Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Označenie obalu - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEliquis
Kód ATC klasifikácieB01AF02
Látkaapixaban
VýrobcaBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA 2,5 mg

1.NÁZOV LIEKU

Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety apixaban

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg apixabanu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

10 filmom obalených tabliet

20 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

60 x 1 filmom obalená tableta

100 x 1 filmom obalená tableta

168 filmom obalených tabliet

200 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eliquis 2,5 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER 2,5 mg

1. NÁZOV LIEKU

Eliquis 2,5 mg tablety apixaban

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIÁCH

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER 2,5 mg (Symbol)

1. NÁZOV LIEKU

Eliquis 2,5 mg tablety apixaban

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIÁCH

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

slnko ako symbol mesiac ako symbol

MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA 5 mg

1. NÁZOV LIEKU

Eliquis 5 mg filmom obalené tablety apixaban

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg apixabanu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

20 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

100 x 1 filmom obalená tableta

168 filmom obalených tabliet

200 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/691/06

EU/1/11/691/07

EU/1/11/691/08

EU/1/11/691/09

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eliquis 5 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER 5 mg

1. NÁZOV LIEKU

Eliquis 5 mg tablety apixaban

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIÁCH

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

BEZPEČNOSTNÁ KARTA PACIENTA

Eliquis (apixaban)

Bezpečnostná karta pacienta

Túto kartu noste celý čas so sebou.

Ukážte túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vás lieči.

Užívam antikoagulančnú liečbu, liek Eliquis (apixaban), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Vyplňte nasledujúce časti, alebo o to požiadajte svojho lekára.

Meno:

Dátum narodenia:

Indikácia:

Dávka: ......mg dvakrát denne

Meno lekára:

Telefónne číslo lekára:

Informácie pre pacientov

-Eliquis užívajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete a pokračujte podľa predpísanej schémy.

-Neprestaňte užívať Eliquis, ak sa najprv neporadíte so svojím lekárom, pretože ste vystavený riziku mozgovej príhody a iných komplikácií.

-Eliquis pomáha zriediť vašu krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.

-Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.

-Ak sa krvácanie samo nezastaví, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

-Ak potrebujete chirurgický zákrok, informujte ošetrujúceho lekára, že užívate Eliquis.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

-Eliquis (apixaban) je perorálne antikoagulans, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.

-Eliquis môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácavých príhod sa má liečba okamžite zastaviť.

-Liečba Eliquisom si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Kalibrované kvantitatívne stanovenie anti-faktora Xa môže byť prospešné vo výnimočných situáciách, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri SPC.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis