Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Označenie obalu - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDaTSCAN
Kód ATC klasifikácieV09AB03
Látkaioflupane (123l)
VýrobcaGE Healthcare Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

5 ml balenie

1.NÁZOV LIEKU

DaTSCAN 74 MBq/ml injekčný roztok

Joflupán (123I)

2.LIEČIVO

Každý ml roztoku obsahuje joflupán (123I) 74 MBq v referenčnom čase (0,07 až 0,13 g/ml joflupánu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

5% etanol (pozri Písomnú informáciu pre používateľov), kyselina octová, octan sodný, voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMODOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 20 hod. od ref. času.

Ref. čas: 370 MBq/5 ml o 23:00 SEČ DD/MM/RRRR

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zaobchádzanie a likvidácia - pozri písomnú informáciu pre používateľov.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

UK

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/135/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. Šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

5 ml balenie

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DaTSCAN 74 MBq/ml injekčný roztok

Joflupán (123I)

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 20 hod. od ref. času.

Ref. čas: 370 MBq/5 ml joflupán (123I) o 23:00 SEČ DD/MM/RRRR.

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. Šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

5 ml

6.INÉ

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holandsko

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE 2,5 ml balenie

1. NÁZOV LIEKU

DaTSCAN 74 MBq/ml injekčný roztok

Joflupán (123I)

2. LIEČIVO

Každý ml roztoku obsahuje joflupán (123I) 74 MBq v referenčnom čase (0,07 až 0,13 g/ml joflupánu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

5 % etanol etanol (pozri Písomnú informáciu pre používateľov), kyselina octová, octan sodný, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Intravenózne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 7 hod. od ref. času.

Ref. čas: 185 MBq/2,5 ml o 12:00 SEČ DD/MM/RRRR.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zaobchádzanie a likvidácia - pozri písomnú informáciu pre používateľov.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

UK

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/135/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. Šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽASPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

2,5 ml balenie

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DaTSCAN 74 MBq/ml injekčný roztok

Joflupán (123I)

Intravenózne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: 7 hod. od ref. času.

Ref. čas: 185 MBq/2,5 ml Joflupán (123I) o 12:00 SEČ DD/MM/RRRR.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

2,5 ml

6. INÉ

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holandsko

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis