Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Označenie obalu - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCaelyx
Kód ATC klasifikácieL01DB
Látkadoxorubicin hydrochloride
VýrobcaJanssen-Cilag International N.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

CAELYX PAPIEROVÁ ŠKATUĽA 20 mg/10 ml – 1 injekčná liekovka CAELYX PAPIEROVÁ ŠKATUĽA 20 mg/10 ml – 10 injekčných liekoviek

1.NÁZOV LIEKU

Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát

Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid

2.LIEČIVO

Jeden ml Caelyxu obsahuje 2 mg pegylovaného lipozomálneho doxorubicíniumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: -(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3) fosfooxy] etylkarbamoyl)- - metoxypoly(oxyetylén)-40, sodná soľ; úplne hydrogenovaný sójový lecitín, cholesterol, síran amónny, sacharóza, histidín, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka

10 injekčných liekoviek

20 mg/10 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Intravenózne použitie po zriedení v 5 % (50 mg/ml) infúznom roztoku glukózy. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

NEPOUŽÍVAŤ STRIEDAVO S INÝMI FORMULÁCIAMI DOXORUBICÍNIUMCHLORIDU.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Čiastočne použité injekčné liekovky sa musia zlikvidovať.

Cytotoxické

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/011/001 (1 injekčná liekovka)

EU/1/96/011/002 (10 injekčných liekoviek)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Caelyx 20 mg/10 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

CAELYX PAPIEROVÁ ŠKATUĽA 50 mg/25 ml – 1 injekčná liekovka CAELYX PAPIEROVÁ ŠKATUĽA 50 mg/25 ml – 10 injekčných liekoviek

1. NÁZOV LIEKU

Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát

Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid

2. LIEČIVO

Jeden ml Caelyxu obsahuje 2 mg pegylovaného lipozomálneho doxorubicíniumchloridu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: sodná soľ -(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)fosfooxy] etylkarbamoyl)- - metoxypoly(oxyetylén)-40, úplne hydrogenovaný sójový lecitín, cholesterol, síran amónny, sacharóza, histidín, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka

10 injekčných liekoviek

50 mg/25 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Intravenózne použitie po zriedení v 5 % (50 mg/ml) infúznom roztoku glukózy. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

NEPOUŽÍVAŤ STRIEDAVO S INÝMI FORMULÁCIAMI DOXORUBICÍNIUMCHLORIDU.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Čiastočne použité injekčné liekovky sa musia zlikvidovať.

Cytotoxické

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/011/003 (1 injekčná liekovka)

EU/1/96/011/004 (10 injekčných liekoviek)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Caelyx 50 mg/25 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE CAELYX NÁLEPKA 20 mg/10 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát

Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid

Intravenózne použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

20 mg/10 ml

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE CAELYX NÁLEPKA 50 mg/25 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát

Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid

Intravenózne použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

50 mg/25 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis