Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Corlentor (ivabradine hydrochloride) – Označenie obalu - C01EB17

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuCorlentor
Kód ATC klasifikácieC01EB17
Látkaivabradine hydrochloride
VýrobcaLes Laboratoires Servier

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Corlentor 5 mg filmom obalené tablety ivabradín

2.LIEČIVO

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg ivabradínu (zodpovedá 5,39 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet [28 filmom obalených tabliet] [56 filmom obalených tabliet] [84 filmom obalených tabliet] [98 filmom obalených tabliet] [100 filmom obalených tabliet] [112 filmom obalených tabliet]

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/317/001

[EU/1/05/317/002]

[EU/1/05/317/003]

[EU/1/05/317/004]

[EU/1/05/317/005]

[EU/1/05/317/006]

[EU/1/05/317/007]

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

CORLENTOR 5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Corlentor 5 mg filmom obalené tablety ivabradín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

LOT

5.INÉ

Skratky pre dni v týždni

Po Ut St Št Pi So Ne

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety ivabradín

2. LIEČIVO

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg ivabradínu (zodpovedá 8,085 mg ivabradínu vo forme hydrochloridu)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet [28 filmom obalených tabliet] [56 filmom obalených tabliet] [84 filmom obalených tabliet] [98 filmom obalených tabliet] [100 filmom obalených tabliet] [112 filmom obalených tabliet]

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/317/008

[EU/1/05/317/009]

[EU/1/05/317/010]

[EU/1/05/317/011]

[EU/1/05/317/012]

[EU/1/05/317/013]

[EU/1/05/317/014]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

CORLENTOR 7,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety ivabradín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

LOT

5. INÉ

Skratky pre dni v týždni

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis