Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Označenie obalu - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEcalta
Kód ATC klasifikácieJ02AX06
Látkaanidulafungin
VýrobcaPfizer Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajší obal

1.NÁZOV LIEKU

ECALTA 100 mg prášok na infúzny koncentrát anidulafungín

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg anidulafungínu.

Rekonštituovaný roztok obsahuje 3,33 mg/ml anidulafungínu a zriedený roztok 0,77 mg/ml anidulafungínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: fruktóza, manitol, polysorbát 80, kyselina vínna a hydroxid sodný a/alebo HCl na úpravu pH.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka

Prášok na infúzny koncentrát

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím rekonštituujte obsah s vodou na injekciu a narieďte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na intravenózne použitie.

Rýchlosť infúzie nesmie prekročiť 1,1 mg/min.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MESIAC – RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/07/416/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže: {číslo}

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

[Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.]

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Štítok injekčnej liekovky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

ECALTA 100 mg prášok na infúzny koncentrát anidulafungín

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP: {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot: {číslo}

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

100 mg

6.INÉ

Uchovávajte v chladničke.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis