Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Označenie obalu - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvoltra
Kód ATC klasifikácieL01BB06
Látkaclofarabine
VýrobcaGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Evoltra 1 mg/ml infúzny koncentrát klofarabín

2.LIEČIVÁ

Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 20 mg klofarabínu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Chlorid sodný a voda na injekciu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát 20 mg/20 ml

1 injekčná liekovka

3 injekčné liekovky

4 injekčné liekovky

10 injekčných liekoviek

20 injekčných liekoviek

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Intravenózne použitie.

Pred použitím rozrieďte.

Iba na jedno použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Cytotoxický

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/334/001 3 injekčné liekovky

EU/1/06/334/002 4 injekčné liekovky

EU/1/06/334/003 10 injekčných liekoviek

EU/1/06/334/004 20 injekčných liekoviek

EU/1/06/334/005 1 injekčná liekovka

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Evoltra 1 mg/ml infúzny koncentrát klofarabín

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

20 mg/20 ml

6.INÉ

Genzyme Europe B.V.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis