Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Capecitabine SUN (capecitabine) – Písomná informácia pre používateľa - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCapecitabine SUN
Kód ATC klasifikácieL01BC06
Látkacapecitabine
VýrobcaSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Capecitabine SUN 150 mg filmom obalené tablety kapecitabín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

1.

Čo je Capecitabine SUN a na čo sa používa

 

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Capecitabine SUN

3.

Ako užívať Capecitabine SUN

registrácie

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať Capecitabine SUN

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

ťou

 

1.

Čo je Capecitabine SUN a na čo sa používa

 

Capecitabine SUN patrí do skupiny liekov nazývanýchplatnos„cytostatiká“, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Capecitabine SUN obsahuje kapecitabínu, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení v organizme na aktívnu pr tinádorovú látku (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive).

 

 

 

 

enou

 

 

 

č

Capecitabine SUN sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka.

 

 

 

ukon

 

Okrem toho sa Capecitabine SUN používa na prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po

úplnom operačnom odstránení nádoru.

 

 

Liek

s

 

 

Capecitabine SUN sa môže používať buď samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.

2.

Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Capecitabine SUN

Neužívajte Capecitabine SUN

-ak ste alergický na kapecitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Svojho lekára musíte informovať, ak viete, že máte alergiu alebo nadmernú reakciu na kapecitabine

-keď ste predtým mal vážne reakcie na liečbu fluoropyrimidínmi (skupina protinádorových liekov, ako je fluorouracil)

-ak ste tehotná alebo dojčíte

-ak máte extrémne nízke hladiny bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi (leukopénia, neutropénia alebo trombocytopénia)

-ak máte závažné ochorenie pečene alebo problémy s obličkami

-ak máte zistený nedostatok enzýmu dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD), alebo

-ak sa v súčasnosti liečite alebo ste sa v uplynulých 4 týždňoch liečili brivudínom, sorivudínom alebo podobnými skupinami látok v rámci liečby infekcie vírusom herpes zoster (ovčích kiahní alebo pásového oparu).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Capecitabine SUN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

-máte ochorenie obličiek alebo pečene

-máte alebo ste mali srdcové problémy (napr. nepravidelná srdcová činnosť alebo bolesť na hrudníku, v čeľusti alebo v chrbte spôsobenú fyzickou námahou a kvôli problémom s tokom krvi do srdca

-máte ochorenia mozgu (napr. rakovinu, ktorá sa rozšírila do mozgu, alebo poškodenie nerovov (neuropathia))

-máte nerovnováhu vápnika (viď. krvný test)

-máte cukrovku

-sa nemôžete udržať v tele jedlo alebo vodu, pre silnú nevoľnosť a vracanie

-máte hnačku

-ste dehydrátovaný

-máte nerovnováhu iónov v krvi (nerovnováha elektrolytov, zistené na základe vyštrení)

-máte v anamnéze problémy s očami, pretože môže byť potrebné zvláštne sledovanie vašich očí

-máte závažné kožné reakcie.

Nedostatok DPD: DPD nedostatok je zriedkavý, prejavujúci sa pri narodení, ktorý zvyčajne nie je spojený so zdravotnými problémami, pokiaľ dostanete určité lieky. Ak máte neznámy DPD nedostatok a užijete Capecitabine SUN, môže dôjsť k závažnej forme vedľajších účinkov uvedených v časti 4. Možné vedľajšie účinky. Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa obávate niektorého vedľajšieho účinku alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii

pre používateľa (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky).

ťou

registrácie

 

Deti a dospievajúci

 

Capecitabine SUN nie je indikovaná pre deti a dospievajúcich.platnos Capecitabine SUN nedávajte deťom a dospievajúcim.

Iné lieky a Capecitabine SUN

Ak teraz užívate alebo ste v poslednomenoučase žívali alebo ste mohli užívať ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to veľmi dôležité, pretože súčasné užívanie viacerých liekov môže zosilňovať alebo zoslabovať ich účinok. Musíte byť opatrný najmä vtedy, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich

-lieky proti dne (alopurinol)ukon

-proti zrážaniu krvi (k marín, warfarín)

-niektoré lieky proti svírusom (sorivudín a brivudín)

-lieky proti kŕčomLieka trasu (fenytoín)

-na liečbu rakov ny (interferon alfa)

-rádioterapia a niektoré lieky na liečbu rakoviny (kyselina foliniková, oxaliptalina, bevacizumab, cisplatina, irinotekan)

-lieky používané na liečbu nedostatku kyseliny listovej.č

Capecitabine SUN a jedlo a nápoje

Capecitabine SUN musíte užiť do 30 minút po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Pred začiatkom liečby musíte svojmu lekárovi oznámiť, že ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo že plánujete otehotnieť. Capecitabine SUN nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná.

Počas užívania Capecitabine SUN musia pacientov používať účinné prostriedky na zabránenie počatia. Počas užívania Capecitabine SUN nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Capecitabine SUN môže u vás vyvolať závraty, nevoľnosť alebo únavu. Z toho dôvodu môže Capecitabine SUN ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Neveďte vozidlá, ak máte závraty, nevoľnosti alebo únavy po užívaní tohto lieku.

Capecitabine SUN obsahuje bezvodej laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte to lekára predtým, ako začnete užívať Capecitabine SUN.

3.Ako užívať Capecitibine SUN

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapecitabín by mal byť predpísaný iba lekárom so skúsenosťami v používaní protirakovinových liekov.

uvedené dva príklady: Osoba, ktorej telesná hmotnosť je 64 kg a výškaregistrácie1,64 m, má povrch tela 1,7 m2 a má užívať štyri 500 mg tablety a jednu 150 mg tabletu dvakrát denne. Osoba, ktorej telesná

Tablety Capecitabine SUN sa prehĺtajú spolu s vodou a do 30 minút po jedle.

Váš lekár vám predpíše dávku a liečebný režim, ktoré sú pre vás vhodné. Dávka Capecitabine SUN

závisí od povrchu vášho tela. Ten sa vypočíta na základe vašej výšky a hmotnosti. Zvyčajná dávka pre dospelých je 1 250 mg/m2 telesného povrchu a užíva sa dvakrát denne (ráno a večer). Ďalej sú

Tablety Capecitabine SUN sa zvyčajne užívajú poč 14 dní, potom nasleduje 7-dňová prestávka (počas ktorej sa neužívajú žiadne tablety). Toto 21-dňové obdobie tvorí jeden liečebný cyklus.

hmotnosť je 80 kg a výška 1,80 m, má povrch tela 2,00 m2 a má užívať päť 500 mg tabliet dvakrát

denne.

ťou

platnos

 

V kombinácii s inými liekmi môže byť zvyčajná dávka pre dospelých nižšia ako 1 250 mg/m2

telesného povrchu a možno budete musieť užívať tablety počas odlišného časového obdobia (napr.

každý deň, bez prestávky).

č

 

enou

sukon

 

Váš lekár Vám povie, akú dáv

máte užívať, kedy ju máte užívať a ako dlho ju máte užívať.

Váš lekár od Vás môže požadovať, aby ste užívali kombináciu tabliet 150 mg a 500 mg pri každom

-Tablety v kombLieknácii predpísané vaším lekárom užívajte ráno a večer.

-Tablety užívajte do 30 minút po jedle (raňajky a večera).

-Je dôležité, aby ste užili celú dávku lieku, ktorú vám predpísal váš lekár.

Ak užijete viac Capecitabine SUN, ako máte

Obráťte sa na svojho lekára čo najskôr pred užitím nasledujúcej dávky.

Mohli by ste mať tieto vedľajšie účinky, ak užijete oveľa viac kapecitabín ako ste mali: pocit na vracanie alebo vracanie, hnačka, zápal alebo vredy v črevách alebo v ústach, bolesť alebo krvácanie z čreva alebo žalúdka, alebo kostnej drene. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov.

Ak zabudnete užiť Capecitabine SUN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Namiesto toho pokračujte v pravidelnom režime dávkovania a obráťte sa na svojho lekára.

Ak prestanete užívať Capecitabine SUN

Po ukončení liečby Capecitabine SUN nedochádza k žiadnym nežiaducim účinkom. Ak užívate kumarínové antikoagulanciá (napríklad Marcumar), ukončenie liečby capecitabine môže vyžadovať, aby vám lekár upravil dávkovanie antikoagulancia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE ihneď užívať Capecitabine SUN a vyhľadajte svojho lekára, ak u seba spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

-Hnačka: ak máte 4 alebo viac stolíc za deň oproti vášmu normálnemu počtu alebo ak máte ešte hnačku v noci.

-Vracanie: ak vraciate viac ako raz za 24 hodín.

-Nevoľnosť: ak stratíte chuť do jedla, pričom váš denný príjemregistráciestravy je ov ľa nižší ako zvyčajne.

-Stomatitída: ak máte bolesti, sčervenanie alebo vriedky v ústnej du ine a/alebo v hrdle.

-Kožná reakcia na nohách a rukách: ak máte bolesti, opuch, začervenanie alebo mravčenie dlaní alebo nôh.

-Horúčka: ak máte horúčku 38ºC alebo vyššiu.

-Infekcia: ak sa u vás vyskytnú alebo iné príznaky infekcieou spôsobenej baktériami alebo vírusom, alebo inými organizmami.ť

-Bolesť v hrudníku: ak sa u vás vyskytne bolesť v trede hrudníka, zvlášť pri námahe.

-Stevensov-Johnsonov syndróm: ak sa u vás objavia bolestivé červené alebo purpurové vyrážky, ktoré sa rozšíria, pľuzgiere a/alebo sa začín jú objavovať iné lézie na sliznici (napr. v ústach a

pier), a to najmä ak ste mali predtým citlivosť na svetlo, infekcie dýchacích ciest (napr. bronchitída) a/alebo horúčku. platnos

Ak sa tieto vedľajšie účinky včas rozpozenouajú, zvyčajne sa zmiernia v priebehu 2 - 3 dní od prerušenia liečby. Ak však budú naďalej pretrvávať,č musíte okamžite vyhľadať svojho lekára. Váš lekár vám môže opäť predpísať liečbu nižšukondávkou lieku.

Okrem uvedeného vyššie, keď sa Capecitabine SUN používa samostatne, veľmi časté vedľajšie

účinky, ktoré môžu postihnúťs viac ako 1 osobu z 10, sú:

-

únava

Liek

-

bolesť brucha

-

vyrážka, suchá alebo svrbivá pokožka

-

strata chuti do jedla (anorexia).

Tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, preto je dôležité, aby ste vždy ihneď vyhľadali svojho lekára, ak spozorujete vedľajší účinok. Váš lekár vás poučí ako znížiť dávku a/alebo dočasne Peru liečbu Capecitabine SUN. Týmto sa môže znížiť pravdepodobnosť pokračovania alebo zhoršenia vedľajšieho účinku.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

-zníženie počtu bielych alebo červených krviniek (zistené z testov)

-dehydratáciu, stratu telesnej hmotnosti

-nespavosť (insomniu), depresiu

-bolesť hlavy, ospalosť, závrat, nezvyčajné pocity na koži (necitlivosť alebo pocit mravčenia), zmenu chuti

-podráždenie očí, zvýšené slzenie, začervenanie oka (konjunktivitída)

-zápal žíl (tromboflebitída)

-dýchavičnosť, krvácanie z nosa, kašeľ, nádchu

-opar na perách alebo iné herpesové infekcie

-infekcie pľúc alebo dýchacieho ústrojenstva (napr. pneumóniu alebo bronchitídu)

-krvácanie z čreva, zápchu, bolesť v hornej časti brucha, zlé trávenie, vetry, sucho v ústach

-kožnú vyrážku, vypadávanie vlasov (alopéciu), sčervenanie kože, suchú kožu, svrbenie (pruritus), zmenu sfarbenia kože, stratu kože, zápal kože, poruchy nechtov

-bolesť kĺbov alebo končatín, hrudníka alebo chrbta

-horúčku, opuch končatín, pocit choroby

-problémy s funkciou pečene (zistené z krvných testov) a zvýšenie bilirubínu v krvi (vylučovaného pečeňou).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb) zahŕňajú:

-infekciu krvi, infekciu močových ciest, infekciu kože, infekcie nosa a hrdla, plesňové infekcie (vrátanie tých v ústach), chrípku, gastroenteritídu, hnisanie zuba

-hrčky pod kožou (lipóm)

-zníženie krvných buniek vrátane krvných doštičiek, zriedenie krvi (zistené z testov)

-alergiu

-diabetes, zníženie draslíka v krvi, podvýživu, zvýšenie triglyceridovregistráciev krvi

-stav zmätenosti, záchvaty paniky, depresívnu náladu, znížené libido

-problém s rozprávaním, poruchy pamäte, stratu pohybovej koordinácie, poruchu rovnováhy, mdlobu, poruchu nervov (neuropatiu) a poruchu pocitov

-rozmazané videnie alebo dvojité videnie

-závrat, bolesť ucha

-nepravidelný srdcový tep a búšenie srdca (arytmiu), bolesťou na hrudníku a srdcový záchvat (infarkt)ť

-krvné zrazeniny v hlbokých žilách, vysokýplatnosalebo nízky krvný tlak, návaly horúčavy, studené končatiny, purpurové škvrny na koži

-krvné zrazeniny v žilách pľúc (pľúcnu embóliu), zlyhanie pľúc, vykašliavanie krvi, astmu, dýchavičnosť pri námahe

-nepriechodnosť čriev, hromadenieenoutek tiny v bruchu, zápal tenkého alebo hrubého čreva, žalúdka alebo pažeráka, bolesť v p dbrušku, bolesť brucha, pálenie záhy (reflux potravy zožalúdka), krv v stolici

-žltačku (zožltnutie kože a očí)č

-kožný vred a pľuzgier, ukonreakciu kože na slnečné svetlo, sčervenanie dlaní, opuch alebo bolesť tváre

-opuch kĺbov a stuhnutosť, bolesť kostí, svalovú slabosť alebo stuhnutosť

-hromadenie tekutinysv obličkách, zvýšenú frekvenciu močenia počas noci, inkontinenciu, krv v moči, zvýšenieLiekreatinínu v krvi (známka dysfunkcie obličiek)

-nezvyčajné krvácanie z pošvy

-opuch (edém), zimnicu a stuhnutosť.

Niektoré z týchto nežiaducich účinkov sú častejšie, ak sa kapecitabín používa s inými liekmi na liečbu rakoviny. Ďalšie vedľajšie účinky pozorované pri takomto používaní sú nasledujúce:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

-zníženie sodíka , horčíka alebo vápnika v krvi, zvýšenie cukru v krvi

-bolesť nervov

-zvonenie alebo bzučanie v ušiach (tinitus), stratu sluchu

-zápal žíl

-čkanie, zmenu hlasu

-bolesť alebo zmenený/nezvyčajný pocit v ústach, bolesť čeľuste

-potenie, nočné potenie

-svalový spazmus

-problémy pri močení, krv alebo bielkoviny v moči

-poškodenie alebo reakcie v mieste podania injekcie (spôsobené liekmi podávanými injekciou v rovnakom čase).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) zahŕňajú:

-zúženie alebo upchatie slzných kanálikov (stenózy slzných kanálikov)

-zlyhanie pečene

-zápal vedúci k dysfunkcii alebo obštrukcii sekrécie žlče (cholestaticku hepatitídu)

-určité zmeny v elektrokardiograme ( predĺženie QT intervalu)

-niektoré druhy arytmií (vrátane fibrilácie komôr, torsade de pointes a bradykardie)

-zápal oka spôsobujúci bolesť oka a prípadne problémy so zrakom

-zápal kože, ktorý má za následok červené šupinaté škvrny, spôsobené poruchou imunitného systému.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) zahŕňajú:

-závažnú kožnú reakciu ako je, napríklad kožnáú vyrážkau, tvorba vredov a pľuzgierov, ktoré môžu zahŕňať vredy v ústach, v nose, na pohlavných orgánoch, na rukách, nohách a na sliznici očí (červené a opuchnuté oči).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoréregistrácienie sú uv d né v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostrední tvom národného

systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Capecitabine SUN

ťou Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahuplatnosdetí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a štítku po EXP. Neuchovávajte pri teplote nad 25°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

č

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životnéenouprostredie.

6.

sukon

Obsah balenia a ďalšie informácie

-Liečivo je kapecLiektabín. Každá filmom tableta obsahuje 150 mg kapecitabínu.

-Ďalšie zložky sú:

-Jadro tablety: mastenec (E553b), bezvodá laktóza, sodná soľ kroskarmelózy (E468), hypromelóza (E464), mikrokryštalická celulóza (E460), magnéziumstearát (E572).

-Obal tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), monohydrát laktóza, makrogol a žltý a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Capecitabine SUN a obsah balenia

Capecitabine SUN 150 mg je oválna, svetlooranžová filmom obalená, bikonvexná tableta s označením „150“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Každé balenie obsahuje 60 filmom obalených tabliet (6 blistrov, z ktorých každý obsahuje 10 tabliet).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./ +31 (0)23 568 5501

Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/ Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/ L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/ Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

 

 

 

 

registrácie

Deutschland

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

 

ťou

Kandelstrasse 7

 

 

 

 

 

 

 

79199 Kirchzarten

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

España

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U.

enou

 

C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

 

 

Mataro, 08302

 

 

 

 

Barcelona

 

 

 

 

España

 

č

 

 

 

ukon

 

 

 

tel. +34 93 798 02 85

 

 

 

 

France

s

 

 

 

Sun Pharmaceuticals France

 

 

 

 

34, Rue Jean MermozLiek

78600 Maisons Laffitte

France

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L. Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

United Kingdom

Sun Pharmaceuticals UK Limited

4100 Park Approach

Thorpe Park

Leeds

LS15 8GB

United Kingdom

tel. +44 (0) 113 397 08 70

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

ťou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomná informácia pre používateľa

Capecitabine SUN 500 mg filmom obalené tablety kapecitabín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

1.

Čo je Capecitabine SUN a na čo sa používa

 

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Capecitabine SUN

3.

Ako užívať Capecitabine SUN

registrácie

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať Capecitabine SUN

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

ťou

 

1.

Čo je Capecitabine SUN a na čo sa používa

 

Capecitabine SUN patrí do skupiny liekov nazývanýchplatnos„cytostatiká“, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Capecitabine SUN obsahuje kapecitabínu, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení v organizme na aktívnu pr tinádorovú látku (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive).

 

 

 

 

enou

 

 

 

č

Capecitabine SUN sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka.

 

 

 

ukon

 

Okrem toho sa Capecitabine SUN používa na prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po

úplnom operačnom odstránení nádoru.

 

 

Liek

s

 

 

Capecitabine SUN sa môže používať buď samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.

2.

Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Capecitabine SUN

Neužívajte Capecitabine SUN

-ak ste alergický na kapecitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Svojho lekára musíte informovať, ak viete, že máte alergiu alebo nadmernú reakciu na kapecitabine

-keď ste predtým mal vážne reakcie na liečbu fluoropyrimidínmi (skupina protinádorových liekov, ako je fluorouracil)

-ak ste tehotná alebo dojčíte

-ak máte extrémne nízke hladiny bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi (leukopénia, neutropénia alebo trombocytopénia)

-ak máte závažné ochorenie pečene alebo problémy s obličkami

-ak máte zistený nedostatok enzýmu dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD), alebo

-ak sa v súčasnosti liečite alebo ste sa v uplynulých 4 týždňoch liečili brivudínom, sorivudínom alebo podobnými skupinami látok v rámci liečby infekcie vírusom herpes zoster (ovčích kiahní alebo pásového oparu).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Capecitabine SUN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

-máte ochorenie obličiek alebo pečene

-máte alebo ste mali srdcové problémy (napr. nepravidelná srdcová činnosť alebo bolesť na hrudníku, v čeľusti chrbte spôsobenú fyzickou námahou a kvôli problémom s tokom krvi do srdca

-máte ochorenia mozgu (napr. rakovinu, ktorá sa rozšírila do mozgu, alebo poškodenie nerovov (neuropathia))

-máte nerovnováhu vápnika (viď. krvný test)

-máte cukrovku

-sa nemôžete udržať v tele jedlo alebo vodu, pre silnú nevoľnosť a vracanie

-máte hnačku

-ste dehydrátovaný

-máte nerovnováhu iónov v krvi (nerovnováha elektrolytov, zistené na základe vyštrení)

-máte v anamnéze problémy s očami, pretože môže byť potrebné zvláštne sledovanie vašich očí

-máte závažné kožné reakcie.

Nedostatok DPD: DPD nedostatok je zriedkavý, prejavujúci sa pri narodení, ktorý zvyčajne nie je spojený so zdravotnými problémami, pokiaľ dostanete určité lieky. Ak máte neznámy DPD nedostatok a užijete Capecitabine SUN, môže dôjsť k závažnej forme vedľajších účinkov uvedených v časti 4. Možné vedľajšie účinky. Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa obávate niektorého vedľajšieho účinku alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii

pre používateľa (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky).

ťou

registrácie

 

Deti a dospievajúci

 

Capecitabine SUN nie je indikovaná pre deti a dospievajúcich.platnos Capecitabine SUN nedávajte deťom a dospievajúcim.

Iné lieky a Capecitabine SUN

Ak teraz užívate alebo ste v poslednomenoučase žívali alebo ste mohli užívať ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to veľmi dôležité, pretože súčasné užívanie viacerých liekov môže zosilňovať alebo zoslabovať ich účinok. Musíte byť opatrný najmä vtedy, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich

-lieky proti dne (alopurinol)ukon

-proti zrážaniu krvi (kumarín, warfarín)

-niektoré lieky proti svírusom (sorivudín a brivudín)

-lieky proti kŕčomLieka trasu (fenytoín)

-na liečbu rakov ny (interferon alfa)

-rádioterapia a niektoré lieky na liečbu rakoviny (kyselina foliniková, oxaliptalina, bevacizumab, cisplatina, irinotekan)

-lieky používané na liečbu nedostatku kyseliny listovej.č

Capecitabine SUN a jedlo a nápoje

Capecitabine SUN musíte užiť do 30 minút po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Pred začiatkom liečby musíte svojmu lekárovi oznámiť, že ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo že plánujete otehotnieť. Capecitabine SUN nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná.

Počas užívania Capecitabine SUN musia pacientov používať účinné prostriedky na zabránenie počatia. Počas užívania Capecitabine SUN nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Capecitabine SUN môže u vás vyvolať závraty, nevoľnosť alebo únavu. Z toho dôvodu môže Capecitabine SUN ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Neveďte vozidlá, ak máte závraty, nevoľnosti alebo únavy po užívaní tohto lieku.

Capecitabine SUN obsahuje bezvodej laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte to lekára predtým, ako začnete užívať Capecitabine SUN.

3. Ako užívať Capecitibine SUN

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapecitabín by mal byť predpísaný iba lekárom so skúsenosťami v používaní protirakovinových liekov.

uvedené dva príklady: Osoba, ktorej telesná hmotnosť je 64 kg a výškaregistrácie1,64 m, má povrch tela 1,7 m2 a má užívať štyri 500 mg tablety a jednu 150 mg tabletu dvakrát denne. Osoba, ktorej telesná

Tablety Capecitabine SUN sa prehĺtajú spolu s vodou a do 30 minút po jedle.

Váš lekár vám predpíše dávku a liečebný režim, ktoré sú pre vás vhodné. Dávka Capecitabine SUN

závisí od povrchu vášho tela. Ten sa vypočíta na základe vašej výšky a hmotnosti. Zvyčajná dávka pre dospelých je 1 250 mg/m2 telesného povrchu a užíva sa dvakrát denne (ráno a večer). Ďalej sú

Tablety Capecitabine SUN sa zvyčajne užívajú poč 14 dní, potom nasleduje 7-dňová prestávka (počas ktorej sa neužívajú žiadne tablety). Toto 21-dňové obdobie tvorí jeden liečebný cyklus.

hmotnosť je 80 kg a výška 1,80 m, má povrch tela 2,00 m2 a má užívať päť 500 mg tabliet dvakrát

denne.

ťou

platnos

 

V kombinácii s inými liekmi môže byť zvyčajná dávka pre dospelých nižšia ako 1 250 mg/m2

telesného povrchu a možno budete musieť užívať tablety počas odlišného časového obdobia (napr.

každý deň, bez prestávky).

č

 

enou

sukon

 

Váš lekár Vám povie, akú dáv

máte užívať, kedy ju máte užívať a ako dlho ju máte užívať.

Váš lekár od Vás môže požadovať, aby ste užívali kombináciu tabliet 150 mg a 500 mg pri každom

-Tablety v kombLieknácii predpísané vaším lekárom užívajte ráno a večer.

-Tablety užívajte do 30 minút po jedle (raňajky a večera).

-Je dôležité, aby ste užili celú dávku lieku, ktorú vám predpísal váš lekár.

Ak užijete viac Capecitabine SUN, ako máte

Obráťte sa na svojho lekára čo najskôr pred užitím nasledujúcej dávky.

Mohli by ste mať tieto vedľajšie účinky, ak užijete oveľa viac kapecitabín ako ste mali: pocit na vracanie alebo vracanie, hnačka, zápal alebo vredy v črevách alebo v ústach, bolesť alebo krvácanie z čreva alebo žalúdka, alebo kostnej drene. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov.

Ak zabudnete užiť Capecitabine SUN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Namiesto toho pokračujte v pravidelnom režime dávkovania a obráťte sa na svojho lekára.

Ak prestanete užívať Capecitabine SUN

Po ukončení liečby Capecitabine SUN nedochádza k žiadnym nežiaducim účinkom. Ak užívate kumarínové antikoagulanciá (napríklad Marcumar), ukončenie liečby capecitabine môže vyžadovať, aby vám lekár upravil dávkovanie antikoagulancia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE ihneď užívať Capecitabine SUN a vyhľadajte svojho lekára, ak u seba spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

-Hnačka: ak máte 4 alebo viac stolíc za deň oproti vášmu normálnemu počtu alebo ak máte ešte hnačku v noci.

-Vracanie: ak vraciate viac ako raz za 24 hodín.

-Nevoľnosť: ak stratíte chuť do jedla, pričom váš denný príjemregistráciestravy je ov ľa nižší ako zvyčajne.

-Stomatitída: ak máte bolesti, sčervenanie alebo vriedky v ústnej du ine a/alebo v hrdle.

-Kožná reakcia na nohách a rukách: ak máte bolesti, opuch, začervenanie alebo mravčenie dlaní alebo nôh.

-Horúčka: ak máte horúčku 38ºC alebo vyššiu.

-Infekcia: ak sa u vás vyskytnú alebo iné príznaky infekcieou spôsobenej baktériami alebo vírusom, alebo inými organizmami.ť

-Bolesť v hrudníku: ak sa u vás vyskytne bolesť v trede hrudníka, zvlášť pri námahe.

-Stevensov-Johnsonov syndróm: ak sa u vás objavia bolestivé červené alebo purpurové vyrážky, ktoré sa rozšíria, pľuzgiere a/alebo sa začín jú objavovať iné lézie na sliznici (napr. v ústach a

pier), a to najmä ak ste mali predtým citlivosť na svetlo, infekcie dýchacích ciest (napr. bronchitída) a/alebo horúčku. platnos

Ak sa tieto vedľajšie účinky včas rozpozenouajú, zvyčajne sa zmiernia v priebehu 2 - 3 dní od prerušenia liečby. Ak však budú naďalej pretrvávať,č musíte okamžite vyhľadať svojho lekára. Váš lekár vám môže opäť predpísať liečbu nižšukondávkou lieku.

Okrem uvedeného vyššie, keď sa Capecitabine SUN používa samostatne, veľmi časté vedľajšie

účinky, ktoré môžu postihnúťs viac ako 1 osobu z 10, sú:

-

únava

Liek

-

bolesť brucha

-

vyrážka, suchá alebo svrbivá pokožka

-

strata chuti do jedla (anorexia).

Tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, preto je dôležité, aby ste vždy ihneď vyhľadali svojho lekára, ak spozorujete vedľajší účinok. Váš lekár vás poučí ako znížiť dávku a/alebo dočasne Peru liečbu Capecitabine SUN. Týmto sa môže znížiť pravdepodobnosť pokračovania alebo zhoršenia vedľajšieho účinku.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

-zníženie počtu bielych alebo červených krviniek (zistené z testov)

-dehydratáciu, stratu telesnej hmotnosti

-nespavosť (insomniu), depresiu

-bolesť hlavy, ospalosť, závrat, nezvyčajné pocity na koži (necitlivosť alebo pocit mravčenia), zmenu chuti

-podráždenie očí, zvýšené slzenie, začervenanie oka (konjunktivitída)

-zápal žíl (tromboflebitída)

-dýchavičnosť, krvácanie z nosa, kašeľ, nádchu

-opar na perách alebo iné herpesové infekcie

-infekcie pľúc alebo dýchacieho ústrojenstva (napr. pneumóniu alebo bronchitídu)

-krvácanie z čreva, zápchu, bolesť v hornej časti brucha, zlé trávenie, vetry, sucho v ústach

-kožnú vyrážku, vypadávanie vlasov (alopéciu), sčervenanie kože, suchú kožu, svrbenie (pruritus), zmenu sfarbenia kože, stratu kože, zápal kože, poruchy nechtov

-bolesť kĺbov alebo končatín, hrudníka alebo chrbta

-horúčku, opuch končatín, pocit choroby

-problémy s funkciou pečene (zistené z krvných testov) a zvýšenie bilirubínu v krvi (vylučovaného pečeňou).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb) zahŕňajú:

-infekciu krvi, infekciu močových ciest, infekciu kože, infekcie nosa a hrdla, plesňové infekcie (vrátanie tých v ústach), chrípku, gastroenteritídu, hnisanie zuba

-hrčky pod kožou (lipóm)

-zníženie krvných buniek vrátane krvných doštičiek, zriedenie krvi (zistené z testov)

-alergiu

-diabetes, zníženie draslíka v krvi, podvýživu, zvýšenie triglyceridovregistráciev krvi

-stav zmätenosti, záchvaty paniky, depresívnu náladu, znížené libido

-problém s rozprávaním, poruchy pamäte, stratu pohybovej koordinácie, poruchu rovnováhy, mdlobu, poruchu nervov (neuropatiu) a poruchu pocitov

-rozmazané videnie alebo dvojité videnie

-závrat, bolesť ucha

-nepravidelný srdcový tep a búšenie srdca (arytmiu), bolesťou na hrudníku a srdcový záchvat (infarkt)ť

-krvné zrazeniny v hlbokých žilách, vysokýplatnosalebo nízky krvný tlak, návaly horúčavy, studené končatiny, purpurové škvrny na koži

-krvné zrazeniny v žilách pľúc (pľúcnu embóliu), zlyhanie pľúc, vykašliavanie krvi, astmu, dýchavičnosť pri námahe

-nepriechodnosť čriev, hromadenieenoutek tiny v bruchu, zápal tenkého alebo hrubého čreva, žalúdka alebo pažeráka, bolesť v p dbrušku, bolesť brucha, pálenie záhy (reflux potravy zožalúdka), krv v stolici

-žltačku (zožltnutie kože a očí)č

-kožný vred a pľuzgier, ukonreakciu kože na slnečné svetlo, sčervenanie dlaní, opuch alebo bolesť tváre

-opuch kĺbov a stuhnutosť, bolesť kostí, svalovú slabosť alebo stuhnutosť

-hromadenie tekutinysv obličkách, zvýšenú frekvenciu močenia počas noci, inkontinenciu, krv v moči, zvýšenieLiekreatinínu v krvi (známka dysfunkcie obličiek)

-nezvyčajné krvácanie z pošvy

-opuch (edém), zimnicu a stuhnutosť.

Niektoré z týchto nežiaducich účinkov sú častejšie, ak sa kapecitabín používa s inými liekmi na liečbu rakoviny. Ďalšie vedľajšie účinky pozorované pri takomto používaní sú nasledujúce:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

-zníženie sodíka , horčíka alebo vápnika v krvi, zvýšenie cukru v krvi

-bolesť nervov

-zvonenie alebo bzučanie v ušiach (tinitus), stratu sluchu

-zápal žíl

-čkanie, zmenu hlasu

-bolesť alebo zmenený/nezvyčajný pocit v ústach, bolesť čeľuste

-potenie, nočné potenie

-svalový spazmus

-problémy pri močení, krv alebo bielkoviny v moči

-poškodenie alebo reakcie v mieste podania injekcie (spôsobené liekmi podávanými injekciou v rovnakom čase).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) zahŕňajú:

-zúženie alebo upchatie slzných kanálikov (stenózy slzných kanálikov)

-zlyhanie pečene

-zápal vedúci k dysfunkcii alebo obštrukcii sekrécie žlče (cholestaticku hepatitídu)

-určité zmeny v elektrokardiograme ( predĺženie QT intervalu)

-niektoré druhy arytmií (vrátane fibrilácie komôr, torsade de pointes a bradykardie)

-zápal oka spôsobujúci bolesť oka a prípadne problémy so zrakom

-zápal kože, ktorý má za následok červené šupinaté škvrny, spôsobené poruchou imunitného systému.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) zahŕňajú:

-závažnú kožnú reakciu ako je, napríklad kožnáú vyrážkau, tvorba vredov a pľuzgierov, ktoré môžu zahŕňať vredy v ústach, v nose, na pohlavných orgánoch, na rukách, nohách a na sliznici očí (červené a opuchnuté oči).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoréregistrácienie sú uv d né v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostrední tvom národného

systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Capecitabine SUN

ťou Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu platnosdetí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a štítku po EXP. Neuchovávajte pri teplote nad 25°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

č

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životnéenouprostredie.

6.

sukon

Obsah balenia a ďalšie informácie

-Liečivo je kapecLiektabín. Každá filmom tableta obsahuje 500 mg kapecitabínu.

-Ďalšie zložky sú:

-Jadro tablety: mastenec (E553b), bezvodá laktóza, sodná soľ kroskarmelózy (E468), hypromelóza (E464), mikrokryštalická celulóza (E460), magnéziumstearát (E572).

-Obal tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), monohydrát laktóza, makrogol a žltý a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Capecitabine SUN a obsah balenia

Capecitabine SUN 500 mg je oválna, svetlooranžová filmom obalená, bikonvexná tableta s označením „500“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Každé balenie obsahuje 120 filmom obalených tabliet (12 blistrov, z ktorých každý obsahuje 10 tabliet).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

 

L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/

Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna

Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

 

 

registrácie

 

 

 

+31 (0)23 568 5501

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

 

 

 

Kandelstrasse 7

 

 

 

ťou

 

79199 Kirchzarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

platnos

 

C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U.

enou

 

 

España

 

 

 

 

Mataro, 08302

 

 

 

 

 

Barcelona

 

č

 

 

 

 

 

 

tel. +34 93 798 02 85

ukon

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals Frances

 

 

 

 

France

Liek

 

 

 

 

34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laff tte

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L. Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

United Kingdom

Sun Pharmaceuticals UK Limited

4100 Park Approach

Thorpe Park

Leeds

LS15 8GB

United Kingdom

tel. +44 (0) 113 397 08 70

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

ťou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis