Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Označenie obalu - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvista
Kód ATC klasifikácieG03XC01
Látkaraloxifene hydrochloride
VýrobcaDaiichi Sankyo Europe GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

FĽAŠA ŠTÍTOK, FĽAŠA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1.NÁZOV LIEKU

EVISTA 60 mg filmom obalené tablety raloxiféniumchlorid

2.LIEČIVO

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 60 mg raloxiféniumchloridu, čo zodpovedá 56 mg raloxifénu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aj laktózu.

Pre ďalšie informácie si pozrite písomnú informáciu pre používateľov.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neuchovávajte v mrazničke.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Munich

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/98/073/004

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Evista

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

BLISTER PAPIEROVÁ SKLADAČKA FILMOM OBALENÉ TABLETY:

1. NÁZOV LIEKU

EVISTA 60 mg filmom obalené tablety raloxiféniumchlorid

2. LIEČIVO

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 60 mg raloxiféniumchloridu, čo zodpovedá 56 mg raloxifénu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aj laktózu.

Pre ďalšie informácie si pozrite písomnú informáciu pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Munich

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/98/073/001 14 filmom obalených tabliet

EU/1/98/073/002 28 filmom obalených tabliet

EU/1/98/073/003 84 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Evista

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEB0

STRIPOCH

BLISTER (VŠETKY BALENIA BLISTROV):

1. NÁZOV LIEKU

EVISTA 60 mg filmom obalené tablety raloxiféniumchlorid

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis