Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Ecansya (Capecitabine Krka) (capecitabine) – Označenie obalu - L01BC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEcansya (Capecitabine Krka)
Kód ATC klasifikácieL01BC06
Látkacapecitabine
VýrobcaKrka, d.d., Novo mesto

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Ecansya 150 mg filmom obalené tablety

kapecitabín

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kapecitabínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež laktózu.

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

PVC/PVdC/Al blistre

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

Al/Al blistre

 

 

 

EU/1/12/763/001

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/002

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/003

120 filmom obalených tabliet

 

 

 

PVC/PVdC/Al blistre

EU/1/12/763/004

filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/005

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/006

120 filmom obalených tabliet

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ecansya 150 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Ecansya 150 mg filmom obalené tablety

viacjazyčný blister:

Ecansya 150 mg tablety

kapecitabín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Ecansya 300 mg filmom obalené tablety

kapecitabín

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kapecitabínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež laktózu.

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

PVC/PVdC/Al blistre

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

Al/Al blistre

 

 

 

EU/1/12/763/007

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/008

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/009

120 filmom obalených tabliet

 

 

 

PVC/PVdC/Al blistre

EU/1/12/763/010

filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/011

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/012

120 filmom obalených tabliet

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ecansya 300 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Ecansya 300 mg filmom obalené tablety

viacjazyčný blister:

Ecansya 300 mg tablety

kapecitabín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Ecansya 500 mg filmom obalené tablety

kapecitabín

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg kapecitabínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež laktózu.

Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

PVC/PVdC/Al blistre

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

Al/Al blistre

 

 

 

EU/1/12/763/013

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/014

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/015

120 filmom obalených tabliet

 

 

 

PVC/PVdC/Al blistre

EU/1/12/763/016

filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/017

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/763/018

120 filmom obalených tabliet

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ecansya 500 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Ecansya 500 mg filmom obalené tablety

viacjazyčný blister:

Ecansya 500 mg tablety

kapecitabín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis