Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEpisalvan
Kód ATC klasifikácieD03AX13
Látkabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
VýrobcaBirken AG

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

Episalvan gél

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g gélu obsahuje: 100 mg extraktu (vo forme suchého prečisteného extraktu) z brezovej kôry druhu Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh. a tiež z hybridov obidvoch druhov (ekvivalentné 0,5 – 1,0 g brezovej kôry), čo zodpovedá 72 - 88 mg betulínu.

Extrakčné rozpúšťadlo: n-heptán.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Gél.

Bezfarebný až svetložltkastý, opalescenčný.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba čiastočne zhrubnutých rán u dospelých. Informácie o druhu skúmaných rán sú uvedené v časti 4.4 a 5.1.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Gél sa má aplikovať na povrch rany v hrúbke približne 1 mm a prikryť sterilným obväzom na rany. Gél sa má aplikovať znova pri každej výmene obväzu na rany, kým sa rana nezahojí, maximálne počas štyroch týždňov. Informácie o veľkosti rany a dĺžke liečby sú uvedené v časti 4.4.

Osobitné skupiny pacientov

Porucha funkcie obličiek alebo pečene

Neuskutočnili sa formálne štúdie s liekom Episalvan u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene. U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa nepredpokladá úprava dávkovania alebo špeciálne zohľadnenia; pozri časť 5.2.

Staršie osoby

Úprava dávkovania nie je potrebná.

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 2

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku Episalvan u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania Na kožnú aplikáciu.

V prípade čerstvých rán je nevyhnutné, aby pred aplikáciou lieku Episalvan bola dosiahnutá hemostáza. V prípade potreby sa rany (náhodné rany) musia pred aplikáciou lieku Episalvan vyčistiť podľa štandardného postupu, napr. antiseptickým roztokom na rany.

Liek Episalvan je len na jedno použitie. Po otvorení sa liek musí použiť okamžite a po použití sa musí zlikvidovať.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na pomocnú látku uvedenú v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Infekcia rany

Episalvan gél je sterilný. Infekcia rany je však významná a závažná komplikácia, ktorá sa môže vyskytnúť počas hojenia rany. V prípade infekcie sa odporúča vysadiť liečbu liekom Episalvan. Možno bude potrebná ďalšia štandardná liečba (pozri časť 4.5).

Veľkosť rany

Priemerná veľkosť rán ošetrovaných liekom Episalvan v klinických štúdiách skúmajúcich rany na darcovskom mieste odobrania kožného štepu s rozdelenou hrúbkou bola 40,7 cm² (rozsah 8 – 300 cm²). V štúdii skúmajúcej popáleniny stupňa 2a bola priemerná veľkosť rán ošetrovaných liekom Episalvan 108 cm² (rozsah 23 - 395 cm²).

Dĺžka použitia

K dispozícii nie sú žiadne informácie o klinickom používaní lieku Episalvan dlhšie ako štyri týždne.

Čiastočne zhrubnuté popáleniny

Je potrebné opakované kritické posúdenie hĺbky popáleniny a postupu hojenia. Rany, ktoré sú posúdené ako neschopné zahojiť sa v prijateľnom čase, budú možno vyžadovať chirurgické opatrenia (napr. kožný štep s rozdelenou hrúbkou) na zníženie rizika hypertrofických jaziev.

Iné druhy rán

S používaním lieku Episalvan na liečbu chronických rán, napr. vredov na diabetickej nohe, žilových vredov predkolenia alebo rán u pacientov s ochorením epidermolysis bullosa, nie sú žiadne klinické skúsenosti.

Alergia na brezový peľ

Liek Episalvan je bezpečný na použitie u osôb, ktoré sú alergické na brezový peľ, keďže tieto alergény nie sú prítomné v lieku Episalvan.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Keďže systémová expozícia lieku Episalvan po kožnej aplikácii je zanedbateľná, neočakáva sa žiadna interakcia so systémovými terapiami. Interakcie s topickými liekmi sa v klinických skúšaniach neskúmali. S liekom

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 3

Episalvan sa nemajú súbežne používať iné topické lieky, ale skôr postupne alebo v závislosti od klinickej potreby.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u gravidných žien.

Nepredpokladajú sa žiadne účinky počas gravidity, keďže systémová expozícia lieku

Episalvan je zanedbateľná. Liek Episalvan sa môže užívať počas gravidity.

Dojčenie

K dispozícii nie sú žiadne údaje na posúdenie, či sa liek Episalvan vylučuje do ľudského mlieka.

Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčeného novorodenca/dojča, keďže systémová expozícia dojčiacej ženy lieku Episalvan je zanedbateľná. Liek Episalvan sa môže používať počas dojčenia, ak nie je ošetrovaná oblasť hrudníka.

Fertilita

Neuskutočnili sa štúdie fertility. Nepredpokladajú sa žiadne účinky na ľudskú fertilitu, keďže systémová expozícia je zanedbateľná.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek Episalvan nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie boli komplikácia rany (pri 2,9 % pacientov), bolesť kože (2,5 %) a pruritus (1,3 %). Nežiaduce reakcie boli iba reakcie na mieste podania. Nežiaduce reakcie zahŕňajúce komplikácie rany, ako je infekcia rany a nekróza rany, sú komplikácie hojenia čiastočne zhrubnutých rán na koži a môžu byť závažné. Pozri tiež časť 4.4.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V nasledujúcej tabuľke sú nežiaduce reakcie uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA a preferovaného výrazu. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencia nežiaducich reakcií je vymedzená ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie hlásené v klinických skúšaniach

 

Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

 

 

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

Infekcia rany

 

Poruchy imunitného systému

 

Precitlivenosť

 

 

Poruchy kože a podkožného

Bolesť kože

Dermatitída

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

Pruritus

Svrbiaca vyrážka

 

 

 

 

Purpura

 

 

Celkové poruchy a reakcie

 

Bolesť

 

 

v mieste podania

 

 

 

ema-combined-h3938sk

 

Pg. 4

 

 

Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

 

 

 

Úrazy, otravy a komplikácie

Komplikácia

 

liečebného postupu

rany*

 

* Komplikácia rany zahŕňa rôzne druhy lokálnych komplikácií, ako sú komplikácie po postupe, nekróza rany, výtok z rany, porucha hojenia alebo zápal rany.

V literatúre je okrem toho uvedený jeden prípad kontaktnej dermatitídy u pacienta po predĺženom používaní topického kozmetického výrobku obsahujúceho extrakt

z brezovej kôry.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Predávkovanie liekom Episalvan nie je pravdepodobné: u pacientov s veľkosťou rany

> 300 cm2, ktorí boli opakovane liečení liekom Episalvan, neboli zistené žiadne plazmatické hladiny betulínu.

Neboli vygenerované žiadne údaje na preskúmanie účinku náhodného požitia lieku

Episalvan.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liek na liečbu rán a vredov, ATC kód: D03AX13.

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Liečivo urýchlilo opätovnú epitelizáciu v in vitro teste rozškrabaných rán s použitím ľudských primárnych keratinocytov v dávkovaní 1 μg/ml a v prasacom ex vivo modeli hojenia rán v dávkovaní 10 µg/ml. Presný mechanizmus účinku liečiva pri hojení rán u ľudí nie je známy.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Uskutočnili sa tri štúdie fázy III na posúdenie účinnosti a bezpečnosti lieku Episalvan pri liečbe čiastočne zhrubnutých rán na koži: dve štúdie, v ktorých sa skúmali rany na darcovskom mieste odobrania kožného štepu s rozdelenou hrúbkou, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 219 pacientov (ITT: N = 217) a jedna ďalšia štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 61 pacientov s popáleninami stupňa 2a (ITT: N = 57). Pacienti s hlbšími popáleninami (stupeň 2b) neboli do štúdie zaradení.

219 pacientov s ranami na darcovskom mieste odobrania kožného štepu s rozdelenou hrúbkou malo priemerný vek 53 rokov; priemerná veľkosť rany bola 81,5 cm2. V štúdii skúmajúcej popáleniny, na ktorej sa zúčastnilo 61 pacientov, priemerná plocha skúmanej rany bola 216 cm2; celková popálenina týchto pacientov bola väčšia

a postihovala 5,8 % celkovej plochy povrchu tela.

Štúdie fázy III boli zaslepeno hodnotené, prospektívne, intraindividuálne kontrolované, randomizované multicentrické skúšania. Cieľová plocha rany každého pacienta bola rozdelená na dve liečebné plochy približne rovnakej veľkosti; pridelenie liečby na dve

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 5

polovice rany (distálna a proximálna) bolo určené randomizáciou (v skúšaní skúmajúcom popáleniny sa mohli použiť dve podobné rany). V štúdiách skúmajúcich rany na darcovských miestach odobrania kožného štepu s rozdelenou hrúbkou bol liek Episalvan spolu s obväzom na rany aplikovaný na polovicu plochy rany a rovnaký druh neadhezívneho obväzu na rany samotný bol aplikovaný na druhú polovicu ako kontrola. V štúdii skúmajúcej popáleniny stupňa 2a boli ako kontrola použité antiseptický gél na rany obsahujúci oktenidín a mastný gázový obväz. Liek bol v skúšaniach skúmajúcich kožné štepy s rozdelenou hrúbkou aplikovaný pri každej výmene obväzu na rany každý tretí až štvrtý deň, kým sa rana neuzavrela, až 28 dní, a v skúšaní skúmajúcom popáleniny stupňa 2a každý druhý deň, až 21 dní. Rana bola odfotografovaná pri každej návšteve na zaslepené vyhodnotenie.

Primárnym parametrom v dvoch skúšaniach skúmajúcich kožné štepy s rozdelenou hrúbkou bol intraindividuálny rozdiel v čase do uzavretia rany (aspoň 95 % epitelizácia) na základe zaslepených vyhodnotení fotografií. Priemerný čas do zahojenia rany bol 14 dní. Polovice rany ošetrované liekom Episalvan sa hojili rýchlejšie ako polovice rany ošetrované štandardným prípravkom (priemer 1,1 dňa podľa primárnych parametrov,

p < 0,0001, dvojstranný párový t-test).

Tabuľka 2: Prehľad výsledkov účinnosti: Rozdiel v čase do uzavretia rany u pacienta

Priemerný rozdiel v čase do

Štúdie skúmajúce rany

Štúdia skúmajúca

uzavretia rany u pacienta

na darcovskom mieste

popáleniny stupňa 2a

(95 % epitelizácia)

odobrania kožných štepov

 

 

s rozdelenou hrúbkou

 

 

(spoločné)

 

 

N = 217

N = 57

Zaslepené vyhodnotenie

 

 

fotografií hodnotiteľom

 

 

(zaslepené čítanie), priemerné

 

 

vyhodnotenie odborníkom

 

 

primárne zaslepené čítanie/

–1,1 dňa (IS: –1,5, –0,7)

–1,0 dňa (IS: –1,4, –0,6)

veľmi konzervatívny výpočet

rýchlejšie uzavretie rany pri

rýchlejšie uzavretie rany

(primárny parameter pre štúdie

použití lieku Episalvan,

pri použití lieku

STSG)

p < 0,0001a

Episalvan, p < 0,0001a

a Na základe dvojstranného párového t-testu Súbor údajov o ITT populácii.

Primárne/sekundárne zaslepené čítanie: V primárnom zaslepenom vyhodnotení čítania sa uplatnila prísna kontrola kvality na zabezpečenie zaslepenia hodnotiteľov. Následne bol vyradený podstatný počet fotografií, ktoré neboli predložené v primárnom zaslepenom čítaní pre viditeľné zvyšky gélu. Sekundárne zaslepené čítanie zahŕňalo všetky fotografie predložené zaslepeným hodnotiteľom.

„Veľmi konzervatívny výpočet“ znamená, že prvé pozorovanie uzavretia rany sa považovalo za čas uzavretia rany. Rozdiel v čase do uzavretia rany bol stanovený ako 0 pre sériu fotografií posúdených ako „nevyhodnotiteľné“. Ak sa uzavretie rany nepozorovalo na sérii fotografií polovice rany, bolo vypočítané, že sa pozorovalo jeden deň po poslednej fotografii v sérii.

„Menej konzervatívny výpočet“ sa odlišuje od „veľmi konzervatívneho výpočtu“ v jednom aspekte: Ak sa uzavretie rany nepozorovalo na sérii fotografií polovice rany, bolo vypočítané, že sa pozorovalo nie o jeden deň, ale približne o tri dni neskôr (priemerný časový interval medzi výmenami obväzu na rany v štúdiách). IS: 95 % interval spoľahlivosti; MTWDC: priemerný čas do výmeny obväzu na rany; N: počet pacientov

v analyzovanom súbore; STSG kožný štep s rozdelenou hrúbkou.

Primárnym parametrom v skúšaní skúmajúcom popáleniny stupňa 2a bolo percento pacientov so skorším zahojením (aspoň 95 % epitelizácia) na základe zaslepeného vyhodnotenia fotografií. Priemerný čas do zahojenia rany bol 7,3 dňa. Pokiaľ ide

o pacientov s rozdielom v hojení rany medzi terapiami (N = 35), percento pacientov, u ktorých sa skôr zahojila (primárny parameter) polovica rany ošetrovanej liekom Episalvan (85,7 % [95 % IS: 69,7 %, 95,2 %]) bolo vyššie ako percento pacientov,

u ktorých sa skôr zahojila kontrolná polovica rany ošetrovaná štandardným prípravkom (14,3 % [95 % IS: 4,8 %, 30,3 %]) (p < 0,0001, binomický test).

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 6

Pri kontrolných návštevách v 3. mesiaci a 12. mesiaci po dni operácie alebo popálení sa zistilo, že ošetrované polovice rany sú rovnaké u väčšiny pacientov, pokiaľ ide

o pigmentáciu, začervenanie, textúru a rast chlpov na regenerovanej epiderme.

V prípade podskupiny pacientov zo zaslepeného vyhodnotenia fotografií vyplynuli lepšie výsledky pre polovice rany ošetrované liekom Episalvan v porovnaní

so štandardnou starostlivosťou, pokiaľ ide o pigmentáciu, začervenanie a textúru bývalých oblastí rany.

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s liekom Episalvan v jednej alebo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pre liečbu poranení kože. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Episalvan gél sa podáva topicky na kožné rany a slabo sa absorbuje. Na základe údajov z troch klinických štúdií, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 280 pacientov, aplikácia gélu Episalvan na otvorené rany neviedla k vyšším plazmatickým hladinám betulínu, ako sú prirodzené základné hladiny pochádzajúce napr. z nutričných zdrojov.

Keďže u pacientov sa nezistili biologicky významné hladiny betulínu, neuskutočnili sa žiadne ďalšie štúdie týkajúce sa distribúcie, biotransformácie a eliminácie.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, lokálnej tolerancie a fototoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Toxicita po opakovanom podávaní a lokálna tolerancia sa skúmali až štyri týždne. Štúdie toxicity trvajúce dlhšie ako štyri týždne sa neuskutočnili. Liečivo nebolo v in vitro testoch genotoxické.

Neuskutočnili sa štúdie karcinogenity, reprodukčnej a vývinovej toxicity.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Prečistený slnečnicový olej.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

Dva roky.

Len na jedno použitie. Po otvorení sa liek musí použiť okamžite a po použití sa musí zlikvidovať.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uschovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 7

6.5Druh obalu a obsah balenia

Biela vytláčateľná hliníková tuba, vnútri nalakovaná epoxydovou fenolickou vrstvou, s tesniacou hmotou v záhybe. Tuby sú uzavreté hliníkovou membránou s poistným krúžkom a vybavené bielym polypropylénovým uzáverom so závitom. Tuba na jedno použitie je zabalená v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 1 tuba na jedno použitie obsahujúca 23,4 g gélu.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Nemecko

Tel.: +49 (0) 7233 9749 – 0

Fax: +49 (0) 7233 9749 – 210

Email: info@birken.eu

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1069/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na webovom sídle Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 8

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis