je to vaše 5 µg pero.

Stiahnite z pera modrý kryt.

Skontrolujte Byettu v zásobníku.

Tekutina má byť číra, bezfarebná a bez častíc. Ak nie je, nepoužívajte ju.

Poznámka: Malá vzduchová bublinka vám neuškodí, ani neovplyvní vašu dávku.

KROK 2 Nasaďte ihlu

Odstráňte papierový štítok z vonkajšieho krytu ihly.

Nasuňte vonkajší kryt ihly, ktorý obsahuje ihlu, v priamej polohe na pero, potom otáčajte ihlou až kým nie je bezpečne upevnená.

Stiahnite z ihly vonkajší kryt. Nezahoďte ho. Vonkajší kryt ihly sa použije pri odstraňovaní ihly z pera po podaní injekcie.

Stiahnite z ihly vnútorný kryt a zahoďte ho. Môže sa objaviť malá kvapka tekutiny. Je to normálny jav.

KROK 3 Nastavenie dávky

Skontrolujte, či je v dávkovacom okienku znak . Ak nie je, otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa neobjaví v dávkovacom okienku znak .

Povytiahnite dávkovací gombík pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Otáčajte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá na pozíciu .

Uistite sa, že podčiarknutá 5 je v strede dávkovacieho okienka.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek na pozíciu , pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 4 Injekčné podanie dávky

Uchopte pero pevne do ruky.

Vyhnite sa veľmi pevnému stisnutiu kože pred podaním injekcie. Vpichnite ihlu do kože hygienickou injekčnou technikou, ktorú vám odporučil váš lekár.

sekúnd

STLAČTE A DRŽTE

Na úplné stlačenie injekčného tlačidla, pokiaľ sa dá, použite palec, potom držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5, aby ste si podali celú dávku.

Pôsobte rovnakým tlakom na injekčné tlačidlo, keď vyťahujete ihlu z kože. Pozrite si Často kladené otázky 4.

Podanie injekcie je ukončené, keď sa v strede dávkovacieho okienka objaví znak .

Teraz je pero pripravené na resetovanie.

Poznámka: Ak spozorujete niekoľko kvapiek Byetty, ktoré vytekajú z ihly po podaní injekcie, injekčné tlačidlo nebolo úplne stlačené. Pozrite Často kladené otázky, číslo 5 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 5 Resetovanie pera

Otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík alebo ak z pera uniká tekutina, nebola podaná celá dávka. Pozrite Často kladené otázky, číslo 5 a 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 6 Odstráňte a znehodnoťte ihlu

Ihlu odstráňte po každom podaní.

Opatrne nasaďte vonkajší kryt ihly naspäť na ihlu.

Odskrutkujte ihlu.

Pred uchovávaním nasaďte na pero modrý kryt.

Ihly odhoďte do nádobky odolnej voči prepichnutiu alebo tak, ako vám odporučil váš lekár.

KROK 7 Uchovajte pero pre ďalšiu dávku

Vaše pero Byetta uchovávajte vhodným spôsobom. (Viac informácii nájdete pod názvom

Uchovávanie vášho pera Byetta v časti 1 tohto návodu na používanie.)

Ak je čas na Vašu ďalšiu bežnú dávku, prejdite na časť 3, krok 1 a zopakujte kroky 1 - 7.

Časť 4 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Musím vykonať Nastavenie nového pera pred podaním každej dávky?

Nie. Nastavenie nového pera sa vykonáva iba jedenkrát, tesne predtým, ako sa použije každé nové pero po prvýkrát.

Cieľom nastavenia je uistenie, že vaše pero Byetta je pripravené na používanie počas nasledujúcich 30 dní.

Ak zopakujete Nastavenie nového pera pred každou bežnou dávkou, nezostane vám dostatok Byetty na 30 dní. Malé množstvo Byetty spotrebované počas Nastavenia nového pera neovplyvní dávkovanie Byetty počas 30 dní.

2.Prečo sú v zásobníku vzduchové bublinky?

Malá vzduchová bublinka je normálny jav. Neuškodí vám, ani neovplyvní vašu dávku.

Ak sa pero uchováva s nasadenou ihlou, v zásobníku sa môžu tvoriť vzduchové bubliny.

Neuchovávajte pero s nasadenou ihlou.

3.Čo mám robiť, ak po štyroch pokusoch počas Nastavenia nového pera nevyjde z hrotu ihly

Byetta?

Odstráňte ihlu tak, že opatrne nasadíte vonkajší kryt ihly naspäť na ihlu. Odskrutkujte ju a znehodnoťte vhodným spôsobom.

Nasaďte novú ihlu a zopakujte Nastavenie nového pera, kroky B – E, v časti 2 tohto návodu na používanie. Ak uvidíte niekoľko kvapiek alebo prúd tekutiny vytekajúci z hrotu ihly, nastavenie je skončené.

4.Prečo vidím čiastočky v náplni po podaní injekcie?

Po injekcii sa môžu v náplni objaviť čiastočky alebo odfarbenie. Toto môže nastať, ak kožu veľmi pevne stisnete, alebo ak ste uvoľnili tlak na injekčné tlačidlo skôr, ako ste vytiahli ihlu z kože.

5. Prečo vidím Byettu vytekať z ihly po podaní injekcie?

Je to normálny jav, ak jedna kvapka zostane na hrote ihly po skončení podania injekcie. Ak spozorujete viac ako jednu kvapku:

Asi ste nedostali úplnú dávku. Nepodávajte si ďalšiu dávku. Poraďte sa so svojím lekárom, ako postupovať pri neúplnej dávke.

Aby ste tomu zabránili, pri vašej ďalšej dávke úplne zatlačte a držte stlačené injekčné tlačidlo a pomaly počítajte do 5 (pozrite časť 3, krok 4: Injekčné podanie dávky).

6.Čo znamenajú šípky?

Šípky znamenajú, že ste pripravený na ďalší krok. Tieto šípky ukazujú smer vytiahnutia

alebo otočenia dávkovacieho gombíka v ďalšom kroku. Tento symbol znamená, že dávkovací gombík je stlačený a pero je pripravené na resetovanie.

7. Ako spoznám, že podanie injekcie je skončené?

Podanie injekcie je skončené:

keď ste úplne stlačili injekčné tlačidlo na doraz pokiaľ sa dá

a

keď ste počítali pomaly do 5, pričom stále držíte stlačené injekčné tlačidlo a ihla je stále vpichnutá do kože.

a

v strede dávkovacieho okienka je znak .

8.Kde si mám podať injekciu Byetty?

Byetta sa má podávať injekčne do vášho brucha, stehna alebo ramena použitím injekčnej techniky, ktorú vám odporučil váš ošetrujúci lekár.

Predná časť Zadná časť

9. Čo robiť, keď nemôžem vytiahnuť, otočiť ani stlačiť dávkovací gombík?

Skontrolujte symbol v dávkovacom okienku. Postupujte podľa krokov pre zodpovedajúci symbol.

Ak je v dávkovacom okienku :

Vytiahnite dávkovací gombík, kým sa neobjaví .

Ak je v dávkovacom okienku a dávkovací gombík sa nedá otočiť:

V zásobníku vášho pera Byetta môže byť nedostatok tekutiny na podanie úplnej dávky. Malé množstvo Byetty zostáva vždy v zásobníku. Ak obsahuje zásobník malé množstvo alebo vyzerá byť prázdny, vezmite si nové pero Byetta.

Ak je v dávkovacom okienku a časť znaku a dávkovací gombík sa nedá stlačiť:

Dávkovací gombík nebol otočený úplne. Pokračujte v otáčaní dávkovacieho gombíka v smere hodinových ručičiek, pokiaľ v strede dávkovacieho okienka nebude .

Ak je v dávkovacom okienku časť znaku a časť znaku a dávkovací gombík sa nedá stlačiť:

Ihla môže byť upchatá, ohnutá alebo nasadená nesprávne.

Nasaďte novú ihlu. Uistite sa, že ihla je rovná a pevne nasadená.

Úplne stlačte injekčné tlačidlo na doraz. Byetta sa má objaviť na hrote ihly.

Ak je v dávkovacom okienku a dávkovací gombík sa neotáča:

Injekčné tlačidlo nebolo úplne stlačené a nebola podaná úplná dávka. Poraďte sa so svojím lekárom, ako postupovať pri neúplnej dávke.

Postupujte podľa týchto krokov na resetovanie vášho pera pre ďalšie injekčné podanie:

- Úplne stlačte injekčné tlačidlo na doraz, pokiaľ sa dá. Držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5. Potom otočte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek, až kým sa v

dávkovacom okienku neobjaví .

- Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík, ihla môže byť upchatá. Vymeňte ihlu a zopakujte vyššie uvedený krok.

Pri podaní ďalšej dávky sa uistite, že ste pred vytiahnutím ihly z kože úplne stlačili a držali stlačené injekčné tlačidlo a pomaly počítali do 5.

Prosím, prečítajte si priloženú Písomnú informáciu pre používateľa. Ďalšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PERA

Byetta 10 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere (exenatid)

Časť 1. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O VAŠOM PERE BYETTA

Predtým, ako začnete, prečítajte si celú túto časť. Potom prejdite na časť 2 – začíname.

PRED použitím vášho pera Byetta si pozorne prečítajte tieto pokyny. Prečítajte si tiež Písomnú informáciu pre používateľa Byetty, ktorá je dodávaná v škatuli s perom Byetta.

Pero musíte používať správnym spôsobom, aby ste z Byetty mali čo najväčší osoh. Neúplné dodržiavanie týchto pokynov môže viesť k podaniu nesprávnej dávky, k pokazeniu pera alebo k infekcii.

Tieto pokyny nenahrádzajú konzultáciu s vaším ošetrujúcim lekárom o vašom zdravotnom stave alebo o vašej liečbe. Ak máte problémy s používaním Byetta, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠOM PERE BYETTA

Byetta sa podáva injekčne dvakrát denne, pero obsahuje dostatočné množstvo lieku na 30 dní. Dávky si nemusíte merať, pero odmeria pre vás každú dávku.

NEPRENÁŠAJTE TENTO LIEK V PERE BYETTA DO INJEKČNEJ STRIEKAČKY.

Pero nepoužívajte, ak akákoľvek časť vášho pera vyzerá pokazená alebo poškodená.

Nepožičiavajte svoje pero ani ihly nikomu, vyhnete sa tým prenosu infekcie.

Neodporúča sa, aby toto pero používali slepci alebo osoby s poruchami zraku. Budú potrebovať pomoc osoby, ktorá je zaškolená na používanie pera.

Lekári alebo iní zdravotnícky personál majú dodržiavať miestne alebo inštitucionálne pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s ihlami.

Dodržiavajte pokyny pre hygienickú techniku podania injekcií, ktorú vám odporučil váš lekár.

Podľa časti 2 postupujte len pri nastavení nového pera pred prvým použitím.

Časť 3 tohto návodu sa má používať pri každom podaní injekcie.

O INJEKČNÝCH IHLÁCH

S vaším perom Byetta je vhodné používať ihly od spoločnosti Becton, Dickinson and Company.

Mám používať pre každé podanie injekcie novú ihlu?

Áno. Ihly nepoužívajte opakovane.

Po každom podaní injekcie ihneď odstráňte ihlu. Tým zabránite vytekaniu Byetty, obmedzíte tvorbu vzduchových bublín, zabránite upchatiu ihly a znížite riziko infekcie.

Nikdy nestláčajte injekčné tlačidlo na pere, pokiaľ nie je nasadená ihla.

Akým spôsobom mám zlikvidovať ihly?

Použité ihly odhadzujte do nádoby odolnej voči prepichnutiu alebo tak, ako vám odporučil váš ošetrujúci lekár.

Neodhadzujte pero s nasadenou ihlou.

UCHOVÁVANIE VÁŠHO PERA BYETTA

Ako mám uchovávať svoje pero Byetta?

Uchovávajte v chladničke (2° až 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke. Ak vám niektoré pero Byetta zamrzne, znehodnoťte ho.

Počas používania sa má vaše pero Byetta uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Na ochranu pred svetlom nasaďte na pero kryt.

Neuchovávajte pero Byetta s nasadenou ihlou. Ak ihla zostane nasadená, liek môže vytekať z pera Byetta alebo sa v zásobníku môžu vytvárať vzduchové bubliny.

Svoje pero aj ihly uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Ako dlho môžem používať pero Byetta?

Pero Byetta používajte len 30 dní po nastavení nového pera na prvé použitie.

Po 30 dňoch používané pero Byetta znehodnoťte, aj keď v pere zostane nespotrebovaný liek.

Poznačte si dátum prvého použitia svojho pera a dátum o 30 dní neskôr v kolónkach nižšie:

Dátum prvého použitia

Dátum likvidácie pera

Nepoužívajte Byettu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Ako mám čistiť svoje pero Byetta?

V prípade potreby očistite vonkajšiu časť pera čistou, vlhkou handričkou.

Počas normálneho používania sa na vonkajšej špičke zásobníka môžu objaviť biele častice. Môžete ich očistiť utierkou alebo tampónom namočenými v liehu.

Pozrite si, prosím, priloženú Písomnú informáciu pre používateľa Byetty. Ďalšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár.

Časť 2. ZAČÍNAME

Prečítajte si pokyny v tejto časti a postupujte podľa nich len v prípade, že ste si prečítali časť 1 - čo potrebujete vedieť o vašom pere Byetta.

Nastavte si svoje nové pero tesne pred jeho prvým použitím. Postupujte podľa Nastavenie nového pera len jedenkrát. Pri bežnom používaní neopakujte Nastavenie nového pera. Ak ho budete opakovať, miniete Byettu ešte pred uplynutím 30 dní jej používania.

SÚČASTI PERA BYETTA

Modrý kryt pera

Zásobník

Tekutina

Štítok

Dávkovacie

Dávkovací

Injekčné

 

 

 

Byetta

 

okienko

gombík

tlačidlo

SÚČASTI IHLY

 

SYMBOLY V DÁVKOVACOM OKIENKU

 

(Ihly nie sú dodávané s perom)

 

pripravené na vytiahnutie dávkovacieho

 

 

 

 

 

 

 

 

gombíka

 

 

 

 

 

 

pripravené na otáčanie do dávkovacej

 

 

 

 

polohy

 

 

 

 

 

 

pripravené na podanie injekcie

 

 

 

 

10 mikrogramov (µg)

 

 

Vonkajší

Vnútorný Ihla

Papierový

dávkovací gombík zasunutý a pripravený

 

kryt ihly

kryt ihly

štítok

na resetovanie

 

 

NASTAVENIE NOVÉHO PERA – VYKONAJTE HO LEN JEDENKRÁT KROK A Skontrolujte pero

Pred použitím si umyte ruky.

Skontrolujte označenie na štítku pera, aby ste sa ubezpečili, že je to vaše 10 µg pero.

Odstráňte z pera modrý kryt.

Skontrolujte Byettu v zásobníku. Tekutina má byť číra, bezfarebná a bez častíc. Ak nie je, nepoužívajte ju.

Poznámka: Malá vzduchová bublinka v zásobníku je normálny jav.

KROK B Nasaďte ihlu

Odstráňte papierový štítok z vonkajšieho krytu ihly.

Nasuňte vonkajší kryt ihly, ktorý obsahuje ihlu, v priamej polohe na pero, potom otáčajte ihlou až kým nie je bezpečne upevnená.

Stiahnite z ihly vonkajší kryt. Nezahadzujte ho. Vonkajší kryt ihly sa použije pri odstraňovaní ihly z pera po podaní injekcie.

Stiahnite z ihly vnútorný kryt a zahoďte ho. Môže sa objaviť malá kvapka tekutiny. Je to normálny jav.

KROK C Nastavenie dávky

Skontrolujte, či je v dávkovacom okienku znak . Ak nie je, otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa neobjaví v dávkovacom okienku znak .

Povytiahnite dávkovací gombík pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Otáčajte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá na pozíciu . Uistite sa, že podčiarknutá 10 je v strede dávkovacieho okienka.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek na pozíciu , pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK D Príprava pera

Nasmerujte ihlu pera dohora a smerom od vás.

sekúnd

STLAČTE A DRŽTE sekúnd

Na úplné stlačenie injekčného tlačidla, pokiaľ sa dá, použite palec, potom držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5.

Ak sa na hrote ihly neobjaví prúd alebo niekoľko kvapiek tekutiny, zopakujte kroky C a D.

Ak sa v strede dávkovacieho okienka objaví znak A ZÁROVEŇ ste na konci ihly videli prúd alebo niekoľko kvapiek tekutiny, príprava pera je ukončená.

Poznámka: Ak neuvidíte na hrote ihly tekutinu ani po 4 pokusoch, pozrite Často kladené otázky,

číslo 3 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK E Ukončite nastavenie nového pera

Otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Teraz je Nastavenie nového pera dokončené. Neopakujte časť 2 pri bežnom používaní, ak to budete robiť, miniete Byettu pred uplynutím 30 dní jej používania.

Teraz ste pripravený na Vašu prvú dávku Byetty.

Prejdite na časť 3, krok 3, kde sú pokyny ako si injekčne podať vašu prvú bežnú dávku.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík, pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

Časť 3. BEŽNÉ POUŽÍVANIE

Teraz, keď ste dokončili Nastavenie nového pera, postupujte podľa časti 3 pri všetkých vašich injekčných podaniach.

KROK 1 Skontrolujte pero

Pred použitím si umyte ruky.

Skontrolujte označenie na štítku pera, aby ste sa ubezpečili, že je to vaše 10 µg pero.

Stiahnite z pera modrý kryt.

Skontrolujte Byettu v zásobníku.

Tekutina má byť číra, bezfarebná a bez častíc. Ak nie je, nepoužívajte ju.

Poznámka: Malá vzduchová bublinka vám neuškodí, ani neovplyvní vašu dávku.

KROK 2 Nasaďte ihlu

Odstráňte papierový štítok z vonkajšieho krytu ihly.

Nasuňte vonkajší kryt ihly, ktorý obsahuje ihlu, v priamej polohe na pero, potom otáčajte ihlou až kým nie je bezpečne upevnená.

Stiahnite z ihly vonkajší kryt. Nezahoďte ho. Vonkajší kryt ihly sa použije pri odstraňovaní ihly z pera po podaní injekcie.

Stiahnite z ihly vnútorný kryt a zahoďte ho. Môže sa objaviť malá kvapka tekutiny. Je to normálny jav.

KROK 3 Nastavenie dávky

Skontrolujte, či je v dávkovacom okienku znak . Ak nie je, otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa neobjaví v dávkovacom okienku znak .

Povytiahnite dávkovací gombík pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Otáčajte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá na pozíciu .

Uistite sa, že podčiarknutá 10 je v strede dávkovacieho okienka.

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek na pozíciu , pozrite Často kladené otázky, číslo 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 4 Injekčné podanie dávky

Uchopte pero pevne do ruky.

Vyhnite sa veľmi pevnému stisnutiu kože pred podaním injekcie. Vpichnite ihlu do kože hygienickou injekčnou technikou, ktorú vám odporučil váš lekár.

sekúnd

STLAČTE A DRŽTE

Na úplné stlačenie injekčného tlačidla pokiaľ sa dá použite palec, potom držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5, aby ste si podali celú dávku.

Pôsobte rovnakým tlakom na injekčné tlačidlo, keď vyťahujete ihlu z kože. Pozrite si Často kladené otázky 4.

Podanie injekcie je ukončené, keď sa v strede dávkovacieho okienka objaví znak .

Teraz je pero pripravené na resetovanie.

Poznámka: Ak spozorujete niekoľko kvapiek Byetty, ktoré vytekajú z ihly po podaní injekcie, injekčné tlačidlo nebolo úplne stlačené. Pozrite Často kladené otázky, číslo 5 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 5 Resetovanie pera

Otáčajte dávkovacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa dá a kým sa v dávkovacom okienku neobjaví znak .

Poznámka: Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík alebo ak z pera uniká tekutina, nebola podaná celá dávka. Pozrite Často kladené otázky, číslo 5 a 9 v časti 4 tohto návodu na používanie.

KROK 6 Odstráňte a znehodnoťte ihlu

Ihlu odstráňte po každom podaní.

Opatrne nasaďte vonkajší kryt ihly naspäť na ihlu.

Odskrutkujte ihlu.

Pred uchovávaním nasaďte na pero modrý kryt.

Ihly odhoďte do nádobky odolnej voči prepichnutiu alebo tak, ako vám odporučil váš lekár.

KROK 7 Uchovajte pero pre ďalšiu dávku

Vaše pero Byetta uchovávajte vhodným spôsobom. (Viac informácii nájdete pod názvom

Uchovávanie vášho pera Byetta v časti 1 tohto návodu na používanie.)

Ak je čas na vašu ďalšiu bežnú dávku, prejdite na časť 3, krok 1 a zopakujte kroky 1 - 7.

Časť 4 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Musím vykonať Nastavenie nového pera pred podaním každej dávky?

Nie. Nastavenie nového pera sa vykonáva iba jedenkrát, tesne predtým, ako sa použije každé nové pero po prvýkrát.

Cieľom nastavenia je uistenie, že vaše pero Byetta je pripravené na používanie počas nasledujúcich 30 dní.

Ak zopakujete Nastavenie nového pera pred každou bežnou dávkou, nezostane vám dostatok Byetty na 30 dní. Malé množstvo Byetty spotrebované počas Nastavenia nového pera neovplyvní dávkovanie Byetty počas 30 dní.

2. Prečo sú v zásobníku vzduchové bublinky?

Malá vzduchová bublinka je normálny jav. Neuškodí vám, ani neovplyvní vašu dávku.

Ak sa pero uchováva s nasadenou ihlou, v zásobníku sa môžu tvoriť vzduchové bubliny.

Neuchovávajte pero s nasadenou ihlou.

3. Čo mám robiť, ak po štyroch pokusoch počas Nastavenia nového pera nevyjde z hrotu ihly

Byetta?

Odstráňte ihlu tak, že opatrne nasadíte vonkajší kryt ihly naspäť na ihlu. Odskrutkujte ju a znehodnoťte vhodným spôsobom.

Nasaďte novú ihlu a zopakujte Nastavenie nového pera, kroky B – E, v časti 2 tohto návodu na používanie. Ak uvidíte niekoľko kvapiek alebo prúd tekutiny vytekajúci z hrotu ihly, nastavenie je skončené.

4. Prečo vidím čiastočky v náplni po podaní injekcie?

Po injekcii sa môžu v náplni objaviť čiastočky alebo odfarbenie. Toto môže nastať, ak kožu veľmi pevne stisnete, alebo ak ste uvoľnili tlak na injekčné tlačidlo skôr, ako ste vytiahli ihlu z kože.

5. Prečo vidím Byettu vytekať z ihly po podaní injekcie?

Je to normálny jav, ak jedna kvapka zostane na hrote ihly po skončení podania injekcie. Ak spozorujete viac ako jednu kvapku:

Asi ste nedostali úplnú dávku. Nepodávajte si ďalšiu dávku. Poraďte sa so svojím lekárom, ako postupovať pri neúplnej dávke.

Aby ste tomu zabránili, pri vašej ďalšej dávke úplne zatlačte a držte stlačené injekčné tlačidlo a pomaly počítajte do 5 (pozrite časť 3, krok 4: Injekčné podanie dávky).

6. Čo znamenajú šípky?

Šípky znamenajú, že ste pripravený na ďalší krok. Tieto šípky ukazujú smer vytiahnutia

alebo otočenia dávkovacieho gombíka v ďalšom kroku. Tento symbol znamená, že dávkovací gombík je stlačený a pero je pripravené na resetovanie.

7. Ako spoznám, že podanie injekcie je skončené?

Podanie injekcie je skončené:

keď ste úplne stlačili injekčné tlačidlo na doraz pokiaľ sa dá

a

keď ste počítali pomaly do 5, pričom stále držíte stlačené injekčné tlačidlo a ihla je stále vpichnutá do kože.

a

v strede dávkovacieho okienka je znak .

8. Kde si mám podať injekciu Byetty?

Byetta sa má podávať injekčne do vášho brucha, stehna alebo ramena použitím injekčnej techniky, ktorú vám odporučil váš ošetrujúci lekár.

Predná časť Zadná časť

9. Čo robiť, keď nemôžem vytiahnuť, otočiť ani stlačiť dávkovací gombík?

Skontrolujte symbol v dávkovacom okienku. Postupujte podľa krokov pre zodpovedajúci symbol.

Ak je v dávkovacom okienku :

Vytiahnite dávkovací gombík, kým sa neobjaví .

Ak je v dávkovacom okienku a dávkovací gombík sa nedá otočiť:

V zásobníku vášho pera Byetta môže byť nedostatok tekutiny na podanie úplnej dávky. Malé množstvo Byetty zostáva vždy v zásobníku. Ak obsahuje zásobník malé množstvo alebo vyzerá byť prázdny, vezmite si nové pero Byetta.

Ak je v dávkovacom okienku a časť znaku a dávkovací gombík sa nedá stlačiť:

Dávkovací gombík nebol otočený úplne. Pokračujte v otáčaní dávkovacieho gombíka v smere hodinových ručičiek, pokiaľ v strede dávkovacieho okienka nebude .

Ak je v dávkovacom okienku časť znaku a časť znaku a dávkovací gombík sa nedá stlačiť:

Ihla môže byť upchatá, ohnutá alebo nasadená nesprávne.

Nasaďte novú ihlu. Uistite sa, že ihla je rovná a pevne nasadená.

Úplne stlačte injekčné tlačidlo na doraz. Byetta sa má objaviť na hrote ihly.

Ak je v dávkovacom okienku a dávkovací gombík sa neotáča:

Injekčné tlačidlo nebolo úplne stlačené a nebola podaná úplná dávka. Poraďte sa so svojím lekárom, ako postupovať pri neúplnej dávke.

Postupujte podľa týchto krokov na resetovanie vášho pera pre ďalšie injekčné podanie:

- Úplne stlačte injekčné tlačidlo na doraz, pokiaľ sa dá. Držte injekčné tlačidlo stlačené a pomaly počítajte do 5. Potom otočte dávkovací gombík v smere hodinových ručičiek, až kým sa v

dávkovacom okienku neobjaví .

- Ak nemôžete otočiť dávkovací gombík, ihla môže byť upchatá. Vymeňte ihlu a zopakujte vyššie uvedený krok.

Pri podaní ďalšej dávky sa uistite, že ste pred vytiahnutím ihly z kože úplne stlačili a držali stlačené injekčné tlačidlo a pomaly počítali do 5.

Prosím, prečítajte si priloženú Písomnú informáciu pre používateľa. Ďalšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis