Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDuloxetine Boehringer Ingelheim
Kód ATC klasifikácieN06AX21
Látkaduloxetine
VýrobcaBoehringer Ingelheim International GmbH

1.NÁZOV LIEKU

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 30 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).

Pomocné látky: Sacharóza 8,6 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

Tvrdá gastrorezistentná kapsula.

 

 

 

Nepriehľadné biele telo s potlačou „30 mg“ a nepriehľadné modré viečko s potlačou „9543“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

ou

registrácie

 

 

 

4.1

Terapeutické indikácie

ť

 

 

 

 

Liečba diabetickej periférnej neuropatickej bolesti u dospelých.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

platnos

 

 

Na perorálne použitie.

 

 

Dospelí

 

 

 

 

 

Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.

V klinických štúdiách boli z hľadiska bezpečnosti hodnotené dávky vyššie ako 60 mg jedenkrát denne

až po maximálnu dávku 120 mg denne podané v rovnomerne rozdelených dávkach. Plazmatická

 

č

koncentrácia duloxetínu preukazuje veľkúenouinterindividuálnu variabilitu (pozri časť 5.2). V dôsledku

ukon

 

toho môže niektorým pacientom, ktorí nedostatočne reagujú na dávku 60 mg, vyššia dávka prospieť.

Odpoveď na liečbu sa má vyhodnocovať po dvoch mesiacoch liečby. U pacientov s nedostatočnou

počiatočnou odpoveďou je dodatočná odpoveď po uplynutí tejto doby nepravdepodobná.

Prínos liečby je potrebné pravidelnes

prehodnocovať (minimálne každé tri mesiace) (pozri časť 5.1).

Starší pacienti Liek

Vyšší vek sám o sebe nie je dôvodom pre úpravu dávky. K liečbe starších pacientov je však potrebné pristupovať opatrne (pozri časť 5.2).

Deti a dospievajúci:

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí ani dospievajúcich (pozri časť 4.4).

Poškodenie pečene:

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá používať u pacientov, ktorí trpia ochorením pečene poškodzujúcim jej funkciu (pozri časti 4.3 a 5.2).

Renálna insuficiencia:

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30 až

80 ml/min) nie je nutné upravovať dávku. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá

používať u pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min; pozri časť

4.3).

Ukončenie liečby:

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu. Pri ukončovaní liečby DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má dávka znižovať postupne aspoň počas jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko symptómov z vysadenia (pozri časť 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po vysadení liečby objavia neznesiteľné príznaky z vysadenia, je potrebné zvážiť podávanie predtým predpísanej dávky. Neskôr môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale oveľa postupnejšie.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kontraindikované je súbežné podávanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

s neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť 4.5). Ochorenie pečene s následkom poškodenia funkcie pečene (pozri časť 5.2).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá používať v kombinácii s fluvoxamínom, ciprofloxacínom či enoxacínom (t.j. silnými inhibítormi CYP1A2), pretože táto kombinácia vedie k

zvýšenej plazmatickej koncentrácii duloxetínu (pozri časť 4.5).

registrácie

 

 

Závažné poškodenie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.4).

 

ť ou

 

Začatie liečby liekom DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM je kontraindikované u pacientov

platnos

 

 

s nekontrolovanou hypertenziou, pretože by mohlo vystaviť pacientov potenciálnemu riziku vzniku hypertenznej krízy (pozri časti 4.4 a 4.8).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Mydriáza

enou

Mánia a záchvaty

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí majú v anamnéze mániu alebo diagnózu bipolárnej poruchy a/alebo záchvaty.

Mydriáza sa udáva v spojitostiukons duloxetínom,č preto je potrebné postupovať opatrne pri predpisovaní DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM pacientom so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacientom, u ktorých je riziko vzniku akútneho glaukómu s úzkym uhlom.

Tlak krvi a srdcová frekvencias

U niektorých pacientov bolo užívanie duloxetínu spojené so zvýšeným krvným tlakom a klinicky významnou hypertenziou.Liek Môže to súvisieť s noradrenergickým pôsobením duloxetínu. V súvislosti s duloxetínom boli zaznamenané prípady hypertenznej krízy, hlavne u pacientov s preexistujúcou hypertenziou. Preto sa u pacientov so známou hypertenziou a/alebo iným ochorením srdca odporúča monitorovanie krvného tlaku, najmä počas prvého mesiaca liečby. Pacientom, ktorých zdravotný stav by sa mohol zhoršiť zvýšením srdcovej frekvencie alebo zvýšením krvného tlaku, sa má duloxetín podávať opatrne. Opatrnosť je tiež potrebná, keď sa duloxetín podáva s liekmi, ktoré môžu narušiť jeho metabolizmus (pozri časť 4.5). U pacientov, u ktorých sa vyskytlo trvalé zvýšenie krvného tlaku počas užívania duloxetínu, je potrebné zvážiť buď zníženie dávky alebo postupné vysadenie duloxetínu (pozri časť 4.8). U pacientov s nekontrolovanou hypertenziou sa nemá začať liečba duloxetínom (pozri časť 4.3).

Poškodenie obličiek

U pacientov so závažným poškodením obličiek na hemodialýze (klírens kreatinínu <30 ml/min) dochádza k zvýšenej plazmatickej koncentrácii duloxetínu. Informácie o pacientoch so závažným

poškodením obličiek pozri v časti 4.3. Informácie o pacientoch s miernym alebo stredne závažným poškodením obličiek pozri v časti 4.2.

Užívanie spolu s antidepresívami

Ak sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM užíva v kombinácii s antidepresívami, postupujte opatrne. Neodporúča sa najmä kombinácia so selektívnymi reverzibilnými IMAO.

Ľubovník bodkovaný

Nežiaduce účinky sa môžu častejšie vyskytovať v priebehu súbežného užívania DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM a bylinných prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).

Depresia, suicidálne myšlienky a správanie

registrácie

Hoci DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nie je indikovaný na liečbu depresie, jeho liečivo

(duloxetín) existuje aj ako antidepresívum. Depresiu sprevádza vyššie riziko suicidálnych myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva, až kým sa nedostaví signifikantná remisia. Keďže zlepšenie nemusí nastať v priebehu prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacient má byť starostlivo sledovaný, až kým sa toto zlepšenie nedostaví. Je všeobecná klinická skúsenosť, že v skorých fázach zotavovania môže riziko samovraždy vzrásť.

Pacienti s anamnézou udalostí spojených so samovraždou alebo tí, ktorí vykazovali významnú mieru suicidálnych myšlienok pred začatím liečby majú vyššie riziko výskytu suicidálnych myšlienok alebo suicidálneho správania a majú byť počas liečby starostlivo sledovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických štúdií s antidepresívami u psychiatrických ochorení ukázala zvýšené riziko

Počas užívania duloxetínu alebo krátko po jeho vysadení boliouzaznamenané prípady výskytu

 

ť

suicidálneho správania u antidepresív v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

platnos

 

suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania (pozri časť 4.8). Lekári majú pacientov povzbudiť, aby kedykoľvek oznámili akékoľvek znepokojujúce myšlienky alebo pocity alebo príznaky depresie. Ak sa pri liečbe DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM objavia u pacienta príznaky nepokoja alebo depresie je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc, keďže depresia je závažná porucha zdravotného stavu. Ak by sa rozhodlo o zahájení farmakoterapie antidepresívami, odporúča sa postupné vysadenie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM (pozri časť 4.2).

Podávanie deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov

S duloxetínom neboli vykonané žiadne klinické štúdie u detských populácií. DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIM sa nesmie užívať na liečbu detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.

V klinických štúdiách bolo u detí a mladistvýchenou

liečených antidepresívami častejšie pozorované

č

 

suicidálne správanie (suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky) a hostilita (prevažne agresia,

protichodné správanie a zlosť) v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, musí byť pacient starostlivo sledovaný kvôli

výskytu samovražedných symptómov. Navyše chýbajú údaje o bezpečnosti dlhodobého podávania

u detí a adolescentov týkajúce ukonsa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.

Krvácanie

s

V súvislosti s inhibítormiLiek spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu/noradrenalínu (SNRI) boli zaznamenané prípady abnormalít spojených s krvácaním, ako sú ekchymóza, purpura a gastrointestinálne krvácanie. U pacientov užívajúcich antikoagulanciá a/alebo lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek a u pacientov náchylných na krvácanie sa odporúča postupovať s opatrnosťou.

Hyponatrémia

Pri podávaní DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bola zriedkavo hlásená hyponatrémia, predovšetkým u starších pacientov. U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku hyponatrémie ako

sú starší pacienti, pacienti s cirhózou alebo dehydratovaní pacienti alebo pacienti liečení diuretikami je potrebná opatrnosť. Hyponatrémia môže byť spôsobená syndrómom neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).

Ukončenie liečby

Pri prerušení liečby je výskyt príznakov z vysadenia častý, hlavne ak je vysadenie náhle (pozri časť 4.8). V klinických štúdiách sa nežiaduce účinky pri náhlom vysadení liečby vyskytovali približne u 45% pacientov liečených DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM a u 23% pacientov užívajúcich placebo.

Riziko príznakov z vysadenia pozorovaných u SSRI a SRNI môže závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane dĺžky liečby, dávky a rýchlosti znižovania dávky. Najčastejšie hlásené reakcie sú uvedené v časti 4.8. Zvyčajne sú symptómy slabé alebo mierne, avšak u niektorých pacientov môžu mať závažnejší charakter. Obyčajne sa objavia v priebehu prvých dvoch dní vysadzovania liečby, ale

vzácne boli hlásené takéto príznaky u pacientov, ktorí nedopatrením vynechali dávku. Zvyčajne tieto príznaky vymiznú bez liečby, obyčajne v priebehu 2 týždňov, hoci u niektorých osôb to môže trvať

dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa pri vysadzovaní liečby odporúča postupné znižovanie dávky

duloxetínu počas minimálne 2 týždňov, podľa potreby pacienta (pozri časť 4.2).

Akatízia/psychomotorický nepokoj

registrácie

 

Užívanie duloxetínu je spájané so vznikom akatízie, ktorá sa prejavuje subjektívne nepríjemným alebo trýznivým nepokojom a potrebou pohybovať sa, často sprevádzané neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Najväčšia pravdepodobnosť jej výskytu je v priebehu prvých týždňov liečby. Na pacientov, u ktorých sa vyskytnú tieto príznaky, by mohlo mať zvýšenie dávky negatívny dopad.

Lieky obsahujúce duloxetín

Duloxetín sa používa pod rôznymi obchodnými názvami vo viacerých indikáciách (liečba diabetickej

 

 

ť

ou

neuropatickej bolesti, depresívnych epizód ako aj stresovej inkontinencie moču). Je nutné vyvarovať

sa používania viac ako jedného z týchto produktov súčasne.

 

Hepatitída/zvýšené hepatálne enzýmy

platnos

 

 

 

 

 

Pri podávaní duloxetínu boli hlásené prípady poškodenia pečene, vrátane závažných nárastov hladín hepatálnych enzýmov (>10 násobok hornej hranice normy), hepatitídy a žltačky (pozri časť 4.8). Väčšina z nich sa objavila počas prvých mesiacov liečby. Charakter poškodenia pečene bol prevažne

hepatocelulárny. Duloxetín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov liečených inými liekmi, ktoré sú spájané s poškodením pečene.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIMenou gastrorezistentné kapsuly obsahujú sacharózu. Pacienti so zriedkavo sa vyskytujúcimi vrodenými ťažkosťami ako sú intolerancia fruktózy, poruchy vstrebávania glukózy-galaktózy či nedostatokč sacharázy-izomaltázy nemajú tento liek užívať.

Sacharóza

4.5 Liekové a iné interakcie

Lieky s vplyvom na CNS: riziko užívania duloxetínu v kombinácii s inými liekmi s vplyvom na CNS

nebolo systematicky hodnotené,ukonokrem prípadov opísaných v tejto časti. V dôsledku toho sa pri

užívaní DULOXETINE BOEHRINGERs

INGELHEIM v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi

Liek

 

liekmi a látkami, vrátane alkoholu a liekov so sedatívnym účinkom (napr. benzodiazepíny, morfínomimetiká, antipsychotiká, fenobarbital, sedatívne antihistaminiká) odporúča postupovať s opatrnosťou.

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): z dôvodu rizika vzniku sérotonínového syndrómu sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nemá používať v kombinácii s neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) alebo minimálne 14 dní od ukončenia liečby IMAO. Vychádzajúc z biologického polčasu duloxetínu, liečbu s IMAO je možné začať najskôr 5 dní po vysadení DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM (pozri časť 4.3).

U selektívnych reverzibilných IMAO, ako je moklobemid, je riziko vzniku sérotonínového syndrómu nižšie. Súbežné užívanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM so selektívnymi reverzibilnými IMAO sa však neodporúča (pozri časť 4.4).

Sérotonínový syndróm: sérotonínový syndróm bol v zriedkavých prípadoch zaznamenaný u pacientov, ktorí užívali selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (napr. paroxetín, fluoxetín) spolu s liekmi, ktoré majú sérotonergické účinky. Opatrnosť sa odporúča v prípade, ak sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM užíva súbežne so sérotonergickými antidepresívami akými sú SSRI, s tricyklickými antidepresívami ako klomipramín alebo amitriptylín, s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum), venlafaxínom či triptánmi, tramadolom, petidínom a tryptofánom.

Účinok duloxetínu na iné lieky

Lieky metabolizované CYP1A2: súčasné podávanie duloxetínu (60 mg dvakrát denne) nemalo významný vplyv na farmakokinetiku teofylínu, ktorý je substrátom CYP1A2.

Lieky metabolizované CYP2D6: duloxetín je mierny inhibítor CYP2D6. Keď sa duloxetín v dávke 60 mg dvakrát denne podal súčasne s jednorazovou dávkou dezipramínu (substrát CYP2D6), AUC dezipramínu sa trojnásobne zvýšila. Súčasné podávanie duloxetínu (40 mg dvakrát denne) zvyšuje AUC tolterodínu (2 mg dvakrát denne) v rovnovážnom stave o 71%, nijako však neovplyvnilo farmakokinetiku jeho aktívneho 5-hydroxy metabolitu; úprava dávkovania sa neodporúča. Opatrnosť sa však odporúča v prípade, že sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM podáva súbežne s

liekmi, ktoré sú metabolizované prevažne izoenzýmom CYP2D6 (risperidón, tricyklické antidepresíva

[TCAs] ako sú nortriptylín, amitriptylín a imipramín), najmä ak tieto majú úzky terapeutický index

(ako je flekainid, propafenón a metoprolol).

 

 

 

 

Perorálne kontraceptíva a iné steroidné látky: výsledky štúdií in vitro preukázali, že duloxetín

 

 

 

 

registrácie

neindukuje katalytickú aktivitu izoenzýmov CYP3A. Špecifické in vivo liekové interakčné štúdie

zrealizované neboli.

 

ť

ou

 

 

 

 

Antikoagulanciá a antiagreganciá: Opatrnosť je potrebná, keď sa duloxetín kombinuje s perorálnymi

antikoagulanciami alebo antiagreganciami kvôli možnému zvýšeniu rizika krvácania, ktoré sa

 

platnos

 

 

 

pripisuje farmakodynemickej interakcii. Okrem toho sa zaznamenali zvýšené hodnoty INR

u pacientov liečených warfarínom, ktorým sa súčasne podával duloxetín. Avšak súčasné podávanie duloxetínu s warfarínom zdravým dobrovoľníkom v ustálenom stave v rámci farmakologického

klinického skúšania nemalo za následok klinicky významné zmeny INR oproti počiatočným hodnotám ani zmeny farmakokinetiky R- alebo S- warfarínu.

Antacidá a antagonisti H2 receptorov: súbežnéenou podávanie duloxetínu a antacíd obsahujúcich hliník a horčík alebo duloxetínu s famotidínomč nijako významne neovplyvnilo rýchlosť či rozsah absorpcie duloxetínu po podaní dávky 40 mg perorálne.

Účinok iných liekov na duloxetín

Inhibítory CYP1A2: keďže CYP1A2 sa zúčastňuje na metabolizme duloxetínu, súčasné užívanie

duloxetínu spolu so silnými inhibítormi CYP1A2 pravdepodobne vedie k zvýšenej koncentrácii

duloxetínu. Fluvoxamín (100 mgukonraz denne) ako silný inhibítor CYP1A2, znížil zdanlivý plazmatický

klírens duloxetínu o približnes

77%, pričom 6-násobne vzrástla AUCo-t . DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIMLiek sa preto nemá podávať v kombinácii so silnými inhibítormi CYP1A2 typu fluvoxamín (pozri časť 4.3).

Induktory CYP1A2: populačné farmakokinetické analýzy preukázali, že fajčiari majú takmer o 50% nižšie plazmatické koncentrácie duloxetínu než nefajčiari.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití duloxetínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri hladinách systémovej expozície (AUC) duloxetínu nižších než je maximálna klinická expozícia (pozri časť 5.3).

Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Ako aj u iných sérotonergických liekov, ak matka užívala krátko pred pôrodom duloxetín, u novorodenca sa môžu vyskytnúť príznaky z vysadenia. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má užívať v priebehu gravidity len vtedy, ak jej

potenciálny prínos prevýši možné riziko pre plod. Ženy, ktoré otehotnejú alebo zamýšľajú otehotnieť v priebehu liečby, je potrebné informovať, aby na to upozornili svojho lekára.

Dojčenie

Duloxetín je veľmi málo vylučovaný do materského mlieka vychádzajúc zo štúdie so 6 dojčiacimi ženami, ktoré nedojčili svoje deti. Odhadovaná denná dávka u dojčaťa v mg/kg je približne 0,14% dávky podanej matke (pozri časť 5.2). Keďže nie je známa bezpečnosť podávania duloxetínu u dojčiat, užívanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa počas dojčenia neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM môže súvisieť s útlmom a závratom. Pacienti sa majú poučiť, že v prípade, ak sa u nich objaví útlm alebo závrat, majú sa vyvarovať potenciálne nebezpečných úloh, akými sú vedenie vozidiel alebo obsluha strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Tabuľka 1 uvádza výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný zo spontánnych hlásení a v placebom kontrolovaných klinických štúdiách (celkovo 6 828 pacientov, 4 199 na duloxetíne a 2 629 na placebe).

Najčastejšie uvádzané nežiaduce reakcie u pacientov s diabetickou neuropatickou bolesťou liečených

 

 

 

registrácie

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM boli: nauzea; bolesť hlavy, sucho v ústach a spavosť a

závrat.

platnos

ť ou

 

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie

 

 

 

Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté

(≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Veľmi časté

Časté

 

 

 

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

 

enou

 

 

 

 

Pokles

 

 

 

Nárast hmotnosti

Zvýšený

 

 

 

hmotnosti

 

 

 

 

č

 

cholesterol v

 

 

 

 

 

 

Zvýšená

 

 

 

 

 

 

 

kreatinínfosfoki-

krvi

 

 

 

 

 

 

 

náza

 

 

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Palpitácie

s

 

 

Tachykardia

 

 

 

 

Liek

 

 

Supraventriku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lárna arytmia,

 

 

 

 

 

 

 

hlavne atriálna

 

 

 

 

 

 

 

fibrilácia

 

 

 

Poruchy nervového systému

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesť hlavy

Tras

 

 

 

Myoklónia

Kŕč1

 

Sérotonínový

(14,3%)

Parestézia

 

 

 

Nervozita

 

 

syndróm

Spavosť

 

 

 

 

Porucha

 

 

Extrapyramído-

(10,7%)

 

 

 

 

pozornosti

 

 

vé symptómy

Závrat

 

 

 

 

Letargia

 

 

Akatízia

(10,2%)

 

 

 

 

Porucha chuti

 

 

Psychomotoric-

 

 

 

 

 

Dyskinéza

 

 

ký nepokoj

 

 

 

 

 

Syndróm

 

 

 

 

 

 

 

 

nepokojných nôh

 

 

 

 

 

 

 

 

Znížená kvalita

 

 

 

 

 

 

 

 

spánku

 

 

 

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

Zriedkavé

 

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Poruchy oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejasné

 

 

Mydriáza

 

Glaukóm

 

 

 

 

videnie

 

 

Poruchy zraku

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ucha a labyrintu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinitus1

 

 

Vertigo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesť ucha

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 

 

 

 

 

 

 

Zívanie

 

 

Zvieranie hrdla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistaxa

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Močenie s

 

 

 

 

registrácie

 

Nauzea

Zápcha

 

 

Gastroenteritída

Stomatitída

 

 

Gastrointesti-

(24,3%)

Hnačka

 

 

Grganie

 

Zápach dychu

 

nálne krvácanie

Sucho v

Vracanie

 

 

Gastritída

 

Hematochézia

 

 

ústach

Dyspepsia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12,8%)

Plynatosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek a močovej sústavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržiavanie

 

Abnormálny

 

 

 

 

 

 

močenia

 

zápach moču

 

 

 

 

 

 

Dyzúria

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

oneskoreným

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štartom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noktúria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyúria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabý prúd moču

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené

 

 

Nočné potenie

platnos

 

 

 

 

Angioneurotic-

 

potenie

 

 

Urtikária

 

 

 

 

ký edém

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

Vyrážka

 

 

Kontaktná

 

 

 

 

Stevens-

 

 

 

 

dermatitída

 

 

 

 

 

 

Johnsonov

 

 

 

 

Studený pot

 

 

 

 

 

 

syndróm

 

 

 

 

Fotosenzitívne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšený sklon k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvorbe modrín

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskele-

 

Zášklby svalov

Trizmus

 

 

 

 

tálna bolesť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napätie svalov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalový kŕč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy endokrinného systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotyreóza

 

 

Poruchy metabolizmu a výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokles chuti do

Hyperglykémia

Dehydratácia

 

SIADH

 

jedla

 

 

(hlásené hlavne u

Hyponatrémia

 

 

 

 

 

 

pacientov s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diabetom)

 

 

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laryngitída

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

Zriedkavé

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Cievne poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčervenanie

 

Zvýšený krvný

 

 

 

 

Hypertenzia

 

 

 

 

 

tlak

 

 

 

 

 

 

Hypertenzná

 

 

 

 

 

Chlad periférnej

 

 

 

 

kríza

 

 

 

 

 

časti končatín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortostatická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypotenzia2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synkopa2

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

 

 

 

 

 

 

Únava

 

 

Neobvyklé pocity

Anafylaktickáregistrácie

Bolesť v hrudi

 

Bolesť brucha

 

Pocit chladu

 

 

 

 

 

 

 

Smäd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malátnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocit tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porucha chôdze

 

 

 

 

 

Poruchy imunitného systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypersenzitivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcia

 

 

Poruchy pečene a žlčových ciest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akútne

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené

 

 

ť

 

 

Žltačka

 

 

 

 

 

pečeňové enzýmy

 

 

 

 

Zlyhanie

 

 

 

 

 

(ALT, AST,

 

 

 

 

 

pečene

 

 

 

 

 

alkalická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fosfatáza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poškodenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pečene

 

 

 

 

 

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Erektilná

 

 

Porucha

 

Menopauzálne

 

 

 

dysfunkcia

 

ukon

 

 

 

symptómy

 

 

 

 

 

ejakulácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneskorená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejakulácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

Sexuálna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dysfunkcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

Gynekologické

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krvácanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespavosť

 

 

Porucha spánku

Mánia

 

 

Suicidálne

 

Agitácia

 

 

Škrípanie zubami

Halucinácie

 

myšlienky5

 

Pokles libida

 

Dezorientácia

 

Agresia a hnev

 

Suicidálne

 

Úzkosť

 

 

Apatia

 

 

 

 

 

správanie5

 

Abnormálny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orgazmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnormálne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Boli hlásené tiež prípady kŕčov a tinitu po skončení liečby.

2Hlavne na začiatku liečby boli hlásené prípady ortostatickej hypotenzie a synkopy.

3Pozri časť 4.4

4Boli hlásené prípady agresie a hnevu hlavne na začiatku liečby duloxetínom alebo po skončení liečby

5Boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania počas liečby duloxetínom alebo v krátkom čase po skončení liečby (pozri časť 4.4).

.

Vysadenie duloxetínu (hlavne náhle) vedie často k vzniku príznakov z vysadenia. Najčastejšie sú hlásené tieto príznaky: závrat, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tras, bolesť hlavy, podráždenosť, hnačka a zvýšené potenie.

Zvyčajne sú tieto reakcie, v prípade SSRI a SNRI, slabé až mierne a samé odznejú, avšak u niektorých pacientov môžu byť vážne a/alebo dlhšieho trvania. Preto sa odporúča, ak nie je liečba duloxetínom ďalej potrebná, postupné vysadenie liečby znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).

V 12-týždňovej akútnej fáze troch klinických štúdií s duloxetínom u pacientov trpiacich diabetickou neuropatickou bolesťou došlo u pacientov liečených duloxetínom k miernemu, avšak štatisticky

významnému zvýšeniu hladiny glukózy v krvi nalačno. Hodnoty HbA1c boli stabilné aj u pacientov

zvýšenie glukózy v krvi nalačno a celkového cholesterolu u pacientovregistrácieliečených duloxetínom, pričom tieto laboratórne testy v kontrolnej skupine ukázali mierny pokles.

liečených duloxetínom aj u pacientov s placebom. V následnej fáze týchto štúdií, ktorá trvala až 52

týždňov, sa objavilo v oboch skupinách pacientov zvýšenie hodnoty HbA1c, pričom priemerné

zvýšenie bolo o 0,3% vyššie v skupine pacientov liečených duloxetínom. Zaznamenalo sa tiež mierne

Elektrokardiogramy boli vykonané u 528 pacientov liečených duloxetínom a u 205 pacientov

liečených placebom s diabetickou neuropatickou bolesťou v rámci klinických štúdií v trvaní až 13

týždňov. QT interval korigovaný podľa srdcovej frekvencie saouu pacientov liečených duloxetínom

platnos

ť

nelíšil od toho zisteného u placebom liečených pacientov. V rámci porovnania pacientov liečených duloxetínom a pacientov liečených placebom pri meraniach QT, PR, QRS, a QTcB žiadne klinicky významné rozdiely zistené neboli.

4.9Predávkovanie

Zaznamenali sa prípady predávkovania duloxetínom samotným alebo v kombinácii s inými liekmi, v dávke 5 400 mg. Vyskytlo sa i niekoľko prípadov úmrtia, najmä pri predávkovaní kombináciou liekov, ale aj pri predávkovaní samotným duloxetínom v dávke približne 1000 mg. Príznaky

a symptómy predávkovania (samotným duloxetínom alebo v kombinácii s inými liekmi) zahŕňajú

 

č

somnolenciu, kómu, sérotonínový syndróm,enouzáchvaty, vracanie a tachykardiu.

ukon

 

Nie je známe žiadne špecifické antidotum duloxetínu, ale ak sa vyskytne sérotonínový syndróm, má sa zvážiť špecifická liečba (ako je cyproheptadín a/alebo kontrola teploty). Je potrebné zabezpečiť

priechodnosť dýchacích ciest. Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca ako aj všetky vitálne

funkcie, spolu s náležitými ssymptomatickými a podpornými opatreniami. Výplach žalúdka sa môže indikovať, ak je prevedený ihneď po požití alebo u symptomatických pacientov. Aktívne uhlie môže byť prospešné na obmedzenieLiek absorpcie. Duloxetín má rozsiahly objem distribúcie a je málo

pravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, hemoperfúzia či výmenná perfúzia mohli byť v tomto prípade prospešné.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva. ATC kód: N06AX21.

Duloxetín je kombinovaný inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NA). Slabo inhibuje spätné vychytávanie dopamínu, bez významnej afinity k histamínovým, dopaminergickým, cholinergickým a adrenergickým receptorom. V závislosti od dávky zvyšuje duloxetín extracelulárne hladiny sérotonínu a noradrenalínu v rozličných častiach mozgu zvierat.

V predklinických modeloch neuropatickej a zápalovej bolesti duloxetín normalizoval prah bolesti

a v rámci modelu perzistujúcej bolesti zmierňoval bolestivé reagovanie. Predpokladá sa, že inhibičný účinok duloxetínu na bolesť je dôsledkom potenciácie zostupných bolesť inhibujúcich dráh

v centrálnom nervovom systéme.

Účinnosť duloxetínu v liečbe diabetickej neuropatickej bolesti bola preukázaná v dvoch randomizovaných, 12 týždňov trvajúcich, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s pevne stanovenou dávkou u dospelých (22 až 88 rokov), ktorí minimálne 6 mesiacov trpia

diabetickou neuropatickou bolesťou. Pacienti, ktorí spĺňali diagnostické kritériá pre veľkú depresívnu poruchu boli z týchto výskumných štúdií vylúčení. Primárnym parametrom bola týždenná stredná hodnota 24-hodinovej priemernej bolesti, ktorú pacienti hodnotili na 11 bodovej Likertovej škále pričom si záznamy zapisovali do denníka.

V oboch štúdiách duloxetín v dávke 60 mg raz denne a 60 mg dvakrátregistráciedenne viedol, v porovnaní

s placebom, k signifikantnému zmierneniu bolesti. U niektorých pacientov bol tento efekt zjavný už v priebehu prvého týždňa liečby. Rozdiel priemerného zlepšenia pri porovnaní oboch uvedených aktívnych ramien liečby nebol významný. Redukciu bolesti o minimálne 30% uviedlo približne 65% pacientov liečených duloxetínom v porovnaní so 40% pacientov liečených placebom. Počty zodpovedajúce aspoň 50% redukcii bolesti boli 50% a 26%. Hodnoty klinickej odpovede (zmiernenie bolesti o 50% a viac) boli analyzované s ohľadom na to, či pacient v priebehu liečby trpel spavosťou alebo nie. Z pacientov, ktorí netrpeli spavosťou bola klinická odpoveď zaznamenaná u 47% pacientov užívajúcich duloxetín a u 27% pacientov užívajúcich placebo. Podiel klinickej odpovede u pacientov,

ktorí v priebehu 60 dní nezaznamenali zmiernenie bolesti aniouo 30% bolo takéto zlepšenie v priebehu ďalšej liečby nepravdepodobné.

 

ť

ktorí zaznamenali problémy so spavosťou bol 60% pri duloxetíne a 30% pri placebe. U pacientov,

platnos

 

V dlhodobej otvorenej nekontrolovanej štúdii pretrvávalo zmenšenie bolesti u pacientov odpovedajúcich na 8-týždennú liečbu DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg raz denne počas nasledujúcich 6 mesiacov, podľa merania zmeny skóre položky „24-hodinová priemerná bolesť“ na škále Brief Pain Inventory (BPI).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Duloxetín sa podáva ako samostatný enantiomér.enou Duloxetín sa extenzívne metabolizuje prostredníctvom oxidatívnych enzýmovč (CYP1A2 a polymorfný CYP2D6) s následnou konjugáciou.

Farmakokinetika duloxetínu preukazuje veľkú interindividuálnu variabilitu (všeobecne 50–60%), čiastočne v súvislosti s pohlavím, vekom, fajčiarskymi návykmi a statusom metabolizéra CYP2D6.

Duloxetín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva, pričom k Cmax dochádza 6 hodín po podaní

dávky. Absolútna perorálna biologická dostupnosť duloxetínu je 32% až 80% (priemer 50%). Potrava

predlžuje čas potrebný na dosiahnutieukon

najvyššej koncentrácie zo 6 na 10 hodín a okrajovo zmenšuje

rozsah absorpcie (približnes11%). Tieto zmeny nemajú žiadnu klinickú významnosť. Duloxetín sa

Liek

 

priemerne v 96% viaže na proteíny v ľudskej plazme. Duloxetín sa viaže tak na albumín ako aj na alfa-1-kyslý glykoproteín. Väzba na proteíny nie je ovplyvnená poškodením funkcie obličiek či pečene.

Duloxetín sa extenzívne metabolizuje a jeho metabolity sa vylučujú predovšetkým močom. Obidva cytochrómy P450–2D6 ako aj 1A2 katalyzujú tvorbu dvoch hlavných metabolitov, glukuronidového konjugátu 4-hydroxyduloxetínu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy 6-metoxyduloxetínu. Vychádzajúc zo štúdií in vitro, cirkulujúce metabolity duloxetínu sú považované za farmakologicky neaktívne. Farmakokinetika duloxetínu u pacientov, ktorí sú slabými metabolizérmi CYP2D6, nebola špecificky sledovaná. Obmedzené údaje naznačujú, že plazmatické hladiny duloxetínu sú u týchto pacientov vyššie.

Polčas eliminácie duloxetínu sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 17 hodín (priemerne 12 hodín).

Plazmatický klírens po intravenóznej aplikácii dávky sa pohybuje v rozpätí 22 l/h až 46 l/h (priemerne

36 l/h). Zdanlivý plazmatický klírens duloxetínu po perorálnom podaní sa pohybuje od 33 to 261 l/h (priemer 101 l/h).

Špeciálne skupiny pacientov:

Pohlavie: medzi mužmi a ženami boli zistené farmakokinetické rozdiely (zdanlivý plazmatický klírens je u žien asi o 50% nižší). Vychádzajúc z prekrývania sa rozmedzia klírensu, farmakokinetické rozdiely na základe pohlavia neoprávňujú k odporúčaniu užívania nižších dávok u pacientok.

Vek: farmakokinetické rozdiely boli zistené medzi mladšími a staršími ženami (≥65 rokov) (u starších pacientok sa zvyšuje AUC asi o 25% a polčas vylučovania je asi o 25% dlhší), magnitúda týchto zmien však nie je dostatočná na to, aby oprávňovala úpravu dávkovania. Všeobecne sa odporúča opatrnosť pri liečbe starších (pozri časti 4.2 a 4.4).

Poškodenie funkcie obličiek: pacienti s obličkovým ochorením v konečnej fáze (End Stage Renal

Disease - ESRD) podrobujúci sa dialýze mali oproti zdravým jedincom dvakrát vyššie hodnoty Cmax a AUC duloxetínu. Farmakokinetické údaje o duloxetíne u pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek sú obmedzené.

Poškodenie funkcie pečene: stredne závažné poškodenie pečene (Child Pugh trieda B) malo vplyv na farmakokinetiku duloxetínu. V porovnaní so zdravými jedincami, u pacientov so stredne závažným

v materskom mlieku tvoria asi jednu štvrtinu plazmatickej koncentrácie. Množstvo duloxetínu

poškodením pečene bol zdanlivý plazmatický klírens duloxetínu o 79% nižší, zdanlivý terminálny

polčas 2,3 krát dlhší a AUC 3,7 krát vyššie. Farmakokinetika duloxetínu a jeho metabolitov

 

registrácie

u pacientov s miernou alebo závažnou nedostatočnosťou pečene nebola sledovaná.

Dojčiace matky: Dispozícia duloxetínu bola skúmaná u 6 dojčiacichou

žien, ktoré boli minimálne 12

 

ť

 

týždňov po pôrode. Duloxetín je detekovateľný v materskom mlieku a rovnovážne koncentrácie

platnos

 

 

v materskom mlieku je približne 7 µg/deň pri dávkovaní 40 mg 2x denne. Laktácia neovplyvňovala farmakokinetiku duloxetínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štandardnej sérii testov duloxetín nebol genotoxický a u potkanov nebol karcinogénny.

V štúdii karcinogenity u potkanov boli v pečeni spozorované multijadrové bunky bez prítomnosti

iných histopatologických zmien. Mechanizmus, ktorý to spôsobuje, ani klinická závažnosť, nie sú

 

č

známe. U samičiek myší, ktoré dostávalienouduloxetín počas 2 rokov, bola iba pri vysokej dávke zvýšená

ukon

 

incidencia hepatocelulárnych adenómov a karcinómov, tieto však boli považované za sekundárne následky indukcie mikrozomálnych hepatálnych enzýmov. Nie je známe, či sú tieto údaje získané pozorovaním myší, relevantné pre ľudí. Samičky potkanov, ktoré dostávali duloxetín (45 mg/kg/deň) pred a počas párenia a na počiatku gravidity, mali pokles príjmu materskej potravy a telesnej

hmotnosti, poruchy estrálneho cyklu, pokles indexu živonarodeného a žijúceho potomstva a retardáciu

rastu potomstva pri úrovniachs

systémovej expozície, ktoré podľa odhadu dosahovali väčšinou úroveň

maximálnej klinickej expozície (AUC). V štúdii embryotoxicity u králikov bola pri úrovniach systémovej expozície pod maximálnou klinickou expozíciou (AUC) pozorovaná vyššia incidencia

kardiovaskulárnych a skeletálnych malformácií. V inej štúdii, ktorá skúmala vyššiu dávku inej soli

duloxetínu, žiadne malformácieLiek

pozorované neboli. V rámci štúdií prenatálnej/postnatálnej toxicity

u potkanov duloxetín indukoval nežiaduce účinky v správaní mláďat pri expozíciách nižších ako je maximálna klinická expozícia (AUC).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly

Hypromelóza

Acetosukcinát hypromelózy

3 roky.
Sacharóza
Cukrové guľôčky
Mastenec
Oxid titaničitý (E171)
Trietylcitrát
Obal kapsuly:
30 mg: Želatína
Laurylsíran sodný
Oxid titaničitý (E171)
Indigokarmín (E132) Potravinársky zelený atrament

Potravinársky zelený atrament obsahuje:

Syntetický čierny oxid železitý (E172)

Syntetický žltý oxid železitý (E172) Propylénglykol

Šelak

6.2

Inkompatibility

 

ou

registrácie

Neaplikovateľné.

ť

 

6.3

Čas použiteľnosti

 

 

 

 

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pre vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej

30°C.

platnos

6.5Druh obalu a obsah balenia

Polyvinylchloridový (PVC), polyetylénovýenou(PE) a polychlorotrifluoroetylénový (PCTFE) blister zapečatený hliníkovou fóliou.

č

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg je dostupný v baleniach po 7, 28 a 98 kapsúl.

 

s

Nie všetky veľkosti balenia musiaukonbyť uvedené do obehu.

Liek

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemecko.

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/471/003-005

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8. október 2008

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

 

ť

ou

registrácie

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

ukon

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá kapsula obsahuje 60 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).
Pomocné látky: Sacharóza 17,2 mg.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá gastrorezistentná kapsula.

Nepriehľadné zelené telo s potlačou „60 mg“ a nepriehľadné modré viečko s potlačou „9542“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

registrácie

4.1

Terapeutické indikácie

Liečba diabetickej periférnej neuropatickej bolesti u dospelýchou.

 

 

ť

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

platnos

Dospelí

Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.

V klinických štúdiách boli z hľadiska bezpečnosti hodnotené dávky vyššie ako 60 mg jedenkrát denne až po maximálnu dávku 120 mg denne podané v rovnomerne rozdelených dávkach. Plazmatická

koncentrácia duloxetínu preukazuje veľkú interindividuálnu variabilitu (pozri časť 5.2). V dôsledku

č

 

toho môže niektorým pacientom, ktorí nedostatočneenou

reagujú na dávku 60 mg, vyššia dávka prospieť.

Odpoveď na liečbu sa má vyhodnocovať po dvoch mesiacoch liečby. U pacientov s nedostatočnou počiatočnou odpoveďou je dodatočná odpoveď po uplynutí tejto doby je nepravdepodobná.

 

 

s

Prínos liečby je potrebné pravidelneukonprehodnocovať (minimálne každé tri mesiace) (pozri časť 5.1).

Starší pacienti

Liek

 

Diabetická periférna neuropatická bolesť: Vyšší vek sám o sebe nie je dôvodom pre úpravu dávky.

K liečbe starších pacientov je však potrebné pristupovať opatrne (pozri časť 5.2).

Deti a dospievajúci:

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí ani dospievajúcich (pozri časť 4.4).

Poškodenie pečene:

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá používať u pacientov, ktorí trpia ochorením pečene poškodzujúcim jej funkciu (pozri časti 4.3 a 5.2).

Renálna insuficiencia:

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30 až

80 ml/min) nie je nutné upravovať dávku. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá

používať u pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min; pozri časť

4.3).

Ukončenie liečby:

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu. Pri ukončovaní liečby DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má dávka znižovať postupne aspoň počas jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko symptómov z vysadenia (pozri časť 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po vysadení liečby objavia neznesiteľné príznaky z vysadenia, je potrebné zvážiť podávanie predtým predpísanej dávky. Neskôr môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale oveľa postupnejšie.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kontraindikované je súbežné podávanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

s neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť 4.5). Ochorenie pečene s následkom poškodenia funkcie pečene (pozri časť 5.2).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa nemá používať v kombinácii s fluvoxamínom, ciprofloxacínom či enoxacínom (t.j. silnými inhibítormi CYP1A2), pretože táto kombinácia vedie k

s nekontrolovanou hypertenziou, pretože by mohlo vystaviť pacientov potenciálnemu riziku vzniku hypertenznej krízy (pozri časti 4.4 a 4.8).

zvýšenej plazmatickej koncentrácii duloxetínu (pozri časť 4.5).

registrácie

 

 

Závažné poškodenie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.4).

 

ť ou

 

Začatie liečby liekom DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM je kontraindikované u pacientov

platnos

 

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Mydriáza

enou

Mánia a záchvaty

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí majú v anamnéze mániu alebo diagnózu bipolárnej poruchy a/alebo záchvaty.

Mydriáza sa udáva v spojitostiukons duloxetínom,č preto je potrebné postupovať opatrne pri predpisovaní DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM pacientom so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacientom, u ktorých je riziko vzniku akútneho glaukómu s úzkym uhlom.

Tlak krvi a srdcová frekvencias

U niektorých pacientov bolo užívanie duloxetínu spojené so zvýšeným krvným tlakom a klinicky významnou hypertenziou.Liek Môže to súvisieť s noradrenergickým pôsobením duloxetínu. V súvislosti s duloxetínom boli zaznamenané prípady hypertenznej krízy, hlavne u pacientov s preexistujúcou hypertenziou. Preto sa u pacientov so známou hypertenziou a/alebo iným ochorením srdca odporúča monitorovanie krvného tlaku, najmä počas prvého mesiaca liečby. Pacientom, ktorých zdravotný stav by sa mohol zhoršiť zvýšením srdcovej frekvencie alebo zvýšením krvného tlaku, sa má duloxetín podávať opatrne. Opatrnosť je tiež potrebná, keď sa duloxetín podáva s liekmi, ktoré môžu narušiť jeho metabolizmus (pozri časť 4.5). U pacientov, u ktorých sa vyskytlo trvalé zvýšenie krvného tlaku počas užívania duloxetínu, je potrebné zvážiť buď zníženie dávky alebo postupné vysadenie duloxetínu (pozri časť 4.8). U pacientov s nekontrolovanou hypertenziou sa nemá začať liečba duloxetínom (pozri časť 4.3).

Poškodenie obličiek

U pacientov so závažným poškodením obličiek na hemodialýze (klírens kreatinínu <30 ml/min) dochádza k zvýšenej plazmatickej koncentrácii duloxetínu. Informácie o pacientoch so závažným

poškodením obličiek pozri v časti 4.3. Informácie o pacientoch s miernym alebo stredne závažným poškodením obličiek pozri v časti 4.2.

Užívanie spolu s antidepresívami

Ak sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM užíva v kombinácii s antidepresívami, postupujte opatrne. Neodporúča sa najmä kombinácia so selektívnymi reverzibilnými IMAO.

Ľubovník bodkovaný

Nežiaduce účinky sa môžu častejšie vyskytovať v priebehu súbežného užívania DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM a bylinných prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).

Depresia, suicidálne myšlienky a správanie

registrácie

Hoci DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nie je indikovaný na liečbu depresie, jeho liečivo

(duloxetín) existuje aj ako antidepresívum. Depresiu sprevádza vyššie riziko suicidálnych myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva, až kým sa nedostaví signifikantná remisia. Keďže zlepšenie nemusí nastať v priebehu prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacient má byť starostlivo sledovaný, až kým sa toto zlepšenie nedostaví. Je všeobecná klinická skúsenosť, že v skorých fázach zotavovania môže riziko samovraždy vzrásť.

Pacienti s anamnézou udalostí spojených so samovraždou alebo tí, ktorí vykazovali významnú mieru suicidálnych myšlienok pred začatím liečby majú vyššie riziko výskytu suicidálnych myšlienok alebo suicidálneho správania a majú byť počas liečby starostlivo sledovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických štúdií s antidepresívami u psychiatrických ochorení ukázala zvýšené riziko

Počas užívania duloxetínu alebo krátko po jeho vysadení boliouzaznamenané prípady výskytu

 

ť

suicidálneho správania u antidepresív v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

platnos

 

suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania (pozri časť 4.8). Lekári majú pacientov povzbudiť, aby kedykoľvek oznámili akékoľvek znepokojujúce myšlienky alebo pocity alebo príznaky depresie. Ak sa pri liečbe DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM objavia u pacienta príznaky nepokoja alebo depresie je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc, keďže depresia je závažná porucha zdravotného stavu. Ak by sa rozhodlo o zahájení farmakoterapie antidepresívami, odporúča sa postupné vysadenie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM (pozri časť 4.2).

Podávanie deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov

S duloxetínom neboli vykonané žiadne klinické štúdie u detských populácií. DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIM sa nesmie užívať na liečbu detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.

V klinických štúdiách bolo u detí a mladistvýchenou

liečených antidepresívami častejšie pozorované

č

 

suicidálne správanie (suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky) a hostilita (prevažne agresia,

protichodné správanie a zlosť) v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, musí byť pacient starostlivo sledovaný kvôli

výskytu samovražedných symptómov. Navyše chýbajú údaje o bezpečnosti dlhodobého podávania

u detí a adolescentov týkajúce ukonsa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.

Krvácanie

s

V súvislosti s inhibítormiLiek spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu/noradrenalínu (SNRI) boli zaznamenané prípady abnormalít spojených s krvácaním, ako sú ekchymóza, purpura a gastrointestinálne krvácanie. U pacientov užívajúcich antikoagulanciá a/alebo lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek a u pacientov náchylných na krvácanie sa odporúča postupovať s opatrnosťou.

Hyponatrémia

Pri podávaní DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bola zriedkavo hlásená hyponatrémia, predovšetkým u starších pacientov. U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku hyponatrémie ako

sú starší pacienti, pacienti s cirhózou alebo dehydratovaní pacienti alebo pacienti liečení diuretikami je potrebná opatrnosť. Hyponatrémia môže byť spôsobená syndrómom neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).

Ukončenie liečby

Pri prerušení liečby je výskyt príznakov z vysadenia častý, hlavne ak je vysadenie náhle (pozri časť 4.8). V klinických štúdiách sa nežiaduce účinky pri náhlom vysadení liečby vyskytovali približne u 45% pacientov liečených DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM a u 23% pacientov užívajúcich placebo.

Riziko príznakov z vysadenia pozorovaných u SSRI a SRNI môže závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane dĺžky liečby, dávky a rýchlosti znižovania dávky. Najčastejšie hlásené reakcie sú uvedené v časti 4.8. Zvyčajne sú symptómy slabé alebo mierne, avšak u niektorých pacientov môžu mať závažnejší charakter. Obyčajne sa objavia v priebehu prvých dvoch dní vysadzovania liečby, ale

vzácne boli hlásené takéto príznaky u pacientov, ktorí nedopatrením vynechali dávku. Zvyčajne tieto príznaky vymiznú bez liečby, obyčajne v priebehu 2 týždňov, hoci u niektorých osôb to môže trvať

dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa pri vysadzovaní liečby odporúča postupné znižovanie dávky

duloxetínu počas minimálne 2 týždňov, podľa potreby pacienta (pozri časť 4.2).

Akatízia/psychomotorický nepokoj

registrácie

 

Užívanie duloxetínu je spájané so vznikom akatízie, ktorá sa prejavuje subjektívne nepríjemným alebo trýznivým nepokojom a potrebou pohybovať sa, často sprevádzané neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Najväčšia pravdepodobnosť jej výskytu je v priebehu prvých týždňov liečby. Na pacientov, u ktorých sa vyskytnú tieto príznaky, by mohlo mať zvýšenie dávky negatívny dopad.

Lieky obsahujúce duloxetín

Duloxetín sa používa pod rôznymi obchodnými názvami vo viacerých indikáciách (liečba diabetickej

 

 

ť

ou

neuropatickej bolesti, depresívnych epizód ako aj stresovej inkontinencie moču). Je nutné vyvarovať

sa používania viac ako jedného z týchto produktov súčasne.

 

Hepatitída/zvýšené hepatálne enzýmy

platnos

 

 

 

 

 

Pri podávaní duloxetínu boli hlásené prípady poškodenia pečene, vrátane závažných nárastov hladín hepatálnych enzýmov (>10 násobok hornej hranice normy), hepatitídy a žltačky (pozri časť 4.8). Väčšina z nich sa objavila počas prvých mesiacov liečby. Charakter poškodenia pečene bol prevažne

hepatocelulárny. Duloxetín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov liečených inými liekmi, ktoré sú spájané s poškodením pečene.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIMenou gastrorezistentné kapsuly obsahujú sacharózu. Pacienti so zriedkavo sa vyskytujúcimi vrodenými ťažkosťami ako sú intolerancia fruktózy, poruchy vstrebávania glukózy-galaktózy či nedostatokč sacharázy-izomaltázy nemajú tento liek užívať.

Sacharóza

4.5 Liekové a iné interakcie

Lieky s vplyvom na CNS: riziko užívania duloxetínu v kombinácii s inými liekmi s vplyvom na CNS

nebolo systematicky hodnotené,ukonokrem prípadov opísaných v tejto časti. V dôsledku toho sa pri

užívaní DULOXETINE BOEHRINGERs

INGELHEIM v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi

Liek

 

liekmi a látkami, vrátane alkoholu a liekov so sedatívnym účinkom (napr. benzodiazepíny, morfínomimetiká, antipsychotiká, fenobarbital, sedatívne antihistaminiká) odporúča postupovať s opatrnosťou.

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): z dôvodu rizika vzniku sérotonínového syndrómu sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nemá používať v kombinácii s neselektívnymi ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) alebo minimálne 14 dní od ukončenia liečby

IMAO. Vychádzajúc z biologického polčasu duloxetínu, liečbu s IMAO je možné začať najskôr 5 dní po vysadení DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM (pozri časť 4.3).

U selektívnych reverzibilných IMAO, ako je moklobemid, je riziko vzniku sérotonínového syndrómu nižšie. Súbežné užívanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM so selektívnymi reverzibilnými IMAO sa však neodporúča (pozri časť 4.4).

Sérotonínový syndróm: sérotonínový syndróm bol v zriedkavých prípadoch zaznamenaný u pacientov, ktorí užívali selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (napr. paroxetín, fluoxetín) spolu s liekmi, ktoré majú sérotonergické účinky. Opatrnosť sa odporúča v prípade, ak sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM užíva súbežne so sérotonergickými antidepresívami akými sú SSRI, s tricyklickými antidepresívami ako klomipramín alebo amitriptylín, s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum), venlafaxínom či triptánmi, tramadolom, petidínom a tryptofánom.

Účinok duloxetínu na iné lieky

Lieky metabolizované CYP1A2: súčasné podávanie duloxetínu (60 mg dvakrát denne) nemalo významný vplyv na farmakokinetiku teofylínu, ktorý je substrátom CYP1A2.

Lieky metabolizované CYP2D6: duloxetín je mierny inhibítor CYP2D6. Keď sa duloxetín v dávke 60 mg dvakrát denne podal súčasne s jednorazovou dávkou dezipramínu (substrát CYP2D6), AUC dezipramínu sa trojnásobne zvýšila. Súčasné podávanie duloxetínu (40 mg dvakrát denne) zvyšuje AUC tolterodínu (2 mg dvakrát denne) v rovnovážnom stave o 71%, nijako však neovplyvnilo farmakokinetiku jeho aktívneho 5-hydroxy metabolitu; úprava dávkovania sa neodporúča. Opatrnosť sa však odporúča v prípade, že sa DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM podáva súbežne s

liekmi, ktoré sú metabolizované prevažne izoenzýmom CYP2D6 (risperidón, tricyklické antidepresíva

pripisuje farmakodynamickej interakcii. Okrem toho sa zaznamenali zvýšené hodnoty INR

[TCAs] ako sú nortriptylín, amitriptylín a imipramín), najmä ak tieto majú úzky terapeutický index

(ako je flekainid, propafenón a metoprolol).

 

 

 

 

Perorálne kontraceptíva a iné steroidné látky: výsledky štúdií in vitro preukázali, že duloxetín

 

 

 

 

registrácie

neindukuje katalytickú aktivitu izoenzýmov CYP3A. Špecifické in vivo liekové interakčné štúdie

zrealizované neboli.

 

ť

ou

 

 

 

 

Antikoagulanciá a antiagreganciá: Opatrnosť je potrebná, keď sa duloxetín kombinuje s perorálnymi

antikoagulanciami alebo antiagreganciami kvôli možnému zvýšeniu rizika krvácania, ktoré sa

 

platnos

 

 

 

u pacientov liečených warfarínom, ktorým sa súčasne podával duloxetín. Avšak súčasné podávanie duloxetínu s warfarínom zdravým dobrovoľníkom v ustálenom stave v rámci farmakologického

klinického skúšania nemalo za následok klinicky významné zmeny INR oproti počiatočným hodnotám ani zmeny farmakokinetiky R- alebo S- warfarínu.

Antacidá a antagonisti H2 receptorov: súbežnéenou podávanie duloxetínu a antacíd obsahujúcich hliník a horčík alebo duloxetínu s famotidínomč nijako významne neovplyvnilo rýchlosť či rozsah absorpcie duloxetínu po podaní dávky 40 mg perorálne.

Účinok iných liekov na duloxetín

Inhibítory CYP1A2: keďže CYP1A2 sa zúčastňuje na metabolizme duloxetínu, súčasné užívanie

duloxetínu spolu so silnými inhibítormi CYP1A2 pravdepodobne vedie k zvýšenej koncentrácii

duloxetínu. Fluvoxamín (100 mgukonraz denne) ako silný inhibítor CYP1A2, znížil zdanlivý plazmatický

klírens duloxetínu o približnes

77%, pričom 6-násobne vzrástla AUCo-t . DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIMLiek sa preto nemá podávať v kombinácii so silnými inhibítormi CYP1A2 typu fluvoxamín (pozri časť 4.3).

Induktory CYP1A2: populačné farmakokinetické analýzy preukázali, že fajčiari majú takmer o 50% nižšie plazmatické koncentrácie duloxetínu než nefajčiari.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití duloxetínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri hladinách systémovej expozície (AUC) duloxetínu nižších než je maximálna klinická expozícia (pozri časť 5.3).

Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Ako aj u iných sérotonergických liekov, ak matka užívala krátko pred pôrodom duloxetín, u novorodenca sa môžu vyskytnúť príznaky z vysadenia. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa má užívať v priebehu gravidity len vtedy, ak jej

potenciálny prínos prevýši možné riziko pre plod. Ženy, ktoré otehotnejú alebo zamýšľajú otehotnieť v priebehu liečby, je potrebné informovať, aby na to upozornili svojho lekára.

Dojčenie

Duloxetín je veľmi málo vylučovaný do materského mlieka vychádzajúc zo štúdie so 6 dojčiacimi ženami, ktoré nedojčili svoje deti. Odhadovaná denná dávka u dojčaťa v mg/kg je približne 0,14% dávky podanej matke (pozri časť 5.2). Keďže nie je známa bezpečnosť podávania duloxetínu u dojčiat, užívanie DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM sa počas dojčenia neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM môže súvisieť s útlmom a závratom. Pacienti sa majú poučiť, že v prípade, ak sa u nich objaví útlm alebo závrat, majú sa vyvarovať potenciálne nebezpečných úloh, akými sú vedenie vozidiel alebo obsluha strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Tabuľka 1 uvádza výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný zo spontánnych hlásení a v placebom kontrolovaných klinických štúdiách (celkovo 6 828 pacientov, 4 199 na duloxetíne a 2 629 na placebe).

Najčastejšie uvádzané nežiaduce reakcie u pacientov s diabetickou neuropatickou bolesťou liečených

 

 

 

registrácie

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM boli: nauzea; bolesť hlavy, sucho v ústach a spavosť a

závrat.

platnos

ť ou

 

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie

 

 

 

Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté

(≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Veľmi časté

Časté

 

 

 

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

 

enou

 

 

 

 

Pokles

 

 

 

Nárast hmotnosti

Zvýšený

 

 

 

hmotnosti

 

 

 

 

č

 

cholesterol v

 

 

 

 

 

 

Zvýšená

 

 

 

 

 

 

 

kreatinínfosfoki-

krvi

 

 

 

 

 

 

 

náza

 

 

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Palpitácie

s

 

 

Tachykardia

 

 

 

 

Liek

 

 

Supraventriku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lárna arytmia,

 

 

 

 

 

 

 

hlavne atriálna

 

 

 

 

 

 

 

fibrilácia

 

 

 

Poruchy nervového systému

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesť hlavy

Tras

 

 

 

Myoklónia

Kŕč1

 

Sérotonínový

(14,3%)

Parestézia

 

 

 

Nervozita

 

 

syndróm

Spavosť

 

 

 

 

Porucha

 

 

Extrapyramído-

(10,7%)

 

 

 

 

pozornosti

 

 

vé symptómy

Závrat

 

 

 

 

Letargia

 

 

Akatízia

(10,2%)

 

 

 

 

Porucha chuti

 

 

Psychomotoric-

 

 

 

 

 

Dyskinéza

 

 

ký nepokoj

 

 

 

 

 

Syndróm

 

 

 

 

 

 

 

 

nepokojných nôh

 

 

 

 

 

 

 

 

Znížená kvalita

 

 

 

 

 

 

 

 

spánku

 

 

 

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

Zriedkavé

 

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Poruchy oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejasné

 

 

Mydriáza

 

Glaukóm

 

 

 

 

videnie

 

 

Poruchy zraku

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ucha a labyrintu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinitus1

 

 

Vertigo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesť ucha

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 

 

 

 

 

 

 

Zívanie

 

 

Zvieranie hrdla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistaxa

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Močenie s

 

 

 

 

registrácie

 

Nauzea

Zápcha

 

 

Gastroenteritída

Stomatitída

 

 

Gastrointesti-

(24,3%)

Hnačka

 

 

Grganie

 

Zápach dychu

 

nálne krvácanie

Sucho v

Vracanie

 

 

Gastritída

 

Haematochézia

 

 

ústach

Dyspepsia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12,8%)

Plynatosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek a močovej sústavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržiavanie

 

Abnormálny

 

 

 

 

 

 

močenia

 

zápach moču

 

 

 

 

 

 

Dyzúria

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

oneskoreným

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štartom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyúria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabý prúd moču

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené

 

 

Nočné potenie

platnos

 

 

 

 

Angioneurotic-

 

potenie

 

 

Urtikária

 

 

 

 

ký edém

 

Vyrážka

 

 

Kontaktná

 

 

 

 

Stevens-

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

Johnsonov

 

 

 

 

dermatitída

 

 

 

 

 

 

 

 

Studený pot

 

 

 

 

 

 

syndróm

 

 

 

 

Fotosenzitívne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšený sklon k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvorbe modrín

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

 

 

 

 

Muskuloskele-

 

Zášklby svalov

Trizmus

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tálna bolesť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napätie svalov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalový kŕč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy endokrinného systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotyreóza

 

 

Poruchy metabolizmu a výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokles chuti do

Hyperglykémia

Dehydratácia

 

SIADH

 

jedla

 

 

(hlásené hlavne u

Hyponatrémia

 

 

 

 

 

 

pacientov s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diabetom)

 

 

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laryngitída

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

Zriedkavé

Veľmi

Frekvencia nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

je známa

Cievne poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčervenanie

 

Zvýšený krvný

 

 

 

 

Hypertenzia

 

 

 

 

 

tlak

 

 

 

 

 

 

Hypertenzná

 

 

 

 

 

Chlad periférnej

 

 

 

 

kríza

 

 

 

 

 

časti končatín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortostatická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypotenzia2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synkopa2

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

 

 

 

 

 

 

Únava

 

 

Neobvyklé pocity

Anafylaktickáregistrácie

Bolesť v hrudi

 

Bolesť brucha

 

Pocit chladu

 

 

 

 

 

 

 

Smäd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malátnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocit tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porucha chôdze

 

 

 

 

 

Poruchy imunitného systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypersenzitivi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcia

 

 

Poruchy pečene a žlčových ciest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akútne

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené

 

 

ť

 

 

Žltačka

 

 

 

 

 

pečeňové enzýmy

 

 

 

 

Zlyhanie

 

 

 

 

 

(ALT, AST,

 

 

 

 

 

pečene

 

 

 

 

 

alkalická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fosfatáza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poškodenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pečene

 

 

 

 

 

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Erektilná

 

 

Porucha

 

Menopauzálne

 

 

 

dysfunkcia

 

ukon

 

 

 

symptómy

 

 

 

 

 

ejakulácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneskorená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejakulácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

Sexuálna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dysfunkcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

Gynekologické

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krvácanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespavosť

 

 

Porucha spánku

Mánia

 

 

Suicidálne

 

Agitácia

 

 

Škrípanie zubami

Halucinácie

 

myšlienky5

 

Pokles libida

 

Dezorientácia

 

Agresia a hnev

 

Suicidálne

 

Úzkosť

 

 

Apatia

 

 

 

 

 

správanie5

 

Abnormálny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orgazmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnormálne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Boli hlásené tiež prípady kŕčov a tinitu po skončení liečby.

2Hlavne na začiatku liečby boli hlásené prípady ortostatickej hypotenzie a synkopy.

3Pozri časť 4.4

4Boli hlásené prípady agresie a hnevu hlavne na začiatku liečby duloxetínom alebo po skončení liečby.

5Boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania počas liečby duloxetínom alebo v krátkom čase po skončení liečby (pozri časť 4.4).

Vysadenie duloxetínu (hlavne náhle) vedie často k vzniku príznakov z vysadenia. Najčastejšie sú hlásené tieto príznaky: závrat, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tras, bolesť hlavy, podráždenosť, hnačka a zvýšené potenie.

Zvyčajne sú tieto reakcie, v prípade SSRI a SNRI, slabé až mierne a samé odznejú, avšak u niektorých pacientov môžu byť vážne a/alebo dlhšieho trvania. Preto sa odporúča, ak nie je liečba duloxetínom

ďalej potrebná, postupné vysadenie liečby znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).

V 12-týždňovej akútnej fáze troch klinických štúdií s duloxetínomregistrácieu pacientov trpiacich diabetickou neuropatickou bolesťou došlo u pacientov liečených duloxetínom k miernemu, avšak štatisticky

významnému zvýšeniu hladiny glukózy v krvi nalačno. Hodnoty HbA1c boli stabilné aj u pacientov liečených duloxetínom aj u pacientov s placebom. V následnej fáze týchto štúdií, ktorá trvala až 52 týždňov, sa objavilo v oboch skupinách pacientov zvýšenie hodnoty HbA1c, pričom priemerné zvýšenie bolo o 0,3% vyššie v skupine pacientov liečených duloxetínom. Zaznamenalo sa tiež mierne zvýšenie glukózy v krvi nalačno a celkového cholesterolu u pacientov liečených duloxetínom, pričom tieto laboratórne testy v kontrolnej skupine ukázali mierny pokles.

 

ť

 

Elektrokardiogramy boli vykonané u 528 pacientov liečených duloxetínom a u 205 pacientov

platnos

 

klinických štúdií v trvaní až 13

liečených placebom s diabetickou neuropatickou bolesťou v rámciou

týždňov. QT interval korigovaný podľa srdcovej frekvencie sa u pacientov liečených duloxetínom nelíšil od toho zisteného u placebom liečených pacientov. V rámci porovnania pacientov liečených duloxetínom a pacientov liečených placebom pri meraniach QT, PR, QRS, a QTcB žiadne klinicky významné rozdiely zistené neboli.

4.9 Predávkovanie

Zaznamenali prípady predávkovania duloxetínom samotným alebo v kombinácii s inými liekmi,

v dávke 5 400 mg. Vyskytlo sa i niekoľko prípadov úmrtia, najmä pri predávkovaní kombináciou

liekov, ale aj pri predávkovaní samotným duloxetínom v dávke približne 1000 mg. Príznaky

 

č

a symptómy predávkovania (samotným enouduloxetínom alebo v kombinácii s inými liekmi) zahŕňajú

ukon

 

somnolenciu, kómu, sérotonínový syndróm, záchvaty, vracanie a tachykardia.

Nie je známe žiadne špecifické antidotum duloxetínu, ale ak sa vyskytne sérotonínový syndróm, má sa zvážiť špecifická liečba (ako je cyproheptadín a/alebo kontrola teploty). Je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest.s Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca ako aj všetky vitálne funkcie, spolu s náležitými symptomatickými a podpornými opatreniami. Výplach žalúdka sa môže indikovať, ak je prevedenýLiek ihneď po požití alebo u symptomatických pacientov. Aktívne uhlie môže byť prospešné na obmedzenie absorpcie. Duloxetín má rozsiahly objem distribúcie a je málo pravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, hemoperfúzia či výmenná perfúzia mohli byť v tomto prípade prospešné.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva. ATC kód: N06AX21.

Duloxetín je kombinovaný inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NA). Slabo inhibuje spätné vychytávanie dopamínu, bez významnej afinity k histamínovým,

dopaminergným, cholinergickým a adrenergickým receptorom. V závislosti od dávky zvyšuje duloxetín extracelulárne hladiny sérotonínu a noradrenalínu v rozličných častiach mozgu zvierat.

V predklinických modeloch neuropatickej a zápalovej bolesti duloxetín normalizoval prah bolesti

a v rámci modelu perzistujúcej bolesti zmierňoval bolestivé reagovanie. Predpokladá sa, že inhibičný účinok duloxetínu na bolesť je dôsledkom potenciácie zostupných bolesť inhibujúcich dráh v centrálnom nervovom systéme.

Účinnosť duloxetínu v liečbe diabetickej neuropatickej bolesti bola preukázaná v dvoch randomizovaných, 12 týždňov trvajúcich, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s pevne stanovenou dávkou u dospelých (22 až 88 rokov), ktorí minimálne 6 mesiacov trpia

diabetickou neuropatickou bolesťou. Pacienti, ktorí spĺňali diagnostické kritériá pre veľkú depresívnu

poruchu boli z týchto výskumných štúdií vylúčení. Primárnym parametrom bola týždenná stredná registrácie

hodnota 24-hodinovej priemernej bolesti, ktorú pacienti hodnotili na 11 bodovej Likertovej škále pričom si záznamy zapisovali do denníka.

V oboch štúdiách duloxetín v dávke 60 mg raz denne a 60 mg dvakrát denne viedol, v porovnaní

s placebom, k signifikantnému zmierneniu bolesti. U niektorých pacientov bol tento efekt zjavný už v priebehu prvého týždňa liečby. Rozdiel priemerného zlepšenia pri porovnaní oboch uvedených aktívnych ramien liečby nebol významný. Redukciu bolesti o minimálne 30% uviedlo približne 65% pacientov liečených duloxetínom v porovnaní so 40% pacientov liečených placebom. Počty zodpovedajúce aspoň 50% redukcii bolesti boli 50% a 26%. Hodnoty klinickej odpovede (zmiernenie bolesti o 50% a viac) boli analyzované s ohľadom na to, či pacient v priebehu liečby trpel spavosťou

užívajúcich duloxetín a u 27% pacientov užívajúcich placebo.ouPodiel klinickej odpovede u pacientov,

 

ť

alebo nie. Z pacientov, ktorí netrpeli spavosťou bola klinická odpoveď zaznamenaná u 47% pacientov

platnos

 

ktorí zaznamenali problémy so spavosťou bol 60% pri duloxetíne a 30% pri placebe. U pacientov, ktorí v priebehu 60 dní nezaznamenali zmiernenie bolesti ani o 30% bolo takéto zlepšenie v priebehu

ďalšej liečby nepravdepodobné.

V dlhodobej otvorenej nekontrolovanej štúdii pretrvávalo zmenšenie bolesti u pacientov

odpovedajúcich na 8-týždennú liečbu DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg raz denne počas nasledujúcich 6 mesiacov, podľa meraniaenou zmeny skóre položky „24-hodinová priemerná bolesť“ na škále Brief Pain Inventory (BPI).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Duloxetín sa podáva ako samostatný enantiomér.č Duloxetín sa extenzívne metabolizuje

čiastočne v súvislosti s pohlavím,ukonvekom, fajčiarskymi návykmi a statusom metabolizéra CYP2D6. Duloxetín sa po perorálnomspodaní dobre vstrebáva, pričom k Cmax dochádza 6 hodín po podaní dávky. Absolútna perorálna biologická dostupnosť duloxetínu je 32% až 80% (priemer 50%). Potrava predlžuje čas potrebný na dosiahnutie najvyššej koncentrácie zo 6 na 10 hodín a okrajovo zmenšuje

prostredníctvom oxidatívnych enzýmov (CYP1A2 a polymorfný CYP2D6) s následnou konjugáciou.

Farmakokinetika duloxetínu preukazuje veľkú interindividuálnu variabilitu (všeobecne 50–60%),

rozsah absorpcie (približne 11%). Tieto zmeny nemajú žiadnu klinickú významnosť. Duloxetín sa

priemerne v 96% viaže na proteíny v ľudskej plazme. Duloxetín sa viaže tak na albumín ako aj na

alfa-1-kyslý glykoproteín.Liek

Väzba na proteíny nie je ovplyvnená poškodením funkcie obličiek či

pečene.

 

Duloxetín sa extenzívne metabolizuje a jeho metabolity sa vylučujú predovšetkým močom. Obidva cytochrómy P450–2D6 ako aj 1A2 katalyzujú tvorbu dvoch hlavných metabolitov, glukuronidového konjugátu 4-hydroxyduloxetínu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy 6-metoxyduloxetínu. Vychádzajúc zo štúdií in vitro, cirkulujúce metabolity duloxetínu sú považované za farmakologicky neaktívne. Farmakokinetika duloxetínu u pacientov, ktorí sú slabými metabolizérmi CYP2D6, nebola špecificky sledovaná. Obmedzené údaje naznačujú, že plazmatické hladiny duloxetínu sú u týchto pacientov vyššie.

Polčas eliminácie duloxetínu sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 17 hodín (priemerne 12 hodín).

Plazmatický klírens po intravenóznej aplikácii dávky sa pohybuje v rozpätí 22 l/h až 46 l/h (priemerne 36 l/h). Zdanlivý plazmatický klírens duloxetínu po perorálnom podaní sa pohybuje od 33 to 261 l/h (priemer 101 l/h).

Špeciálne skupiny pacientov:

Pohlavie: medzi mužmi a ženami boli zistené farmakokinetické rozdiely (zdanlivý plazmatický klírens je u žien asi o 50% nižší). Vychádzajúc z prekrývania sa rozmedzia klírensu, farmakokinetické rozdiely na základe pohlavia neoprávňujú k odporúčaniu užívania nižších dávok u pacientok.

Vek: farmakokinetické rozdiely boli zistené medzi mladšími a staršími ženami (≥65 rokov) (u starších

pacientok sa zvyšuje AUC asi o 25% a polčas vylučovania je asi o 25% dlhší), magnitúda týchto

zmien však nie je dostatočná na to, aby oprávňovala úpravu dávkovania. Všeobecne sa odporúča

opatrnosť pri liečbe starších (pozri časti 4.2 a 4.4).

registrácie

 

Poškodenie funkcie obličiek: pacienti s obličkovým ochorením v konečnej fáze (End Stage Renal

Disease - ESRD) podrobujúci sa dialýze mali oproti zdravým jedincom dvakrát vyššie hodnoty Cmax a AUC duloxetínu. Farmakokinetické údaje o duloxetíne u pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek sú obmedzené.

Poškodenie funkcie pečene: stredne závažné poškodenie pečene (Child Pugh trieda B) malo vplyv na

farmakokinetiku duloxetínu. V porovnaní so zdravými jedincami, u pacientov so stredne závažným

u pacientov s miernou alebo závažnou nedostatočnosťou pečeneou

nebola sledovaná.

poškodením pečene bol zdanlivý plazmatický klírens duloxetínu o 79% nižší, zdanlivý terminálny

 

ť

polčas 2,3 krát dlhší a AUC 3,7 krát vyššie. Farmakokinetika duloxetínu a jeho metabolitov

platnos

 

Dojčiace matky: Dispozícia duloxetínu bola skúmaná u 6 dojčiacich žien, ktoré boli minimálne 12 týždňov po pôrode. Duloxetín je detekovateľný v materskom mlieku a rovnovážne koncentrácie v materskom mlieku tvoria asi jednu štvrtinu plazmatickej koncentrácie. Množstvo duloxetínu

v materskom mlieku je približne 7 µg/deň pri dávkovaní 40 mg 2x denne. Laktácia neovplyvňovala farmakokinetiku duloxetínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štandardnej sérii testov duloxetín nebol genotoxický a u potkanov nebol karcinogénny.

 

č

V štúdii karcinogenity u potkanov boli venoupečeni spozorované multijadrové bunky bez prítomnosti

ukon

 

iných histopatologických zmien. Mechanizmus, ktorý to spôsobuje, ani klinická závažnosť, nie sú známe. U samičiek myší, ktoré dostávali duloxetín počas 2 rokov, bola iba pri vysokej dávke zvýšená incidencia hepatocelulárnych adenómov a karcinómov, tieto však boli považované za sekundárne následky indukcie mikrozomálnych hepatálnych enzýmov. Nie je známe, či sú tieto údaje získané

pozorovaním myší, relevantné pre ľudí. Samičky potkanov, ktoré dostávali duloxetín (45 mg/kg/deň)

pred a počas párenia a na počiatkus

gravidity, mali pokles príjmu materskej potravy a telesnej

hmotnosti, poruchy estrálneho cyklu, pokles indexu živonarodeného a žijúceho potomstva a retardáciu

rastu potomstva pri úrovniachLiek systémovej expozície, ktoré podľa odhadu dosahovali väčšinou úroveň maximálnej klinickej expozície (AUC). V štúdii embryotoxicity u králikov bola pri úrovniach systémovej expozície pod maximálnou klinickou expozíciou (AUC) pozorovaná vyššia incidencia kardiovaskulárnych a skeletálnych malformácií. V inej štúdii, ktorá skúmala vyššiu dávku inej soli duloxetínu, žiadne malformácie pozorované neboli. V rámci štúdií prenatálnej/postnatálnej toxicity u potkanov duloxetín indukoval nežiaduce účinky v správaní mláďat pri expozíciách nižších ako je maximálna klinická expozícia (AUC).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

 

 

 

 

Obsah kapsuly

 

 

 

 

Hypromelóza

 

 

 

 

Acetosukcinát hypromelózy

 

 

 

 

Sacharóza

 

 

 

 

Cukrové guľôčky

 

 

 

 

Mastenec

 

 

 

 

Oxid titaničitý (E171)

 

 

 

 

Trietylcitrát

 

 

 

registrácie

Obal kapsuly:

 

 

 

 

 

 

 

60 mg:

 

 

 

 

Želatína

 

 

 

 

Laurylsíran sodný

 

 

 

 

Oxid titaničitý (E171)

 

 

 

 

Indigokarmín (E132)

 

 

 

 

Žltý oxid železitý (E172)

 

 

 

 

Potravinársky biely atrament

 

 

ou

 

Potravinársky biely atrament obsahuje:

 

ť

 

Oxid titaničitý (E171)

platnos

 

 

 

Propylénglykol

 

 

Šelak

 

 

 

 

 

Povidón

 

 

 

 

6.2

Inkompatibility

 

 

 

 

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pre vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej

30°C.

6.5 Druh obalu a obsahsbalenia

PolyvinylchloridovýLiek(PVC), polyetylénový (PE) a polychlorotrifluoroetylénový (PCTFE) blister zapečatený hliníkovou fóliou.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg je dostupný v baleniach po 28 a 98 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemecko.

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/471/011-012

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8. októbra 2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

ť

ou

registrácie

 

 

platnos

 

 

enou

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis