Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Clopidogrel Krka (Clopidogrel hydrochloride) – Označenie obalu - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuClopidogrel Krka
Kód ATC klasifikácieB01AC04
LátkaClopidogrel hydrochloride
VýrobcaKrka, d.d., Novo mesto

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Clopidogrel Krka 75 mg filmom obalené tablety

klopidogrel

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ako hydrochlorid).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje hydrogenovaný ricínový olej.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

112 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

7 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/001

14 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/002

28 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/003

30 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/004

50 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/005

56 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/006

60 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/010

84 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/007

90 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/008

100 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/009

112 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/012

120 filmom obalených tabliet: EU/1/09/556/011

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Clopidogrel Krka 75 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Clopidogrel Krka 75 mg filmom obalené tablety

klopidogrel

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis