Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Označenie obalu - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuElonva
Kód ATC klasifikácieG03GA09
Látkacorifollitropin alfa
VýrobcaMerck Sharp

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok korifolitropín alfa

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 100 mikrogramov korifolitropínu alfa v 0,5 ml injekčného roztoku.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: citrát sodný, sacharóza, polysorbát 20, metionín, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka s automatickým bezpečnostným systémom (ochrana pred vpichom ihly) a sterilná injekčná ihla. 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Len na jednorazové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku.

Subkutánne použitie (s.c.)

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávanie lekárnikom

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávanie pacientom

Máte dve možnosti:

1.Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

2.Uchovávajte pri alebo do 25 °C počas obdobia nie dlhšieho ako 1 mesiac.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/609/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA ŠTÍTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Elonva 100 mikrogramov injekcia korifolitropín alfa

s.c.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Elonva 150 mikrogramov injekčný roztok korifolitropín alfa

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 150 mikrogramov korifolitropínu alfa v 0,5 ml injekčného roztoku.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: citrát sodný, sacharóza, polysorbát 20, metionín, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka s automatickým bezpečnostným systémom (ochrana pred vpichom ihly) a sterilná injekčná ihla. 0,5 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Len na jednorazové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku.

Subkutánne použitie (s.c.)

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávanie lekárnikom

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávanie pacientom

Máte dve možnosti:

1.Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

2.Uchovávajte pri alebo do 25 °C počas obdobia nie dlhšieho ako 1 mesiac.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/609/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA ŠTÍTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Elonva 150 mikrogramov injekcia korifolitropín alfa

s.c.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis