Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Envarsus (tacrolimus) – Písomná informácia pre používateľa - L04AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEnvarsus
Kód ATC klasifikácieL04AD02
Látkatacrolimus
VýrobcaChiesi Farmaceutici S.p.A.

Písomná informácia pre používateľa

Envarsus 0,75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Envarsus 1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Envarsus 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

takrolimus

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Envarsus a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Envarsus

3.Ako užívať Envarsus

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Envarsus

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Envarsus a na čo sa používa

Envarsus obsahuje liečivo takrolimus. Je to imunosupresívum. Po transplantácii obličky alebo pečene sa imunitný systém vášho tela bude snažiť odmietnuť nový orgán. Envarsus sa používa na kontrolu imunitnej reakcie vášho tela, čo telu umožní prijať transplantovaný orgán.

Envarsus môžete užívať aj na prebiehajúcu rejekciu (odmietnutie) transplantovanej obličky, pečene, srdca alebo iného orgánu, keď predchádzajúca liečba, ktorú ste dostávali, nebola dostatočná na kontrolu tejto imunitnej reakcie po transplantácii.

Envarsus sa používa u dospelých.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Envarsus

Neužívajte Envarsus:

- ak ste alergický na takrolimus alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-ak ste alergický na sirolimus alebo na ktorékoľvek makrolidové antibiotikum (napr. erytromycín, klaritromycín, josamycín).

Upozornenia a opatrenia

Envarsus obsahuje liečivo takrolimus v tablete s predĺženým uvoľňovaním. Envarsus sa užíva raz denne a nie je zameniteľný s inými existujúcimi liekmi obsahujúcimi takrolimus (s okamžitým uvoľňovaním alebo s predĺženým uvoľňovaním) na základe rovnakej dávky.

Povedzte vášmu lekárovi, ak sa na vás vzťahuje čokoľvek z nasledujúceho:

-ak máte, alebo ste mali problémy s pečeňou,

-ak máte hnačku trvajúcu dlhšie ako jeden deň.

Váš lekár vám možno bude musieť upraviť dávku Envarsusu.

Mali by ste byť v pravidelnom kontakte s vaším lekárom. Z času na čas vám lekár bude možno musieť vyšetriť krv, moč, srdce alebo oči, aby určil správnu dávku Envarsusu.

Počas užívania Envarsusu obmedzte vystavovanie sa slnku a UV (ultrafialovému) svetlu, pretože imunosupresíva môžu zvýšiť riziko vzniku kožnej rakoviny. Noste vhodný ochranný odev a používajte opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom proti slnku.

Deti a dospievajúci

Použitie Envarsusu sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Envarsus

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neodporúča sa užívať Envarsus spolu s cyklosporínom (ďalší liek, ktorý sa používa na prevenciu odvrhnutia transplantovaného orgánu).

Hladina Envarsusu v krvi môže byť ovplyvnená ďalšími liekmi, ktoré užívate a hladina iných liekov v krvi môže byť ovplyvnená užívaním Envarsusu, čo môže vyžadovať vysadenie lieku, zvýšenie alebo zníženie dávky Envarsusu. Povedzte lekárovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali tieto lieky:

-lieky proti plesniam a antibiotiká, najmä takzvané makrolidové antibiotiká, ktoré sa používajú na liečbu infekcií (napr. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycín, klaritromycín, josamycín a rifampicín),

-inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), ktoré sa používajú na liečbu infekcie zapríčinenej vírusom HIV,

-inhibítory HCV proteázy (napr. telaprevir, boceprevir), ktoré sa používajú na liečbu infekcie zapríčinenej vírusom hepatitídy C,

-lieky na žalúdočný vred a reflux kyseliny (napr. omeprazol, lansoprazol alebo cimetidín),

-antiemetiká, ktoré sa používajú na liečbu nevoľnosti a vracania (napr. metoklopramid),

-cisaprid alebo antacidum obsahujúce hydroxid horečnato-hlinitý, ktoré sa používajú na pálenie záhy,

-antikoncepčné tabletky na zabránenie otehotneniu alebo inú hormonálnu liečbu obsahujúcu etinylestradiol, hormonálnu liečbu obsahujúcu danazol,

-lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémy so srdcom (napr. nifedipín, nikardipín, diltiazem a verapamil),

-antiarytmické látky (napr. amiodarón), ktoré sa používajú na kontrolu arytmie (nerovnomerného srdcového pulzu),

-lieky známe ako statíny, ktoré sa používajú na liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu a triglyceridov,

-fenytoín alebo fenobarbital, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie,

-prednizolón a metylprednizolón, ktoré patria do triedy kortikosteroidov,

-ktoré sa používajú na liečbu zápalov alebo na potlačenie imunitného systému (napr. pri odvrhnutí transplantátu),

-nefazodón, ktorý sa používa na liečbu depresie,

-rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).

Ak užívate alebo potrebujete užívať ibuprofen (používa sa na liečbu horúčky, zápalu a bolesti), amfotericín B (používa sa na liečbu plesňových infekcií) alebo antivírusové lieky (používajú sa na liečbu vírusových infekcií, napr. aciklovir), povedzte to lekárovi. Keď sa tieto lieky užívajú spolu s Envarsusom, môže to zhoršiť problémy s obličkami alebo s nervovým systémom.

Počas užívania Envarsusu musí váš lekár tiež vedieť, či užívate výživové doplnky obsahujúce draslík alebo určité diuretiká (tzv. „močopudné“ lieky), ktoré sa používajú na liečbu zlyhania srdca, vysokého krvného tlaku a ochorenia obličiek (napr. amilorid, triamterén alebo spironolaktón), nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. ibuprofen), ktoré sa používajú na liečbu horúčky, zápalu a bolesti, antikoagulanty (na riedenie krvi) alebo perorálne (ústami užívané) lieky na cukrovku.

Ak sa musíte dať zaočkovať akoukoľvek vakcínou, povedzte to predtým lekárovi.

Envarsus a jedlo a nápoje

Počas užívania Envarsusu nekonzumujte grapefruity (ani vo forme džúsu), pretože to môže ovplyvniť hladinu lieku v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie

Takrolimus prechádza cez placentu. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Takrolimus prechádza do materského mlieka. Počas užívania Envarsusu by ste preto nemali dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte motorové vozidlá a neobsluhujte žiadne prístroje alebo stroje, ak máte závraty alebo ak ste ospalý, alebo ak máte problémy s jasným videním po užití Envarsusu. Tieto účinky sú častejšie, ak súčasne požívate alkohol.

Envarsus obsahuje laktózu

Envarsus obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým, ako začnete užívať tento liek, vyhľadajte svojho lekára.

3.Ako užívať Envarsus

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek vám môže predpísať iba lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s transplantátom. Vždy, keď si idete vyzdvihnúť recept, uistite sa, že ste dostali rovnaký liek obsahujúci takrolimus, pokiaľ špecialista na transplantácie neschválil iný liek obsahujúci takrolimus.

Tento liek sa má užívať raz denne. Ak vzhľad tohto lieku nie je taký, ako zvyčajne býva alebo ak sa zmenili pokyny na dávkovanie, čo najskôr sa o tom porozprávajte s lekárom alebo lekárnikom, aby ste sa uistili, že máte správny liek.

Počiatočná dávka na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu určí lekár podľa vašej telesnej hmotnosti. Úvodná denná dávka tesne po transplantácii bude vo všeobecnosti v rozsahu: 0,11 - 0,17 mg na kg telesnej hmotnosti denne v závislosti od transplantovaného orgánu. Pri liečbe rejekcie

(odvrhnutia) sa môžu použiť rovnaké dávky.

Vaša dávka závisí od vášho celkového stavu a od toho, ktoré ďalšie imunosupresívne lieky užívate. Po začatí liečby týmto liekom bude váš lekár vykonávať časté krvné testy, aby určil správnu dávku. Potom budú pravidelné testy vykonávané vaším lekárom potrebné na určenie správnej dávky a na úpravu dávky z času na čas. Váš lekár vám zvyčajne zníži dávku Envarsusu, keď sa váš stav stabilizuje.

Envarsus budete musieť užívať každý deň, kým bude potrebná imunosupresia (kontrola imunitnej reakcie vášho tela) na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu. Mali by ste byť v pravidelnom kontakte s vaším lekárom.

Envarsus sa užíva perorálne (ústami), raz denne, zvyčajne nalačno.

Užite tablety ihneď po vybratí z blistra. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Neprehltnite vysušovadlo, ktoré sa nachádza vo fóliovom obale.

Ak užijete viac Envarsusu, ako máte

Ak ste náhodne užili príliš veľa Envarsusu, ihneď vyhľadajte lekára alebo najbližšie pohotovostné oddelenie v nemocnici.

Ak zabudnete užiť Envarsus

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite tabletu čo najskôr v ten istý deň.

Ak prestanete užívať Envarsus

Prerušenie liečby Envarsusom môže zvýšiť riziko neprijatia transplantovaného orgánu. Neprerušujte liečbu, ak vám to nenariadil lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Takrolimus znižuje aktivitu obranného mechanizmu tela (imunitného systému), ktorý už nebude bojovať proti infekciám tak účinne ako v minulosti. Pri užívaní Envarsusu možno budete preto

náchylnejší na infekcie.

Ak by sa u vás vyskytli závažné účinky, ihneď vyhľadajte vášho lekára.

Môžu sa vyskytnúť závažné účinky vrátane alergických a anafylaktických reakcií. Po liečbe

Envarsusom boli hlásené benígne (nezhubné) a malígne (zhubné) nádory.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10):

-zvýšená hladina cukru v krvi, diabetes mellitus (cukrovka), zvýšená hladina draslíka v krvi,

-problémy so spánkom,

-tras, bolesť hlavy,

-zvýšený krvný tlak,

-abnormálne výsledky testov na funkciu pečene,

-hnačka, nutkanie na vracanie (nauzea),

-problémy s obličkami.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 10):

-znížený počet krvných buniek (krvných doštičiek, červených krviniek alebo bielych krviniek), zvýšený počet bielych krviniek, zmeny v počte červených krviniek (zistené na základe krvných testov),

-znížená hladina horčíka, fosfátu, draslíka, vápnika alebo sodíka v krvi, hromadenie tekutiny, zvýšená hladina kyseliny močovej alebo tukov v krvi, znížená chuť do jedla, zvýšená kyslosť krvi, ďalšie zmeny krvných solí (zistené na základe krvných testov),

-príznaky úzkosti, zmätenosť a dezorientácia, depresia, zmeny nálady, nočné mory, halucinácie, duševné poruchy,

-záchvaty, poruchy vedomia, brnenie a necitlivosť (niekedy s bolesťou) v rukách a chodidlách, závraty, porucha schopnosti písania, poruchy nervového systému,

-zahmlené videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, ochorenia oka,

-zvonenie v ušiach,

-znížený prietok krvi v srdcových cievach, rýchlejší srdcový pulz,

-krvácanie, čiastočné alebo úplné zablokovanie krvných ciev, znížený krvný tlak,

-dýchavičnosť, poruchy dýchacích tkanív v pľúcach, hromadenie tekutiny v okolí pľúc, zápal hltanu, kašeľ, príznaky podobné chrípke,

-žalúdočné problémy, napríklad zápal alebo vred spôsobujúci bolesť brucha alebo hnačku, krvácanie v žalúdku, zápal alebo vred v ústach, hromadenie tekutiny v bruchu, vracanie, bolesť brucha, poruchy trávenia, zápcha, plynatosť, nadúvanie, riedka stolica,

-poruchy žlčovodov, zožltnutie kože zapríčinené pečeňovými problémami, poškodenie pečeňového tkaniva a zápal pečene,

-svrbenie, vyrážka, vypadávanie vlasov, zvýšené potenie,

-bolesť kĺbov, končatín alebo chrbta, svalové kŕče,

-nedostatočná funkcia obličiek, znížené vytváranie moču, porucha močenia alebo bolestivé močenie,

-celková slabosť, horúčka, hromadenie tekutiny v tele, bolesť a diskomfort, zvýšená hladina enzýmu alkalickej fosfatázy v krvi, nárast hmotnosti, porucha vnímania teploty,

-nedostatočná funkcia transplantovaného orgánu.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu zo 100):

-zmeny zrážanlivosti krvi, zníženie počtu všetkých typov krvných buniek (na základe krvných testov),

-dehydratácia (znížené množstvo vody v tele), neschopnosť močiť,

-abnormálne výsledky krvných testov, znížená hladina určitej bielkoviny alebo cukru, zvýšená hladina fosfátu, zvýšená hladina enzýmu laktátdehydrogenázy,

-kóma, krvácanie v mozgu, mŕtvica, paralýza, porucha mozgu, abnormality v reči a používaní jazyka, problémy s pamäťou,

-zakalenie očných šošoviek, porucha sluchu,

-nepravidelný srdcový pulz, zastavenie srdcového pulzu, znížený výkon srdca, porucha srdcového svalu, zväčšenie srdcového svalu, silnejší srdcový pulz, abnormálne EKG, abnormálna tepová frekvencia a pulz,

-krvná zrazenina v žile končatiny, šok,

-problémy s dýchaním, poruchy dýchacieho traktu, astma,

-upchatie čreva, zvýšená hladina enzýmu amylázy v krvi, reflux (spätný tok) obsahu žalúdka do hrdla, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka,

-zápal kože, pocit pálenia na slnečnom svetle,

-poruchy kĺbov,

-bolestivá menštruácia a abnormálne menštruačné krvácanie,

-zlyhávanie viacerých orgánov, ochorenie podobné chrípke, zvýšená citlivosť na teplo a chlad, pocit tlaku v hrudníku, nervozita alebo abnormálne pocity, úbytok hmotnosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 1 000):

-mierne krvácanie v koži zapríčinené krvnými zrazeninami,

-zvýšená svalová stuhnutosť,

-slepota, hluchota,

-hromadenie tekutiny v okolí srdca,

-akútna dýchavičnosť,

-vytváranie cýst v pankrease,

-problémy s prietokom krvi v pečeni,

-závažné ochorenie s pľuzgiermi na koži, v ústach, očiach a genitáliách; zvýšený rast ochlpenia,

-smäd, pád, pocit tiesne v hrudníku, znížená pohyblivosť, vred.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 10 000):

-svalová slabosť,

-abnormálna snímka srdca,

-zlyhávanie pečene,

-bolestivé močenie s krvou v moči,

-zvýšené množstvo tukového tkaniva.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (môžu postihnúť menej ako 1 osobu z 10 000):

-prípady čistej aplázie červených krviniek (veľmi závažné zníženie počtu červených krviniek),

-agranulocytóza (závažne znížený počet bielych krviniek),

-hemolytická anémia (znížený počet červených krviniek zapríčinený abnormálnym rozpadom).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Envarsus

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistri a obale po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale z hliníkovej fólie na ochranu pred svetlom.

Všetky tablety s predĺženým uvoľňovaním použite do 45 dní po otvorení hliníkového obalu.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Envarsus obsahuje

-Liečivo je takrolimus.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,75 mg takrolimu (ako monohydrát).

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,0 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 4,0 mg takrolimu (ako monohydrát).

-Ďalšie zložky sú hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000, poloxamér 188, stearan horečnatý, kyselina tartarová (E334), butylovaný hydroxytoluén (E321), dimetikón 350.

Ako vyzerá Envarsus a obsah balenia

Envarsus 0,75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú oválne biele až takmer biele neobalené tablety s vyrazeným nápisom „0.75“ na jednej strane a „TCS“ na druhej strane.

Envarsus 1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú oválne biele až takmer biele neobalené tablety s vyrazeným nápisom „1“ na jednej strane a „TCS“ na druhej strane.

Envarsus 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú oválne biele až takmer biele neobalené tablety s vyrazeným nápisom „4“ na jednej strane a „TCS“ na druhej strane.

Envarsus sa dodáva v PVC blistroch obsahujúcich 10 tabliet. 3 blistre sú zabalené spolu v ochrannom obale z hliníkovej fólie vrátane vysúšadla. K dispozícii sú balenia obsahujúce 30, 60 a 90 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Výrobca

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straβe 51 - 61 59320 Ennigerloh

North Rhine-Westphalia Nemecko

alebo

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96 43122 Pharma

Taliansko alebo

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: +43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Teл.: + 359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: +420 261221745

Tel.: +36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tlf: + 39 0521 2791

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 0 88 5016400

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +43 1 4073919

Tlf: + 39 0521 2791

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

România

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 0161 4885555

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: + 39 0521 2791

Tel: + 421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: + 39 0521 2791

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Tel: + 39 0521 2791

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + + 43 1 4073919

Tel: + 44 0161 4885555

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v MM/RRRR.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis