Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Označenie obalu - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvicel
Kód ATC klasifikácieB02BC
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobcaOmrix Biopharmaceuticals N. V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartónová škatuľka obsahujúca 2 injekčné liekovky

1.NÁZOV LIEKU

EVICEL roztoky na tkanivové lepidlo

2.LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Roztoky na tkanivové lepidlo

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 1 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 1 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 2 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 2 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ľudský fibrinogén: arginínhydrochlorid, glycín, chlorid sodný, citrát sodný, chlorid vápenatý, voda na injekcie.

Ľudský trombín: chlorid vápenatý, ľudský albumín, manitol, octan sodný, voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztoky na tkanivové lepidlo

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 1 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 1 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 2 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 2 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

Liečivá sú:

Zložka 1: 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml ľudského koagulovateľného proteínu (50 – 90 mg/ml) Zložka 2: 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml ľudského trombínu (800 – 1200 IU/ml).

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY)PODANIA

Na epiléziové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Nepoužívajte intravaskulárne.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte vo vzpriamenej polohe.

Po rozmrazení opäť nezmrazujte.

Uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom pri teplote -18 °C alebo nižšej. Po rozmrazení uchovávajte neotvorené injekčné liekovky v škatuľke pri teplote 2 – 8 °C až do 30 dní od dátumu:

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetok nepoužitý liek sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Omrix Biopharmaceuticals N. V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE Štítok injekčnej liekovky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Ľudský fibrinogén:

EVICEL roztoky na tkanivové lepidlo

Zložka 1: ľudský koagulovateľný proteín 50 – 90 mg/ml

2.SPÔSOB PODANIA

Na epiléziové použitie.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1ml

2ml

5ml

6.INÉ

Používa sa ako dvojzložkový liek spolu s priloženou pomôckou.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE Štítok injekčnej liekovky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY)PODANIA

Ľudský trombín:

EVICEL roztoky na tkanivové lepidlo

Zložka 2: ľudský trombín 800 - 1200 IU/ml

2. SPÔSOB PODANIA

Na epiléziové použitie.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1ml

2ml

5ml

6. INÉ

Používa sa ako dvojzložkový liek spolu s priloženou pomôckou.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis