Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Písomná informácia pre používateľa - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEmadine
Kód ATC klasifikácieS01GX06
Látkaemedastine
VýrobcaNovartis Europharm Limited

Písomná informácia pre používateľa

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia

Emedastín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak mate akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je EMADINE a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE

3.Ako používať EMADINE

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať EMADINE

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je EMADINE a na čo sa používa

EMADINE je liek určený na liečbu sezónnej alergickej konjuktivitídy v oku (alergické podráždenie oka). Pôsobí tak, že znižuje intenzitu alergickej reakcie.

Alergická konjuktivitída. Niektoré materiály (alergény) ako je peľ, domáci prach alebo zvieracia srsť môžu spôsobovať alergické reakcie spôsobujúce svrbenie., začervenanie ako aj opuchnutie povrchu očí.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE

Nepoužívajte EMADINE

-ak ste alergický na emedastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Nepoužívajte EMADINE u detí mladších ako 3 roky.

Ak nosíte kontaktné šošovky pozrite si prosím nižšie časť ‘EMADINE obsahuje benzalkóniumchlorid‘.

EMADINE sa neodporúča používať u pacientov starších ako 65 rokov, pretože sa pre túto vekovú skupinu v klinických skúšaniach neskúmal.

EMADINE sa neodporúča používať u pacientov s poruchami obličiek alebo pečene.

Predtým, ako začnete používať EMADINE, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a EMADINE

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak v rovnakom čase ako EMADINE používate ďalšie očné kvapky, postupujte podľa rady uvedenej na konci odseku 3 „Ako používať EMADINE“.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môže sa stať, že zistíte, že vaše videnie je rozmazané v čase tesne po použití EMADINEu. Neriaďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje, pokým sa vám zrak nevyjasní.

EMADINE obsahuje benzalkóniumchlorid

Konzervačná látka v EMADINE (benzalkóniumchlorid) môže spôsobovať podráždenie oka a je známe, že odfarbuje mäkké kontaktné šošovky. EMADINE sa preto nesmie používať pri založených mäkkých kontaktných šošovkách. Počkajte 15 minút po použití EMADINEu a až potom si opäť založte kontaktné šošovky.

3.Ako používať EMADINE

Vždy používajte EMADINE presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka u dospelých a detí starších ako 3 roky je: Jedna kvapka do oka dvakrát denne.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kvapky používajte len do očí.

Otočte stranu pre ďalšie informácie

Teraz otočte >

3. Ako používať EMADINE (pokračovanie)

Odporúčaná dávka

pozri stranu 1

Zoberte si fľašu EMADINEu a zrkadlo.

Umyte si ruky.

Vezmite fľašu a odskrutkujte uzáver.

Ak je poistný krúžok po odstránení uzáveru uvoľnený, odstráňte ho pred použitím lieku.

Pridržiavajte fľašu smerom dolu, medzi palcom a prostredníkom.

Zakloňte hlavu smerom dozadu. Čistým prstom ťahajte očné viečko dolu, pokým sa nevytvorí “vrecko” medzi vaším očným viečkom a okom. Kvapka kvapne do neho (obrázok 1).

Priblížte špičku kvapkadla fľaše ku oku. Na pomoc si zoberte zrkadlo.

Nedotýkajte sa kvapkadlom oka, očného viečka, okolitých oblastí alebo iných povrchov.

Instilácia by sa mohla infikovať.

Jemne pritlačte na dno fľaše, aby ste včas uvoľnili jednu kvapku EMADINEu.

Fľašu nestláčajte: je navrhnutá tak, že mierny tlak na dno fľaše je postačujúci (obrázok 2).

Ak používate instiláciu do obidvoch očí, opakujte tieto kroky pre druhé oko.

Bezprostredne po použití znova pevne nasaďte uzáver fľaše.

Ak ste náhodne požili EMADINE alebo ste si injektovali jeho obsah, bezodkladne kontaktujte lekára. Môže to ovplyvniť váš srdcový rytmus.

Ak kvapka minula vaše oko, skúste to znova.

Ak sa vám do očí dostalo príliš veľké množstvo, vypláchnite všetko prednostne so sterilným fyziologickým roztokom alebo ak nie je k dispozícii, s teplou vodou. Neaplikujte si instiláciu, až pokým nie je čas na nasledujúcu pravidelnú dávku.

Ak zabudnete použiť EMADINE, užite jednu kvapku ihneď ako si na to spomeniete a potom sa vráťte k pravidelnému režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak používate ďalšie očné kvapky, počkajte najmenej 10 minút medzi aplikáciou EMADINEu a ďalších kvapiek. Očné masti používajte ako posledné.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, ak účinky nie sú závažné. Ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Účinky v oku: bolesť oka, svrbenie oka, začervenanie oka.

Menej časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Účinky v oku: porucha rohovky, nezvyčajné pocity v oku, zvýšené slzenie, unavené oči, podráždenie oka, rozmazané videnie, sfarbenie rohovky, suché oko.

Celkové vedľajšie účinky: bolesť hlavy, nespavosť, bolesť prinosových dutín, zlá chuť, vyrážka.

Neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Všeobecné vedľajšie účinky: zvýšená srdcová frekvencia.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať EMADINE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte EMADINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Fľašu je potrebné zahodiť do štyroch týždňov po jej prvom otvorení, aby sa zabránilo infekciám.

Poznačte si dátum otvorenia každej fľaše do nižšie uvedeného voľného miesta na štítku fľaše a škatuli.

Otvorené:

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo EMADINE obsahuje

-Liečivo je emedastín 0,5 mg/ml vo forme difumarátu.

-Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, trometamol, chlorid sodný, hypromelóza, čistená voda. Na udržanie normálnych hodnôt kyslosti (hodnota pH) sa niekedy pridávajú malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného.

Ako vyzerá EMADINE a obsah balenia

EMADINE je kvapalina (roztok) dodávaná v balení obsahujúcom 5 ml alebo 10 ml plastovú (DROP-TAINER) fľašu so skrutkovacím uzáverom. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Výrobca

 

 

 

 

Výrobca

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Veľká Británia

Belgicko

 

Španielsko

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Písomná informácia pre používateľa

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia, jednodávkový obal

Emedastín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak mate akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je EMADINE a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE

3.Ako používať EMADINE

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať EMADINE

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je EMADINE a na čo sa používa

EMADINE je liek určený na liečbu sezónnej alergickej konjuktivitídy v oku (alergické podráždenie oka). Pôsobí tak, že znižuje intenzitu alergickej reakcie.

Alergická konjuktivitída. Niektoré materiály (alergény) ako je peľ, domáci prach alebo zvieracia srsť môžu spôsobovať alergické reakcie spôsobujúce svrbenie., začervenanie ako aj opuchnutie povrchu očí.

Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE

Nepoužívajte EMADINE

▪ ak ste alergický na emedastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Nepoužívajte EMADINE u detí mladších ako 3 roky.

EMADINE sa neodporúča používať u pacientov starších ako 65 rokov, pretože sa pre túto vekovú skupinu v klinických skúšaniach neskúmal.

EMADINE sa neodporúča používať u pacientov s poruchami obličiek alebo pečene. Predtým, ako začnete používať EMADINE, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a EMADINE

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak v rovnakom čase ako EMADINE používate ďalšie očné kvapky, postupujte podľa rady uvedenej na konci odseku 3 „Ako používať EMADINE“.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte , ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môže sa stať, že zistíte, že vaše videnie je rozmazané v čase tesne po použití EMADINEu. Neriaďte vozidlo, alebo neobsluhujte stroje, pokým sa vám zrak nevyjasní.

3. Ako používať EMADINE

Vždy používajte EMADINE presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka u dospelých a detí starších ako 3 roky je: Jedna kvapka do oka dvakrát denne.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kvapky používajte len do očí.

Otočte stranu pre ďalšie informácie

Teraz otočte >

3. Ako používať EMADINE (pokračovanie)

Odporúčaná dávka

pozri stranu 1

Nepoužívajte obal, ktorý už bol otvorený. Nepoužívajte utesnené obaly z fóliového balenia, ktoré bolo otvorené viac ako týždeň.

Pretrhnite fóliové balenie a vyberte pásik 5 jednodávkových obalov.

Nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo obsahuje častice.

Uchopte pásik dlhým plochým koncom smerom hore a oddeľte jeden jednodávkový obal jeho ťahaním smerom k vám, pričom ostatné pevne držíte. Je potrebné , aby ste ho odtrhli v mieste, kde je spojený s ďalšími (obrázok 1).

Odložte jednodávkový obal. Vložte ostatné naspäť do fóliového balenia.

Ubezpečte sa, že máte poruke zrkadlo a umyte si ruky.

Držte dlhý plochý koniec jednodávkového obalu medzi palcom a ukazovákom a otvorte ho odkrútením druhého konca (obrázok 2).

Zakloňte hlavu smerom dozadu. Čistým prstom ťahajte očné viečko dolu, pokým sa nevytvorí “vrecko” medzi vaším očným viečkom a okom. Kvapka kvapne do neho

Držte jednodávkový obal medzi palcom a prstami tak, aby otvorený koniec smeroval dole.

Priblížte špičku kvapkadla do blízkosti oka. Na pomoc si zoberte zrkadlo.

Nedotýkajte sa kvapkadlom oka, očného viečka, okolitých oblastí alebo iných povrchov.

Instilácia by sa mohla infikovať.

Jemne stlačte jednodávkový obal aby ste uvoľnili jednu kvapku do vrecka medzi očným viečkom a okom (obrázok 3).

Ak vám lekár nariadil užívať instiláciu do obidvoch očí, opakujte tieto kroky pre druhé oko-s použitím toho istého jednodávkového obalu.

Ihneď zahoďte jednodávkový obal a všetok zostávajúci roztok.

Zahoďte všetky nepoužité jednodávkové obaly jeden týždeň po otvorení fóliového balenia-dokonca aj vtedy ak sú obaly ešte utesnené.

Ak ste náhodne požili EMADINE alebo ste si injektovali jeho obsah, bezodkladne kontaktujte lekára. Môže to ovplyvniť váš srdcový rytmus.

Ak kvapka minula vaše oko, skúste to znova.

Ak sa vám do očí dostalo príliš veľké množstvo, vypláchnite všetko prednostne so sterilným fyziologickým roztokom alebo ak nie je k dispozícii, s teplou vodou. Neaplikujte si instiláciu až pokým nie je čas na nasledujúcu pravidelnú dávku.

Ak zabudnete použiť EMADINE, užite jednu kvapku ihneď ako si na to spomeniete a potom sa vráťte k pravidelnému režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku na doplnenie.

Ak používate ďalšie očné kvapky, počkajte najmenej 10 minút medzi aplikáciou EMADINEu a ďalších kvapiek. Očné masti používajte ako posledné.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, ak účinky nie sú závažné. Ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Účinky v oku: bolesť oka, svrbenie oka, začervenanie oka

Menej časté vedľajšie účinky:

(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Účinky v oku: porucha rohovky, nezvyčajné pocity v oku, zvýšené slzenie, unavené oči, podráždenie oka, rozmazané videnie, sfarbenie rohovky, suché oko.

Celkové vedľajšie účinky: bolesť hlavy, nespavosť, bolesť prinosových dutín, zlá chuť, vyrážka

Neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Všeobecné vedľajšie účinky: zvýšená srdcová frekvencia

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať EMADINE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte EMADINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Jednodávkové balenie je potrebné zahodiť okamžite po jeho použití. Po otvorení fóliového balenia je potrebné zahodiť všetky nepoužité balenia jeden týždeň po prvom otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo EMADINE obsahuje

-Liečivo je emedastín 0,5 mg/ml vo forme difumarátu.

-Ďalšie zložky sú: trometamol, chlorid sodný, hypromelóza, čistená voda. Na udržanie normálnych hodnôt kyslosti (hodnota pH) sa niekedy pridávajú male množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxide sodného.

Ako vyzerá EMADINE a obsah balenia

EMADINE je kvapalina (roztok) dodávaná v jednodávkovom obale obsahujúcom 0,35 ml. Päť jednodávkových obalov sa dodáva v puzdre. EMADINE sa dodáva v baleniach obsahujúcich 30 alebo 60 obalov. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Výrobca

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

Veľká Británia

Belgicko

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis