Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuElocta
Kód ATC klasifikácieB02BD02
Látkaefmoroctocog alfa
VýrobcaSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

ELOCTA 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 750 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ELOCTA 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 250 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 83 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 500 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 167 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 750 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 750 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 250 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 1 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 333 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 1 500 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 500 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 2 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 667 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 3 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonštitúcii obsahuje každý ml injekčného roztoku približne 1 000 IU efmoroktokogu alfa.

Sila (v medzinárodných jednotkách) sa určuje použitím chromogénneho testu podľa Európskeho liekopisu v porovnaní s interným štandardom odvodeným od štandardu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre faktor VIII. Špecifická aktivita ELOCTY je 4 000 – 10 200 IU/mg proteínu.

Efmoroktokog alfa (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII, Fc fúzny proteín (rFVIIIFc)) obsahuje 1890 aminokyselín. Vyrába sa technológiou rekombinantnej DNA v bunkovej línii ľudských zárodočných obličiek (Human Embryonic Kidney, HEK) bez pridania akýchkoľvek exogénnych proteínov ľudského alebo zvieracieho pôvodu do procesu bunkovej kultivácie, prečisťovania alebo konečnej úpravy.

Pomocná látka so známym účinkom

0,6 mmol (alebo 14 mg) sodíka v injekčnej liekovke.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Prášok: lyofilizovaný, biely až sivobiely prášok alebo koláč.

Rozpúšťadlo: voda na injekciu, číry bezfarebný roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII).

ELOCTA sa môže používať vo všetkých vekových skupinách.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie.

Doteraz neliečení pacienti

Bezpečnosť a účinnosť ELOCTY u doteraz neliečených pacientov nebola doteraz stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Dávkovanie

Dávka a dĺžka substitučnej terapie závisia od závažnosti deficitu faktora VIII, miesta a rozsahu krvácania a klinického stavu pacienta.

Počet jednotiek podaného rekombinantného faktora VIII Fc sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (International Units, IU), ktoré súvisia so súčasným štandardom WHO pre lieky s obsahom faktora VIII. Plazmatická aktivita faktora VIII sa vyjadruje buď v percentách (v porovnaní s normálnou ľudskou

plazmou), alebo v medzinárodných jednotkách (v porovnaní s medzinárodným štandardom pre faktor VIII v plazme).

Aktivita jednej IU rekombinantného faktora VIII Fc zodpovedá množstvu faktora VIII nachádzajúcom sa v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Liečba podľa potreby

Výpočet požadovanej dávky rekombinantného faktora VIII Fc sa zakladá na empirickom zistení, že 1 medzinárodná jednotka (IU) faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktora VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg na IU/dl)

Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania majú byť vždy založené na klinickej účinnosti

v individuálnych prípadoch (pozri časť 5.2). Nepredpokladá sa oneskorenie času do maximálnej aktivity.

V prípade nasledujúcich krvácavých príhod nemá aktivita faktora VIII počas zodpovedajúceho obdobia klesnúť pod danú úroveň aktivity v plazme (v % normálnej hodnoty alebo IU/dl). Pri epizódach krvácania a chirurgických zákrokoch možno použiť ako návod na dávkovanie tabuľku 1:

Tabuľka 1: Návod na dávkovanie ELOCTY na liečbu epizód krvácania a pri chirurgických zákrokoch

Stupeň krvácania/typ

Požadovaná hladina

Frekvencia dávkovania (hodiny)/dĺžka

chirurgického zákroku

faktora VIII (%) IU/dl

liečby (dni)

Krvácanie

 

 

 

Začínajúca hemartróza,

– 40

Injekciu opakujte každých 12 až 24 hodín

krvácanie do svalu alebo

 

 

počas najmenej 1 dňa, až kým sa nezastaví

do ústnej dutiny

 

 

krvácanie, čo sa prejaví ústupom bolesti alebo

 

 

 

zahojením. 1

Rozsiahlejšia hemartróza,

– 60

Injekciu opakujte každých 12 až 24 hodín

krvácanie do svalu alebo

 

 

počas 3 - 4 dní alebo dlhšie, až kým neustúpi

hematóm

 

 

bolesť a akútna telesná nespôsobilosť. 1

Život ohrozujúce krvácania

– 100

Injekciu opakujte každých 8 až 24 hodín, až

 

 

 

kým neustúpi stav ohrozenia života.

 

 

 

 

Chirurgický zákrok

 

 

 

Menší chirurgický zákrok

– 60

Injekciu opakujte každých 24 hodín počas

vrátane extrakcie zubov

 

 

najmenej 1 dňa, až do zahojenia.

 

 

 

 

Veľký chirurgický zákrok

– 100

Injekciu podľa potreby opakujte každých 8 až

 

(pred operáciou a po

24 hodín, až kým sa dostatočne nevylieči rana,

 

nej)

potom pokračujte v liečbe počas najmenej

 

 

 

ďalších 7 dní na zachovanie aktivity

 

 

 

faktora VIII v rozmedzí od 30 % do 60 %

 

 

 

(IU/dl).

1 V prípade niektorých pacientov a okolností sa interval dávkovania môže predĺžiť až na 36 hodín. Farmakokinetické údaje sú uvedené v časti 5.2.

Profylaxia

Na dlhodobú profylaxiu sa odporúča dávka 50 IU/kg každých 3 až 5 dní. Táto dávka sa môže upraviť na základe odpovede pacienta v rozsahu od 25 do 65 IU/kg (pozri časť 5.1 a 5.2). V niektorých prípadoch, najmä u mladších pacientov, môžu byť potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.

Sledovanie liečby

Počas liečby sa odporúča stanovenie hladín faktora VIII vhodným spôsobom (jednostupňovým testom zrážavosti alebo chromogénnym testom) na zistenie dávky, ktorá má byť podaná a frekvencie opakovaných injekcií. Odpoveď jednotlivých pacientov na faktor VIII sa môže líšiť, čím sa prejavujú rôzne biologické polčasy a úrovne zlepšenia. Dávka odvodená od telesnej hmotnosti môže vyžadovať úpravu u podvyživených pacientov a u pacientov s nadváhou. Presné sledovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (aktivita faktora VIII v plazme) je nevyhnutné najmä v prípade veľkých chirurgických zákrokov.

Pri použití jednostupňového testu zrážavosti na báze tromboplastínového času (aPTT) in vitro na stanovenie aktivity faktora VIII vo vzorkách krvi pacientov môžu byť výsledky aktivity plazmatického faktora VIII výrazne ovplyvnené typom reagenčného činidla aPTT aj referenčným štandardom použitým pri teste. To je dôležité najmä pri zmene laboratória a/alebo reagenčného činidla použitého pri te ste.

Staršia populácia

U pacientov vo veku ≥ 65 rokov existujú iba obmedzené skúsenosti.

Pediatrická populácia

U detí vo veku do 12 rokov sa môžu vyžadovať častejšie alebo vyššie dávky (pozri časť 5.1). Pre dospievajúcich vo veku od 12 rokov sa odporúčajú rovnaké dávky ako u dospelých.

Spôsob podávania

Intravenózne použitie.

ELOCTA sa má podávať injekčne intravenóznou cestou v priebehu niekoľkých minút. Rýchlosť podávania má zabezpečiť pohodlie pacienta a nemá prekročiť 10 ml/minútu.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII a/alebo doménu Fc) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť

ELOCTA môže spôsobovať reakcie z precitlivenosti alergického typu. Pacienti musia byť poučení, aby v prípade výskytu symptómov precitlivenosti, okamžite prestali užívať tento liek a kontaktovali svojho lekára.

Pacienti majú byť informovaní o prejavoch reakcií z precitlivenosti, ako sú žihľavka, generalizovaná urtikária, tlak na hrudníku, sipot, hypotenzia a anafylaxia.

V prípade anafylaktického šoku sa musí okamžite začať štandardná protišoková liečba.

Inhibítory

U pacientov s hemofíliou A je známou komplikáciou tvorba neutralizačných protilátok (inhibítorov) proti faktoru VIII. Týmito inhibítormi sú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej aktivite faktora VIII a sú kvantifikované použitím modifikovaného testu v jednotkách Bethesda (BU) na ml plazmy. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s expozíciou faktoru VIII, pričom toto riziko je najvyššie počas prvých 20 dní expozície. Zriedkavo sa môžu inhibítory vytvoriť po prvých 100 dňoch expozície.

Po prechode z jedného lieku obsahujúceho faktor VIII na iný u pacientov, ktorí už boli predtým liečení počas viac než 100 dní a u ktorých bola už predtým zaznamenaná tvorba inhibítora, sa pozorovali prípady opakujúceho sa výskytu inhibítora (nízke titre). Preto sa u všetkých pacientov odporúča dôkladné monitorovanie výskytu inhibítora po každom prechode na iný liek.

Vo všeobecnosti sa majú všetci pacienti liečení koagulačným faktorom VIII dôkladne sledovať kvôli tvorbe inhibítorov, a to prostredníctvom klinických pozorovaní a laboratórnych testov. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme alebo ak sa nedarí zastaviť krvácanie podávaním vhodných dávok, je nutné vykonať testovanie na prítomnosť inhibítora faktora VIII. U pacientov

s vysokými hladinami inhibítora nemusí byť liečba faktorom VIII účinná a majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti. Liečbu takýchto pacientov majú vykonávať lekári so skúsenosťami s liečbou hemofílie

a s inhibítormi faktora VIII.

Kardiovaskulárne udalosti

U pacientov s existujúcimi kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môže substitučná liečba pomocou FVIII zvyšovať kardiovaskulárne riziko.

Komplikácie súvisiace s katétrom

Ak sa vyžaduje zariadenie na centrálny venózny prístup (Central Venous Access Device, CVAD), má sa zvážiť riziko komplikácií súvisiacich s CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakterémie a trombózy v mieste zavedenia katétra.

Zaznamenanie čísla šarže

Pri každom podaní ELOCTY pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže tohto lieku, aby sa zachovala väzba medzi pacientom a šaržou lieku.

Pediatrická populácia

Uvedené upozornenia a opatrenia platia pre dospelých aj deti.

Aspekty týkajúce sa pomocných látok

Tento liek obsahuje 0,6 mmol (alebo 14 mg) sodíka v injekčnej liekovke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne interakcie liekov obsahujúcich ľudský koagulačný faktor VIII (rDNA) s inými liekmi. Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s ELOCTOU.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita a dojčenie

Žiadne štúdie reprodukcie na zvieratách s ELOCTOU vykonané neboli. Uskutočnila sa štúdia prechodu placentou u myší (pozri časť 5.3). Z dôvodu zriedkavého výskytu hemofílie A u žien nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti týkajúce sa používania faktora VIII počas gravidity a dojčenia. Preto sa má faktor VIII používať počas gravidity a laktácie iba v prípade, ak je jednoznačne indikovaný.

Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje o fertilite. Žiadne štúdie fertility na zvieratách s ELOCTOU vykonané neboli.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ELOCTA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Zriedkavo sa pozorovali reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať opuch tváre, vyrážku, žihľavku, tlak na hrudníku a ťažkosti s dýchaním, pálenie a štípanie v mieste podania infúzie, triašku, sčervenanie, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj

a tachykardiu) a v niektorých prípadoch môžu prejsť až do závažnej anafylaxie (vrátane šoku).

U pacientov s hemofíliou A sa môžu vytvoriť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti faktoru VIII. Ak sa vytvoria takéto inhibítory, tento stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované hemofilické centrum.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie v tabuľke 2 uvedenej nižšie sa pozorovali u spolu 233 pacientov so závažnou hemofíliou A v klinických štúdiách fázy III a v rozširujúcej štúdii. Celkový počet dní expozície bol

34 746 s mediánom 129 (rozsah 1 – 326) dní expozície na jedného pacienta.

Tabuľka 2 uvedená nižšie zodpovedá klasifikácii orgánových systémov MedDRA (trieda orgánových systémov a preferovaný pojem miery výskytu).

Frekvencie výskytu boli hodnotené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé

(<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí s klesajúcou závažnosťou.

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené pre ELOCTU v klinických skúšaniach

Trieda orgánových systémov podľa databázy

Nežiaduce reakcie

Kategória

MedDRA

 

frekvencie

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

menej časté

 

závrat

menej časté

 

dysgeúzia

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

menej časté

Poruchy ciev

hypertenzia

menej časté

 

návaly tepla

menej časté

 

angiopatia1

menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ

menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť v dolnej časti

menej časté

 

brucha

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážky

menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového

artralgia

menej časté

tkaniva

myalgia

menej časté

 

bolesť chrbta

menej časté

 

opuch kĺbov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

malátnosť

menej časté

 

bolesť v hrudi

menej časté

 

pocit chladu

menej časté

 

pocit horúčavy

menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

pozitívny test na

menej časté

 

protilátky proti faktoru

 

 

VIII2

 

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

procedurálna

menej časté

 

hypotenzia

 

1Pojem uvedený skúšajúcim: bolesť cievy (vaskulárneho pôvodu) po podaní injekcie ELOCTY

2Jeden dospelý pacient mal pozitívny výsledok testu na protilátky proti faktoru VIII, čo bolo v súlade s jedným meraním titra neutralizačných protilátok na úrovni 0,73 jednotky Bethesda/ml v 14. týždni. Pri opakovanom testovaní

o 18 dní neskôr nebola táto neutralizačná protilátka potvrdená a pri následných návštevách bol test na ňu negatívny. V 14. týždni došlo k zvýšeniu klírensu (CL), ktoré sa pri pokračujúcej liečbe pomocou rFVIIIFc vyriešilo.

Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Pri používaní po uvedení lieku na trh sa pozorovala tvorba inhibítora FVIII.

Pediatrická populácia

U pediatrických a dospelých pacientov sa nepozorovali žiadne osobitné rozdiely v nežiaducich reakciách, ktoré by súviseli s vekom.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne symptómy predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihemoragiká, krvný koagulačný faktor VIII, ATC kód: B02BD02

Mechanizmus účinku

Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora sa skladá z dvoch molekúl (faktor VIII

a von Willebrandov faktor) s rôznymi fyziologickými funkciami. Po aktivácii koagulačnej kaskády sa faktor VIII konvertuje na aktivovaný faktor VIII a uvoľňuje z von Willebrandovho faktora. Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX, ktorý urýchľuje konverziu faktora X na aktivovaný faktor X na fosfolipidových povrchoch. Aktivovaný faktor X mení protrombín na trombín. Trombín potom mení fibrinogén na fibrín a môže dôjsť ku vytvoreniu zrazeniny.

Hemofília A je dedičná porucha koagulácie krvi viazaná na chromozóm X, ktorá je spôsobená zníženými hladinami funkčného faktora VIII a ktorej následkom je krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, či už spontánne alebo v dôsledku náhodného poranenia alebo chirurgického zákroku.

Substitučnou liečbou sa zvýšia hladiny faktora VIII v plazme, čím sa umožní prechodná korekcia deficitu faktora a korekcia náchylnosti na krvácanie.

ELOCTA (efmoroktokog alfa) je úplne rekombinantný fúzny proteín s predĺženým polčasom. ELOCTA pozostáva z rekombinantného ľudského koagulačného faktora VIII s deléciou B-domény kovalentne naviazaného na Fc doménu ľudského imunoglobulínu G1. Fc doména ľudského imunoglobulínu G1 sa viaže na neonatálny Fc receptor. Tento receptor je exprimovaný počas celého života a je súčasťou prirodzene sa vyskytujúcej dráhy, ktorá chráni imunoglobulíny pred lyzozómovou degradáciou cyklickým návratom týchto proteínov späť do krvného obehu, čo má za následok ich dlhý polčas v plazme. Efmoroktokog alfa sa viaže na neonatálny Fc receptor, čím využíva túto rovnakú prirodzene sa vyskytujúcu dráhu na oneskorenie lyzozómovej degradácie a umožňuje dlhší polčas v plazme než endogénny faktor VIII.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Bezpečnosť, účinnosť a farmakokinetické vlastnosti ELOCTY sa vyhodnocovali v 2 multinárodných, otvorených, pivotných štúdiách – v štúdii fázy 3 označovanej ako štúdia I a v pediatrickej štúdii fázy 3 označovanej ako štúdia II (pozri časť „Pediatrická populácia“).

Štúdia I porovnávala účinnosť oboch profylaktických liečebných režimov (individualizovaného

a týždenného) s liečbou podľa potreby. Do tejto štúdie bolo zaradených spolu 165 predtým liečených pacientov mužského pohlavia (vo veku od 12 do 65 rokov) so závažnou hemofíliou A. Pacienti podstupujúci profylaktické liečebné režimy pred zaradením do štúdie boli zaradení do skupiny

s individualizovanou profylaxiou. Pacienti podstupujúci liečbu podľa potreby pred zaradením do štúdie boli zaradení buď do skupiny s individualizovanou profylaxiou, alebo boli randomizovaní do skupín

s týždennou profylaxiou alebo liečbou podľa potreby. V skupine s individualizovanou profylaxiou sa pacientom začala podávať liečba dvakrát týždenne s dávkou 25 IU/kg v prvý deň a následne s dávkou

50 IU/kg na štvrtý deň. Individualizovaná profylaktická dávka a interval sa upravovali v rozsahu od 25 do 65 IU/kg po každých 3 až 5 dňoch. Týždenná profylaktická dávka bola na úrovni 65 IU/kg. Štúdia I okrem toho vyhodnocovala hemostatickú účinnosť pri liečbe prípadov krvácania a stanovovala hemostatickú účinnosť počas perioperačnej liečby u pacientov podstupujúcich veľké chirurgické zákroky.

Individualizovaná profylaxia: U 117 hodnotených osôb zaradených do skupiny s individualizovanou profylaxiou v štúdii I sa dosahoval medián dávkovacieho intervalu na úrovni 3,51 (medzikvartilový rozsah 3,17 – 4,43) dňa a medián celkovej týždennej dávky na úrovni 77,90 (medzikvartilový rozsah 72,35 – 91,20) IU/kg.

Mediány priemernej ročnej miery výskytu krvácania u osôb s vyhodnotiteľnou účinnosťou boli na úrovni 1,60 (medzikvartilový rozsah 0,0 – 4,69) u osôb v skupine s individualizovanou profylaxiou, 3,59 (1,86 – 8,36) u osôb v skupine s týždennou profylaxiou a 33,57 (21,14 – 48,69) u osôb v skupine s liečbou podľa potreby. U 45,3 % osôb počas individualizovanej profylaxie a u 17,4 % osôb počas týždennej profylaxie sa nevyskytovali žiadne epizódy krvácania.

Liečba krvácania: Zo 757 prípadov krvácania pozorovaných počas štúdie I sa 87,3 % liečilo podaním 1 injekcie a spolu 97,8 % sa liečilo podaním najviac 2 injekcií. Medián dávky na injekciu na liečbu epizódy krvácania bol 27,35 (medzikvartilový rozsah 22,73 – 32,71) IU/kg. Medián celkovej dávky na liečbu epizódy krvácania bol 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) v skupine s individualizovanou profylaxiou a v skupine s týždennou profylaxiou a 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) v skupine s liečbou podľa potreby.

Perioperačná liečba (chirurgická profylaxia): V štúdii I a v rozšírenej štúdii sa vykonalo a vyhodnotilo spolu 23 veľkých chirurgických zákrokov u 22 osôb. Väčšina osôb (95,7 %) dostala pred operáciou jednu dávku na udržanie hemostázy počas chirurgického zákroku. Medián dávky na injekciu na udržanie hemostázy počas chirurgického zákroku bol 58,3 (rozsah 45 - 102) IU/kg. V deň chirurgického zákroku dostala väčšina osôb druhú injekciu. Celková dávka v deň chirurgického zákroku dosahovala úroveň od

50,8 do 126,6 IU/kg.

Pediatrická populácia vo veku < 12 rokov

Do štúdie II bolo zaradených spolu 71 predtým liečených pediatrických pacientov mužského pohlavia so závažnou hemofíliou A. Zo 71 zaradených osôb dostalo 69 najmenej 1 dávku ELOCTY a dala sa u nich vyhodnotiť účinnosť. Osoby boli vo veku do 12 rokov (35 bolo vo veku < 6 rokov a 34 bolo vo veku od 6 do < 12 rokov). Počiatočný profylaktický liečebný režim pozostával z dávky 25 IU/kg v prvý deň

a následne z dávky 50 IU/kg vo štvrtý deň. U obmedzeného počtu pacientov v tejto štúdii bolo povolené a používalo sa dávkovanie do 80 IU/kg s intervalom dávkovania v dĺžke iba 2 dní.

Individualizovaná profylaxia: U pediatrických pacientov podstupujúcich režim individualizovanej profylaxie bol medián dávkovacieho intervalu 3,49 (medzikvartilový rozsah 3,46 – 3,51) dňa a medián celkovej týždennej dávky bol 91,63 (medzikvartilový rozsah 84,72 – 104,56) IU/kg u pacientov vo veku < 6 rokov a 86,88 (medzikvartilový rozsah 79,12 – 103,08) IU/kg u pacientov vo veku od

6 do < 12 rokov. Väčšina pacientov (78,3 %) zostala v režime liečby so striedajúcimi sa dávkami (medián nižšej dávky bol 31,73 IU/kg a medián vyššej dávky bol 55,87 IU/kg). Medián celkovej priemernej ročnej miery krvácania bol 1,96 (medzikvartilový rozsah 0,00 - 3,96). U 46,4 % pediatrických pacientov sa nevyskytovali žiadne epizódy krvácania.

Liečba krvácania: Z 86 prípadov krvácania pozorovaných počas štúdie II sa 81,4 % liečilo podaním

1 injekcie a spolu 93,0 % epizód krvácania sa liečilo podaním najviac 2 injekcií. Medián dávky na injekciu na liečbu epizódy krvácania bol 49,69 (medzikvartilový rozsah 29,41 – 56,82) IU/kg. Medián celkovej dávky na liečbu epizódy krvácania bol 54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s ELOCTOU v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe dedičného deficitu faktora VIII (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Všetky farmakokinetické štúdie ELOCTY sa vykonali u predtým liečených pacientov so závažnou hemofíliou A. Údaje uvedené v tejto časť boli získané pomocou chromogénneho testu a jednostupňového testu zrážavosti. Farmakokinetické parametre z údajov chromogénneho testu boli podobné tým, ktoré sa odvodili z jednostupňového testu.

Farmakokinetické vlastnosti sa vyhodnocovali u 28 osôb (≥ 15 rokov) dostávajúcich ELOCTU (rFVIIIFc). Po období vyplavovania lieku z tela trvajúcom najmenej 96 hodín (4 dni) dostali pacienti jednu dávku

50 IU/kg ELOCTY. Farmakokinetické vzorky boli odobraté pred podaním dávky, a potom následne

v 7 časových bodoch až do 120 hodín (5 dní) po dávke. Farmakokinetické parametre po dávke 50 IU/kg ELOCTY sú uvedené v tabuľkách 3 a 4.

Tabuľka 3: Farmakokinetické parametre ELOCTY stanovené pomocou jednostupňového testu zrážavosti

Farmakokinetické parametre1

ELOCTA

(95 % IS)

 

 

N = 28

Prírastková obnova (IU/dl na IU/kg)

2,24

(2,11 – 2,38)

 

AUC/dávku

51,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(45,0 – 58,4)

Cmax (IU/dl)

(101 – 115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71 – 2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0 – 21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7 – 27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6 – 51,7)

 

1 Farmakokinetické parametre sú uvedené ako

geometrická priemerná hodnota (95 % IS).

Skratky: IS = interval spoľahlivosti, Cmax = maximálna aktivita, AUC = plocha pod krivkou časového priebehu aktivity FVIII, t½= terminálny polčas, CL = klírens, Vss = distribučný objem v ustálenom stave, MRT = priemerná doba zdržania.

Tabuľka 4: Farmakokinetické parametre ELOCTY stanovené pomocou chromogénneho testu

Farmakokinetické parametre1

ELOCTA

(95 % IS)

 

 

N = 27

Prírastková obnova (IU/dl na IU/kg)

2,49

(2,28 – 2,73)

 

AUC/dávku

47,5

(IU*h/dl na IU/kg)

(41,6 – 54,2)

Cmax (IU/dl)

(104 – 165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85 – 2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2 – 23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4 – 27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4 – 58,3)

 

1 Farmakokinetické parametre sú uvedené ako

geometrická priemerná hodnota (95 % IS).

Skratky: IS = interval spoľahlivosti, Cmax = maximálna aktivita, AUC = plocha pod krivkou časového priebehu aktivity FVIII, t½= terminálny polčas, CL = klírens, Vss = distribučný objem v ustálenom stave, MRT = priemerná doba zdržania.

FK údaje preukázali, že ELOCTA má predĺžený polčas cirkulácie v krvnom obehu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetické parametre ELOCTY sa stanovili pre dospievajúcich v štúdii I (farmakokinetický odber vzoriek sa vykonal pred podaním dávky, a potom sa vykonalo vyhodnotenie vo viacerých časových bodoch až do 120 hodín (5 dní) po dávke) a pre deti v štúdii II (farmakokinetický odber vzoriek sa vykonal pred podaním dávky, a potom sa vykonalo vyhodnotenie vo viacerých časových bodoch až do 72 hodín

(3 dni) po dávke). V tabuľkách 5 a 6 sú uvedené farmakokinetické parametre vypočítané z údajov pediatrických pacientov vo veku do 18 rokov.

Tabuľka 5: Farmakokinetické parametre ELOCTY pre pediatrických pacientov stanovené pomocou jednostupňového testu zrážavosti

Farmakokinetické

Štúdia II

 

Štúdia I*

 

 

 

 

< 6 rokov

6 až < 12 rokov

 

12 až < 18 rokov

parametre1

 

 

 

 

 

 

N = 23

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

Prírastková obnova (IU/dl

1,90

2,30

 

1,81

na IU/kg)

(1,79 – 2,02)

(2,04 – 2,59)

 

(1,56 – 2,09)

 

 

 

 

 

AUC/dávku

28,9

38,4

 

38,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(25,6 – 32,7)

(33,2 – 44,4)

 

(34,0 – 42,9)

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

13,5

 

16,0

 

(11,0 – 13,7)

(11,4 – 15,8)

 

(13,9 – 18,5)

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

19,0

 

22,7

 

(15,1 – 18,6)

(16,2 – 22,3)

 

(19,7 – 26,1)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

2,61

 

2,62

 

(3,06 – 3,91)

(2,26 – 3,01)

 

(2,33 – 2,95)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

49,5

 

59,4

 

(54,1 – 62,0)

(44,1 – 55,6)

 

(52,7 – 67,0)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetické parametre sú uvedené ako geometrická priemerná hodnota (95 % IS).

Skratky: IS = interval spoľahlivosti, AUC = oblasť pod krivkou časového priebehu aktivity FVIII, t½ = terminálny polčas,

CL = klírens, MRT = priemerná doba zdržania, Vss = distribučný objem v ustálenom stave *Farmakokinetické parametre vo vekovej skupine od 12 do <18 rokov zahŕňali pacientov zo všetkých liečebných skupín v štúdii I s rôznymi rozvrhmi odberu vzoriek.

Tabuľka 6: Farmakokinetické parametre ELOCTY pre pediatrických pacientov stanovené pomocou chromogénneho testu

Farmakokinetické

Štúdia II

 

Štúdia I*

 

 

 

 

< 6 rokov

6 až < 12 rokov

 

12 až < 18 rokov

parametre1

 

 

 

 

 

 

N = 24

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

Prírastková obnova (IU/dl

1,88

2,08

 

1,91

na IU/kg)

(1,73 – 2,05)

(1,91 – 2,25)

 

(1,61 – 2,27)

 

 

 

 

 

AUC/dávku

25,9

32,8

 

40,8

(IU*h/dl na IU/kg)

(23,4 – 28,7)

(28,2 – 38,2)

 

(29,3 – 56,7)

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

15,9

 

17,5

 

(12,6 – 16,2)

(13,8 – 18,2)

 

(12,7 – 24,0)

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

20,7

 

23,5

 

(15,4 – 19,3)

(18,0 – 23,8)

 

(17,0 – 32,4)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

3,05

 

2,45

 

(3,48 – 4,28)

(2,62 – 3,55)

 

(1,76 – 3,41)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

63,1

 

57,6

 

(59,8 – 73,9)

(56,3 – 70,9)

 

(50,2 – 65,9)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetické parametre sú uvedené ako geometrická priemerná hodnota (95 % IS).

Skratky: IS = interval spoľahlivosti, AUC = oblasť pod krivkou časového priebehu aktivity FVIII, t½ = terminálny polčas,

CL = klírens, MRT = priemerná doba zdržania, Vss = distribučný objem v ustálenom stave *Farmakokinetické parametre vo vekovej skupine od 12 do <18 rokov zahŕňali pacientov zo všetkých liečebných skupín v štúdii I s rôznymi rozvrhmi odberu vzoriek.

V porovnaní s dospievajúcimi a dospelými môžu mať deti vo veku do 12 rokov vyšší klírens a kratší polčas, čo je v súlade s pozorovaniami iných koagulačných faktorov. Tieto rozdiely treba zohľadniť pri dávkovaní.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií akútnej toxicity a toxicity po opakovanom podávaní (ktoré zahŕňali vyhodnotenie lokálnej toxicity a farmakologickej bezpečnosti) neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Neuskutočnili sa žiadne štúdie skúmajúce genotoxicitu, karcinogenitu, reprodukčnú toxicitu ani embryofetálny vývin. V štúdii prechodu placentou sa zistilo, že u myší prechádza ELOCTA placentou

v malých množstvách.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Prášok

sacharóza chlorid sodný L-histidín

dihydrát chloridu vápenatého

polysorbát 20

hydroxid sodný (na úpravu pH) kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Rozpúšťadlo voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Smú sa používať iba dodané infúzne súpravy, pretože môže dôjsť k zlyhaniu liečby v dôsledku adsorpcie koagulačného faktora VIII do vnútorných povrchov niektorých injekčných pomôcok.

6.3Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka

3 roky

Počas času použiteľnosti sa tento liek môže uchovávať pri izbovej teplote (do 30 °C) počas jedného obdobia nepresahujúceho 6 mesiacov. Dátum vybratia lieku z chladničky sa má zaznamenať na škatuľku. Po uchovávaní pri izbovej teplote sa liek nesmie vrátiť do chladničky. Nepoužívajte po dátume exspirácie vytlačenom na injekčnej liekovke alebo šesť mesiacov po vybratí škatuľky z chladničky, podľa toho, čo nastane skôr.

Po rekonštitúcii

Po rekonštitúcii bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita počas 6 hodín pri uchovávaní pri izbovej teplote (do 30 °C). Liek chráňte pred priamym slnečným svetlom. Ak sa liek po rekonštitúcii nepoužije do 6 hodín, musí sa zlikvidovať. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po rekonštitúcii. Ak sa nepoužije ihneď, za dobu skladovania v stave pripravenom na použitie a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia a špeciálne zariadenie na použitie, podanie alebo implantáciu

Každé balenie obsahuje:

-prášok v sklenenej injekčnej liekovke typu 1 s chlórbutylovou gumovou zátkou bez obsahu latexu,

-3 ml rozpúšťadla v sklenenej naplnenej injekčnej striekačke typu 1 s brómbutylovou gumovou piestovou zátkou bez obsahu latexu,

-plunžerový piest,

-sterilný adaptér injekčnej liekovky na rekonštitúciu,

-sterilnú infúznu súpravu,

-dva tampóny navlhčené alkoholom,

-dve náplasti,

-jeden gázový vankúšik.

Veľkosť balenia: 1 kus.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Lyofilizovaný prášok na injekciu v injekčnej liekovke sa musí rekonštituovať s dodaným rozpúšťadlom (voda na injekciu) z naplnenej injekčnej striekačky použitím sterilného adaptéra injekčnej liekovky na rekonštitúciu.

Injekčnou liekovkou sa má jemne krúžiť až do rozpustenia všetkého prášku.

Ďalšie informácie o rekonštitúcii a podávaní lieku si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

Rekonštituovaný roztok musí byť číry až mierne opalizujúci a bezfarebný. Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny sa nemajú používať. Rekonštituovaný liek sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje pevné častice a či nedošlo ku zmene sfarbenia.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švédsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. november 2015

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis