Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDuloxetine Boehringer Ingelheim
Kód ATC klasifikácieN06AX21
Látkaduloxetine
VýrobcaBoehringer Ingelheim International GmbH

(nevoľnosť) a závraty. Kombinácia lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim s cvičením svalov panvovéhoLiekdna môže mať dodatočný prínos.

Pri diabetickej neuropatickej bolesti je odporúčaná dávka lieku 60 mg raz denne, ale niektorí pacienti môžu potrebovať vyššiu dávku 120 mg za deň. Odpoveď na liečbu by sa mala hodnotiť dva mesiace po začiatku liečby.

Liek Duloxetine Boehringer Ingelheim sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Prínos liečby by sa mal prehodnocovať v pravidelných intervaloch. Liek Duloxetine Boehringer Ingelheim by sa mal používať s opatrnosťou u starších pacientov. Nemajú ho užívať pacienti, ktorí majú určité problémy s pečeňou alebo závažné obličkové problémy. Pri ukončení liečby by sa dávka mala postupne znižovať.

Akým spôsobom liek Duloxetine Boehringer Ingelheim účinkuje?

Účinná látka v lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim, duloxetín, je inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu. Pôsobí tak, že bráni vychytávaniu neurotransmiterov 5-hydroxytryptamínu (nazývaný aj serotonín) a noradrenalínu nervovými bunkami v mozgu a mieche. Neurotransmitery sú chemikálie, ktoré nervovým bunkám umožňujú vzájomnú komunikáciu. Blokovaním ich spätného vychytávania zvyšuje duloxetín množstvo týchto neurotransmiterov v priestoroch medzi nervovými

To, ako duloxetín účinkuje pri stresovej močovej inkontinencii nie je jasné, ale usudzuje sa, že zvyšovaním hladín 5-hydroxytryptamínu a noradrenalínu na úrovni nervov, ktoré riadia svaly močovej rúry (trubica, ktorá vedie von z močového mechúra), duloxetín spôsobuje silnejšie uzavretie močovej rúry počas držania moču. Silnejším uzavretím močovej rúry liek Duloxetine Boehringer Ingelheim bráni nežiaducemu uvoľneniu moču počas fyzickej námahy, ako je kašeľ alebo smiech.

Keďže tieto neurotransmitery sú zapojené aj v znižovaní pocitu bolesti, blokovanie ich spätného vychytávania do nervových buniek môže zlepšiť aj symptómy neuropatickej bolesti.

Ako bol liek Duloxetine Boehringer Ingelheim skúmaný?

Pre liečbu stresovej močovej inkontinencie bol liek Duloxetine Boehringer Ingelheim skúmaný u celkového počtu 2 850 žien. Do štyroch hlavných štúdií bolo zapojených 1 913 žien a trvali 12 týždňov, porovnávajúc liek Duloxetine Boehringer Ingelheim (väčšinou 40 mg dvakrát denne) s placebom (zdanlivý liek). Hlavnou mierou účinnosti bola frekvencia epizód inkontinencie (IEF, počet epizód inkontinencie za týždeň) zaznamenaná do denníkov pacientok a skóre pacientok pre dotazník

dvoch 12-týždňových štúdiách s 809 diabetickými dospelými pacientmi, ktorí mali bolesť každý deň

minimálne počas šiestich mesiacov. Účinnosť troch rôznych dávok lieku Duloxetine Boehringer

Ingelheim bola porovnávaná s účinnosťou placeba. Hlavnou mierou účinnosti bola zmena závažnosti bolesti každý týždeň na 11-bodovej stupnici tak, ako si to zaznamenali pacienti do denníkov.

Aký prínos preukázal liek Duloxetine Boehringer Ingelheim v týchto štúdiách?

Vo všetkých štyroch štúdiách stresovej močovej inkontinencie pacienti liečení liekom Duloxetine

Boehringer Ingelheim mali po 12 týždňoch menej epizód inkontinencie, asi o štyri alebo päť epizód

inkontinencie na týždeň menej, v porovnaní s počtom pred štúdiou. IEF sa v skupine s liekom

Duloxetine Boehringer Ingelheim znížilo o 52 % v porovnaní so znížením o 33% v skupine liečenej placebom. Skóre v dotazníkoch I-QOL boli tiež lepšie v skupine s liekom Duloxetine Boehringer

Pri liečbe diabetickej neuropatickej bolesti bol liek Duloxetine Boehringer Ingelheim s dávkami 60 mg raz alebo dvakrát denne účinnejší v znižovaní bolesti ako placebo. V oboch štúdiách bolo znižovanie bolesti pozorované od prvého týždňa liečby až 12 týždňov, pričom pacienti užívajúci liek Duloxetine Boehringer Ingelheim mali skóre bolesti o 1,17 až 1,45 bodov nižšie ako pacienti užívajúci placebo.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim?

Väčšina z nich mala mierny až stredný stupeň závažnosti a objavili sa na začiatku liečby a v priebehu liečby ustupovali. Najčastejšie vedľajšie účinky spojené s užívaním lieku pri liečbe diabetickej neuropatickej bolesti (pozorované u viac ako 1 pacienta z 10) sú bolesť hlavy, spavosť (ospanlivosť), závraty, nauzea a suchosť v ústach. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim sa nachádza v Písomnej informácii pre používateľov.

Liek Duloxetine Boehringer Ingelheim by nemali užívať osoby, ktoré môžu byť precitlivené (alergické) na duloxetín alebo na iné zložky lieku. Liek Duloxetine Boehringer Ingelheim sa nesmie používať u pacientov s určitými typmi ochorenia pečene alebo so závažným ochorením obličiek. Liek Duloxetine Boehringer Ingelheim sa nesmie používať spolu s inhibítormi monoamínoxidázy (skupina liekov proti depresii), fluvoxamínom (iný liek proti depresii), ani ciprofloxacínom alebo enoxacínom (druhy antibiotík). Liečba sa nesmie začať u pacientov s nekontrolovaným vysokým tlakom krvi kvôli riziku hypertenznej krízy (náhly nebezpečne vysoký tlak krvi).

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) rozhodol, že prínos lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim je väčší než jeho riziká pri liečbe strednej až ťažkej stresovej močovej inkontinencie a diabetickej neuropatickej bolesti u dospelých. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim na trh.

Ďalšie informácie o lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim:

Európska komisia 8. októbra 2008 vydala spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmbH povolenie na uvedenie lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Duloxetine Boehringer Ingelheim sa nachádza tu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis