Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Označenie obalu - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEmselex
Kód ATC klasifikácieG04BD10
Látkadarifenacin hydrobromide
VýrobcaMerus Labs Luxco S.à R.L.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1.NÁZOV LIEKU

Emselex 7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 7,5 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 tabliet

14 tabliet

28 tabliet

49 tabliet

56 tabliet

98tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/001

7 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/004

49 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/005

56 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/006

98 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/015

7 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

EU/1/04/294/016

14 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

EU/1/04/294/017

28 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/018

49 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/019

56 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/020

98 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 7,5 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE „BLUE BOX“)

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 7,5 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

140 tabliet

Spoločné balenie zložené z 10 balení, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/013

 

 

(blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/027

(blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 7,5 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNÝH BALENIACH (BEZ „BLUE BOX“)

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 7,5 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

Súčasť spoločného balenia zloženého z 10 balení, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/013

 

 

(blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/027

(blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 7,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 tabliet

14 tabliet

28 tabliet

49 tabliet

56 tabliet

98tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/007

7 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/010

49 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/011

56 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/012

98 tabliet (blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/021

7 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

EU/1/04/294/022

14 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

EU/1/04/294/023

28 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/024

49 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/025

56 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

EU/1/04/294/026

98 tabliet (blistre z PVC/PVDC/hliníka)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 15 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE „BLUE BOX“)

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

140 tabliet

Spoločné balenie zložené z 10 balení, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/014

 

 

(blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/028

(blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 15 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNÝH BALENIACH (BEZ „BLUE BOX“)

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg darifenacínu (ako hydrobromidu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

Súčasť spoločného balenia zloženého z 10 balení, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembursko

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/04/294/014

 

 

(blistre z PVC/CTFE/hliníka)

 

EU/1/04/294/028

(blistre z PVC/PVDC/hliníka)

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Emselex 15 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Emselex 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Darifenacín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis