Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Označenie obalu - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuElaprase
Kód ATC klasifikácieA16AB09
Látkaidursulfase
VýrobcaShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ KARTÓN

1.NÁZOV LIEKU

Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát idursulfáza

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg idursulfázy. Každý ml obsahuje 2 mg idursulfázy.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Hydrogénfosforečnan sodný, heptahydrát

Dihydrogénfosforečnan sodný, monohydrát

Voda na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg/3 ml

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Iba na jednorazové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Intravenózne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7

111 20 Stockholm Švédsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Sterilný koncentrát Elaprase 2 mg/ml idursulfáza

i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6 mg/3 ml

6.INÉ

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis