Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuCinryze
Kód ATC klasifikácieB06AC01
LátkaC1 inhibitor (human)
VýrobcaShire Services BVBA

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

Cinryze 500 jednotiek prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá jednorazová injekčná liekovka s práškom obsahuje 500 jednotiek inhibítora C1 (ľudského), ktorý bol vyrobený z plazmy ľudských darcov.

Po rekonštitúcii obsahuje jedna injekčná liekovka 500 jednotiek (U) inhibítora C1 (ľudského) na 5 ml,

čo zodpovedá koncentrácii 100 jednotiek/ml. Jedna jednotka je ekvivalentná priemernému množstvu inhibítora C1 prítomného v 1 ml normálnej ľudskej plazmy.

Celkové množstvo proteínov v rekonštituovanom roztoku je 15 ± 5 mg/ml.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá injekčná liekovka Cinryze obsahuje približne 11,5 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Biely prášok.

Rozpúšťadlo je číry, bezfarebný roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba a prevencia atakov angioedému pred zákrokom u dospelých, dospievajúcich a detí (vo veku 2 rokov a starších) s hereditárnym angioedémom (hereditary angioedema - HAE).

Obvyklá prevencia atakov angioedému u dospelých, dospievajúcich a detí (vo veku 6 rokov a starších) so závažnými a rekurentnými atakmi hereditárneho angioedému (HAE), ktorí netolerujú perorálne preventívne terapie alebo sú nimi nedostatočne chránení, alebo u pacientov, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní opakovanou akútnou liečbou.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba s Cinryze sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s hereditárnym angioedémom (HAE).

Dávkovanie

Dospelí

Liečba atakov angioedému

1 000 jednotiek Cinryze pri prvom prejave nástupu ataku angioedému.

Druhá dávka 1 000 jednotiek sa môže podať, keď pacient dostatočne nereagoval po 60 minútach.

U pacientov, u ktorých sa vyskytli laryngálne ataky, alebo sa začiatok liečby oneskoril, sa môže podať druhá dávka skôr ako za 60 minút.

Obvyklá prevencia atakov angioedému

1 000 jednotiek Cinryze každé 3 až 4 dni je odporúčanou počiatočnou dávkou pre obvyklú prevenciu atakov angioedému; dávkovací interval sa môže upraviť podľa individuálnej odpovede. Potreba pokračovania pravidelnej profylaxie s Cinryze sa má pravidelne posudzovať.

Prevencia atakov angioedému pred zákrokom

1 000 jednotiek Cinryze v priebehu 24 hodín pred lekárskym, stomatologickým alebo chirurgickým zákrokom.

Pediatrická populácia

Dospievajúci

Na liečbu, obvyklú prevenciu a prevenciu pred zákrokom je dávka u dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov rovnaká ako u dospelých.

Deti

Bezpečnosť a účinnosť Cinryze u detí mladších ako 2 roky neboli stanovené. Údaje podporujúce odporúčania na dávkovanie u detí mladších ako 6 rokov sú veľmi obmedzené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 4.8, 5.1 a 5.2.

Liečba atakov angioedému

Prevencia atakov

Obvyklá prevencia atakov

 

angioedému pred

angioedému

 

zákrokom

 

2 až 11 rokov, >25 kg:

2 až 11 rokov, >25 kg:

6 až 11 rokov:

1 000 jednotiek Cinryze pri prvom

1 000 jednotiek Cinryze

500 jednotiek Cinryze každé

prejave nástupu akútneho ataku.

v priebehu 24 hodín pred

3 alebo 4 dni je odporúčanou

 

lekárskym,

počiatočnou dávkou pre

Druhá dávka 1 000 jednotiek sa môže

stomatologickým alebo

obvyklú prevenciu atakov

podať, ak pacient dostatočne

chirurgickým zákrokom.

angioedému. Dávkovací

nereagoval po 60 minútach.

 

interval a dávka sa môžu

2 až 11 rokov, 10-25 kg:

 

upraviť podľa individuálnej

2 až 11 rokov, 10-25 kg:

odpovede. Potreba

500 jednotiek Cinryze pri prvom

pokračovania pravidelnej

prejave nástupu akútneho ataku.

500 jednotiek Cinryze

profylaxie s Cinryze sa má

Druhá dávka 500 jednotiek sa môže

v priebehu 24 hodín pred

pravidelne posudzovať.

lekárskym,

 

podať, ak pacient dostatočne

stomatologickým alebo

 

nereagoval po 60 minútach.

chirurgickým zákrokom.

 

 

 

 

Starší pacienti

Neuskutočnili sa žiadne špeciálne skúmania. Na liečbu, obvyklú prevenciu a prevenciu pred zákrokom je dávka u starších pacientov vo veku 65 rokov alebo u starších pacientov rovnaká ako u dospelých.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Neuskutočnili sa žiadne špeciálne skúmania. Na liečbu, obvyklú prevenciu a prevenciu pred zákrokom je dávka u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene rovnaká ako u dospelých.

Spôsob podávania

Na intravenózne použitie.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Rekonštituovaný liek sa má podávať intravenóznou injekciou rýchlosťou 1 ml za minútu.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Trombotické udalosti

U novorodencov a dojčiat, ktoré podstúpili bypass srdca počas užívania vysokých dávok iného lieku obsahujúceho inhibítor C1 (až do 500 jednotiek/kg) mimo schválenej indikácie na prevenciu syndrómu kapilárneho presakovania, sa zaznamenali trombotické udalosti. Na základe štúdie u zvierat existuje potenciálny trombogénny prah pri dávkach vyšších ako 200 jednotiek/kg. Pacienti

so známymi rizikovými faktormi pre trombotické udalosti (vrátane zavedených katétrov) sa majú starostlivo sledovať.

Prenosní pôvodcovia nákaz

Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, vyšetrenie individuálnych darovanía zásob plazmy na špecifické ukazovatele infekcie a zaradenie účinných výrobných krokov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov. To sa týka aj neznámych alebo nových vírusov a iných patogénov.

Prijaté opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom, ako je HIV, HBV a HCV a neobaleným vírusom HAV a parvovírusu B19.

Pre pacientov s pravidelným/opakovaným prijímaním lieku obsahujúceho inhibítor C1, ktorý pochádza z ľudskej plazmy, sa má zvážiť vhodná vakcinácia (hepatitída A a B).

Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní Cinryze do záznamu pacienta uviedol názov a číslo šarže lieku, aby sa udržalo spojenie medzi pacientom a šaržou lieku.

Precitlivenosť

Podobne ako pri akomkoľvek biologickom lieku sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Reakcie z precitlivenosti môžu mať podobné symptómy ako pri atakoch angioedému. Pacientov treba informovať o skorých prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej urtikárie, pocitu tlaku na hrudi, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Ak sa tieto symptómy objavia po podaní, pacienti to majú nahlásiť svojmu lekárovi. V prípade anafylaktických reakcií alebo šoku sa má podať záchranná liečba.

Domáca liečba a svojpomocné podanie

O používaní tohto lieku doma alebo jeho svojpomocnom podaní existujú obmedzené údaje. Potenciálne riziká súvisiace s domácou liečbou sa týkajú samotného podania rovnako ako zvládnutia nežiaducich reakcií, najmä hypersenzitivity. O použití domácej liečby u individuálneho pacienta má rozhodnúť ošetrujúci lekár, ktorý zabezpečí poskytnutie primeraného školenia a pravidelné kontroly.

Pediatrická populácia

U novorodencov a dojčiat, ktoré podstúpili bypass srdca počas užívania vysokých dávok iného lieku obsahujúceho inhibítor C1 (až do 500 jednotiek/kg) mimo schválenej indikácie na prevenciu syndrómu kapilárneho presakovania, sa zaznamenali trombotické udalosti.

Sodík

Každá injekčná liekovka Cinryze obsahuje približne 11,5 mg sodíka. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje o obmedzenom množstve gravidných žien vystavených účinku nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky inhibítora C1 na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Dosiaľ nie sú dostupné žiadne iné relevantné epidemiologické údaje. V reprodukčných štúdiách u potkanov sa pri hladinách dávky až do 28-násobku odporúčanej dávky u ľudí (1 000 jednotiek), vychádzajúc z priemernej telesnej hmotnosti dospelého človeka 70 kg, nepozorovali žiadne účinky liečby na tehotenstvo ani žiadne embryofetálne účinky. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Preto sa má Cinryze podávať gravidným ženám len v prípade jednoznačnej indikácie.

Dojčenie

Nie je známe, či sa inhibítor C1 vylučuje do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Cinryze sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Neuskutočnili sa žiadne špecifické štúdie fertility, včasného embryonálneho a postnatálneho vývoja ani štúdie karcinogenity (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Na základe klinických údajov dostupných v súčasnosti má Cinryze malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Jedinou častou nežiaducou reakciou pozorovanou v klinických štúdiách po infúzii Cinryze bola vyrážka; popisy vlastností vyrážky boli nešpecifické, zvyčajne sa popisovali ako postihujúce horné končatiny, hruď, brucho alebo miesto injekcie. Žiadne z výražok neboli závažné a žiadne z nich neviedli k vysadeniu lieku. Môžu sa objaviť hypersenzitívne reakcie (pozri časť 4.4).

Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Frekvencia nežiaducich reakcií sa odhadovala predovšetkým na základe zhrnutia ojedinelých nežiaducich udalostí súvisiacich s Cinryze zaznamenaných v 8 ukončených klinických štúdiách s HAE osobami. Tie zahŕňajú údaje z dvoch placebom kontrolovaných štúdií, troch nezaslepených štúdií, od troch osôb, ktoré dostávali liek z humanitárnych dôvodov a zo správ po uvedení lieku na trh. Celkovo sa jednalo o 385 osôb vystavených účinku, ktoré v týchto štúdiách dostali viac ako 14 500 infúzií Cinryze.

Nežiaduce reakcie na liečbu Cinryze sú zoradené podľa tried orgánových systémov MedDRA

a absolútnej frekvencie v tabuľke 1. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka 1. Nežiaduce reakcie zaznamenané v klinických štúdiách a v správach po uvedení lieku na trh

Trieda orgánových systémov

Frekvencia:

Nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Precitlivenosť

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté:

Hyperglykémia

Poruchy nervového systému

Menej časté:

Závrat, bolesť hlavy

Poruchy ciev

Menej časté:

Venózna trombóza, flebitída, venózne

 

 

pálenie, nával horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

Menej časté:

Kašeľ

a mediastína

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:

Nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

Vyrážka

 

Menej časté:

Kontaktná dermatitída, erytém, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

Menej časté:

Opuch kĺbov, artralgia, myalgia

a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste

Menej časté:

Vyrážka/erytém v mieste injekcie, bolesť

podania

 

v mieste infúzie, ťažkosti na hrudi, pyrexia

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Spomedzi hlásení o venóznej trombóze bola najčastejším rizikovým faktorom prítomnosť zavedeného katétra.

Lokálne reakcie v mieste injekcie boli menej časté. V klinických štúdiách sa lokálne reakcie (popisované ako bolesť, modrina alebo vyrážka v mieste injekcie/v mieste katétra, venózne pálenie alebo flebitída) vyskytovali v súvislosti s približne 0,2 % infúzií.

Pediatrická populácia

Do klinických štúdií bolo zaradených a vystavených účinku viac ako 2 500 infúzií Cinryze 61 jedinečných pediatrických pacientov (2 – 5 rokov, n = 3; 6 – 11 rokov, n = 32; 12 – 17 rokov, n = 26). Spomedzi týchto detí boli jedinými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s Cinryze bolesť hlavy, nauzea, pyrexia a erytém v mieste infúzie. Žiadne z týchto nežiaducich reakcií neboli závažné a žiadne neviedli k vysadeniu lieku.

Celkovo je bezpečnosť a znášanlivosť Cinryze u detí, dospievajúcich a dospelých podobná. Pre bezpečnosť ohľadne prenosných pôvodcov nákaz, pozri časť 4.4.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nezaznamenal sa žiadny prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá používané pri dedičnom angioedéme, inhibítor C1 získaný z plazmy, ATC kód: B06AC01.

Mechanizmus účinku

Inhibítor C1 je inhibítor serínových proteáz, alebo serpín, člen nadskupiny proteínov. Hlavnou funkciou serpínov je regulovať aktivitu serínových proteáz. Inhibítor C1 je glykoproteín

s jednoduchým reťazcom identifikovaný v plazme, ktorý vo svojom zrelom stave pozostáva zo 478 aminokyselín so zjavnou molekulovou hmotnosťou 105 kD.

Inhibítor C1 inhibuje komplementárny systém väzbou na C1r a C1s, dve aktívne podjednotky enzýmu prvej zložky komplementárneho systému (C1), v priebehu klasickej cesty, rovnako ako väzbou

na manózu viažuce lektínom asociované serínové proteázy v priebehu lektínovej cesty. Primárnym substrátom aktivovaného C1 enzýmu je C4; neinhibovaný C1 spôsobuje zníženie hladín C4. C1 je najdôležitejším inhibítorom kontaktnej aktivácie a reguluje kontaktný systém a vnútornú cestu koagulácie väzbou na kalikreín a faktor XIIa a ich inaktiváciou. Pretože tieto cesty sú súčasťou enzýmových kaskád amplifikácie, spontánna alebo spúšťacím mechanizmom indukovaná aktivácia týchto ciest môže viesť, bez inhibítora C1, k neregulovanej aktivácii a opuchu.

Farmakodynamické účinky

V klinických štúdiách vyvolalo intravenózne podanie Cinryze v priebehu 1 hodiny po podaní významné zvýšenie systémových hladín antigénneho a funkčného inhibítora C1. Podanie inhibítora C1 zvyšuje sérové hladiny inhibítora C1 a dočasne obnovuje prirodzenú reguláciu kontaktového, komplementárneho a fibrinolytického systému a tým kontrolu opuchu alebo náchylnosť k opuchu.

Nízke sérové hladiny C4 často korelujú s atakmi HAE. Liečba s Cinryze spôsobuje po 12 hodinách zvýšenie hladín C4. Zaznamenal sa štatisticky významný (p = 0,0017) rozdiel v zmenách priemerných hodnôt medzi liečebnými skupinami od východiskového stavu po 12 hodinách, čo svedčí o súvislosti medzi liečbou Cinryze a zvýšením aktivity C4 (Cinryze + 2,9 mg/dl oproti placebu + 0,1 mg/dl).

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Údaje z dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií (LEVP 2005- 1/A a LEVP 2005-1/B), údaje z dvoch nezaslepených štúdií (LEVP 2006-1 a LEVP 2006-4) a 2 pediatrické klinické štúdie (0624-203 a 0624-301) preukázali účinnosť Cinryze v liečbe a prevencii atakov angioedému u osôb s HAE.

Cinryze na liečbu atakov HAE

Štúdia LEVP 2005-1/A používala randomizovaný, dvojito zaslepený, placebom kontrolovaný dizajn s paralelnou skupinou; bolo randomizovaných 71 osôb s akútnymi atakmi HAE (36 na Cinryze, 35 na placebu). Štúdia preukázala, že liečba s Cinryze v priebehu 4 hodín po nástupe ataku HAE vyvolala viac ako dvojnásobné skrátenie času do začiatku jednoznačného uvoľnenia definujúceho symptómu ataku HAE v porovnaní s placebom (medián 2 hodiny pre Cinryze oproti > 4 hodinám pre placebu,

p = 0,048). Liečba Cinryze tiež spôsobila viac ako dvojnásobné skrátenie času do úplného ústupu ataku HAE v porovnaní s placebom (medián 12,3 hodín oproti 31,6 hodinám, p = 0,001). Podiel osôb so začínajúcim jednoznačným uvoľnením definujúceho symptómu v priebehu 4 hodín po podaní dávky bolo 60 % pre Cinryze a 42 % pre placebo (p = 0,062). Spomedzi 15 osôb liečených nezaslepeným Cinryze kvôli laryngálnym atakom HAE si ani jedna nevyžadovala intubáciu.

V nezaslepenej štúdii LEVP 2006-1 bolo u 101 osôb liečených celkovo 609 akútnych atakov HAE (medián 3 ataky na osobu; rozmedzie: 1-57). V priebehu 4 hodín po podaní Cinryze dosiahlo 87 % atakov jednoznačné uvoľnenie definujúceho symptómu. U 95 % atakov sa v priebehu 4 hodín pozorovalo klinické uvoľnenie a/alebo osoby boli prepustené domov. U osôb s > 1 atakom bol podiel zodpovedajúcich atakov v priebehu 4 hodín po podaní Cinryze a čas do odpovede porovnateľný

bez ohľadu na počet liečených atakov. Spomedzi 84 samostatných laryngálnych atakov HAE si po liečbe s Cinryze ani jeden nevyžadoval intubáciu.

Cinryze na obvyklú prevenciu atakov HAE

Štúdia LEVP 2005-1/B používala randomizovaný, dvojito zaslepený, placebom kontrolovaný skrížený dizajn; účinnosť sa hodnotila u 22 osôb (randomizovaných a liečených v obidvoch skrížených obdobiach). Štúdia preukázala, že profylaxia s Cinryze vyvolala viac ako dvojnásobné zníženie počtu atakov HAE v porovnaní s placebom (medián 6,3 atakov pre Cinryze oproti 12,8 atakom pre placebo,

p < 0,0001). Ataky angioedému boli tiež menej závažné počas profylaktickej liečby s Cinryze v porovnaní s placebom (priemerné skóre závažnosti 1,3 oproti 1,9 alebo 32 %-né zníženie,

p = 0,0008) a trvali kratšie (v priemere 2,1 dní oproti 3,4 dňom alebo 38 %-né zníženie, p = 0,0004).

Celkový počet dní s opuchom počas profylaktickej liečby Cinryze sa znížil v porovnaní s placebom (v priemere 10,1 dní oproti 29,6 dní alebo 66 %-né zníženie, p < 0,0001). Okrem toho pri liečbe atakov HAE počas liečby s Cinryze bolo potrebných menej nezaslepených infúzií Cinryze v porovnaní s placebom (v priemere 4,7 infúzií oproti 15,4 infúziám alebo 70 %-zníženie, p < 0,0001).

V nezaslepenej štúdii LEVP 2006-4 dostávalo 146 osôb Cinryze ako profylaxiu HAE počas období trvajúcich od 8 dní do približne 32 mesiacov (medián 8 mesiacov). Pred zaradením do štúdie hlásili osoby medián mesačnej miery HAE atakov 3,0 (rozmedzie: 0,08 – 28,0); počas liečby

s profylaktickým Cinryze bola táto miera 0,21 (rozmedzie: 0 – 4,56) a u 86 % osôb sa objavil v priemere ≤ 1 atak za mesiac. U osôb, ktoré dostávali profylaxiu s Cinryze po dobu minimálne

1 roka, sa mesačná miera atakov na osobu udržala trvale nízko (0,34 atakov na mesiac) vzhľadom na miery pred štúdiou.

Cinryze na prevenciu atakov HAE pred zákrokom

V rámci celého klinického programu sa nezaslepený Cinryze podával v priebehu 24 hodín

pred celkovo 91 lekárskymi, stomatologickými alebo chirurgickými zákrokmi (40 zákrokov u detí a 51 zákrokov u dospelých). U 98 % zákrokov sa nezaznamenali žiadne ataky HAE v priebehu 72 hodín po dávke Cinryze.

Pediatrická populácia

Veková skupina 6-11 rokov:

Liečba:

Štúdia LEVP 2006-1: 121 akútnych atakov HAE bolo liečených u dvadsiatich dvoch pediatrických jedincov. Podiel atakov HAE, pri ktorom sa dosiahlo jednoznačné uvoľnenie definujúceho symptómu v priebehu 4 hodín po liečbe Cinryze, bol porovnateľný medzi 22 zaradenými deťmi (v rozmedzí veku: 2 - 17) a dospelými, 89 % a 86 % atakov dosiahlo uvoľnenie (v uvedenom poradí).

Štúdia 0624-203: Do štúdie bolo zaradených deväť jedincov (vo veku 6 až 11 rokov), ktorí dostali jednu dávku Cinryze: 3 jedinci (10 – 25 kg) dostali 500 jednotiek; 3 jedinci (>25 kg) 1 000 jednotiek a 3 jedinci (>25 kg) 1 500 jednotiek. Všetkých 9 jedincov (100 %) dosiahlo jednoznačné začínajúce uvoľnenie definujúceho symptómu v priebehu 4 hodín od začiatku liečby s Cinryze. Medián intervalu bol 0,5 hodín (rozpätie: 0,25 – 2,5 hodín): 1,25, 0,25 respektíve 0,5 hodín v skupine 500 jednotiek,

1 000 jednotiek respektíve 1 500 jednotiek Cinryze. Medián intervalu do úplného ústupu ataku HAE pre týchto 9 jedincov bol 13,6 hodín (rozpätie: 1,6 – 102,3 hodín).

Prevencia:

Štúdia LEVP 2006-4: Pred zaradením hlásilo 23 detí (v rozmedzí veku: 3 až 17 rokov) medián mesačnej miery HAE atakov 3,0 (rozmedzie: 0,5 - 28,0). Počas štúdie sa u detí rozličných vekových podskupín, ktoré dostávali Cinryze ako profylaxiu (1 000 jednotiek každých 3 až 7 dní, s výnimkou 3- ročného dieťaťa, ktoré dostávalo 500 jednotiek každých 3 až 7 dní), vyskytoval medián mesačnej miery HAE atakov 0,4 (rozmedzie: 0 - 3,4) a 87 % detí hlásilo v priemere ≤ 1 atak mesačne; tieto výsledky boli porovnateľné ako výsledky pozorované u dospelých.

Štúdia 0624-301: Do štúdie boli zaradení šiesti pediatrickí jedinci (vo veku 6 až 11 rokov) a boli randomizovaní na dávkovanie dvakrát týždenne počas 12 týždňov v 2 liečebných sekvenciách

(500/1 000 jednotiek alebo 1 000/500 jednotiek Cinryze). Obidve dávky mali za výsledok podobné zníženie frekvencie atakov a preukázali klinický prínos ohľadom závažnosti a trvania atakov a potreby ich akútnej liečby.

Veková skupina <6 rokov:

U 3 jedincov mladších ako 6 rokov bolo podanie spojené so zvýšeniami hladín C1 INH a klinickej Celkovo bolo podanie Cinryze dobre znášané.

Cinryze (500 jednotiek alebo 1000 jednotiek)

účinnosti v akútnej liečbe a prevencii atakov.

Vo všetkých štúdiách vyvolalo podávanie Cinryze zvýšenie antigénnych a funkčných hladín inhibítora C1 po infúzii v porovnaní s hodnotami pred infúziou u detí aj dospelých.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Randomizovaná nezaslepená farmakokinetická štúdia s paralelnou skupinou s Cinryze sa uskutočnila u osôb s nesymptomatickým HAE. Osoby dostávali buď jednorazovú intravenóznu dávku

1 000 jednotiek alebo 1 000-jednotkovú dávku, po ktorej nasledovala druhá dávka 1 000 jednotiek o 60 minút neskôr. Priemerné farmakokinetické parametre funkčného inhibítora C1 pochádzajúce z údajov o koncentrácii upravených na východiskovú hodnotu sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2. Priemerné farmakokinetické parametre funkčného inhibítora C1 po podaní Cinryze

Parametre

Jednorazová dávka

Dvojnásobná dávka

 

(1 000 jednotiek*)

(dávka 1 000 jednotiek, po ktorej

 

 

nasleduje druhá

 

 

1 000-jednotková dávka o

 

 

60 minút neskôr)

Cvýchodisková (U/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmax (U/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Cmax (U/ml) upravená na

0,37 ± 0,15 (n = 12)

0,51 ± 0,19 (n = 12)

východiskovú hodnotu

 

 

tmax (h) [medián (rozsah)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (U*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

AUC(0-t) (U*h/ml) upravená

24,5 ± 19,1 (n = 12)

39,1 ± 20,0 (n = 12)

na východiskovú hodnotu

 

 

Klírens CL (ml/min)

0,85 ± 1,07 (n = 7)

1,17 ± 0,78 (n = 9)

Eliminačný polčas (h)

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

n = počet hodnotených osôb.

*Jedna jednotka zodpovedá priemernému množstvu inhibítora C1 prítomného v 1 ml normálnej

ľudskej plazmy.

Po intravenóznom podaní jednorazovej dávky Cinryze osobám s HAE sa sérová koncentrácia funkčného inhibítora C1 zdvojnásobila v priebehu 1 až 2 hodín. Zdá sa, že maximálna sérová koncentrácia (Cmax) a plocha pod krivkou sérovej koncentrácie a času (AUC) sa zvyšuje

od jednorazovej po dvojnásobnú dávku, hoci toto zvýšenie nie je úmerné dávke. Priemerný eliminačný polčas funkčného inhibítora C1 po podaní Cinryze bol 56 hodín pre jednorazovú dávku a 62 hodín pre dvojnásobnú dávku.

Pretože inhibítor C1 je endogénny ľudský plazmatický proteín, nepodlieha metabolizmu izoenzýmami cytochrómu P450, vylučovaniu ani farmakokinetickým liekovým interakciám, ktoré vykazujú mnohé zlúčeniny s nízkou molekulárnou hmotnosťou. Predpokladaný dôsledok metabolizmu glykoproteínu je degradácia na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Nepredpokladá sa, že by farmakokinetika

a vylučovanie Cinryze, ako také, boli ovplyvnené poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Pediatrická populácia

Aktivita funkčného inhibítora C1 bola meraná u detí v dvoch nezaslepených štúdiách (pozri časť 5.1). Priemerné zvýšenia aktivity funkčného inhibítora C1 od východiskových hodnôt merané 1 hodinu po dávke u detí vo veku 2 až < 18 rokov sa pohybovali od 20 % do 88 % v štúdii LEVP 2006-1 (liečba) a od 22 % do 46 % v štúdii LEVP 2006-4 (prevencia) v porovnaní s 21 % až 66 % a 25 % až 32 % u dospelých (v uvedenom poradí). Ďalšie dve štúdie hodnotili plazmatické hladiny u detí (vo veku 6 - 11 rokov).

V štúdii 0624-203 boli získané hodnoty hladín plazmatického antigénu C1 INH a jeho funkčnej aktivity u 9 pacientov po jednej i.v. dávke 500 jednotiek, 1 000 jednotiek alebo 1 500 jednotiek Cinryze v závislosti od telesnej hmotnosti (pozri časť 5.1). Preukázané bolo zvýšenie hladín antigénu

C1 INH a zvýšenie jeho funkčnej aktivity nad východiskové hodnoty 1 hodinu a 24 hodín po podaní dávky.

V štúdii 0624-301 boli merané plazmatický antigén C1 INH a jeho funkčná aktivita u 6 pacientov pred dávkovaním a 1 hodinu po i.v. podaní Cinryze vo dvoch úrovniach dávkovania (500 jednotiek a 1 000 jednotiek) každé 3 alebo 4 dni počas 12 týždňov. Obidve dávky Cinryze viedli k relevantným plazmatickým hladinám antigénu C1 INH a k jeho relevantnej funkčnej aktivite.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií celkovej toxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Neuskutočnili sa žiadne genotoxické štúdie, pretože je nepravdepodobné, že by liečivo interagovalo priamo s DNA alebo s iným chromozómovým materiálom. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na fertilitu, včasný embryonálny a postnatálny vývoj ani štúdie karcinogenity, pretože sa očakávalo, že chronické podávanie zvieratám by mohlo súvisieť s rozvojom neutralizujúcich protilátok voči ľudskému proteínu.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Prášok:

Chlorid sodný

Sacharóza

Nátriumcitrát

L-valín

L-alanín

L-treonín

Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

Na podanie lieku používajte len injekčnú striekačku bez silikónu (priložená v balení).

6.3Čas použiteľnosti

2 roky

Po rekonštitúcii sa liek má použiť ihneď. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa však stanovila na 3 hodiny pri izbovej teplote (15 °C – 25 °C).

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

500 jednotiek inhibítora C1 v bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke (typ I) uzatvorenej gumovou zátkou (typ I) a hliníkovým tesnením s vyklápacím viečkom z plastickej hmoty.

5 ml vody na injekciu v bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke (typ I) uzatvorenej gumovou zátkou (typ I) a hliníkovým tesnením s vyklápacím viečkom z plastickej hmoty.

Každé balenie obsahuje:

Dve injekčné liekovky s práškom.

Dve injekčné liekovky s rozpúšťadlom.

2 pomôcky na prenos s filtrom, 2 jednorazové 10 ml injekčné striekačky, 2 venepunkčné súpravy a 2 ochranné podložky.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Každé balenie obsahuje materiál pre buď jednu dávku 1 000 jednotiek alebo dve dávky 500 jednotiek.

Rekonštitúcia a podávanie Cinryze

Rekonštitúcia, podávanie lieku a zaobchádzanie so súpravou na podanie a ihlami musí prebiehať s opatrnosťou.

Použite buď pomôcku na prenos s filtrom pribalenú v balení Cinryze alebo komerčne dostupnú ihlu s dvoma koncami.

Príprava a zaobchádzanie

Cinryze je určený na intravenózne podávanie po rekonštitúcii s vodou na injekciu. Injekčné liekovky Cinryze sú určené len na jednorazové použitie.

Rekonštitúcia

Jedna injekčná liekovka s práškom, 1 injekčná liekovka s rozpúšťadlom, 1 pomôcka na prenos

s filtrom, 1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka, 1 venepunkčná súprava a 1 ochranná podložka sú potrebné na prípravu jednej dávky 500 jednotiek.

Dve injekčné liekovky s práškom, 2 injekčné liekovky s rozpúšťadlom, 2 pomôcky na prenos

s filtrom, 1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka, 1 venepunkčná súprava a 1 ochranná podložka sú potrebné na prípravu jednej dávky 1 000 jednotiek.

Každá injekčná liekovka s liekom sa má rekonštituovať s 5 ml vody na injekciu. Jedna injekčná liekovka rekonštituovaného Cinryze zodpovedá dávke 500 jednotiek.

Dve injekčné liekovky rekonštituovaného Cinryze zodpovedajú dávke 1 000 jednotiek. Z tohto dôvodu sa dve injekčné liekovky spájajú do jednej dávky 1 000 jednotiek.

1.Pracujte na priloženej podložke a pred nasledujúcimi krokmi si umyte ruky.

2.Počas rekonštitúcie sa má používať aseptická technika.

3.Uistite sa, že injekčná liekovka s práškom a injekčná liekovka s rozpúšťadlom sú pri izbovej teplote (15 °C – 25 °C).

4.Uvoľníte štítok injekčnej liekovky s práškom odtrhnutím perforovaného pásu označeného otočeným trojuholníkom.

5.Odstráňte kryty z plastickej hmoty z injekčnej liekovky s práškom aj injekčnej liekovky s rozpúšťadlom.

6.Očistite zátky dezinfekčným tampónom a nechajte ich pre použitím vysušiť.

7.Odstráňte ochrannú fóliu z vrchnej časti obalu pomôcky na prenos. Nevyberajte pomôcku z obalu.

8.Poznámka: pomôcka na prenos sa musí pred napojením na injekčnú liekovku s práškom pripojiť k injekčnej liekovke s rozpúšťadlom, aby sa nestratilo vákuum v injekčnej liekovke s práškom. Injekčnú liekovku s rozpúšťadlom položte na rovný povrch a vpichnite modrý koniec pomôcky na prenos do injekčnej liekovky s rozpúšťadlom, zatlačte nadol, ak kým hrot neprenikne cez

stred zátky injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a pomôcka nezapadne na miesto. Pomôcka na prenášanie musí byť vo zvislej polohe pred prenikaním cez zátku.

9.Odstráňte obal z plastickej hmoty z pomôcky na prenos a zlikvidujte ho. Dajte si pozor, aby ste sa nedotýkali nechráneného konca pomôcky na prenos.

10.Injekčnú liekovku s práškom položte na rovný povrch. Pomôcku na prenos a injekčnú liekovku s rozpúšťadlom, ktorá obsahuje vodu na injekciu, prevráťte a vpichnite priehľadný koniec pomôcky na prenos do injekčnej liekovky s práškom, zatlačte nadol, až kým hrot neprenikne gumovou zátkou a pomôcka na prenos nezapadne na miesto. Pomôcka na prenos musí byť vo zvislej polohe pred prenikaním cez gumovú zátku injekčnej liekovky s práškom. Vákuum

v injekčnej liekovke s práškom sa natiahne do rozpúšťadla. Ak v injekčnej liekovke nie je vákuum, liek nepoužívajte.

11.Jemne krúžte injekčnou liekovkou s práškom, až kým sa všetok prášok nerozpustí. Injekčnú liekovku s práškom netraste. Uistite sa, že sa všetok prášok úplne rozpustil.

12.Odpojte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

Nevyberajte priehľadný koniec pomôcky na prenos z injekčnej liekovky s práškom.

Jedna injekčná liekovka rekonštituovaného Cinryze obsahuje 500 jednotiek inhibítora C1 v 5 ml, čo zabezpečí koncentráciu 100 jednotiek/ml. Pristúpte k procesu podávania, ak pacienti dostávajú dávku 500 jednotiek.

Dve injekčné liekovky prášku Cinryze sa musia rekonštituovať na vytvorenie jednej dávky

(1 000 jednotiek/10 ml). Preto opakujte pokyny 1 až 12 uvedené vyššie pomocou ďalšieho balenia obsahujúceho pomôcku na prenos na rekonštitúciu druhej z dvoch injekčných liekoviek s práškom. Pomôcku na prenos znova nepoužívajte. Po rekonštitúcii oboch injekčných liekoviek pristúpte

k procesu podávania pre dávku 1 000 jednotiek.

Proces podávania pre dávku 500 jednotiek

1.Počas podávania sa má používať aseptická technika.

2.Po rekonštitúcii sú roztoky Cinryze bezfarebné až bledomodré a číre. Nepoužívajte liek, ak sú roztoky zakalené alebo zmenili farbu.

3.Pomocou sterilnej, jednorazovej 10 ml injekčnej striekačky vtiahnite piest späť, aby ste natiahli približne 5 ml vzduchu do injekčnej striekačky.

4.Pripojte injekčnú striekačku na vrch priehľadného konca pomôcky na prenos tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek.

5.Jemne prevráťte injekčnú liekovku a injikujte vzduch do roztoku a potom pomaly natiahnite rekonštituovaný roztok Cinryze do injekčnej striekačky.

6.Odpojte injekčnú striekačku z injekčnej liekovky tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnite ju z priehľadného konca pomôcky na prenos.

7.Pred podaním skontrolujte rekonštituovaný roztok Cinryze, či neobsahuje častice; roztok nepoužívajte, ak spozorujete častice.

8.Pripojte venepunkčnú súpravu na injekčnú striekačku obsahujúcu roztok Cinryze a aplikujte pacientovi intravenózne. Podajte 500 jednotiek (rekonštituovaných v 5 ml vody na injekciu) Cinryze intravenóznou injekciou rýchlosťou 1 ml za minútu v priebehu 5 minút.

Proces podávania pre dávku 1 000 jednotiek

1.Počas podávania sa má používať aseptická technika.

2.Po rekonštitúcii sú roztoky Cinryze bezfarebné až bledomodré a číre. Nepoužívajte liek, ak sú roztoky zakalené alebo zmenili farbu.

3.Pomocou sterilnej, jednorazovej 10 ml injekčnej striekačky vtiahnite piest späť, aby ste natiahli približne 5 ml vzduchu do injekčnej striekačky.

4.Pripojte injekčnú striekačku na vrch priehľadného konca pomôcky na prenos tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek.

5.Jemne prevráťte injekčnú liekovku a injikujte vzduch do roztoku a potom pomaly natiahnite rekonštituovaný roztok Cinryze do injekčnej striekačky.

6.Odpojte injekčnú striekačku z injekčnej liekovky tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnite ju z priehľadného konca pomôcky na prenos.

7.Pomocou tej istej injekčnej striekačky opakujte kroky 3 až 6 s druhou injekčnou liekovkou rekonštituovaného Cinryze, aby ste získali jednu kompletnú 10 ml dávku.

8.Pred podaním skontrolujte rekonštituovaný roztok Cinryze, či neobsahuje častice; roztok nepoužívajte, ak spozorujete častice.

9.Pripojte venepunkčnú súpravu na injekčnú striekačku obsahujúcu roztok Cinryze a aplikujte pacientovi intravenózne. Podajte 1 000 jednotiek (rekonštituovaných v 10 ml vody na injekciu)

Cinryze intravenóznou injekciou rýchlosťou 1 ml za minútu dlhšie ako 10 minút.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/688/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15. júna 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26 máj 2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis