Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDuoTrav
Kód ATC klasifikácieS01ED51
Látkatravoprost / timolol
VýrobcaNovartis Europharm Limited

1.NÁZOV LIEKU

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý 1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramov travoprostu a 5 mg timololu (vo forme timolol maleátu)

Pomocné látky so známym účinkom:

Každý ml roztoku obsahuje polykvaternium-1 (POLYQUAD) 10 mikrogramov, propylénglykol 5 mg, ricínoleoylmakrogol-glycerol 40 1 mg (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia (očné kvapky) Číry, bezfarebný roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

DuoTrav je indikovaný u dospelých pacientov na zníženie vnútroočného tlaku (VOT) s glaukómom

s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou, ktorí nevykazujú postačujúcu odozvu na topické beta- blokátory alebo prostaglandínové analógy (pozri časť 5.1).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Použitie pre dospelých, vrátane starších osôb

Dávkou je jedna kvapka DuoTravu do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) raz denne ráno alebo večer. Je potrebné podávať každý deň v rovnakom čase.

Ak sa dávka vynechá, v liečbe treba pokračovať podľa plánu nasledujúcou dávkou. Dávka nemá prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka (očí) denne.

Použitie v špeciálnych prípadoch Poškodenie pečene a obličiek

Nerobili sa žiadne štúdie týkajúce sa DuoTravu alebo očných kvapiek timolol 5 mg/ml u pacientov s pečeňovým alebo obličkovým poškodením.

Travoprost bol preskúmaný u pacientov so stredne závažným, až závažným poškodením pečene a u pacientov so stredne závažným, až závažným poškodením obličiek (Klírens kreatinínu až pri hodnote 14 ml/min). U týchto pacientov nebola potrebná úprava dávkovania. Pacienti trpiaci

poškodením pečene alebo obličiek pravdepodobne nepotrebujú úpravu dávkovania DuoTravu (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť DuoTravu u detí a pacientov vo veku menej ako 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Na očné použitie.

Pacient musí odstrániť ochranný vonkajší obal až bezprostredne pred začiatkom používania. Na zabránenie kontaminácii hrotu kvapkadla a roztoku je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo dotyku hrotu kvapkadla fľaše s očnými viečkami, okolitými oblasťami alebo ďalšími povrchmi.

Keď je použitá nazolakrimálna oklúzia alebo privretie očných viečok v trvaní 2 minúty, systémová absorpcia je znížená. To môže spôsobiť zníženie systémových vedľajších účinkov a zvýšenie lokálnej aktivity (pozri časť 4.4).

Ak sa používa viac ako jeden topický očný liek, lieky sa musia podávať oddelene, s odstupom najmenej 5 minút (pozri časť 4.5).

Ak DuoTrav nahrádza iný očný antiglaukomatózny liek, je potrebné skončiť podávanie predchádzajúceho lieku a nasledujúci deň začať s DuoTrav.

Pacienti musia byť poučení, že je potrebné odstrániť mäkké kontaktné šošovky pred aplikáciou DuoTravu a po podaní je nutné počkať 15 minút pred opätovným vložením kontaktnej šošovky do oka (pozri časť 4.4).

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Precitlivenosť na iné beta-blokátory.

Reaktívne ochorenie dýchacích ciest,bronchiálna astma alebo anamnéza bronchiálnej astmy, závažná chronická obštrukčná choroba pľúc.

Sínusová bradykardia, syndróm chorého uzla, vrátane sinoatriálnej blokády, druhý alebo tretí stupeň atrioventrikulárneho bloku nekontrolovaného kardiostimulátorom. Zjavná srdcová nedostatočnosť, kardiogénny šok.

Závažná alergická rinitída a dystrofia rohovky.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Systémové účinky

Podobne ako iné topicky aplikované očné činidlá, travoprost a timolol sú absorbované systémovo. V dôsledku beta-adrenergnej zložky, timololu, sa môžu vyskytovať rovnaké typy

kardiovaskulárnych, pulmonálnych a iných nežiaducich účinkov pozorovaných pri použití systémových beta-adrenergných liečiv. Výskyt systémových NÚL po topickom očnom podaní je nižší než pri systémovom podaní. Za účelom zníženia systémovej absorpcie pozri časť 4.2.

Ochorenia srdca

U pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami (napr. ischemická choroba srdca, Printzmetalova angína a srdcové zlyhanie) a hypotenziou by sa mala liečba beta-blokátormi kriticky zhodnotiť a mala by sa zvážiť liečba inými účinnými látkami. U pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami by mali byť sledované príznaky zhoršenia týchto chorôb a nežiaduce účinky.

Vzhľadom na negatívny účinok na čas vedenia, je potrebné podávať beta-blokátory obozretne u pacientov s prvým stupňom srdcovej blokády.

Cievne ochorenia

Pacienti so závažnými periférnymi cirkulačnými poruchami alebo ochoreniami (t.j. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) by mali byť liečení opatrne.

Ochorenia dýchacej sústavy

Respiračné reakcie vrátane smrti v dôsledku bronchospazmu u pacientov s astmou boli hlásené po podaní niektorých oftalmických beta-blokátorov.

DuoTrav by sa mal používať opatrvne u pacientov s miernou alebo stredne závažnou chronickou obštrukčnou pulmonálnou chorobou (COBPCH) a len vtedy, ak potenciálny prínos prevažuje potenciálne riziko.

Hypoglykémia/diabetes

Beta-blokátory by mali byť podávané obozretne pacientom, u ktorých sa vyskytujú spontánne hypoglykémie alebo pacientom s labilným diabetom, pretože beta-blokátory môžu maskovať príznaky a symptómy akútnej hypoglykémie.

Svalová slabosť

Zosilnenie svalovej slabosti v súlade s určitými myastenickými príznakmi (napr. diplopia, ptóza a celková slabosť) bolo hlásené pri podávaní beta-blokátorov.

Ochorenia rohovky

Oftalmické beta-blokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s ochoreniami rohovky by mali byť liečení opatrne.

Odlúpenie cievovky

Odlúpenie cievovky bolo hlásené pri podaní vodnej supresívnej terapie (napr. timolol, acetazolamid) po filtračných procedúrach.

Iné beta-blokátory

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémovej beta-blokády sa môžu zosilniť, keď je timolol podávaný pacientom, ktorí už dostávajú systémový betablokátor. Odozva týchto pacientov by sa mala dôsledne sledovať. Použitie dvoch topických beta-adrenergných blokátorov sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Chirurgická anestézia

Beta-blokujúce oftalmologické prípravky môžu blokovať systémové beta-agonické účinky, napr. arenalínu. Anestéziológ by mal byť informovaný, ak pacient dostáva timolol.

Hypertyreóza

Beta-blokátory môžu maskovať príznaky hypertyreózy.

Kontakt s pokožkou

Prostaglandíny a prostaglandínové analógy sú biologicky účinné látky, ktoré môžu byť absorbované cez pokožku. Ženy, ktoré sú gravidné alebo sa snažia otehotnieť, by mali urobiť vhodné opatrenia, aby zabránili priamemu vystaveniu sa obsahu fľaštičky. V prípade nevhodného kontaktu s významnou časťou obsahu fľaštičky, okamžite dôkladne opláchnite postihnuté miesto.

Anafylaktické reakcie

Pri používaní beta-blokátorov pacienti s anamnézou atopie alebo s anamnézou závažnej anafylaktickej reakcie na rozmanité alergény môžu byť reaktívnejší na opakovanú expozíciu takýmto alergénom a nemusia reagovať na zvyčajné dávky adrenalínu použité na liečbu anafylaktických reakcií.

Sprievodná terapia

Môžu sa vyskytnúť interakcie timololu s inými liekmi (pozri časť 4.5).

Použitie dvoch lokálnych prostaglandínov sa neodporúča.

Účinky na oko (oči)

Travoprost môže postupne meniť farbu očí zvýšením počtu melanozómov (pigmentové granule)

v melanocytoch. Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnosti trvalej zmeny farby očí. Unilaterálna liečba môže mať za následok trvalú heterochrómiu. Dlhodobé účinky na melanocyty a ich následky nie sú v súčasnosti známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly a nemusia byť

badateľné mesiace alebo roky. Zmena farby očí sa pozorovala predovšetkým u pacientov so zmiešane sfarbenými dúhovkami, t. j. modro-hnedými, šedo-hnedými, žlto-hnedými a zeleno-hnedými; avšak pozorovala sa tiež u pacientov s hnedými očami. V typickom prípade sa hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky rozprestiera smerom k obvodu postihnutých očí, avšak celá dúhovka alebo jej časti môžu viac zhnednúť. Po skončení terapie sa nepozorovalo ďalšie zvyšovanie hnedého pigmentu dúhovky.

V kontrolovaných klinických štúdiách sa uvádza periorbitálne stmavnutie alebo stmavnutie pokožky očných viečok v súvislosti s používaním travoprostu.

Pri analógoch prostaglandínu boli pozorované zmeny okolo a na očnom viečku vrátane prehlbovania rýh na očnom viečku.

Travoprost môže postupne meniť očné riasy v ošetrovanom oku (očiach); tieto zmeny sa pozorovali u približne polovice pacientov v klinických štúdiách a zahŕňali: zväčšenie dĺžky, hrúbky, pigmentácie

alebo počtu očných rias. Mechanizmus zmeny rias a ich dlhodobé následky nie sú v súčasnosti známe.

V štúdiách na opiciach sa ukázalo, že travoprost spôsobuje mierne zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok sa však nepozoroval počas klinických štúdií a považuje sa za druhovo špecifický.

Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s DuoTrav pri zápalových očných stavoch; ani pri neovaskulárnom glaukóme, pri glaukóme s uzavretým uhlom, pri glaukóme s úzkym uhlom alebo pri vrodenom glaukóme a sú len obmedzené skúsenosti pri tyroidnom očnom ochorení, pri glaukóme

s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a pri pigmentovom alebo pseudoexfoliatívnom glaukóme.

Počas liečby analógom prostaglandínu F2 bol hlásený prípad makulárneho edému. Odporúča sa opatrnosť pri používaní DuoTravu u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s natrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo šošovkami prednej komory alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre cystoidný makulárny edém.

U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov pre iritídu/uveitídu a u pacientov s aktívnym vnútoočným zápalom sa DuoTrav musí používať s opatrnosťou.

Pomocné látky

DuoTrav obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobovať podráždenie pokožky.

DuoTrav obsahuje ricínoleoylmakrogol-glycerol 40, ktorý môže spôsobiť kožné reakcie.

Pacientov je potrebné poučiť, aby si pred podaním DuoTravu vybrali kontaktné šošovky z očí a po instilácii dávky počkali 15 minút. Po uplytnutí tejto doby si môžu znova založiť kontaktné šošovky (pozri časť 4.2).

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špecifické liekové interakčné štúdie s travoprostom alebo timololom.

Jestvujú tu možné aditívne účinky, ktoré majú za následok hypotenziu alebo zrejmú bradykardiu, ak sa oftalmické roztoky s beta-blokátorom podávajú súčasne s perorálnymi blokátormi vápnikových kanálikov, beta-adrenergnými činidlami, antiarytmitikami (vrátane amidarónu), kardioglykozidmi, parasympatomimetikami, guanetidínom.

Hypertenzívne reakcie na náhle stiahnutie klonidínu môžu byť pri užívaní beta-blokátorov zosilnené.

Potencionálna systémová beta-blokáda (napr. zníženie srdcového rytmu, depresia) boli hlásené počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom. Príležitostne bola hlásená mydriáza spôsobená súčasným užívaním oftalmických beta-blokátorov

a adrenalínu (epinefrínu).

Beta-blokátory môžu zvyšovať hypoglykemické účinky antidiabetických liečiv. Beta-blokátory môžu maskovať príznaky a symptómy hypoglykémie (pozri časť 4.4).

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy s možnosťou otehotnenia/antikoncepcia

DuoTrav nesmú užívať ženy, ktoré môžu otehotnieť, pokiaľ nie sú prijaté primerané antikoncepčné opatrenia (pozri časť 5.3).

Gravidita

Travoprost vykazuje škodlivé farmakologické účinky na graviditu alebo plod/novonarodené dieťa.

Nie sú k dispozícii žiadne alebo iba obmedzené množstvá údajov o podávaní DuoTravu alebo jeho jednotlivých zložiek u tehotných žien. Timolol by sa nemal používať počas gravidity, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné.

Epidemiologické štúdie neodhalili malformačné účinky, ale preukázali riziko retardácie vnútromaternicového rastu, ak sú beta-blokátory podávané perorálne. Okrem toho, príznaky

a symptómy beta-blokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná úzkosť a hypoglykémia) boli pozorované u novorodencov, keď boli beta-blokátory podávané až do pôrodu. Ak je DuoTrav podávaný až do pôrodu, novorodenec by mal byť starostlivo monitorovaný počas prvých dní života.

DuoTrav by sa nemal užívať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutne potrebné. Za účelom zníženia systémovej absorpcie pozri časť 4.2.

Laktácia

Nie je známe, či sa travoprost z očnej instilácie vylučuje do materského mlieka u človeka. Štúdie na zvieratách preukázali exkréciu travoprostu a metabolitov do materského mlieka. Timolol je vylučovaný do materského mlieka, má potenciál spôsobiť závažné nežiaduce reakcie u dojčeného dieťaťa. Avšak nie je pravdepodobné, že by pri terapeutických dávkach timololu v očných kvapkách boli v materskom mlieku prítomné dostatočné množstvá na vyvolanie klinických symptómov beta- blokády u malých detí. Za účelom zníženia systémovej absorpcie pozri časť 4.2.

Použitie DuoTravu sa dojčiacim ženám neodporúča.

Fertilita

Nie sú známe údaje o účinkoch DuoTrav na ľudskú plodnosť. Zvieracie štúdie nedokázali účinok travoprostu alebo timololu ani pri dávkach 250-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná ľudská očná dávka.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

DuoTrav nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tak ako pri akejkoľvek inej instilácii, dočasne rozmazané videnie alebo iné vizuálne poruchy sa môžu objaviť. Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, pacient musí pred riadením motorového vozidla alebo obsluhovaním strojov počkať, pokým sa mu zrak vyjasní.

4.8Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách zahŕňajúcich 2170 pacientov liečených DuoTravom najčastejšie uvádzanou nežiaducou reakciou v súvislosti s liečbou bola očná hyperémia (12,0 %).

Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Nasledujúce nežiaduce účinky uvedené v tabuľke nižšie boli pozorované pri klinických štúdiách alebo pri postmarketingových štúdiách. Tieto sú zoradené podľa systémovej triedy orgánov a sú

klasifikované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté

(≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) alebo nie sú známe (nedajú sa stanoviť z dostupných údajov. V rámci každého zoskupenia frekvencie výskytu sú nežiaduce reakcie uvedené zostupne, vzhľadom na ich závažnosť.

Systémová trieda orgánov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

 

 

 

Poruchy imunitného systému

Menej časté

precitlivenosť

 

 

 

Psychické poruchy

Zriedkavé

nervozita

 

Neznáme

depresia

 

 

 

Poruchy nervového systému

Menej časté

závrat, bolesť hlavy

 

Neznáme

cerebrovaskulárna príhoda, synkopa, parestézia

 

 

 

Ochorenia oka

Veľmi časté

očná hyperémia

 

Časté

bodkovitý zápal rohovky, bolesť očí, poruchy videnia,

 

 

rozmazané videnie, suché oko, očný pruritus,

 

 

nepríjemný pocit v oku, podráždenie oka

 

Menej časté

keratitíta, iritída, konjuktivitída, zápal prednej očnej

 

 

komory, blefaritída, fotofóbia, znížená zraková ostrosť,

 

 

astenopia, opuch oka, zvýšené slzenie, sčervenanie

 

 

očných viečok, rast rias, očná alergia, konjunktiválny

 

 

edém, edém očného viečka

 

Zriedkavé

erózia rohovky, meibomitída, krvácanie do spojovky,

 

 

chrastavenie okraja očného viečka, trichiáza, distichiáza

 

Neznáme

makulárny edém, ptóza očného viečka, poruchy rohovky

 

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

bradykardia

 

Zriedkavé

arytmia, nepravidelná srdcová činnosť

 

Neznáme

zlyhanie srdca, tachykardia, bolesť na hrudníku,

 

 

palpitácie

 

 

 

Poruchy ciev

Menej časté

hypertenzia, hypotenzia

 

Neznáme

periférny edém

 

 

 

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

 

 

a mediastína

Menej časté

dyspnoe, postnazálne kvapkanie

 

 

Zriedkavé

dysfónia, bronchospazmus, kašeľ, podráždenie hrdla,

 

 

orofaryngálna bolesť, nosný diskomfort

 

Neznáme

astma

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

dysgeúzia

 

 

 

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

zvýšená alanín-aminotransferáza, zvýšená

 

 

aspartát-aminotransferáza

 

 

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

kontaktná dermatitída, hypertrichóza

 

Zriedkavé

urtikária, zmena sfarbenia kože, alopécia,

 

 

hyperpigmentácia kože (periokulárna)

 

Neznáme

vyrážka

 

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

Zriedkavé

bolesť v končatinách

a spojivového tkaniva

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

chromatúria

 

 

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste

Zriedkavé

smäd, únava

podania

 

 

 

 

 

Ďalšie nežiaduce reakcie sa vyskytli pri jednej z účinných látok a môžu sa vyskytnúť tiež pri DuoTrave:

Travoprost

Systémová trieda orgánov

MedDRA terminológia

Poruchy oka

uveitída, poruchy spojovky, konjunktiválne

 

folikuly, hyperpigmentácia dúhovky

Poruchy kože a podkožného tkaniva

odlupovanie pokožky

Timolol

Tak ako iné topicky podávané oftalmické lieky, aj timolol je absorbovaný do systémovej cirkulácie.

To môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky, aké sú pozorované pri systémových beta-blokátoroch. Ďalšie nežiaduce účinky uvedené v zozname zahŕňajú reakcie pozorované v skupine oftalmických beta-blokátorov. Výskyt systémových NÚL po topickom oftalmickom podaní je nižší než pri systémovom podávaní. Za účelom zníženia systémovej absorpcie pozri 4.2.

Systémová trieda orgánov

MedDRA terminológia

Poruchy imunitného systému

systémové alergické reakcie vrátane angioedému,

 

urtikária, lokalizovaná a generalizovaná vyrážka,

 

pruritus, anafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy

hypoglykémia

 

 

Psychické poruchy

nespavosť, nočné mory, strata pamäte

 

 

Poruchy nervového systému

cerebrálna ischémia, zhoršenie príznakov

 

a symptómov myastenie gravis

Poruchy oka

príznaky a symptómy očnej iritácie (napr. pálenie,

 

bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie),

 

odlúpenie cievovky po filtračnej chirurgii (pozrite

 

si 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri

 

používaní), znížená korneálna senzitivita,

 

diplopia

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

bolesť hrudníka, palpitácie, opuch, kongestívne

 

zlyhanie srdca, atrioventrikulárny blok, zástava

 

srdca

Poruchy ciev

Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

bronchospazmus (predominantne u pacientov

 

s preexistujúcou bronchospastickou chorobou)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

strata chuti, nauzea, dyspepsia, diarea, suché ústa,

 

bolesti brucha, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia

 

psoriázy

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

myalgia

a spojivového tkaniva

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

sexuálna dysfunkcia, znížené libido

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Je nepravdepodobné, aby došlo k lokálnemu predávkovaniu DuoTravom, alebo aby takéto predávkovanie spôsobilo škodlivé účinky.

V prípade náhodného požitia, prejavmi systémového predávkovania beta blokády je bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a srdcové zlyhanie.

Ak nastane predávkovanie DuoTravom, liečba musí byť symptomatická a podporná. Timolol sa nedialyzuje ľahko.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká: Antiglaukomatózne prípravky a miotiká, ATC kód: S01ED51.

Mechanizmus účinku

DuoTrav obsahuje dve účinné látky: travoprost a timolol maleát. Tieto dve zložky znižujú vnútroočný tlak vplyvom komplementárneho mechanizmu účinku a kombinovaný účinok má za následok ďalšie zníženie vnútroočného tlaku, v porovnaní s jednou alebo druhou zlúčeninou.

Travoprost, analóg prostaglandínu F2 , je komplexný agonista, ktorý je vysoko selektívny a má vysokú afinitu pre prostaglandínový FP receptor a znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku pomocou trabekulárnej trámčiny a uveosklerálnej cestou. Zníženie vnútroočného tlaku

u človeka začína v rozpätí približne 2 hodín po podaní a maximálny účinok sa dosiahne po 12 hodinách. Signifikantné zníženie vnútroočného tlaku sa môže udržiavať počas obdobia prevyšujúceho 24 hodín s jednou dávkou.

Timolol je neselektívny adrenergný blokátor, ktorý nemá vlastnú sympatomimetickú, priamu myokardiálnu tlmiacu alebo membránu-stabilizujúcu aktivitu. Štúdie tonografie a fluórofotometrie u človeka poukazujú na to, že jeho predominantný účinok súvisí so znížením tvorby komorového moku a s miernym zvýšením možnosti odtoku.

Sekundárna farmakológia

Travoprost signifikantne zvyšoval prietok krvi hlavou optického nervu u králikov po 7 dňoch topického očného podávania (1.4 mikrogramov, raz denne).

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky

V dvanásťmesačnej kontrolovanej klinickej štúdii pacienti s glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou a priemernou základnou hodnotou vnútroočného tlaku 25 až 27 mm Hg, predstavoval medián účinku zníženia vnútroočného tlaku DuoTravom podávaného raz denne ráno 8 až 10 mmHg. DuoTrav v porovnaní s latanoprostom 50 mikrogramov/ml + timololom 5 mg/ml nevykazoval horšie výsledky pri priemernom znížení vnútroočného tlaku, ako sa demonštrovalo vo všetkých časových úsekoch pri všetkých vyšetreniach.

V trojmesačnej kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou a základnou hodnotou priemerného vnútroočného tlaku 27 až 30 mm Hg, priemerné zníženie vnútroočného tlaku spôsobené DuoTravom podávaným raz denne ráno predstavovalo 9 až 12 mm Hg a bolo až o 2 mm Hg vyššie ako pre travoprost 40 mikrogramov/ml podávaný raz denne večer a o 2 až to 3 mm Hg vyššie ako pre timolol 5 mg/ml podávaný dva razy

denne. Štatisticky lepšie zníženie ranného vnútroočného tlaku (8 hodín ráno – 24 hodín po poslednej dávke DuoTravu) sa pozorovalo v porovnaní s travoprostom pri všetkých vyšetreniach v priebehu celej tejto štúdie.

Vo dvoch trojmesačných kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou a základnou hodnotou priemerného vnútroočného tlaku 23 až

26 mm Hg, priemerné zníženie vnútroočného tlaku spôsobené DuoTravom podávaným raz denne ráno predstavovalo 7 až 9 mm Hg. Priemerné zníženie vnútroočného tlaku nebolo horšie, hoci číselne nižšie v porovnaní s tými, aké sa dosiahli pri sprievodnej terapii s travoprostom 40 mikrogramov/ml, podávaným raz denne večer a timololom 5 mg/ml, podávaným raz denne ráno.

V 6-týždňovej kontrolovanej klinickej štúdii pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou a základnou hodnotou priemerného očného tlaku 24 až 26 mm Hg predstavovalo priemerné zníženie vnútroočného tlaku spôsobené DuoTravom (s konzervačnou látkou polykvaternium-1) podávaným raz denne ráno 8 mm Hg, čo je zhodné s podávaním DuoTravu (s konzervačnou látkou benzalkóniumchlorid).

Kritériá začlenenia boli spoločné pre všetky štúdie, s výnimkou VOT vstupného kritéria a odozvy na predchádzajúcu VOT terapiu. Klinické štúdie DuoTravu zahŕňal pacientov, ktorí nepodstúpili liečbu, aj pacientov s liečbou. Nedostatočná vnímavosť na monoterapiu nebola kritériom začlenenia.

Jestvujúce údaje poukazujú na to, že večerné podávanie dávok by mohlo mať určité výhody pri znižovaní vnútroočného tlaku. Pri odporúčaní podávania ranných alebo večerných dávok je potrebné prihliadnuť na to, čo je pre pacienta výhodnejšie a pri akom podávaní je väčšia pravdepodobnosť dodržiavania liečebného režimu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Travoprost a timolol sú absorbované cez rohovku. Travoprost je prekurzorom (proliečivom), ktorý podlieha rýchlej hydrolýze esteru v rohovke na aktívnu voľnú kyselinu. Pri podávaní DuoTravu PQ raz denne zdravým jedincom (N = 22) počas 5 dní sa voľná kyselina travoprostu nedala kvantitatívne určiť vo vzorkách plazmy u väčšiny jedincov (94,4 %) a vo všeobecnosti nebolo možné ju detegovať jednu hodinu po podaní dávky. Ak boli koncentrácie merateľné ( 0,01 ng/ml, limit kvantitatívneho stanovenia vzorky), pohybovali sa v rozsahu od 0,01 do 0,03 ng/ml. Stredný ustálený stav pre timolol Cmax predstavoval 1,34 ng/ml a Tmax predstavoval približne 0,69 hodiny po podaní DuoTravu raz denne.

Distribúcia

Voľná kyselina travoprostu sa dá určiť v komorovom moku v prvých niekoľkých hodinách u zvierat a v plazme človeka len počas prvej hodiny po očnom podaní DuoTravu. Timolol sa dá určiť

v komorovom moku človeka po očnom podaní timololu a v plazme až do 12 hodín po podaní DuoTravu.

Biotransformácia

Metabolizmus je hlavnou cestou eliminácie pre travoprost aj pre aktívnu voľnú kyselinu. Systémové metabolické cesty sú paralelné s metabolizmom endogénneho prostaglandínu F2 , ktoré sú charakterizované redukciou dvojitej väzby 13-14, oxidáciou 15-hydroxylovej skupiny a -oxidačným štiepením horného bočného reťazca.

Timolol sa metabolizuje dvomi cestami. Jedna cesta poskytuje etanolamínový bočný reťazec na tiadiazolovom kruhu a ďalšia poskytujúca etanolový bočný reťazec na morfolínovom dusíku a druhý podobný bočný reťazec s karbonylovou skupinou susediacou s dusíkom. Hodnota t1/2 v plazme pre timolol sa dosiahne 4 hodiny po očnom podaní DuoTravu.

Eliminácia

Voľná kyselina travoprostu a jej metabolity sa v prevažnej miere vylučujú obličkami. Menej ako 2 % očnej dávky travoprostu sa zachytilo v moči vo forme voľnej kyseliny. Timolol a jeho metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Približne 20 % dávky timololu sa vylúči v moči nezmenený a zvyšok sa vylúči v moči vo forme metabolitov.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Preukázalo sa, že podávanie DuoTravu u opíc dva razy denne vyvoláva zvýšené palpebrálne štrbiny a zvyšuje pigmentáciu dúhovky podobne, ako sa to pozorovalo pri očnom podávaní prostanoidov.

Na kultivovaných bunkách ľudskej rohovky a po lokálnom očnom podaní u králikov vyvolal DuoTrav s konzervačnou látkou polykvaternium-1 minimálnu toxicitu očného povrchu v porovnaní s očnou roztokovou instiláciou s konzervačnou látkou benzalkóniumchlorid.

Travoprost

Topické očné podávanie travoprostu opiciam v koncentráciách až do 0,012 % do pravého oka, dva razy denne počas jedného roka, nemalo za následok systémovú toxicitu.

Reprodukčné štúdie toxicity s travoprostom sa uskutočnili na potkanoch, myšiach a králikoch podávaním systémovou cestou. Zistenia súvisia s aktivitou agonistu FP receptora v maternici so skorou embryoletalitou, post-implantačnou stratou, fetotoxicitou. U gravidných potkanov

systémové podávanie travoprostu v dávkach vyšších ako 200-násobok klinickej dávky v priebehu obdobia organogenézy malo za následok zvýšený výskyt malformácií. Nízke hladiny rádioaktivity sa merali v amniotickej tekutine a v tkanivách plodov gravidných potkanov, ktorým sa podával 3H- travoprost. Štúdie reprodukcie a vývoja ukázali možný účinok na stratu plodu s vysokou mierou pozorovanou u potkanov a myší (180 pg/ml v plazme potkanov a 30 pg/ml v plazme myší) pri expozíciách 1,2 až 6-násobku klinickej expozície (až do 25 pg/ml).

Timolol

Neklinické údaje o timolole nepreukázali žiadne špecifické nebezpečenstvo pre človeka, založené na konvenčných štúdiách bezpečnosti farmakológie, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu. Štúdie reprodukčnej toxicity s timololom ukázali spomalenú osifikáciu plodu u potkanov bez nežiaducich účinkov na postnatálny vývoj (7 000-násobok klinickej dávky)

a zvýšené resorpcie plodov u králikov (14 000-násobok klinickej dávky)

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Polykvaternium-1 Manitol (E421) Propylénglykol (E1520)

Ricínoleoylmakrogol-glycerol 40 (HCO-40) Kyselina boritá

Chlorid sodný

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu hodnoty pH)

Čistená voda

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

6.5Druh obalu a obsah balenia

2,5 ml oválna fľaša z polypropylénu (PP) alebo polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a so zátkou s dávkovaním z PP alebo LDPE a uzáverom so závitom z PP, uložené vo vonkajšom obale.

Veľkosti balenia 1, 3 alebo 6 fliaš.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24.4.2006

Dátum predĺženia: 07.10.2010

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Detailné informácie o tomto medicínskom produkte sú dostupné na internetovej stránke European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis