Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholib (fenofibrate / simvastatin) – Označenie obalu - C10BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCholib
Kód ATC klasifikácieC10BA04
Látkafenofibrate / simvastatin
VýrobcaMylan Products Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety fenofibrát/simvastatín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: laktózu, sacharózu, lecitín (pochádzajúci zo sójových bôbov (E322)), oranžovú žlť FCF (E110).

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

10 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan Products Ltd, 20 station Close, Potters Bar, EN6 ITL

Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/866/001 10 filmom obalených tabliet

EU/1/13/866/002 30 filmom obalených tabliet

EU/1/13/866/005 90 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cholib 145 mg/20 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Cholib 145 mg/20 mg tablety fenofibrát/simvastatín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety fenofibrát/simvastatín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 145 mg fenofibrátu a 40 mg simvastatínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: laktózu, sacharózu, lecitín (pochádzajúci zo sójových bôbov (E322)).

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

10 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan Products Ltd, 20 station Close, Potters Bar, EN6 ITL

Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/866/003 10 filmom obalených tabliet

EU/1/13/866/004 30 filmom obalených tabliet

EU/1/13/866/006 90 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cholib 145 mg/40 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Cholib 145 mg/40 mg tablety fenofibrát/simvastatín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Mylan

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis