Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Označenie obalu - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCholestagel
Kód ATC klasifikácieC10AC04
Látkacolesevelam
VýrobcaGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

ŠTÍTOK NA VONKAJŠOM OBALE A FĽAŠI (24, 100 A 180 TABLIET), ŠTÍTOK NA FĽAŠI BEZ VONKAJŠIEHO OBALU (180 TABLIET)

1.NÁZOV LIEKU

Cholestagel 625 mg filmom obalené tablety

Kolesevelam

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 625 mg kolesevelamu (ako hydrochlorid).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

24 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

180 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Vnútorné použitie

Tablety sa majú užívať s jedlom a tekutinou.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/268/001 24 tabliet

EU/1/03/268/002 100 tabliet

EU/1/03/268/003 180 tabliet so škatuľou

EU/1/03/268/004 180 tabliet bez škatule

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cholestagel

625mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis