Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDaTSCAN
Kód ATC klasifikácieV09AB03
Látkaioflupane (123l)
VýrobcaGE Healthcare Limited

A.DRŽITEĽ (DRŽITELIA) POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA

UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 Az, Eindhoven

Holandsko

B.PODMIENKY OBMEDZENÍ TÝKAJÚCICH SA DODÁVKY A POUŽITIA

Liek na lekársky predpis. (pozri prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2)

C. OSTATNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pravidelné správy o bezpečnostných aktualizáciách

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c

ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

A EFEKTÍVNEHO POUŽÍVANIA LIEKU

Neaplikovateľné

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis