Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Efavirenz Teva (efavirenz) – Označenie obalu - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEfavirenz Teva
Kód ATC klasifikácieJ05AG03
Látkaefavirenz
VýrobcaTeva B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa pre pretlačovacie balenie obsahuje <30><30x1><90><90x1> filmom obalených tabliet Efavirenz Teva 600 mg

1.NÁZOV LIEKU

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

Efavirenz

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg efavirenzu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tiež obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 filmom obalených tabliet

30 x 1 filmom obalených tabliet

90 x 1 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/002 (30 – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/003 (90 – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – pretlačovacie balenie alu/alu)

EU/1/11/742/007 (30 – pretlačovacie balenie alu/alu)

EU/1/11/742/008 (90 – pretlačovacie balenie alu/alu)

EU/1/11/742/011 (90 x 1– pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č.šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšie zviazané označenie pre multibalenie obsahuje 90 (3 balenia po 30x1 filmom obalená tableta) – s “blue boxom”

1. NÁZOV LIEKU

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

Efavirenz

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg efavirenzu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tableta tiež obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 90 (3 balenia po 30x1) filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/11/742/004 (zviazané multibalenie – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu) EU/1/11/742/009 (zviazané multibalenie – pretlačovacie balenie alu/alu)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia škatuľa pre multibalenie obsahuje 90 (3 balenia po 30x1filmom obalených tabliet) – s “blue boxom”

1. NÁZOV LIEKU

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

Efavirenz

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg efavirenzu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tableta tiež obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 90 (3 balenia po 30x1) filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/11/742/005 (škatuľa multibalenie – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu) EU/1/11/742/010 (škatuľa multibalenie – pretlačovacie balenie alu/alu)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

zložka multibalenia obsahuje 90 (3 balenia po 30x1 filmom obalených tabliet) – bez “blue boxu”

1. NÁZOV LIEKU

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

Efavirenz

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg efavirenzu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tableta tiež obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30x1 filmom obalených tabliet. Zložka multibalenia sa nemôže predávať osobitne.

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – pretlačovacie balenie PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – pretlačovacie balenie alu/alu)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety: Označenie blistrovej fólie

1. NÁZOV LIEKU

Efavirenz Teva 600 mg filmom obalené tablety

Efavirenz

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis