Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEporatio
Kód ATC klasifikácieB03XA01
Látkaepoetin theta
Výrobcaratiopharm GmbH

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 medzinárodných jednotiek (IU) (8,3 µg) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 2 000 IU (16,7 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 2 000 medzinárodných jednotiek (IU) (16,7 µg) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 4 000 IU (33,3 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 000 medzinárodných jednotiek (IU) (25 µg) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 6 000 IU (50 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 4 000 medzinárodných jednotiek (IU) (33,3 µg) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 8 000 IU (66,7 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 5 000 medzinárodných jednotiek (IU) (41,7 µg) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 10 000 medzinárodných jednotiek (IU) (83,3 µg) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 20 000 medzinárodných jednotiek (IU) (166,7 µg) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 20 000 IU (166,7 µg) epoetínu theta v ml.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 000 medzinárodných jednotiek (IU) (250 µg) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 30 000 IU (250 µg) epoetínu theta v ml.

Epoetín theta (rekombinantný ľudský erytropoetín) je vyrobený rekombinantnou DNA technológiou v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO-K1).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia).

Roztok je číry a bezfarebný.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

-

Liečba symptomatickej anémie spojenej s chronickým zlyhaním obličiek u dospelých pacientov.

-

Liečba symptomatickej anémie u dospelých pacientov s rakovinou s nemyeloidnými

 

malignitami, ktorí dostávajú chemoterapiu.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu epoetínom theta má začať lekár, ktorý má skúsenosti s vyššie uvedenými indikáciami.

Dávkovanie

Symptomatická anémia spojená s chronickým zlyhaním obličiek

Príznaky a následky anémie sa môžu líšiť v závislosti od veku, pohlavia a celkového stavu ochorenia; je potrebné, aby lekár individuálne zhodnotil klinický priebeh a stav pacienta. Epoetín theta sa má podávať subkutánne alebo intravenózne tak, aby sa zvýšila hladina hemoglobínu maximálne na 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Z dôvodu intra-variability medzi pacientmi sa môžu individuálne hodnoty hemoglobínu pozorovať nad aj pod požadovanou hladinou hemoglobínu. Variabilita hemoglobínu sa má zvládnuť úpravou dávky, pričom treba vziať do úvahy, aby bol cieľový hemoglobín v rozmedzí 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l). Vyhnite sa trvalej hladine hemoglobínu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l); ak spozorujete prekročenie hodnôt hemoglobínu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l), návod na odpovedajúcu úpravu dávky je popísaný nižšie.

Zvýšeniu hemoglobínu nad 2 g/dl (1,24 mmol/l) počas obdobia štyroch týždňov sa má zabrániť.

Ak je nárast hemoglobínu počas 4 týždňov vyšší než 2 g/dl (1,24 mmol/l) alebo hodnoty hemoglobínu presiahnu 12 g/dl (7,45 mmol/l), dávka sa musí znížiť o 25 až 50%. Monitorovanie hemoglobínu sa odporúča každé dva týždne, pokiaľ sa hladiny nestabilizujú a potom v pravidelných intervaloch. Ak zvyšovanie hladiny hemoglobínu pokračuje, liečba sa má prerušiť až dovtedy, pokiaľ nezačnú hladiny hemoglobínu klesať a v tomto bode sa má liečba znovu začať v dávke približne o 25 % menšej, ako bola pôvodne podávaná dávka.

Ak je prítomná hypertenzia alebo existujúce kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne alebo periférne vaskulárne ochorenie, nárast hemoglobínu a cieľová hodnota hemoglobínu sa majú určiť individuálne, s ohľadom na klinický obraz.

Liečba epoetínom theta sa delí na dva stupne.

Korekčná fáza

Subkutánne podanie: úvodné dávkovanie je 20 IU/kg telesnej hmotnosti, 3 krát do týždňa. Ak nárast hemoglobínu nie je dostačujúci (<1 g/dl [0,62 mmol/l] počas 4 týždňov), dávka sa môže po 4 týždňoch zvýšiť na 40 IU/kg, 3 krát do týždňa,. Ďalší nárast o 25% predchádzajúcej dávky sa môže uskutočniť v mesačných intervaloch, až kým sa nedosiahne cieľová hladina hemoglobínu.

Intravenózne podanie: úvodné dávkovanie je 40 IU/kg telesnej hmotnosti, 3 krát do týždňa. Dávka sa môže po 4 týždňoch zvýšiť na 80 IU/kg, 3 krát do týždňa a potom, ak je to potrebné, postupne o 25% predchádzajúcej dávky v mesačných intervaloch.

Pri obidvoch cestách podávania nesmie maximálna dávka prekročiť 700 IU/kg telesnej hmotnosti za týždeň.

Udržiavacia fáza

Dávka sa má podľa potreby upraviť tak, aby sa zachovala cieľová hladina hemoglobínu medzi 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l), pričom hladina hemoglobínu nesmie prekročiť 12 g/dl (7,45mmol/l). Ak sa na udržanie cieľovej hladiny hemoglobínu požaduje úprava dávky, odporúča sa, aby sa dávka upravila približne o 25%.

Subkutánne podanie: týždenná dávka sa môže podať ako jedna injekcia za týždeň alebo tri krát za týždeň.

Intravenózne podanie: pacienti, ktorí sú stabilizovaní na dávkovom režime 3 krát do týždňa sa môžu prehodiť na podanie 2 krát do týždňa.

Pri zmene frekvencie podávania dávky, treba starostlivo monitorovať hladinu hemoglobínu a môže byť potrebná úprava dávky.

Maximálna dávka nesmie prekročiť 700 IU/kg telesnej hmotnosti za týždeň.

Pri substitúcii epoetínu theta za iný epoetín sa musí pozorne sledovať hladina hemoglogínu a má sa použiť rovnaká cesta podania.

Na zabezpečenie adekvátnej kontroly symptómov anémie pri udržiavaní koncentrácie hemoglobínu pod úrovňou alebo na úrovni 12 g/dl (7,45 mmol/l), použitím najnižšej osvedčenej účinnej dávky epoetínu theta, je potrebné pravidelné monitorovanie pacienta.

Pri zvyšovaní dávok epoetínu theta u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek sa má postupovať opatrne. U pacientov s nedostatočnou odpoveďou hemoglobínu na epoetín theta sa majú zvážiť alternatívne vysvetlenia tejto nedostatočnej odpovede (pozri časti 4.4 a 5.1).

Symptomatická anémia u pacientov s nemyeloidnými malignitami, ktorí dostávajú chemoterapiu

U pacientov s anémiou sa má epoetín theta podávať subkutánnou cestou (napr. koncentrácia hemoglobínu ≤ 10 g/dl [6,21 mmol/l]). Príznaky a následky anémie sa môžu líšiť v závislosti od veku, pohlavia a celkového stavu ochorenia; je potrebné, aby lekár individuálne zhodnotil klinický priebeh a stav pacienta.

Z dôvodu intra-variability medzi pacientmi sa môžu individuálne hladiny hemoglobínu pozorovať nad aj pod požadovanou hladinou hemoglobínu. Variabilita hemoglobínu sa má zvládnuť úpravou dávky, pričom treba vziať do úvahy, aby bol cieľový hemoglobín v rozmedzí 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l). Vyhnite sa trvalej hladine hemoglobínu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l); ak spozorujete prekročenie hodnôt hemoglobínu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l), návod na odpovedajúcu úpravu dávky je popísaný nižšie.

Odporúčaná úvodná dávka je 20 000 IU jeden krát do týždňa, nezávisle od telesnej hmotnosti,. Ak sa po 4 týždňoch liečby zvýšila hladina hemoglobínu minimálne o 1 g/dl (0,62 mmol/l), pokračujte

v podávaní súčasnej dávky. Ak sa hladina hemoglobínu nezvýšila ani o 1 g/dl (0,62 mmol/l), zvážte zdvojnásobenie týždennej dávky na 40 000 IU. Ak je zvýšenie hemoglobínu po dodatočných

4 týždňoch liečby nedostatočné, treba zvážiť zvýšenie týždennej dávky na 60 000 IU.

Maximálna dávka nesmie prekročiť 60 000 IU za týždeň.

Ak sa hodnota hemoglobínu po 12 týždňoch liečby nezvýšila ani o 1 g/dl (0,62 mmol/l), odozva je len málo pravdepodobná a liečba sa má prerušiť.

Ak je zvýšenie hemoglobínu väčšie ako 2 g/dl (1,24 mmol/l) počas 4 týždňov alebo hladina hemoglobínu prekročí 12 g/dl (7,45 mmol/l), dávka sa má znížiť od 25 do 50 %. Ak hladiny hemoglobínu presiahnu 13 g/dl (8,07 mmol/l), liečba epoetínom theta sa má dočasne vysadiť,. Liečba sa môže obnoviť pri dávke nižšej o približne 25 %, ako bola predchádzajúca dávka potom, ako hladiny hemoglobínu poklesnú na 12 g/dl (7,45 mmol/l) a nižšie.

Liečba má pokračovať až do 4 týždňov po ukončení chemoterapie.

Pacientov treba starostlivo monitorovať, aby sa na adekvátnu kontrolu symptómov anémie zabezpečilo použitie najnižšej schválenej dávky epoetínu theta.

Špeciálne populácie

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Eporatia u detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Roztok sa môže podávať subkutánne (s.c.) alebo intravenózne (i.v.). Aby sa predišlo prepichnutiu periférnych ciev u pacientov, ktorí nepodstupujú hemodialýzu, uprednostňuje sa subkutánne použitie. Ak je epoetín theta substituovaný za iný epoetín, má sa použiť rovnaká cesta podania. U pacientov

s rakovinou s nemyeloidnými malignitami, ktorí dostávajú chemoterapiu, sa má epoetín theta podávať len subkutánnou cestou.

Subkutánne injekcie sa majú podávať do brucha, ramena alebo stehna.

Miesto podania sa musí meniť a injekcia sa musí vstrekovať pomaly, aby sa predišlo nepríjemnostiam v mieste podania.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3

Kontraindikácie

-

Precitlivenosť na liečivo, iné epoetíny a deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 

uvedených v časti 6.1.

-

Nekontrolovaná hypertenzia.

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné

Doplnková liečba železom sa odporúča všetkým pacientom s hodnotami feritínu v sére pod 100 µg/l alebo saturáciou transferínu pod 20 %. Na zabezpečenie účinnej erytropoézy sa musí u všetkých pacientov pred aj počas liečby vyhodnocovať množstvo železa.

Žiadna reakcia na liečbu epoetínom theta má podnietiť k hľadaniu spôsobujúcich faktorov. Nedostatok železa, kyseliny listovej alebo vitamínu B12 znižuje účinok epoetínov a preto sa musia upraviť. Pridružené infekcie, zápalové a traumatické epizódy, skrytá strata krvi, hemolýza, intoxikácia hliníkom, skryté hematologické ochorenia alebo fibróza kostnej drene môžu taktiež ohroziť erytropoézu. Počet retikulocytov sa má považovať za súčasť hodnotenia.

Čistá aplázia červených krviniek (Pure red cell aplasia - PRCA)

Ak sa vylúčia typické príčiny nereagovania na liečbu, a u pacienta sa náhle objaví pokles hemoglobínu, ktorý je spojený s retikulocytopéniou, treba zvážiť vyšetrenie protilátok erytropoetínu a diagnostikovať kostnú dreň pre čistú apláziu červených krviniek. Treba zvážiť aj prerušenie liečby epoetínom theta.

PRCA spôsobená neutralizujúcimi protilátkami erytropoetínu bola hlásená v spojení s liečbou erytropoetínom vrátane s epoetínom theta. Tieto protilátky preukázali skríženú reakciu so všetkými epoetínmi a pacienti s podozrením na neutralizujúce protilátky erytropoetínu alebo ich majú potvrdené sa nesmú prehodiť na liečbu epoetínom theta (pozri časť 4.8).

Z dôvodu zlepšenia sledovateľnosti epoetínov sa má do dokumentácie pacienta jasne zaznamenať názov podaného epoetínu.

Paradoxné zníženie hemoglobínu a vznik závažnej anémie spojené s nízkym počtom retikulocytov má podnietiť k prerušeniu liečby epoetínom a vykonaniu testu na protilátky proti erytropoetínu. Hlásené boli prípady u pacientov s hepatitídou C liečených interferónom a ribavirínom pri súbežnom podávaní epoetínov. Epoetíny nie sú schválené na zvládnutie anémie spojenej s hepatitídou C.

Hypertenzia

Pacienti, ktorí sa liečia epoetínom theta, môžu zažiť zvýšený tlak krvi alebo zhoršenie existujúcej hypertenzie, najmä počas úvodnej fázy liečby.

Preto sa u pacientov, ktorí sa liečia epoetínom theta, musí sledovaniu a kontrole krvného tlaku venovať špeciálna pozornosť. Krvný tlak sa musí adekvátne skontrolovať pred začatím aj počas liečby, aby sa predišlo akútnym komplikáciám, ako je napríklad hypertenzívna kríza s príznakmi podobnými encefalopatii (napr. bolesťou hlavy, pocitom zmätenosti, poruchou reči, porušenou chôdzou) a súvisiacimi komplikáciám (záchvatom, porážkou), ktoré sa môžu objaviť u jednotlivých pacientov s inak normálnym alebo nízkym tlakom krvi. Ak sa tieto reakcie objavia, vyžadujú si okamžitú pozornosť lekára a intenzívnu lekársku starostlivosť. Zvláštnu pozornosť treba venovať náhlej, ostrej bolesti hlavy, podobnej migréne, ktorá býva varovným príznakom.

Zvýšenie krvného tlaku môže vyžadovať liečbu antihytertenzívnymi liekmi alebo zvýšením dávky už existujúceho antihypertenzívneho lieku. Dodatočne sa má zvážiť zníženie podávanej dávky epoetínu theta. Ak hodnoty tlaku pretrvávajú vysoké, môže byť potrebné dočasné prerušenie dávky epoetínu theta. Keď sa hypertenzia dostane intenzívnejšou liečbou pod kontrolu, liečba epoetínom theta sa môže znovu začať so zníženou dávkou.

Nesprávne použitie

Nesprávne použitie epoetínu theta zdravými ľuďmi môže viesť k nadmernému zvýšeniu hemoglobínu a hematokritu. To môže byť spojené so život ohrozujúcimi kardiovaskulárnymi komplikáciami.

Špeciálne populácie

Z dôvodu obmedzených skúseností sa účinnosť a bezpečnosť epoetínu theta nemohla overiť

na pacientoch s poškodenou funkciou pečene alebo homozygotnou kosáčikovou anémiou (sickle cell anaemia).

V klinických štúdiách bol u pacientov starších ako 75 rokov vyšší výskyt ťažkých a závažných nežiaducich účinkov, bez ohľadu na kauzálny vzťah k liečbe epoetínom theta. Taktiež výskyt úmrtí v tejto skupine bol častejší, ako v skupine s mladými pacientmi.

Laboratórne sledovanie

Odporúča sa pravidelne vykonávať meranie hemoglobínu, celkového krvného obrazu a počtu doštičiek.

Symptomatická anémia spojená s chronickým zlyhaním obličiek

Užívanie epoetínu theta nefrosklerotickými pacientmi, ktorý nepodstupujú dialýzu, sa musí určiť individuálne, keďže sa nedá úplne vylúčiť zvýšená progresia renálneho zlyhania.

Počas hemodialýzy môžu pacienti dostávajúci epoetín theta potrebovať zvýšenie antikoagulačnej liečby, aby sa predišlo zrážaniu arterio-venózneho shuntu.

U pacientov s chronickým renálnym zlyhaním, udržiavacia koncentrácia hemoglobínu nesmie prekročiť horný limit koncentrácie cieľového hemoglobínu, ktorý sa odporúča v časti 4.2.

V klinických skúškach sa zistilo, že zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárnych príhod nastáva pri podávaní epoetínov na dosiahnutie hladiny hemoglobínu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l). Kontrolované klinické štúdie nepreukázali výrazný prospech, ktorý sa môže priradiť podávaniu epoetínov, keď sa koncentrácia hemoglobínu zvýši nad hladinu, ktorá je potrebná na kontrolu príznakov anémie a na predchádzanie transfúzii krvi.

Pri zvyšovaní dávok epoetínu theta u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek sa má postupovať opatrne, pretože vysoké kumulatívne dávky epoetínu môžu byť spojené so zvýšeným rizikom úmrtia a závažných kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod. U pacientov s nedostatočnou odpoveďou hemoglobínu na epoetíny sa majú zvážiť alternatívne vysvetlenia tejto nedostatočnej odpovede (pozri časti 4.2 a 5.1).

Symptomatická anémia u pacientov s nemyeloidnými malignitami, ktorí dostávajú chemoterapiu Účinok na rast nádoru

Epoetíny sú rastové faktory, ktoré primárne stimulujú produkciu červených krviniek. Erytropoetínové receptory môžu byť exprimované na povrchu rôznych nádorových buniek. Tak ako pri všetkých rastových faktoroch, aj tu existuje obava, že epoetíny môžu stimulovať rast akéhokoľvek typu malignity (pozri časť 5.1).

V niekoľkých kontrolovaných štúdiách epoetíny u pacientov s anémiou spojenou s nádorovým ochorením nepreukázali zlepšenie celkového prežívania alebo pokles rizika progresie nádoru. V kontrolovaných klinických štúdiách používanie epoetínov preukázalo:

-skrátenie času progresie nádoru u pacientov s pokročilou rakovinou hlavy a krku, ktorí sa liečia radiačnou terapiou, ak sa podávali na dosiahnutie cieľovej hladiny hemoglobínu nad 14 g/dl (8,69 mmol/l),

-skrátenie celkového prežívania a zvýšenie úmrtnosti, ktorá sa prisudzuje zhoršeniu ochorenia v 4 mesiaci u pacientov s metastázujúcou rakovinou prsníka, ktorí podstupujú chemoterapiu, ak sa podávali na dosiahnutie cieľovej hodnoty hemoglobínu 12–14 g/dl (7,45–8,69 mmol/l),

-zvýšené riziko úmrtia, ak sa podávali na dosiahnutie cieľovej hodnoty hemoglobínu 12 g/dl (7,45 mmol/l) u pacientov s aktívnym malígnym ochorením, ktorí nedostávali ani chemoterapiu

ani radiačnú liečbu.

Epoetíny nie sú určené na použitie v tejto populácii pacientov.

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa má v niektorých klinických situáciách u pacientov s nádorovým ochorením na zvládnutie anémie uprednostniť transfúzia krvi. Rozhodnutie podať rekombinatný erytropoetín sa má zakladať na posúdení rizika a prospechu, spolu s účasťou jednotlivého pacienta, s ohľadom na konkrétnu klinickú súvislosť. Faktory, ktoré treba pri tomto hodnotení zvážiť majú zahŕňať typ nádoru a jeho štádium, stupeň anémie, predpokladanú dĺžku života, prostredie, v ktorom sa pacient lieči a pacientovu voľbu (pozri časť 5.1)

Pomocné látky

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v naplnenej injekčnej striekačke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o použití epoetínu theta u gravidných žien. Štúdie na zvieratách s ostatnými epoetínmi nepreukázali

priame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Eporatia počas gravidity.

Laktácia

Nie je známe, či sa epoetín theta/metabolity vylučujú do ľudského mlieka, ale údaje na novorodencoch nepreukazujú absorpciu alebo farmakologickú aktivitu erytropoetínu pri súbežnom podaní

s materskými mliekom. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Eporatiom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Epoetín theta nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Očakáva sa, že približne 9% pacientov môže zažiť nežiaduce účinky. Najčastejšie nežiaduce reakcie sú hypertenzia, ochorenie podobné chrípke a bolesť hlavy.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Bezpečnosť epoetínu theta sa vyhodnocovala na základe výsledkov z klinických štúdií, ktoré zahŕňali 972 pacientov.

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie v tabuľke 1 sú klasifikované podľa tried orgánových systémov. Frekvencia zoskupení je určená podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté:

≥1/10,

Časté:

≥1/100 až <1/10,

Menej časté:

≥1/1 000 až <1/100,

Zriedkavé:

≥1/10 000 až <1/1 000,

Veľmi zriedkavé:

<1/10 000,

Neznáme:

z dostupných údajov.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie

 

 

Trieda orgánových

Nežiaduci účinok

Frekvencia

 

systémov

 

Symptomatická anémia

Symptomatická anémia

 

 

spojená s chronickým

u pacientov

 

 

zlyhaním obličiek

s rakovinou

 

 

 

s nemyeloidnými

 

 

 

malignitami, ktorí

 

 

 

dostávajú

 

 

 

chemoterapiu

Poruchy krvi

Čistá aplázia

Neznáme

a lymfatického systému

červených krviniek

 

 

 

(PRCA)*

 

 

Poruchy imunitného

Reakcie

Neznáme

systému

z precitlivenosti

 

 

Poruchy nervového

Bolesť hlavy

Časté

systému

 

 

 

Poruchy ciev

Hypertenzia*

Časté

 

Hypertenzívna kríza*

Časté

 

Trombóza shuntu*

Časté

 

Tromboembolické

Neznáme

 

udalosti

 

 

Poruchy kože

Kožné reakcie*

Časté

a podkožného tkaniva

 

 

 

Poruchy kostrovej

Artralgia

Časté

a svalovej sústavy

 

 

 

a spojivového tkaniva

 

 

 

Celkové poruchy

Ochorenie podobné

Časté

a reakcie v mieste

chrípke*

 

 

podania

 

 

 

*Pozri podčasť „Popis vybraných nežiaducich reakcií“ nižšie

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Po uvedení lieku na trh bola u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním v súvislosti s liečbou epoetínom theta hlásená čistá aplázia červených krviniek (PRCA) sprostredkovaná neutralizujúcimi protilátkami proti erytropoetínu. V prípade stanovenia diagnózy PRCA sa liečba epoetínom theta musí prerušiť a pacient nesmie prejsť ani na iný rekombinantný epoetín (pozri časť 4.4).

Jeden z najčastejších nežiaducich účinkov počas liečby epoetínom theta je zvýšený tlak krvi alebo zhoršenie už existujúcej hypertenzie, najmä počas úvodnej fázy liečby. Hypertenzia sa objavuje u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek častejšie počas korekčnej fázy ako počas udržiavacej fázy. Hypertenzia sa môže liečiť vhodnými liekmi (pozri časť 4.4).

U jednotlivých pacientov, ktorí majú zvyčajne normálny alebo nízky tlak krvi, sa môže taktiež objaviť hypertenzívna kríza s príznakmi podobnými encefalopatii (napr. bolesťou hlavy, pocitom zmätenosti, poruchou reči, zhoršenou chôdzou) a príbuznými komplikáciami (záchvatmi, porážkou) (pozri

časť 4.4).

Môže sa objaviť trombóza shuntu, najmä u pacientov, ktorí majú sklon k hypotenzii alebo u ktorých dochádza ku komplikáciám arterio-venóznej fistuly (napr. stenózy, aneurizmus) (pozri časť 4.4).

Môžu sa objaviť kožné reakcie ako je vyrážka, pruritus alebo reakcie v mieste podania.

Boli hlásené príznaky ochorenia podobného chrípke, ako je horúčka, zimomriavky a pocit slabosti.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Terapeutický rozsah epoetínu theta je veľmi široký. V prípade predávkovania môže vzniknúť polycytémia. V prípade polycytémie sa musí epoetín theta vysadiť.

Ak sa objaví závažná polycytémia, na zníženie hladiny hemoglobínu sa musia použiť konvenčné metódy (flebotómia).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antianemiká, ATC kód: B03XA01

Mechanizmus účinku

Ľudský erytropoetín je endogénny glykoproteínový hormón, ktorý je primárny regulátor erytropoézy cez špecifickú interakciu s receptormi erytropoetínu v kostnej dreni na erytroidných progenitorových bunkách. Pôsobí ako faktor stimulujúci mitózu a diferencujúci hormón. Erytropoetín primárne vzniká a je regulovaný obličkami, ako odpoveď na zmeny v oxidácii tkaniva. U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek je produkcia endogénneho erytropoetínu poškodená a primárnou príčinou anémie je nedostatok erythropoetínu. U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí sa liečia chemoterapiou, je etiológia anémie multifaktoriálna. U týchto pacientov nedostatok erytropoetínu a znížená odpoveď erytroidných progenitorových buniek na endogénny erytropoetín významne prispieva k ich anémii.

Epoetín theta má v porovnaní s ľudským endogénnym erytropoetínom rovnaké poradie aminokyselín a podobné zloženie uhľohydrátov (glykozylácia).

Predklinická účinnosť

Biologická účinnosť epoetínu theta sa ukázala po intravenóznom a subkutánnom podaní na viacerých zvieracích modeloch in vivo (na myšiach, potkanoch, psoch). Po podaní epoetínu theta sa zvýšil počet erytrocytov, hodnoty hematokritu a počet retikulocytov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Symptomatická anémia spojená s chronickým zlyhaním obličiek

Údaje z korelačnej fázy štúdie na 284 pacientoch s chronickým renálnym zlyhaním preukázali, že stupne meraní hemoglobínu (definované ako hladina hemoglobínu nad 11 g/dl po dvoch nasledujúcich meraniach) v skupine epoetínu theta (88,4% v štúdiách na dialyzovaných pacientoch a 89,4% na pacientoch, ktorí ešte dialyzovaný neboli) boli porovnateľné s epoetínom beta (86,2% v štúdiách na dialyzovaných pacientoch a 81,0% na pacientoch, ktorí ešte dialyzovaný neboli). Priemerný čas na odpoveď bol v liečebných skupinách podobný, 56 dní u pacientov, ktorí boli na hemodialýze a 49 dní u pacientov, ktorí dialyzovaní neboli.

Uskutočnili sa dve randomizované, kontrolované štúdie na 270 hemodialyovaných pacientoch

a 288 pacientoch, ktorí ešte dialyzovaní neboli a boli stabilizovaní na liečbe epoetínom beta. Pacienti sa náhodne rozdelili tak, aby časť pokračovala v ich aktuálnej liečbe a časť zmenila liečbu na epoetín theta (rovnakou dávkou ako epoetínom beta) tak, aby sa zachovali hladiny hemoglobínu. Počas hodnotiaceho obdobia (15 až 26 týždeň) bola stredná hladina hemoglobínu u pacientov, ktorí sa liečili epoetínom theta v skutočnosti identická k východiskovej hladine hemoglobínu. V týchto dvoch štúdiách sa 180 hemodialyzovaných pacientov a 193 pacientov, ktorí nepodstúpili dialýzu, prehodilo z udržiavacej fázy liečby epoetínom beta na liečbu epoetínom theta na obdobie 6 mesiacov

a preukázali stabilné hodnoty hemoglobínu a podobný bezpečnostný profil ako epoetín beta.

V klinických štúdiách pacienti, ktorí ešte nepodstupujú dialýzu (subkutánne podanie), prerušili štúdiu oveľa častejšie, ako hemodialyzovaní pacienti (intravenózne podanie), pretože museli ukončiť štúdiu pri začatí dialýzy.

V dvoch dlhodobých štúdiách sa účinnosť epoetínu theta hodnotila na 124 hemodialyzovaných pacientoch a 289 pacientoch, ktorí dialýzu ešte nepodstúpili. Hladiny hemoglobínu ostali

v požadovanom rozmedzí a epoetín theta bol dobre tolerovaný až počas obdobia 15 mesiacov.

Počas klinických štúdií boli dialyzovaní pacienti liečení epoetínom theta jedenkrát týždenne, 174 pacientov v udržiavacej fáze štúdie a 111 pacientov v dlhodobej štúdii.

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek (podstupujúcich dialýzu, nepodstupujúcich dialýzu,

u diabetických a nediabetických pacientov) sa vykonali združené post-hoc analýzy klinických štúdií epoetínov. Pozorovala sa tendencia k zvýšeným odhadom rizika úmrtia z akéhokoľvek dôvodu

a kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod spojených s vyššími kumulatívnymi dávkami epoetínu, a to nezávisle od prítomnosti diabetu alebo potreby dialýzy (pozri časti 4.2 a 4.4).

Symptomatická anémia u pacientov s nemyeloidnými malignitami, ktorí dostávajú chemoterapiu

409 pacientov s nádorovým ochorením, liečených chemoterapiou bolo zaradených do dvoch prospektívnych, randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií. Prvá štúdia sa uskutočnila na 186 anemických pacientoch s nemyeloidnými malignitami (55% s hematologickými malignitami a 45% so solídnym nádorom), ktorí dostávali chemoterapiu bez platiny. Druhá štúdia sa uskutočnila na 223 pacientoch s rôznymi solídnymi nádormi, ktorí dostávali chemoterapiu obsahujúcu platinu. V obidvoch štúdiách liečba epoetínom theta vyústila do signifikantnej odpovede hemoglobínu (p <0,001), ktorý sa definoval ako nárast hemoglobínu o ≥2 g/dl bez transfúzie a v porovnaním

s placebom významne znížil požiadavky na transfúziu (p >0,05).

Účinok na rast nádoru

Erytropoetín je rastový faktor, ktorý primárne stimuluje tvorbu červených krviniek. Receptory erytropoetínu môžu byť exprimované na povrchu rôznych nádorových buniek.

Prežívanie a progresia nádoru sa skúmali v piatich, rozsiahlo kontrolovaných štúdiách s celkovým počtom pacientov 2 833, z ktorých 4 štúdie boli dvojito zaslepené a placebom kontrolované a jedna štúdia bola otvorená. Do dvoch štúdii boli zaradení pacienti, ktorí sa liečili chemoterapiou. Cieľová koncentrácia hemoglobínu v dvoch štúdiách bola >13 g/dl; vo zvyšných troch štúdiách 12-14 g/dl. V otvorenej štúdii nebol žiadny rozdiel v celkovom prežívaní medzi pacientmi, ktorí sa liečili

rekombinantým ľudským erytropoetínom a kontrolami. V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách bol pomer rizika k celkovému prežívaniu v rozmedzí 1,25 a 2,47 v prospech kontrol. Tieto štúdie preukázali konzistentné, neobjasnené, štatisticky významné zvýšenie mortality u pacientov s anémiou spojenou s viacerými častými nádorovými ochoreniami, ktorí dostávali rekombinantný ľudský erytropoetín v porovnaní s kontrolami. Celkové hodnotenie prežívania počas štúdií sa nedá dostatočne objasniť na základe rozdielov vo výskyte trombóz a súvisiacich komplikácií medzi tými pacientmi, ktorým sa podával rekombinantný ľudský erytropoetín a pacientmi v kontrolnej skupine.

Údaje z troch placebom kontrolovaných klinických štúdií na 586 anemických pacientoch s nádorovým ochorením, prevedených s epoetínom theta nepreukázali žiadny negatívny účinok epoetínu theta na prežitie. Počas týchto štúdií bola mortalita v skupine s epoetínom theta nižšia (6,9%) v porovnaní

s placebom (10,3%).

Taktiež sa urobilo systematické hodnotenie, ktoré zahŕňalo viac ako 9 000 pacientov s nádorovým ochorením, ktorí participovali v 57 klinických skúškach. Meta-analýza údajov celkového prežívania preukázala pomer rizika bodovým odhadom 1,08 v prospech kontrol (95 % CI: 0,99, 1,18;

42 klinických skúšaní a 8 167 pacientov). Pozorovalo sa zvýšené relatívne riziko tromboembolických príhod (RR 1,67, 95% CI: 1,35, 2,06; 35 klinických skúšaní a 6 769 pacientov) u pacientov, ktorí sa liečili rekombinantným ľudským erytropoetínom. Preto existuje pevný dôkaz, na základe ktorého možno tvrdiť, že u pacientov s nádorovým ochorením, ktorí sa liečia rekombinantným ľudským erytropoetínom, môže vzniknúť signifikantné poškodenie. Miera týchto výsledkov, ktoré sa môžu

aplikovať na podanie ľudského rekombinantného erytropoetínu pacientom s rakovinou, ktorí sú liečení chemoterapiou, aby sa dosiahla koncentrácia hemoglobínu nižšia ako 13 g/dl, nie je jasná, pretože niekoľko pacientov s touto charakteristikou bolo zahrnutých do hodnotených údajov.

Vykonala sa tiež analýza údajov pacientov u viac ako 13 900 pacientov s rakovinou (chemoterapia, rádioterapia, chemorádioterapia alebo bez terapie) zúčastňujúcich sa na 53 kontrolovaných klinických skúšaniach zahrňujúcich niekoľko epoetínov. Metaanalýza údajov celkového prežívania preukázala pomer rizika bodovým odhadom 1,06 v prospech kontrol (95 % CI: 1,00, 1,12; 53 klinických skúšaní a 13 933 pacientov) a u pacientov s rakovinou podstupujúcich chemoterapiu bol pomer rizika celkového prežívania 1,04 (95 % CI: 0,97, 1,11; 38 klinických skúšaní a 10 441 pacientov). Metaanalýzy zároveň konzistentne poukazujú na výrazné zvýšenie relatívneho rizika tromboembolických príhod u pacientov s rakovinou, ktorí užívajú rekombinantný ľudský erytropoetín (pozri časť 4.4).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecné

Farmakokinetika epoetínu theta sa skúmala na zdravých dobrovoľníkoch, na pacientoch s chronickým zlyhaním obličiek a na pacientoch s rakovinou, ktorí dostávali chemoterapiu. Farmakokinetika epoetínu theta nie je závislá na veku alebo pohlaví.

Subkutánne podanie

Po subkutánnej injekcii 40 IU/kg telesnej hmotnosti epoetínu theta na 3 odlišné miesta (do hornej časti ramena, do brucha, do stehna) sa u zdravých dobrovoľníkov pozoroval podobný profil plazmatických hladín. Stupeň absorpcie (AUC) bol po injekcii do brucha v porovnaní s inými miestami aplikácie mierne zvýšený. Maximálna koncentrácia sa priemerne dosiahla po 10 až 14 hodinách a priemerný konečný polčas bol v rozmedzí približne od 22 do 41 hodín.

Priemerná biologická dostupnosť epoetínu theta po subkutánnom podaní je v porovnaní s intravenóznym podaním približne 31 %.

U dialyzovaných pacientov s chronickým zlyhaním obličiek po subkutánnej injekcii 40 IU/kg telesnej hmotnosti, predĺžená absorpcia vyústila do koncentračného plató, pričom maximálna koncentrácia sa dosiahla približne po 14 hodinách. Terminálny polčas je vyšší ako po intravenóznom podaní,

s priemerom 25 hodín po jednorazovej dávke a 34 hodín v rovnovážnom stave po opakovanej dávke tri krát týždenne, bez náznaku akumulácie epoetínu theta.

U pacientov s rakovinou, ktorí dostávajú chemoterapiu , po opakovanom subkutánnom podaní

20 000 IU epoetínu theta jedenkrát týždenne je terminálny polčas 29 hodín po prvej dávke a 28 hodín v rovnovážnom stave. Nespozorovala sa žiadna akumulácia epoetínu theta.

Intravenózne podanie

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, ktorí sa podrobujú dialýze je eliminačný polčas epoetínu theta 6 hodín po jednorazovej dávke a 4 hodiny v rovnovážnom stave po opakovanom podaní

40 IU/kg telesnej hmotnosti epoetínu theta tri krát týždenne. Nepozorovala sa žiadna akumulácia epoetínu theta. Po inravenóznom podaní sa distribučný objem približuje celkovému objemu krvi.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje s epoetínom theta získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Predklinické údaje s inými epoetínmi získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity s inými epoetínmi sa pri vystavení dávkam dostatočne prevyšujúcim odporúčanú dávku pre ľudí pozorovali účinky, ktoré sa považujú za sekundárne k zníženej hmotnosti matky.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát

Chlorid sodný

Polysorbát 20

Trometamol

Kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH)

Voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2 roky

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2 roky

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2 roky

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2 roky

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 30 mesiacov

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 30 mesiacov

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 30 mesiacov

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 30 mesiacov

Za účelom ambulantného použitia môže pacient vybrať produkt z chladničky a uchovávať ho pri teplote do 25 °C, najviac však po dobu 7 dní, bez toho, aby prekročil čas použiteľnosti. Po vybratí z chladničky sa musí liek počas tohto obdobia použiť alebo sa musí znehodnotiť.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie so 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 6 naplnenými injekčnými striekačkami

s bezpečnostnou ihlou alebo 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie so 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 6 naplnenými injekčnými striekačkami

s bezpečnostnou ihlou alebo 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie so 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 6 naplnenými injekčnými striekačkami

s bezpečnostnou ihlou alebo 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie so 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 6 naplnenými injekčnými striekačkami

s bezpečnostnou ihlou alebo 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie so 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 6 naplnenými injekčnými striekačkami

s bezpečnostnou ihlou alebo 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

1 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie s 1,4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostnou ihlou alebo 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

1 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie s 1,4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostnou ihlou alebo 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

1 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s obalom na špičku (z bromobutylovej gumy), ukončením piestu (z teflonovanej chlorobutylovej gumy) a injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným krytom (bezpečnostná ihla) alebo injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele) s bezpečnostným zariadením.

Balenie s 1,4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami, 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostnou ihlou alebo 1, 4 a 6 naplnenými injekčnými striekačkami s bezpečnostným zariadením.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Naplnené injekčné striekačky sú určené len na jednorazové použitie.

Pred použitím treba roztok vizuálne skontrolovať. Použiť sa môžu iba číre, bezfarebné roztoky bez častíc. Injekčný roztok sa nesmie pretrepávať. Injekciu treba podávať po dosiahnutí príjemnej teploty (15 °C až 25 °C).

Pokyny na injekčné podanie lieku, pozri písomnú informáciu pre používateľa.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/001

EU/1/09/573/002

EU/1/09/573/029

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/003

EU/1/09/573/004

EU/1/09/573/030

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/005

EU/1/09/573/006

EU/1/09/573/031

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/007

EU/1/09/573/008

EU/1/09/573/032

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/009

EU/1/09/573/010

EU/1/09/573/033

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/011

EU/1/09/573/012

EU/1/09/573/013

EU/1/09/573/014

EU/1/09/573/015

EU/1/09/573/016

EU/1/09/573/034

EU/1/09/573/035

EU/1/09/573/036

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/017

EU/1/09/573/018

EU/1/09/573/019

EU/1/09/573/020

EU/1/09/573/021

EU/1/09/573/022

EU/1/09/573/037

EU/1/09/573/038

EU/1/09/573/039

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke EU/1/09/573/023

EU/1/09/573/024

EU/1/09/573/025

EU/1/09/573/026

EU/1/09/573/027

EU/1/09/573/028

EU/1/09/573/040

EU/1/09/573/041

EU/1/09/573/042

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 29. októbra 2009.

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. septembra 2014.

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis