Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Capecitabine SUN (capecitabine) – Označenie obalu - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCapecitabine SUN
Kód ATC klasifikácieL01BC06
Látkacapecitabine
VýrobcaSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

60 filmom obalených tabliet
ťou platnos

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tiež obsahuje bezvodú laktózu. Pre ďalšie informácie pozri písomnúregistrácieinform iu pre používateľa.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Capecitabine SUN 150 mg filmom obalené tablety kapecitabín

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kapecitabínu.

Perorálne použitie

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

enou

 

 

č

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

ukon

 

 

s

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Liek

 

 

 

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte pri teplote nad 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/831/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

 

 

 

 

 

ťou

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

platnos

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

16.

 

 

ukon

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Capecitabine SUN 150 mg filmom obalené tablety

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Capecitabine SUN 150 mg filmom obalené tablety kapecitabín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

ťou

registrácie

 

platnos

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA
120 filmom obalených tabliet
ťou platnos
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH
Tiež obsahuje bezvodú laktózu. Pre ďalšie informácie pozri písomnúregistrácieinform iu pre používateľa.
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ SKLADAČKA
1. NÁZOV LIEKU
Capecitabine SUN 500 mg filmom obalené tablety kapecitabín
2. LIEČIVO
Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg kapecitabínu.

Perorálne použitie

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

enou

 

 

č

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

ukon

 

 

s

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Liek

 

 

 

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte pri teplote nad 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/831/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

 

 

 

 

 

ťou

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

platnos

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

16.

 

 

ukon

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Capecitabine SUN 500 mg filmom obalené tablety

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Capecitabine SUN 500 mg filmom obalené tablety kapecitabín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

ťou

registrácie

 

platnos

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis