Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Označenie obalu - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEndolucinBeta
Kód ATC klasifikácieV10X
Látkalutetium (177 Lu) chloride
VýrobcaITG Isotope Technologies Garching GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KOVOVÁ PLECHOVKA a VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

EndolucinBeta 40 GBq/ml rádiofarmaceutický prekurzor, roztok chlorid lutecitý (177Lu)

2.LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje chlorid lutecitý (177Lu) s rádioaktivitou 40 GBq v referenčnom čase aktivity (ART).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocná látka: Roztok kyseliny chlorovodíkovej

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Rádiofarmaceutický prekurzor, roztok.

OBJEM:

…ml

 

RÁDIOAKTIVITA:

…GBq/injekčná

ART: {DD/MM/RRRR 12.00 SEČ}

 

liekovka v ART

 

Špecifická

…GBq/mg v

 

rádioaktivita:

ART

 

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podanie po rádioaktívnom označení in vitro.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {DD/MM/RRRR, hh.00 SEČ}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred zbytočným žiarením. Uchovávanie má byť v súlade s miestnymi nariadeniami pre rádioaktívne látky.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching/Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

2 ml injekčná liekovka: EU/1/16/1105/001

10 ml injekčná liekovka: EU/1/16/1105/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

OLOVENÁ NÁDOBA

1. NÁZOV LIEKU

EndolucinBeta 40 GBq/ml rádiofarmaceutický prekurzor, roztok chlorid lutecitý (177Lu)

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje chlorid lutecitý (177Lu) s rádioktivitou 40 GBq v referenčnom čase aktivity (ART).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocná látka: Roztok kyseliny chlorovodíkovej

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Rádiofarmaceutický prekurzor, roztok.

OBJEM:

…ml

 

RÁDIOAKTIVITA:

…GBq/injekčná

ART: {DD/MM/RRRR 12.00 SEČ}

 

liekovka v ART

 

Špecifická rádioaktivita:

…GBq/mg v

 

 

ART

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na podanie po rádioaktívnom označení in vitro.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {DD/MM/RRRR, hh.00 SEČ}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred zbytočným žiarením. Uchovávanie má byť v súlade s miestnymi nariadeniami pre rádioaktívne látky.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

2 ml injekčná liekovka: EU/1/16/1105/001

10 ml injekčná liekovka: EU/1/16/1105/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA (2 ml, 10 ml)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

EndolucinBeta 40 GBq/ml chlorid lutecitý (177Lu)

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {DD/MM/RRRR, hh.00 SEČ}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. 5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

OBJEM:

…ml

 

RÁDIOAKTIVITA:…GBq/injekčná liekovka

ART: {DD/MM/RRRR 12.00 SEČ}

6.INÉ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Nemecko

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis