Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuCystadane
Kód ATC klasifikácieA16AA06
Látkabetaine anhydrous
VýrobcaOrphan Europe S.A.R.L.

1.NÁZOV LIEKU

Cystadane 1 g perorálneho prášku

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g prášku obsahuje 1 g bezvodého betaínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Perorálny prášok.

Biely, kryštalický, voľne padajúci prášok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Podporná liečba homocystinúrie zahŕňajúcej nedostatky alebo poruchy:

cystationín beta-syntázy (CBS),

5,10-metylén-tetrahydrofolát reduktázy (MTHFR),

metabolizmu kofaktoru kobalamínu (kbl).

Cystadane sa má používať ako doplnok iných terapií, ako sú vitamín B6 (pyridoxín), vitamín B12 (kobalamín), folát a ako doplnok špeciálnej výživy.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Cystadane musí byť vedená lekárom skúseným v oblasti starostlivosti o pacientov s homocystinúriou.

Dávkovanie

Deti a dospelí

Odporúčaná celková denná dávka je 100 mg/kg/deň podaných v 2 dávkach denne. Dávka však musí byť individuálne titrovaná podľa hladín homocysteínu a metionínu v plazme. U niektorých pacientov boli na dosiahnutie liečebných cieľov potrebné dávky nad 200 mg/kg/deň. U pacientov s nedostatkom CBS je potrebné dávať pri titrácii nahor pozor, pretože hrozí riziko hypermetioninémie. U týchto pacientov je potrebné dôkladne sledovať hladiny metionínu.

Osobitnéskupiny pacientov

Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Skúsenosti s liečbou bezvodnýmbetaínom u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou alebo u pacientov s nealkoholickou steatózou pečene nedokázali potrebu upraviť dávkovací režim Cystadane.

Spôsob podávania

Fľaša sa má pred otvorením jemne potrepať. Priložené sú tri odmerné lyžice, ktoré umožňujú odmerať buď 100 mg, 150 mg alebo 1 g bezvodého betaínu. Odporúča sa odobrať z fľaše kopcovito naplnenú odmernú lyžicu a v oblasti mierky prejsť rovným povrchom predmetu, napr. ostrím noža. Tento úkon odmeria nasledujúce dávky: malá odmerka 100 mg, stredná odmerka 150 mg a veľká odmerka 1 g bezvodého betaínu.

Prášok sa má miešať s vodou, džúsom, mliekom, dojčenskou výživou alebo jedlom, kým sa celkom nerozpustí, a požiť ihneď po zmiešaní.

Terapeutické monitorovanie

Účelom liečby je udržať hladiny celkového homocysteínu v plazme pod 15 µM alebo tak nízko, ako je to možné. Odpoveď v ustálenej hladine („steady-state“) sa obyčajne dostaví do jedného mesiaca.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Menej časté prípady závažného edému mozgu spojené s hypermetioninémiou boli hlásené po liečbebezvodným betaínom u pacientov s nedostatkom CBS (pozri časť 4.8). Celkové uzdravenie sa pozorovalo po prerušení liečby:

-Koncentrácie metionínu v plazme sa majú udržiavať pod 1 000 µmolov. Odporúča sa zmerať hladinu metionínu v plazme na začiatku liečby a potom približne raz ročne alebo razza pol roka. Ak dôjde k mimoriadnemu zvýšeniu metionínu nad prvú bezpečnostnú hranicu 700 µmol/l, pacienta je nutné častejšie monitorovať a skontrolovať dodržiavanie diéty. Na zníženie hladiny metionínu je potrebné zvážiť úpravu diéty a zníženie dávky Cystadane alebo dočasné prerušenie liečby Cystadane

-Ak sa objavia akékoľvek symptómy ranných bolestí hlavy podobné bolestiam pri edéme mozgu s dávením a/alebo zmenami videnia, musia sa skontrolovať hladiny metionínu a dodržiavanie diéty a liečba Cystadane sa má prerušiť.

-Ak sa po obnovení liečby symptómy edému mozgu opäť objavia, terapia bezvodným betaínom musí byť definitívne ukončená.

Za účelom minimalizácie rizika potenciálnych liekových interakcií sa odporúča počkať 30 minút medzi požitím bezvodného betaínu a zmesí aminokyselín a/alebo liekov obsahujúcich vigabatrin a analógy GABA (pozri časť 4.5).

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Podľa in vitro údajov môže bezvodný betaín interagovať so zmesami aminokyselín a liekmi obsahujúcimi vigabatrin a analógy GABA.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich bezvodný betaín nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca.V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje.Neboli vykonané žiadne reprodukčné štúdie na zvieratách.Počas gravidity by dobrý výsledok pre matku i dieťa prinieslo podávanie bezvodného betaínu s pyridoxínom, folátom, antikoagulans a dodržiavaním diéty za starostlivého monitorovania hladín homocysteínu v plazme. Avšak Cystadane sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Dojčenie

Nie je známe, či sa bezvodný betaín vylučuje do ľudského materského mlieka (aj keď jeho metabolický prekurzor, cholín, sa v materskom mlieku vyskytuje vo vysokých hladinách). Vzhľadom na nedostatok údajov je pri predpisovaní Cystadane dojčiacim ženám potrebná opatrnosť.

Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Cystadane nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

Vo všeobecnosti sa nežiaduce účinky pozorované pri liečbe bezvodným betaínom nejavili závažné a zväčša súvisia s gastrointestinálnym systémom. Gatrointestinálne poruchy ako hnačka, glositída, nauzea, žalúdočné ťažkosti, vracanie a poruchy zubov sa môžu objaviť menej často. Najčastejšie

hlásenou nežiaducou reakciou počas liečby je zvýšená hladina metionínu v krvi. Po ukončení liečby sa pozorovalo plné uzdravenie (pozri časť 4.4).

Tabuľkový zoznamnežiaducich reakcií

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa systému orgánových tried a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako:veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až< 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až< 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000). V rámci každej skupiny výskytu sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté:anorexia

Psychické poruchy

Menej časté:vzrušenie, podráždenosť

Poruchy nervového systému

Menej časté:edém mozgu*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:hnačka, glositída, nauzea, žalúdočné

 

ťažkosti, dávanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:vypadávanie vlasov, urtikária, anomálny

 

telesný pach

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:inkontinencia moču

Abnormálne laboratórne a funkčné

Veľmi časté:zvýšená hladina metionínu v krvi*

vyšetrenia

 

Opis vybraných nežiaducich reakcií

*Menej časté prípady závažného edému mozgu a hypermetioninémie boli hlásené od 2 týždňov do 6 mesiacov po začatí liečby bezvodným betaínomu pacientov s nedostatkom CBS, s celkovým uzdravením po prerušení liečby.

Symptómyedémumozguzahŕňajúrannébolestihlavy s vracaním a/alebozmenamivovidení.

U týchto pacientov sa zaznamenalo významné zvýšenie hladín metionínu v plazme v rozpätí od 1000 do 3000 µmolov.Keďže bol edém mozgu hlásený aj u pacientov s hypermetioninémiou, sekundárna hypermetioninémia spôsobená liečbou bezvodným betaínom sa pokladá za možný mechanizmus účinku.

Pre špecifické odporúčania pozri časť4.4.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Iné produkty výživového traktu a metabolizmu, ATC kód: A16A A06.

Spôsob účinku

Bezvodný betaín znižoval hladiny homocysteínu v plazme pri troch typoch homocystinúrie, t.j.nedostatok CBS; nedostatok MTHFR a porucha kbl. Miera tohto účinku závisela od absolútneho stupňa hyperhomocyteinémie, ktorý je vyšší pri závažnej hyperhomocysteinémii.

Farmakodynamické účinky

Bezvodný betaín účinkuje u pacientov s homocystinúriou ako donor metylovej skupiny pri remetylácii homocysteínu na metionín. Následkom toho majú hladiny homocysteínu u týchto pacientov v plazme poklesnúť na 20-30% hodnoty hladiny pred liečbou.

Ukázalo sa, že bezvodný betaín tiež zvyšuje hladiny metionínu a S-adenozylmetionínu (SAM)

v plazme u pacientov s nedostatkom MTHFR a poruchou kbl. U pacientov s nedostatkom CBS bez diétnych obmedzení metionínu sa pozorovalo jeho nadmerné hromadenie. Ukázalo sa, že doplnenie bezvodného betaínu zlepšuje stavy metabolických anomálií v mozgovomiechovej tekutine u pacientov s homocystinúriou.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Zvýšené hladiny homocysteínu v plazme súvisia s kardiovaskulárnymi príhodami, ako sú trombóza, osteoporóza, anomálie kostry a dislokácia očnej šošovky. V pozorovacích štúdiách bolo lekárom vedúcim liečbu hlásené klinické zlepšenie (kardiovaskulárne a súvisiace s vývojom nervového systému) u 75% pacientov užívajúcich bezvodný betaín. Väčšina týchto pacientov užívala tiež iné lieky, ako sú vitamín B6 (pyridoxín), vitamín B12 (kobalamín) a folát s rôznymi biochemickými odpoveďami. Vo väčšine prípadov viedol prídavok bezvodného betaínu k ďalšiemu poklesu hladín homocysteínu v plazme. Je pravdepodobné, že vzhľadom na mnohonásobný charakter terapie (výživný, farmaceutický, podporný) u týchto pacientov, sa môže objaviť element precenenia klinických účinkov liečby bezvodným beatínom. Neskoré zistenie homocystinúrie v symptomatickom štádiu je zodpovedné za zvyškovú morbiditu spôsobenú ireverzibilným poškodením spojivového tkaniva (oftalmologické, kostrové), ktoré nemožno ďalšou terapiou vyliečiť. Dostupné klinické údaje nedovoľujú korekciu dávkovania a klinickej účinnosti. Neexistujú dôkazy o vývoji tolerancie.

V niekoľkých prípadoch súviseli zvýšené hladiny metionínu v plazme s edémom mozgu (pozri časti 4.4 a 4.8).

Monitorovanie hladín homocysteínu dokázalo, že začiatok účinku bezvodného betaínu nastal do niekoľkých dní, a že sa odpoveď v ustálenej hladine dosiahla do jedného mesiaca.

Pediatrická populácia

U pediatrických pacientov mladších ako 10 rokov je zvyčajný efektívny dávkovací

režim 100 mg/kg/deň podaný v 2 dávkach denne; zvyšovanie frekvencie podania nad dvakrát denne a/alebo zvyšovanie dávky nad 150 mg/kg/deň nezlepšuje účinok znižovať hladinu homocysteínu.

Monitorovanie hladín betaínu v plazme nepomôže definovať účinnosť liečby, keďže tieto koncentrácie priamo nezodpovedajú jeho prítoku cez dráhu cytozolickej betaín-homocysteín-metyltransferázy.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje od pacientov s homocystinúriou dlhodobo užívajúcich betaín sú veľmi podobné údajom od zdravých dobrovoľníkov. To dokazuje, že sú rozdiely v kinetike betaínu spôsobené pravdepodobne stratou beatínu v prípade neliečenej homocystinúrie a sú významné len pre začiatočnú liečbu.

Absorpcia

Absolútna biodostupnosť bezvodného betaínu nebola stanovená. Absorpcia bola u zdravých dospelých dobrovoľníkov (vo veku od 21 do 49 rokov) po podaní jednej perorálnej dávky bezvodného betaínu

(50 mg/kg) rýchla (tmax = 0,9 ± 0,3 hod a Cmax= 0,9 ± 0,2 mmolov). Po podaní opakovaných dávok 100 mg/kg/deň počas 5 dní sa absorpčná kinetika nezmenila.

Distribúcia

Bezvodný betaín sa distribuoval do relatívne veľkého objemu (V/F = 1,3 l/kg). Po podaní opakovaných dávok 100 mg/kg/deň počas 5 dní sa distribučný polčas významne predĺžil (až do 36 hod), čo naznačuje nasýtiteľnosť procesov transportu a redistribúcie.

Biotransformácia

Bezvodný betaín je donorom metylovej skupiny.

Eliminácia

Pri pomalej eliminačnej rýchlosti (priemerný eliminačný polčas = 14 hod, priemerný celkový telový klírens, CL/F = 84 ml/hod/kg) je obličkový klírens nepatrný (5% celkového telového klírens), za predpokladu 100% biodostupnosti.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri vysokých dávkach sa u potkanov pozoroval tlmivý účinok na CNS a dráždenie gastrointestinálneho traktu. Dlhodobé štúdie karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neboli s bezvodným betaínom vykonané. Štandardná skupina testov genotoxicity nevykázala žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

Neotvorené fľaše: 3 roky

Po prvom otvorení: 3 mesiace.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkom.

Informácie o podmienkach na uchovávanie po prvom otvorení lieku sú uvedené v časti 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

HDPE fľaše s bezpečnostným uzáverom zabraňujúcim otvoreniu deťmi.

Každé balenie obsahuje 1 fľašu so 180 g prášku tri odmerné lyžice.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má byť zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orphan Europe SARL

Immeuble, Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F - 92800 Puteaux

Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/379/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:15. februára 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. november 2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis