Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Označenie obalu - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuDuoTrav
Kód ATC klasifikácieS01ED51
Látkatravoprost / timolol
VýrobcaNovartis Europharm Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA NA JEDNU FĽAŠU 2,5 ml + ŠKATUĽA NA TRI FĽAŠE 3 x 2,5 ml + ŠKATUĽA NA ŠESŤ FLIAŠ 6 x 2,5 ml

1.NÁZOV LIEKU

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia travoprost/timolol

2.LIEČIVO

Každý ml roztoku obsahuje 40 mikrogramov travoprostu a 5 mg timololu (vo forme timolol maleátu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: Polykvaternium-1, manitol (E421), propylénglykol (E1520), ricínoleoylmakrogol-glycerol 40 (HCO-40), kyselina boritá, chlorid sodný, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu hodnoty pH), čistená voda.

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu v balení pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Použitie do oka.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE , AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení.

Otvorené:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – fľaša z polypropylénu

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – fľaša z polypropylénu

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – fľaša z polypropylénu

EU/1/06/338/004 1 x 2.5 ml – fľaša z LDPE

EU/1/06/338/005 3 x 2.5 ml – fľaša z LDPE

EU/1/06/338/006 6 x 2.5 ml – fľaša z LDPE

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16 INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

duotrav

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA FĽAŠI

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná instilácia travoprost/timolol

Očné použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. <Tu otvoriť>

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení.

Otvorené:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2,5 ml

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

VRECKO

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná instilácia

travoprost/timolol

2. SPÔSOB PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení.

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2,5 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis