Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Označenie obalu - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEpisalvan
Kód ATC klasifikácieD03AX13
Látkabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
VýrobcaBirken AG

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

A VNÚTORNOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL a TUBA

1.NÁZOV LIEKU

Episalvan gél

Extrakt z brezovej kôry

2.LIEČIVO

1 g gélu obsahuje: 100 mg extraktu z brezovej kôry (vo forme suchého prečisteného extraktu) druhu Betula pendula/Betula pubescens, čo zodpovedá 72 – 88 mg betulínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocná látka: slnečnicový olej.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Gél. 23,4 g

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Kožné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Po použití zlikvidujte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 13

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uschovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1069/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Episalvan gél (len škatuľka)

 

ema-combined-h3938sk

Pg. 14

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis