Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Označenie obalu - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEmadine
Kód ATC klasifikácieS01GX06
Látkaemedastine
VýrobcaNovartis Europharm Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE BALENIE OBSAHUJÚCE 1 FĽAŠU, 5 ml & 10 ml

1.NÁZOV LIEKU

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia

Emedastín

2.LIEČIVO

Emedastín 0,5 mg/ml vo forme fumarátu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: benzalkóniumchlorid 0,1 mg/ml, trometamol, chlorid sodný, hypromelóza, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (na úpravu hodnoty pH), čistená voda.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Očné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Spotrebujte do štyroch týždňov po prvom otvorení

Otvorené:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emadine

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OBAL FĽAŠE 5 ml & 10 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia

Emedastín

Očné použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Spotrebujte do štyroch týždňov po prvom otvorení.

Otvorené:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 ml.

10 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Škatuľa pre 30 x 0,35 ml obalov & škatuľa pre 60 x 0,35 ml obalov

1. NÁZOV LIEKU

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia, jednodávkový obal

Emedastín

2. LIEČIVO

Emedastín 0,5 mg/ml vo forme fumarátu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: trometamol, chlorid sodný, hypromelóza, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a

čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia;

0,35 ml x 30

0,35 ml x 60

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Očné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Len na jednorazové použitie; jedno balenie je dostatočné na liečbu obidvoch očí. Bez konzervačných látok.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Zlikvidujte všetok nepoužitý obsah jednorazového obalu bezprostredne po použití. Zlikvidujte nepoužité obaly jeden týždeň po prvom otvorení puzdra.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emadine

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

Fóliové puzdro

1. NÁZOV LIEKU

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia, jednodávkový obal

Emedastín

2. LIEČIVO

Emedastín 0,5 mg/ml vo forme fumarátu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: trometamol, chlorid sodný, hypromelóza, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a

čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia, 0,35 ml x 5.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Očné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Len na jednorazové použitie; jedno balenie je dostatočné na liečbu obidvoch očí. Bez konzervačných látok.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Zlikvidujte všetok nepoužitý obsah jednorazového obalu bezprostredne po použití. Zlikvidujte nepoužité obaly jeden týždeň po prvom otvorení puzdra.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Roztrhnutím otvorte puzdro v rovine zárezu.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Jednodávkový obal

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

EMADINE

Očné použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis