Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Označenie obalu - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEfient
Kód ATC klasifikácieB01AC22
Látkaprasugrel
VýrobcaDaiichi Sankyo Europe GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA 5 mg FILMOM OBALENÉ TABLETY

1.NÁZOV LIEKU

Efient 5 mg filmom obalené tablety prasugrel

2.LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 5 mg prasugrelu (vo forme hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 x1 filmom obalená tableta

56 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 x1 filmom obalená tableta

98 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na perorálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vzduchom a vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Mníchov

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/503/001 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/002 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/003 30 x1 filmom obalená tableta

EU/1/08/503/004 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/005 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/006 90 x1 filmom obalená tableta

EU/1/08/503/007 98 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/015 30 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efient 5 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER 5 mg FILMOM OBALENÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Efient 5 mg filmom obalené tablety prasugrel

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

<PO, UT, ST, ŠT, PI, SO, NE, >

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA 10 mg FILMOM OBALENÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Efient 10 mg filmom obalené tablety prasugrel

2. LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 10 mg prasugrelu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 x1 filmom obalená tableta

56 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 x1 filmom obalená tableta

98 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na perorálne použite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vzduchom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Mníchov

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/503/008 14 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/009 28 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/010 30 x1 filmom obalená tableta

EU/1/08/503/011 56 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/012 84 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/013 90 x1 filmom obalená tableta

EU/1/08/503/014 98 filmom obalených tabliet

EU/1/08/503/016 30 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Efient 10 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER 10 mg FILMOM OBALENÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Efient 10 mg filmom obalené tablety prasugrel

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

<PO, UT, ST, ŠT, PI, SO, NE, >

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis