Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Označenie obalu - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEnzepi
Kód ATC klasifikácieA09AA02
Látkapancreas powder
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals International Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA - Sila 5 000 jednotiek

1.NÁZOV LIEKU

Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 39,8 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom

 

nasledovných enzymatických aktivít:

 

 

 

 

 

 

 

 

lipolytická aktivita:

 

 

 

 

 

 

5 000 jednotiek Ph. Eur.

 

amylolytická aktivita:

 

 

 

nie menej ako

1 600 jednotiek Ph. Eur.

 

proteolytická aktivita:

 

 

 

nie menej ako

130 jednotiek Ph. Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

platnos

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pís m ú i

formáciu pre používateľa.

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,

s ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHULiekDETÍUchovávajte

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

Dátum otvorenia:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/001 20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

ť

 

platnos

 

EU/1/16/1113/002 50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

EU/1/16/1113/003 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl EU/1/16/1113/004 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

 

 

enou

 

 

č

14.

 

ukon

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

s

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

16.

Liek

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Enzepi 5 000

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA - Sila 10 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 83,7 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, obsahom

nasledovných enzymatických aktivít:

 

registrácie

 

 

lipolytická aktivita:

 

10 000 jednotiek Ph. Eur.

amylolytická aktivita:

nie menej ako

3 200 jednotiek Ph. Eur.

proteolytická aktivita:

nie menej ako

270 jednotiek Ph. Eur.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ť

 

 

 

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

platnos

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

Nežuvať kapsuly.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pís mnú informáciu pre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

sukon

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ŠPECIÁLNELiekUPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

Dátum otvorenia:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

registrácie

Clonshaugh Industrial Estate

ou

Coolock

 

Dublin 17

 

Írsko

 

ť

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/005 20 tvrdých gastrorezistentných platnoskapsúl

EU/1/16/1113/006 50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

EU/1/16/1113/007 100 tvrdých gastroreziste tných kapsúl

 

EU/1/16/1113/008 200 tvrdých gastror zistentných kapsúl

 

 

 

 

enou

 

 

 

č

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

Lot

s

ukon

 

 

 

14.ZATRIEDENIESPÔSOBU VÝDAJALIEKU PODĽA

Liek

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Enzepi 10 000

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA - Sila 25 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 209,3 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, obsahom

nasledovných enzymatických aktivít:

 

registrácie

 

 

lipolytická aktivita:

 

25 000 jednotiek Ph. Eur.

amylolytická aktivita:

nie menej ako

4 800 jednotiek Ph. Eur.

proteolytická aktivita:

nie menej ako

410 jednotiek Ph. Eur.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ť

 

 

 

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

platnos

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

Nežuvať kapsuly.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pís mnú informáciu pre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

sukon

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ŠPECIÁLNELiekUPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

Dátum otvorenia:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

registrácie

Clonshaugh Industrial Estate

ou

Coolock

 

Dublin 17

 

Írsko

 

ť

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/009 20 tvrdých gastrorezistentných platnoskapsúl

EU/1/16/1113/010 50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

EU/1/16/1113/011 100 tvrdých gastroreziste tných kapsúl

 

EU/1/16/1113/012 200 tvrdých gastror zistentných kapsúl

 

 

 

 

enou

 

 

 

č

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

Lot

s

ukon

 

 

 

14. ZATRIEDENIESPÔSOBU VÝDAJALIEKU PODĽA

Liek

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Enzepi 25 000

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA - Sila 40 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 334,9 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom

 

nasledovných enzymatických aktivít:

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

lipolytická aktivita:

 

 

 

 

 

 

40 000 jednotiek Ph. Eur.

 

amylolytická aktivita:

 

 

 

nie menej ako

7 800 jednotiek Ph. Eur.

 

proteolytická aktivita:

 

 

 

nie menej ako

650 jednotiek Ph. Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ť

 

 

 

platnos

 

 

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

č

 

 

 

 

 

 

ukon

 

enou

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pís m ú i

formáciu pre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,s ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHULiekDETÍUchovávajte

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

Dátum otvorenia:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

ou

EU/1/16/1113/013

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

platnos

 

EU/1/16/1113/014

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

ť

EU/1/16/1113/015 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl EU/1/16/1113/016 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

 

 

enou

 

 

č

14.

 

ukon

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

s

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

16.

Liek

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Enzepi 40 000

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE NA FĽAŠKE - Sila 5 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

Jedna kapsula obsahuje:

 

 

 

 

 

 

lipáza:

 

 

 

 

5 000 jednotiek Ph. Eur.

 

amyláza:

 

nie menej ako

 

registrácie

 

 

1 600 jednotiek Ph. Eur.

 

proteáza:

 

nie menej ako

130 jednotiek Ph. Eur.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

platnos

 

 

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

č

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciuenoupre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

 

DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte m mo dohľadu a dosahu detí.

 

 

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/001

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

EU/1/16/1113/002

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

ou

EU/1/16/1113/003 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

ť

EU/1/16/1113/004 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

platnos

 

Lot

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

s

 

PÍSME

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMukon

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE NA FĽAŠKE - Sila 10 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

Jedna kapsula obsahuje:

 

 

 

 

 

 

lipáza:

 

 

 

 

10 000 jednotiek Ph. Eur.

 

amyláza:

 

nie menej ako

 

registrácie

 

 

3 200 jednotiek Ph. Eur.

 

proteáza:

 

nie menej ako

270 jednotiek Ph. Eur.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

platnos

 

 

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

č

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciuenoupre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

 

DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte m mo dohľadu a dosahu detí.

 

 

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/005

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

EU/1/16/1113/006

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

ou

EU/1/16/1113/007 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

ť

EU/1/16/1113/008 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

platnos

 

Lot

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

s

 

PÍSME

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMukon

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE NA FĽAŠKE - Sila 25 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

Jedna kapsula obsahuje:

 

 

 

 

 

 

lipáza:

 

 

 

 

25 000 jednotiek Ph. Eur.

 

amyláza:

 

nie menej ako

 

registrácie

 

 

4 800 jednotiek Ph. Eur.

 

proteáza:

 

nie menej ako

410 jednotiek Ph. Eur.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

platnos

 

 

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

č

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciuenoupre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

 

DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte m mo dohľadu a dosahu detí.

 

 

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/009

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

EU/1/16/1113/010

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

ou

EU/1/16/1113/011 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

ť

EU/1/16/1113/012 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

platnos

 

Lot

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

s

 

PÍSME

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMukon

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE NA FĽAŠKE - Sila 40 000 jednotiek

1. NÁZOV LIEKU

Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Pankreatický prášok

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

Jedna kapsula obsahuje:

 

 

 

 

 

 

 

lipáza:

 

 

 

 

40 000 jednotiek Ph. Eur.

 

 

amyláza:

 

nie menej ako

 

registrácie

 

 

 

7 800 jednotiek Ph. Eur.

 

 

proteáza:

 

nie menej ako

650 jednotiek Ph. Eur.

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

platnos

 

 

 

 

 

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

 

 

Nežuvať kapsuly.

 

č

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciuenoupre používateľa.

 

 

Perorálne použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

 

 

DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte m mo dohľadu a dosahu detí.

 

 

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Neprehltnite vysušovadlo.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení možno liek uchovávať počas maximálne 6 mesiacov pri teplote do 25 °C v jeho dôkladne uzatvorenom obale.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1113/013

20 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

 

EU/1/16/1113/014

50 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

ou

EU/1/16/1113/015 100 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

ť

EU/1/16/1113/016 200 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

platnos

 

Lot

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

s

 

PÍSME

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMukon

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis