Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Označenie obalu - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEporatio
Kód ATC klasifikácieB03XA01
Látkaepoetin theta
Výrobcaratiopharm GmbH

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 medzinárodných jednotiek (IU) (8,3 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 2 000 IU (16,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/001 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/002 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/029 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 2 000 medzinárodných jednotiek (IU) (16,7 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 4 000 IU (33,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/003 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/004 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/030 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 000 medzinárodných jednotiek (IU) (25 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 6 000 IU (50 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/005 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/006 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/031 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 4 000 medzinárodných jednotiek (IU) (33,3 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 8 000 IU (66,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/007 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/008 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/032 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 5 000 medzinárodných jednotiek (IU) (41,7 mikrogramov) epoetínu theta v 0,5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 0,5 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/009 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/010 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/033 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 10 000 medzinárodných jednotiek (IU) (83,3 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 10 000 IU (83,3 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/011 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/573/012 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/013 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/573/014 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/015 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/016 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/034 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/035 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/036 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 10 000 IU/1 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 20 000 medzinárodných jednotiek (IU) (166,7 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 20 000 IU (166,7 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/017 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/573/018 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/019 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/573/020 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/021 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/022 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/037 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/038 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/039 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 20 000 IU/1 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Epoetín theta

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 000 medzinárodných jednotiek (IU) (250 mikrogramov) epoetínu theta v 1 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 30 000 IU (250 mikrogramom) epoetínu theta v ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: dihydrogenposforečnan sodný, dihydrát, chlorid sodný, polysorbát 20, trometamol, kyselina chlorovodíková (6 M) (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou, ktorá obsahuje 1 ml.

1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením, ktorá obsahuje 1 ml. 4 naplnené injekčné striekačky, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml. 6 naplnených injekčných striekačiek, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou, ktoré obsahujú 1 ml.

6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením, ktoré obsahujú 1 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie.

Používajte podľa návodu:

Miesto na predpísanú dávku.

Subkutánne alebo intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) až 7 dní v rámci času použiteľnosti. Koniec 7 dňového obdobia pri izbovej teplote: __/__/____

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/573/023 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/09/573/024 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/025 4 naplnené injekčné striekačky

EU/1/09/573/026 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/027 6 naplnených injekčných striekačiek

EU/1/09/573/028 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostným zariadením EU/1/09/573/040 1 naplnená injekčná striekačka s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/041 4 naplnené injekčné striekačky s bezpečnostnou ihlou EU/1/09/573/042 6 naplnených injekčných striekačiek s bezpečnostnou ihlou

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Eporatio 30 000 IU/1 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6.INÉ

IU

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA

1.NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekčný roztok

Epoetín theta

s.c. i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6.INÉ

IU

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis