Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Označenie obalu - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvarrest
Kód ATC klasifikácieB02BC30
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobcaOmrix Biopharmaceuticals N. V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

Kartónový obal (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) a fóliové vrecko (10,2 cm x 10,2 cm)

1.NÁZOV LIEKU

EVARREST – matrica s tkanivovým lepidlom

2.LIEČIVÁ

EVARREST obsahuje v cm2

ľudský fibrinogén

8,1 mg

ľudský trombín

40 IU

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

Kompozitná matrica (polyglaktín 910 a oxidovaná regenerovaná celulóza) arginín hydrochlorid

glycín chlorid sodný citrát sodný

chlorid vápenatý ľudský albumín manitol

octan sodný

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Obsahuje jednu matricu (10,2 cm x 10,2 cm)

Obsahuje dve matrice s tkanivovým lepidlom (5,1 cm x 10,2 cm) 2 kusy

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na epiléziové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC: {číslo

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Fóliové vrecko (5,1 cm x 10,2 cm)

1. NÁZOV LIEKU

EVARREST – matrica s tkanivovým lepidlom

EVARREST obsahuje v cm2

ľudský fibrinogén

8,1 mg

ľudský trombín

40 IU

Obsahuje jednu matricu (5,1 cm x 10,2 cm)

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Na epiléziové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Neuchovávajte v mrazničke.

EU/1/13/868/002

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis