Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvra
Kód ATC klasifikácieG03AA13
Látkanorelgestromin / ethinyl estradiol
VýrobcaJanssen-Cilag International NV

1.NÁZOV LIEKU

EVRA 203 mikrogramov/24 hodín + 33,9 mikrogramov/24 hodín transdermálna náplasť

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna 20 cm2 transdermálna náplasť obsahuje norelgestromín (NGMN) 6 mg a etinylestradiol (EE) 600 mikrogramov.

Jedna transdermálna náplasť uvoľňuje priemerne 203 mikrogramov NGMN a 33,9 mikrogramov EE za 24 hodín. Expozícia lieku je presnejšie charakterizovaná farmakokinetickým profilom (pozri časť 5.2).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť.

Tenká, transdermálna náplasť matrixového typu pozostávajúca z troch vrstiev.

Vonkajšia strana krycej vrstvy je béžovej farby s vytlačeným názvom „EVRA“.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Antikoncepcia pre ženy

EVRA je určená pre ženy fertilného veku. Bezpečnosť a účinnosť sa stanovovala u žien vo veku 18 až 45 rokov.

Pri rozhodovaní o predpísaní EVRY sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri používaní EVRY porovnateľné s inými CHC (pozri časti 4.3 a 4.4).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Na dosiahnutie maximálnej antikoncepčnej účinnosti musia pacientky používať EVRU presne podľa odporučenia lekára. Ďalej sú uvedené pokyny „Ako začať používať EVRU“.

Naraz sa môže aplikovať len jedna transdermálna náplasť.

Každú odstránenú transdermálnu náplasť je potrebné ihneď v ten istý deň nahradiť novou („Deň výmeny“) – 8. a 15. deň cyklu. V deň výmeny sa transdermálna náplasť môže vymeniť v ľubovoľnom čase počas dňa. Štvrtý týždeň (začína 22. dňom cyklu) sa neaplikuje žiadna transdermálna náplasť, ide o týždeň bez náplasti.

Nový antikoncepčný cyklus sa začína v deň nasledujúci po týždni bez transdermálnej náplasti, ďalšia transdermálna náplasť EVRA sa má aplikovať, aj keď sa nedostavilo alebo ešte neskončilo krvácanie.

V žiadnom prípade nesmie byť doba bez transdermálnej náplasti medzi jednotlivými dávkovacími cyklami dlhšia ako 7 dní. Ak je doba bez transdermálnej náplasti dlhšia ako 7 dní, používateľka

nemusí byť chránená pred otehotnením a musí ďalších 7 dní používať dodatočnú nehormonálnu antikoncepciu. Riziko ovulácie stúpa s každým ďalším dňom, ktorý je mimo odporučeného obdobia bez antikoncepcie. Ak dôjde počas predĺženého obdobia bez transdermálnej náplasti k pohlavnému styku, musí sa brať do úvahy možnosť otehotnenia.

Osobitné skupiny

Telesná hmotnosť 90 kg a viac

U žien s hmotnosťou 90 kg a viac sa môže antikoncepčná účinnosť znížiť.

Porucha funkcie obličiek

EVRA sa neskúšala u žien s poruchou funkcie obličiek. Úprava dávky nie je potrebná, ale keďže sa v literatúre uvádza predpoklad, že neviazaná frakcia etinylestradiolu je vyššia, EVRA sa má v tejto populácii používať pod dohľadom.

Porucha funkcie pečene

EVRA sa neskúšala u žien s poruchou funkcie pečene. EVRA je kontraindikovaná u žien s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Ženy v postmenopauze

EVRA nie je indikovaná na použitie u žien v postmenopauze a nepoužíva sa ako hormonálna substitučná liečba.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. Použitie u detí a dospievajúcich pred prvou menštruáciou nie je relevantné.

Spôsob podávania

EVRA sa musí aplikovať na čistú, suchú, neochlpenú a neporušenú kožu sedacej časti, brucha, hornej vonkajšej časti ramena alebo hornej časti trupu, na miesta kde nedochádza k treniu s tesným oblečením. EVRA sa nesmie aplikovať na prsia, alebo na začervenanú podráždenú alebo poranenú kožu. Každá ďalšia transdermálna náplasť sa musí aplikovať na iné miesto, aby sa predišlo možnému podráždeniu kože, aj keď môže ísť o rovnakú anatomickú časť tela.

Transdermálna náplasť musí byť pevne pritlačená, až pokým sa jej okraje pevne neprilepia.

Na miesto kde je nalepená, alebo sa ide nalepiť transdermálna náplasť, sa nemá aplikovať make-up, krém, telové mlieko, zásyp alebo iný topický prípravok, aby sa predišlo interferencii s lepivou vrstvou transdermálnej náplasti.

Odporúča sa, aby si používateľka každý deň vizuálne skontrolovala, či transdermálna náplasť dobre prilieha k pokožke.

Transdermálna náplasť EVRA sa nesmie strihať, poškodiť ani žiadnym spôsobom upravovať, pretože to môže viesť k zníženiu antikoncepčnej účinnosti.

Použité transdermálne náplasti sa musia starostlivo znehodnotiť podľa návodu uvedeného v časti 6.6.

Ako začať používať EVRU

Ak sa v predchádzajúcom cykle nepoužívalo hormonálne kontraceptívum

Antikoncepcia s EVROU sa začína v prvý deň menštruácie. Aplikuje sa jedna transdermálna náplasť a ponecháva sa nalepená počas celého jedného týždňa (7 dní). Deň aplikácie prvej transdermálnej náplasti (Deň 1/Deň začiatku) určuje nasledujúce Dni výmeny. Deň výmeny bude vždy tento deň v týždni (8., 15. a 22. deň cyklu a 1. deň nasledujúceho cyklu). Štvrtý týždeň začína 22. dňom a je bez aplikácie transdermálnej náplasti.

Ak sa začne 1. cyklus s náplasťou po 1. dni menštruačného cyklu, má sa počas prvých 7 dní dodatočne používať nehormonálna antikoncepcia.

Prechod z perorálnej kombinovanej antikoncepcie

Aplikácia EVRY sa musí začať v prvý deň krvácania z vynechania. Ak sa do 5. dňa od užitia poslednej tablety s liečivom (obsahujúcej hormón) nedostaví krvácanie z vynechania, musí sa pred začiatkom používania EVRY vylúčiť tehotenstvo. Ak sa náplasť aplikuje po prvom dni krvácania z vynechania, musí sa počas prvých 7 dní dodatočne používať nehormonálna antikoncepcia.

Ak od užitia poslednej aktívnej perorálnej antikoncepčnej tablety uplynie viac ako 7 dní, môže sa u ženy dostaviť ovulácia. Preto by sa žena pred začatím používania EVRY mala poradiť so svojím

lekárom. Ak dôjde počas tohto predĺženého obdobia bez užívania tabliet k pohlavnému styku, musí sa brať do úvahy možnosť otehotnenia.

Prechod z antikoncepcie obsahujúcej len progesterón

Ženy môžu prejsť v ľubovoľný deň z tabliet obsahujúcich len progesterón (z implantátu v deň jeho odstránenia, z injekčnej formy v deň, keď sa mala podať ďalšia injekcia), ale počas prvých 7 dní sa musí dodatočne používať bariérová metóda antikoncepcie.

Aplikácia po spontánnom potrate alebo po umelom prerušení tehotenstva

Po potrate alebo umelom prerušení tehotenstva pred 20. gestačným týždňom sa môže EVRA začať používať okamžite. Ak sa náplasť aplikuje okamžite, nie sú potrebné ďalšie antikoncepčné opatrenia. Treba si uvedomiť, že počas prvých 10 dní po spontánnom potrate alebo umelom prerušení tehotenstva môže nastať ovulácia.

Po potrate alebo po umelom prerušení tehotenstva po 20. gestačnom týždni sa môže podávanie EVRY, podľa časovej priority, začať buď 21. deň po potrate alebo v prvý deň spontánnej menštruácie. Nie je známe, že by sa ovulácia vyskytla 21. deň po potrate (v 20. gestačnom týždni).

Aplikácia po pôrode

Ženy, ktoré sa rozhodnú, že nebudú dojčiť, musia začať s používaním EVRY najskôr 4 týždne po pôrode. Ak žena začne neskôr, musí počas prvých 7 dní používať ešte dodatočnú bariérovú metódu antikoncepcie. Ak už došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím liečby EVROU vylúčiť gravidita, alebo musí žena počkať do prvej menštruácie.

Informácie pre dojčiace matky sú uvedené v časti 4.6.

Ak sa transdermálna náplasť čiastočne alebo úplne odlepuje

Ak sa transdermálna náplasť EVRA čiastočne alebo úplne odlepí, môže dôjsť k nedostatočnému dávkovaniu lieku.

Ak sa EVRA čiastočne odlepuje:

-po dobu kratšiu ako 1 deň (menej ako 24 hodín): musí sa znovu prilepiť na to isté miesto alebo neodkladne nahradiť novou transdermálnou náplasťou. Nie je treba robiť ďalšie antikoncepčné opatrenia. Nová transdermálna náplasť EVRA sa musí aplikovať vo zvyčajný „Deň výmeny“.

-po dobu dlhšiu ako 1 deň (24 hodín a viac) alebo ak si používateľka nie je istá, kedy sa transdermálna náplasť odlepila: používateľka nemusí byť chránená pred otehotnením: Používateľka musí ukončiť súčasný antikoncepčný cyklus a neodkladne začať nový cyklus nalepením novej transdermálnej náplasti EVRA. Začína sa tak nový „Deň 1“ a nový „Deň výmeny“. Počas prvých 7 dní nového cyklu sa musí dodatočne používať nehormonálna

antikoncepcia.

Ak transdermálna náplasť už nelepí, nesmie sa opätovne prilepovať a musí sa nahradiť novou transdermálnou náplasťou. Na fixáciu transdermálnej náplasti sa nesmú používať náhradné lepidlá alebo obväzy.

Ak sa dni výmeny transdermálnej náplasti EVRA oneskoria

Pri začatí ktoréhokoľvek cyklu aplikácie transdermálnej náplasti (týždeň 1/deň 1)

Používateľka nemusí byť chránená pred otehotnením. Prvú transdermálnu náplasť nového cyklu si musí nalepiť hneď ako si spomenie. Takto nastane nový „Deň výmeny“ transdermálnej náplasti a nový „Deň 1“. Počas prvých 7 dní nového cyklu sa musí súčasne používať nehormonálna antikoncepcia. Ak dôjde počas tohto predĺženého obdobia bez transdermálnej náplasti k pohlavnému styku, treba brať do úvahy možnosť otehotnenia.

V strede cyklu (týždeň 2/deň 8 alebo týždeň 3/deň 15)

-o jeden alebo dva dni (do 48 hodín): používateľka si musí nalepiť okamžite novú transdermálnu náplasť EVRA. Ďalšia transdermálna náplasť EVRA sa musí nalepiť vo zvyčajný „Deň výmeny“. Ak bola transdermálna náplasť počas predchádzajúcich 7 dní nalepená správne, nie je treba robiť ďalšie antikoncepčné opatrenia.

-O viac ako dva dni (48 hodín alebo viac): používateľka nemusí byť chránená pred otehotnením. Používateľka musí prerušiť súčasný antikoncepčný cyklus a okamžite začať nový štvortýždňový cyklus aplikáciou novej transdermálnej náplasti EVRA. Takto sa stanoví nový „Deň 1“ a nový „Deň výmeny“. Počas prvých 7 dní nového cyklu sa musí dodatočne používať nehormonálna

antikoncepcia.

Na konci cyklu (týždeň 4/deň 22)

-Ak sa transdermálna náplasť EVRA neodstránila na začiatku 4. týždňa (22. deň), musí sa odstrániť čo najskôr. Ďalší cyklus sa musí začať v obvyklý „Deň výmeny“, čo je deň výmeny po 28. dni. Nevyžadujú sa ďalšie antikoncepčné opatrenia.

Zmena dňa výmeny

Na oddialenie menštruácie o jeden cyklus si musí žena aplikovať ďalšiu transdermálnu náplasť na začiatku 4. týždňa (22. deň), a tak sa vynechá obdobie bez transdermálnej náplasti. Môže sa objaviť intermenštruačné krvácanie alebo špinenie. Po 6-tich po sebe nasledujúcich týždňoch aplikácie transdermálnej náplasti má nasledovať interval 7 dní bez transdermálnej náplasti. Potom sa pokračuje v pravidelnej aplikácii EVRY.

Ak si používateľka praje posunúť Deň výmeny, musí sa dokončiť súčasný cyklus a 3. transdermálna náplasť EVRA sa musí odstrániť v správny deň. Počas týždňa bez transdermálnej náplasti si žena môže vybrať nový Deň výmeny tak, že prvú transdermálnu náplasť EVRA ďalšieho cyklu si nalepí vo vybraný deň ďalšieho cyklu. V žiadnom prípade nesmie byť obdobie bez transdermálnej náplasti dlhšie ako 7 po sebe nasledujúcich dní. Čím kratší je interval bez transdermálnej náplasti, tým vyššie je riziko, že sa nedostaví krvácanie z vynechania a počas nasledujúceho cyklu sa môže objaviť intermenštruačné krvácanie a špinenie.

Ak sa vyskytne mierne podráždenie kože

Ak sa v mieste aplikácie transdermálnej náplasti objaví nepríjemné podráždenie, môže sa transdermálna náplasť nalepiť na iné vhodné miesto do najbližšieho Dňa výmeny. Súčasne sa musí používať len jedna transdermálna náplasť.

4.3Kontraindikácie

Kombinované hormonálne kontraceptíva (CHC) sa nemajú používať v nasledujúcich podmienkach. Ak sa počas používania EVRY vyskytne niektoré z týchto ochorení, EVRA sa musí okamžite odstrániť.

Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

Venózna tromboembólia – prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hlbokých žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]).

Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu-III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.

Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).

Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Arteriálna tromboembólia – prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia

vanamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

Cievne mozgové ochorenie – prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda

vanamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

Známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad: - diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

- závažná hypertenzia,

- závažná dyslipoproteinémia.

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

Diagnostikovaný alebo suspektný karcinóm prsníka

Karcinóm endometria alebo iná diagnostikovaná alebo suspektná estrogén-depedentná neoplázia

Abnormálna funkcia pečene súvisiaca s akútnym alebo chronickým hepatocelulárnym ochorením

Adenómy alebo karcinómy pečene

Nediagnostikované abnormálne krvácanie z pohlavných orgánov

Súbežné použitie s liekmi, ktoré obsahujú ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (pozri časti 4.4 a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia

Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť používania EVRY sa má s danou ženou prekonzultovať.

Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť používanie EVRY.

Neexistuje klinický dôkaz o tom, či je transdermálna náplasť v akomkoľvek ohľade bezpečnejšia ako kombinované perorálne kontraceptíva.

EVRA nie je indikovaná počas gravidity (pozri časť 4.6).

Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

Používanie ktoréhokoľvek kombinovaného hormonálneho kontraceptíva (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jeho nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Iné lieky, ako napríklad EVRA, môžu predstavovať až dvakrát takú úroveň rizika. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom vzniku VTE sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku vzniku VTE pri používaní EVRY, tomu, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v úplne prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom

4 týždne alebo dlhšie.

U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).

Odhaduje sa, VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u približne 61 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel. Štúdie naznačili, že miera výskytu VTE u žien používajúcich EVRU je až 2-násobne vyššia než u používateliek CHC obsahujúcich levonorgestrel. To zodpovedá približne 6 až 12 výskytom VTE za rok z 10 000 žien používajúcich EVRU.

V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.

VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.

Počet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka

Počet prípadov

VTE

Nepoužívanie CHC (2 prípady)

CHC obsahujúce levonorgestrel

CHC obsahujúce norelgestromín

 

(5-7 prípadov)

 

(6-12 prípadov)

 

 

U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.

Rizikové faktory pre vznik VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť v prípade ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).

EVRA je kontraindikovaná, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko vzniku VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

1 Stredný bod rozsahu 5-7 na 10 000 žien v priebehu jedného roka, na základe relatívneho rizika

s hodnotou približne 2,3 až 3,6 pre CHC obsahujúce levonorgestrel v porovnaní s ich nepoužívaním

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním indexu BMI.

30 kg/m²)

Obzvlášť dôležité je zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie

 

rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie

chirurgický zákrok, akýkoľvek

náplasti (v prípade plánovaného chirurgického zákroku

chirurgický zákrok na nohách alebo

najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať

panve, neurochirurgický zákrok alebo

v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení

závažný úraz

pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie,

 

aby sa zabránilo neželanej gravidite.

Poznámka: dočasná imobilizácia

Ak sa používanie EVRY nepreruší včas, má sa zvážiť

vrátane cestovania leteckou dopravou

antitrombotická liečba.

trvajúcou > 4 hodiny môže byť tiež

 

rizikovým faktorom pre vznik VTE,

 

najmä u žien s ďalšími rizikovými

 

faktormi

 

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa

výskyt venóznej tromboembólie

má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC

u súrodenca alebo rodiča, najmä

poradiť s odborným lekárom.

v relatívne skorom veku).

 

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-

 

uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev

 

(Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída)

 

a kosáčikovitá anémia.

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov.

Neexistuje žiadna všeobecná zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6-týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „gravidite a laktácii“, pozri časť 4.6.

Príznaky VTE (trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia)

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravoníckeho precovníka, že užíva CHC.

Príznaky trombózy hlbokých žíl (DVT) môžu zahŕňať:

-jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe;

-bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi;

-zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

-náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania;

-náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou;

-ostrá bolesť v hrudníku;

-závažný pocit točenia hlavy alebo závrat;

-rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môže patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.

Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne trombembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.

Rizikové faktory pre vznik ATE

Riziko vzniku arteriálnych trombembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). EVRA je

kontraindikovaná, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov.

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať

 

CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo

 

fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný

 

spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia

 

Obezita (index telesnej hmotnosti nad

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním indexu BMI.

30 kg/m²)

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými

 

faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu

výskyt arteriálnej tromboembólie

musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC

u súrodenca alebo rodiča, najmä

vyšetriť odborný lekár.

v relatívne skorom veku, napr. do

 

50 rokov).

 

Migréna

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény

 

v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky

 

cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na

 

okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia, ochorenie

s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami

srdcových chlopní a atriálna fibrilácia,

 

dyslipoproteinémia a systémový lupus erythematosus.

Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že užíva CHC.

Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

-náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela;

-náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie;

-náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením;

-náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí;

-náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny;

-strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (PIZ).

Príznaky infarkt myokardu (IM) môžu zahŕňať:

-bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou;

-nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka;

-pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa;

-potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat;

-extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť;

-rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Ženy, ktoré užívajú kombinovanú antikoncepciu, musia byť dôrazne upozornené na to, že v prípade výskytu príznakov trombózy je treba vyhľadať lekára. V prípade suspektnej alebo potvrdenej trombózy sa musí užívanie hormonálnej antikoncepcie ukončiť. Súčasne sa musí začať iná adekvátna antikoncepcia z dôvodu teratogenity antikoagulačnej liečby (kumaríny).

Nádory

V niektorých epidemiologických štúdiách bolo u žien dlhodobo užívajúcich CHC hlásené zvýšené riziko výskytu nádorov krčka maternice, ale stále nie je jednotný názor, do akej miery sú tieto nálezy spôsobené spôsobom sexuálneho života a inými faktormi, ako je ľudský papilomavírus (HPV).

Metaanalýzou 54 epidemiologických štúdií sa zistilo mierne zvýšenie rizika (RR = 1,24) diagnostikovaného karcinómu prsníka u žien, ktoré dlhodobo užívali CHC. Vysoké riziko sa postupne znižovalo v priebehu 10 rokov po ukončení používania CHC. Karcinóm prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý a zvýšenie výskytu diagnostikovaného karcinómu prsníka u žien, ktoré užívali a užívajú CHC, je v porovnaní s celkovým výskytom karcinómu prsníka veľmi nízke. Karcinóm prsníka diagnostikovaný u žien, ktoré užívali CHC je obvykle v miernejšom štádiu ako u žien, ktoré hormonálnu antikoncepciu nikdy neužívali. Zaznamenané zvýšené riziko karcinómu prsníka môže vyplývať z včasnej diagnostiky karcinómu prsníka u žien užívajúcich CHC, biologického účinku CHC alebo kombinácie oboch faktorov.

V zriedkavých prípadoch sa pozorovali benígne nádory pečene a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa zaznamenal výskyt malígnych nádorov pečene u žien užívajúcich CHC. V ojedinelých prípadoch nádory zapríčinili život ohrozujúce vnútrobrušné krvácanie. Z tohto dôvodu je u žien, ktoré používajú EVRU, treba brať do úvahy nádory pečene pri diferenciálnej diagnostike závažných bolestí

v nadbrušku, zväčšenej pečene alebo vnútrobrušného krvácania.

Elevácie ALT

Počas klinických štúdií s pacientmi liečenými na infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) liekmi obsahujúcimi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir s ribavirínom alebo bez ribavirínu, sa elevácie transaminázy (ALT) vyššie ako päťnásobok hornej hranice normy (ULN) vyskytovali výrazne častejšie u žien, ktoré užívali lieky obsahujúce etinylestradiol, ako napríklad kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) (pozri časti 4.3 a 4.5).

Ďalšie upozornenia

-U žien s hmotnosťou 90 kg alebo viac sa môže antikoncepčný účinok znížiť (pozri časti 4.2 a 5.1).

-U žien s hypertriglyceridémiou alebo s jej výskytom v rodinnej anamnéze sa môže pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie zvýšiť riziko výskytu pankreatitídy.

-Aj keď sa u mnohých žien, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu zaznamenalo mierne zvýšenie krvného tlaku, klinicky významné zvýšenie sa vyskytuje len veľmi zriedkavo. Definitívna súvislosť medzi klinicky významným zvýšením krvného tlaku a užívaním hormonálnej antikoncepcie sa dosiaľ nedokázala. Ak sa počas užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie u žien s už existujúcou hypertenziou stále zvyšuje krvný tlak, alebo nastane jeho výrazné zvýšenie, ktoré neodpovedá adekvátne na antihypertenznú liečbu, musí sa užívanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie ukončiť. Po úprave krvného tlaku antihypertenznou liečbou sa môže podávanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie znovu začať.

-Výskyt alebo zhoršenie niektorých stavov sa zaznamenalo počas tehotenstva a pri užívaní CHC, ale súvislosť s užívaním CHC sa nedokázala: žltačka a/alebo pruritus v súvislosti s cholestázou; ochorenie žlčníka vrátane cholecystitídy a cholelitiázy, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolytickouremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spojená s otosklerózou.

-Akútne alebo chronické poruchy pečeňových funkcií si môžu vyžiadať prerušenie užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie do návratu pečeňových funkcií na normálne hodnoty. Opakovaný pruritus vyvolaný cholestázou, ktorý sa objavil v priebehu predchádzajúceho tehotenstva alebo skoršieho užívania pohlavných hormónov, si vyžaduje prerušenie užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

-Hoci kombinovaná hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, nie sú dôkazy o potrebe zmeny liečebného režimu

u diabetičiek počas užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Avšak ženy s diabetom by mali EVRU používať, najmä v prvej fáze, pod dohľadom lekára.

-Počas užívania CHC sa zaznamenali prípady zhoršenia endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy.

-Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie sa môže niekedy vyskytnúť chloazma, predovšetkým u užívateliek s chloasma gravidarum v anamnéze. Užívateľky, ktoré majú sklon k výskytu chloazmy, by sa počas používania EVRY nemali vystavovať slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu. Chloazma nie je často plne reverzibilná.

Lekárske vyšetrenie/konzultácia

Pred začatím alebo opätovným nasadením EVRY sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité upozorniť ženu na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika používania EVRY v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.

Žena má byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku

a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.

Ženy majú byť upozornené, že perorálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.

Nepravidelné krvácanie

Užívanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie môže sprevádzať nepravidelné krvácanie (špinenie alebo intermenštruačné krvácanie) a to predovšetkým v prvých mesiacoch užívania. Vyšetrenie lekárom a posúdenie situácie má preto v prípade nepravidelného krvácania význam až po približne 3 cykloch. Ak pri správnom používaní EVRY pretrváva alebo sa po predchádzajúcich pravidelných menštruačných cykloch vyskytne intermenštruačné krvácanie, treba uvažovať o inej možnej príčine vzniku. Musí sa posúdiť možnosť nehormonálnej príčiny krvácania a treba urobiť príslušné vyšetrenia, ktoré vylúčia organické ochorenie alebo tehotenstvo. Takéto vyšetrenie môže zahŕňať aj kyretáž. U niektorých žien sa počas obdobia bez transdermálnej náplasti nemusí dostaviť krvácanie z vynechania. Ak sa EVRA používa presne podľa návodu uvedeného v časti 4.2, je nepravdepodobné, že by žena bola tehotná. Ak sa EVRA pred prvým chýbajúcim krvácaním

z vynechania alebo pri druhom chýbajúcom krvácaní z vynechania nepoužívala podľa odporúčaní, musí sa pred ďalším pokračovaním používania náplasti EVRA vylúčiť tehotenstvo.

U niektorých používateliek sa po ukončení užívania hormonálnej antikoncepcie môže objaviť amenorea alebo oligomenorea, a to najmä ak sa tieto príznaky vyskytli už aj v minulosti.

4.5Liekové a iné interakcie

Poznámka: Na identifikovanie potenciálnych interakcií sa musia vziať do úvahy informácie o súbežne užívaných liekoch.

Farmakodynamické interakcie

Súbežné použitie s liekmi, ktoré obsahujú ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir s ribavirínom alebo bez ribavirínu môžu zvýšiť riziko elevácií ALT (pozri časti 4.3 a 4.4). Používateľky EVRY preto musia pred začatím liečby s týmto kombinovaným liekovým režimom prejsť na alternatívnu metódu antikoncepcie (napr. progestagénová antikoncepcia alebo nehormonálne metódy). EVRA sa môže znovu začať používať 2 týždne po ukončení liečby kombinovaným liekovým režimom.

Účinky iných liekov na EVRU

Môžu sa vyskytnúť interakcie s liekmi, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, ktoré môžu spôsobiť zvýšený klírens pohlavných hormónov a ktoré môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie. V literatúre boli popísané nasledujúce interakcie.

Látky zvyšujúce klírens CHC (znížená účinnosť CHC zapríčinená indukciou enzýmu), napr.:Barbituráty, bosentan, karbamazepín, fenytoín, primidón, rifampicín, modafinil a lieky na HIV ritonavir, nevirapín a efavirenz a prípadne tiež felbamát, grizeofulvín, oxkarbazepín, topiramát

a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (hypericum perforatum).

Opatrenia

Enzýmovú indukciu možno pozorovať po niekoľkých dňoch liečby. Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne prejaví asi za 10 dní, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.

Krátkodobá liečba

Žena, krátkodobo liečená liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy metabolizujúce lieky alebo samotnými látkami, ktoré indukujú tieto enzýmy, má dočasne, t.j. v priebehu súbežného podávania lieku a nasledujúcich 28 dní po ukončení podávania, používať k EVRE navyše bariérovú metódu antikoncepcie.

Ak súbežné podávanie lieku presahuje koniec 3-týždňovej aplikácie transdermálnej náplasti, treba aplikovať nasledujúcu transdermálnu náplasť a vynechať zvyčajný týždeň bez transdermálnej náplasti.

Dlhodobá liečba

Ženám, dlhodobo liečenými liečivami, ktoré indukujú enzýmy sa odporúča iná, spoľahlivá, nehormonálna metóda antikoncepcie.

Látky s variabilnými účinkami na klírens CHC

Pri súčasnom podávaní s CHC, veľa kombinácií inhibítorov HIV proteázy a nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy, vrátane kombinácií s inhibítormi HCV môže zvýšiť alebo znížiť plazmatické koncentrácie estrogénu alebo progesterónu. Celkový dopad týchto zmien môže byť

v niektorých prípadoch klinicky relevantný.

Z toho dôvodu by mali byť informácie o súbežne užívaných liekoch proti HIV konzultované, aby sa identifikovali potenciálne interakcie a všetky súvisiace odporúčania. V prípade akýchkoľvek pochybností, sa má použiť ďalšia bariérová metóda antikoncepcie u žien liečených inhibítormi proteázy alebo nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy.

Inhibícia metabolizmu etinylestradiolu

Zistilo sa, že etorikoxib zvyšuje plazmatické hladiny etinylestradiolu (50 až 60 %), keď sa užíva spolu s trojfázovou perorálnou hormonálnou antikoncepciou. Predpokladá sa, že etorikoxib zvyšuje hladiny etinylestradiolu, pretože inhibuje činnosť sulfotransferázy, v dôsledku čoho je inhibovaný metabolizmus etinylestradiolu.

Účinok EVRY na iné lieky

Hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus niektorých iných liečiv. To znamená, že môžu ich koncentrácie v plazme a v tkanivách zvyšovať (napr. cyklosporín). Môže byť potrebná úprava dávky súbežne užívaných liekov.

Lamotrigín: Preukázalo sa, že kombinované hormonálne kontraceptíva výrazne znižujú koncentráciu lamotrigínu v plazme, ak je užívaný súčasne, pravdepodobne z dôvodu indukcie glukuronidácie lamotrigínu. Môže to obmedziť kontrolu záchvatov kŕčov, takže môže byť potrebná úprava dávkovania lamotrigínu.

Laboratórne testy

Užívanie hormonálnych kontraceptív môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických hladín (transportných) proteínov, napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy

a lipidových/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí normálnych laboratórnych hodnôt.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

EVRA je kontraindikovaná počas gravidity (pozri 4.3).

V epidemiologických štúdiách sa nezaznamenalo zvýšené riziko vrodených defektov u detí, ktorých matky pred otehotnením užívali kombinovanú perorálnu antikoncepciu. Vo väčšine posledných štúdií sa nedokázal teratogénny účinok, ak sa kombinovaná perorálna antikoncepcia užívala nedopatrením aj v prvých štádiách tehotenstva.

Obmedzené údaje o výsledkoch gravidít u žien, ktoré používali EVRU, neumožňuje vysloviť závery o jej bezpečnosti počas gravidity.

Štúdie na zvieratách preukázali nepriaznivé účinky počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Na základe údajov o zvieratách nemožno vylúčiť nežiaduce účinky v dôsledku hormonálnej činnosti liečiv. Všeobecné skúsenosti s kombinovanou perorálnou antikoncepciou počas gravidity však neposkytli dôkaz o skutočnom nežiaducom účinku u ľudí.

Ak počas používania EVRY žena otehotnie, musí používanie EVRY okamžite ukončiť.

Po opätovnom začatí používania EVRY treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2 a 4.4).

Laktácia

Kombinované hormonálne kontraceptíva môžu ovplyvniť laktáciu, môže dôjsť k zníženiu množstva a zmene v zložení mlieka. Z týchto dôvodov sa neodporúča dojčiacim matkám, až do úplného odstavenia dieťaťa, používať EVRU.

Fertilita

Po ukončení používania EVRY sa u žien môže objaviť oddialenie návratu k plodnosti.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

EVRA nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie v klinických štúdiách boli bolesti hlavy, nauzea a citlivosť prsníkov objavujúce sa približne u 21,0 %, 16,6 % a 15,9 % pacientok, v tomto poradí. Nežiaduce reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť na začiatku liečby, ale zvyčajne vymiznú po prvých troch cykloch, zahŕňajú špinenie, citlivosť prsníkov a nauzeu.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a trombembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Bližšie podrobnosti sú uvedené v časti 4.4.

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľkách

Bezpečnosť bola hodnotená u 3322 sexuálne aktívnych žien, ktoré sa zúčastnili troch klinických štúdií vo fáze III navrhnutých na hodnotenie antikoncepčnej účinnosti. Tieto subjekty dostali šesť alebo 13 antikoncepčných cyklov (EVRA alebo porovnávaná perorálna antikoncepcia), užili aspoň jednu dávku sledovaného lieku a poskytli údaje o bezpečnosti. Tabuľka 1, uvedená nižšie, zobrazuje nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách a z postmarketingového sledovania. Frekvencie podľa konvencií MedDRA: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka 1: Frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

 

Infekcie a nákazy

 

Caste

(Vulvo) vaginálne plesňové infekcie

 

Vaginálna kandidóza

zriedkavé

Pustulárna vyrážka*

 

Pľuzgiere v mieste aplikácie

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

zriedkavé

Nádor pečene*†

 

Nádor prsníka*†

 

Karcinóm krčka maternice*†

 

Adenóm pečene*†

 

Maternicový leiomyóm

 

Fibroadenóm prsníka

Poruchy imunitného systému

 

menej časté

Hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

 

menej časté

Hypercholesterolémia

 

Zadržiavanie tekutín

 

Zvýšená chuť do jedla

zriedkavé

Hyperglykémia*

 

Rezistencia na inzulín*

Psychické poruchy

 

časté

Náladovosť, afekt a úzkosť

menej časté

Nespavosť

 

Zníženie libida

rare

Hnev*

 

Frustrácia*

 

Zvýšenie libida

Poruchy nervového systému

 

veľmi časté

Bolesť hlavy

časté

Migréna

 

Závraty

 

 

zriedkavé

 

Cerebrovaskulárna príhoda**†

 

 

Cerebrálne krvácanie*†

 

 

Neprirodzená chuť*

Poruchy oka

 

zriedkavé

 

Intolerancia kontaktných šošoviek*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

zriedkavé

 

Arteriálna tromboembólia

 

 

(Akútny) infarkt myokardu*†

Poruchy ciev

 

menej časté

 

Hypertenzia

zriedkavé

 

Hypertenzívna kríza*

 

 

Arteriálna trombóza**†

 

 

Žilová trombóza**†

 

 

Trombóza*†

 

 

Žilová tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

zriedkavé

 

Pľúcna (arteriálna) trombóza*†

 

 

Pľúcna embólia†

Gastrointestinálne poruchy

 

veľmi časté

 

Nauzea

časté

 

Bolesť brucha

 

 

Vracanie

 

 

Diarea

 

 

Abdominálna distenzia

zriedkavé

 

Kolitída*

Poruchy pečene a žlčových ciest

 

zriedkavé

 

Zápal žlčníka

 

 

Cholelitiáza†

 

 

Hepatálne lézie*

 

 

Cholestatická žltačka*†

 

 

Cholestáza*†

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

časté

 

Akné

 

 

Vyrážka

 

 

Pruritus

 

 

Reakcia kože

 

 

Podráždenie pokožky

menej časté

 

Alopécia

 

 

Alergická dermatitída

 

 

Ekzém

 

 

Fotosenzitívna reakcia

 

 

Kontaktná dermatitída

 

 

Urtikária

 

 

Erytém

zriedkavé

 

Angioedém*

 

 

Erytém (multiformný, nodosum)*

 

 

Chloazma†

 

 

Exfoliatívna vyrážka*

 

 

Generalizovaný pruritus

 

 

Vyrážka (erytematózna, pruritická)

 

 

Seboreická dermatitída*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

Svalové kŕče

Poruchy reprodukčného systámu a prsníkov

veľmi časté

Citlivosť prsníkov

časté

Dysmenorea

 

Vaginálne krvácanie a menštruačné poruchy**†

 

Maternicové kŕče

 

Poruchy prsníkov

 

Vaginálny výtok

menej časté

Galaktorea

 

Predmenštruačný syndróm

 

Vulvovaginálna suchosť

zriedkavé

Cervikálna dysplázia*

 

Zastavenie laktácie*

 

Výtok z genitálu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

Nevoľnosť

 

Únava

 

Reakcie v mieste aplikácie (erytém, podráždenie, pruritus,

 

vyrážka)

menej časté

Generalizovaný edém

 

Periférny edém

 

Reakcie v mieste aplikácie**

zriedkavé

Edém tváre*

 

Jamkovitý edém*

 

Opuch

 

Reakcie v mieste aplikácie* (napr., absces, erózia)

 

Lokalizovaný edém*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti

menej časté

Zvýšenie krvného tlaku

 

Porucha lipidov**

zriedkavé

Zníženie hladiny glukózy v krvi*†

 

Abnormálna hladina glukózy v krvi*†

*Postmarketingové hlásenia.

**Vrátane nežiaducich reakcií hlásených v klinických štúdiách a postmarketingových hlásení.

Pozri časť 4.4.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Pri náhodnom požití väčšieho množstva perorálnych kontraceptív sa nezaznamenali závažné nežiaduce účinky. Predávkovanie môže vyvolať nauzeu alebo vracanie. U niektorých žien sa môže objaviť vaginálne krvácanie. V prípade podozrenia na predávkovanie sa musí transdermálna antikoncepcia odstrániť a začať symptomatická liečba.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, progestíny a estrogény, fixná kombinácia.

ATC kód: G03AA13

Mechanizmus účinku

EVRA spôsobuje, estrogénnou a progestagénnou aktivitou EE a NGMN, supresiu gonádotropínu. Primárnym mechanizmom účinku je inhibícia ovulácie, ale k účinnosti môžu taktiež prispievať zmeny cervikálneho hlienu a endometria.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pearlov Index (pozri tabuľku):

Sledovaná

CONT-002

CONT-003

CONT-003

CONT-004

CONT-004

Všetky

skupina

EVRA

EVRA

CHC*

EVRA

CHC**

sledované

 

 

 

 

 

 

subjekty, ktoré

 

 

 

 

 

 

používali

 

 

 

 

 

 

EVRU

Počet cyklov

10 743

5 831

4 592

5 095

4 005

21 669

Celkový

0,73

0,89

0,57

1,28

2,27

0,90

Pearlov Index

(0,15; 1,31)

(0,02; 1,76)

(0,0; 1,35)

(0,16; 2,39)

(0,59; 3,96)

(0,44; 1,35)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

Zlyhanie

0,61

0,67

0,28

1,02

1,30

0,72

metódy

(0,0; 1,14)

(0,0; 1,42)

(0,0; 0,84)

(0,02; 2,02)

(0,03; 2,57)

(0,31; 1,13)

Pearlov Index

 

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

*DSG 150 µg + 20 µg EE

**50 µg LNG + 30 µg 1. – 6. deň, 75 µg LNG + 40 µg EE 7. – 11. deň, 125 µg LNG + 30 µg EE 12. – 21. deň.

Výskumné analýzy sa robili v III. fáze štúdií s cieľom stanoviť (n = 3 319) u populácie žien charakterizovanej vekom, rasou a telesnou hmotnosťou súvislosť s graviditou. Analýzou sa nezistila súvislosť gravidity s vekom a rasou. S prihliadnutím na telesnú hmotnosť bolo však

u 5 z 15 tehotných, ktoré používali EVRU, pôvodná telesná hmotnosť 90 kg alebo viac, čo predstavuje3 sledovanej populácie. U žien s hmotnosťou nižšou ako 90 kg sa nezistila súvislosť medzi telesnou hmotnosťou a tehotenstvom. Keďže len 10 – 20 rozdielov vo farmakokinetických údajoch sa vysvetľuje telesnou hmotnosťou (pozri časť 5.2), bol vyšší výskyt gravidity u žien s telesnou hmotnosťou 90 kg a viac štatisticky významný a svedčí to o nižšej účinnosti EVRY u týchto žien.

Pri užití vyšších dávok CHC (50 mikrogramov etinylestradiolu) sa riziko nádorov maternice a vaječníkov znížilo. Možná aplikácia týchto výsledkov na nízko dávkovanú kombinovanú hormonálnu antikoncepciu sa nepotvrdila.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po aplikácii EVRY sa hladina v sére a plató norelgestromínu a etinylestradiolu dosiahlo približne za 48 hodín. Koncentrácia norelgestromínu v rovnovážnom stave bola po jednotýždňovej aplikácii transdermálnej náplasti približne 0,8 ng/ml a EE 50 pg/ml. V štúdiách s viacnásobným podávaním sa sérová koncentrácia a AUC norelgestromínu a EE len mierne zvýšila, v porovnaní s 1. týždňom

1. cyklu.

Absorbcia norelgestromínu a etinylestradiolu sa sledovala po aplikácii EVRY v rôznych podmienkach pri návštevách fitnes centier (sauna, vírivka, bežecký pás a iné kondičné cvičenia, napr. aerobik) a pri kúpaní v studenej vode. Výsledky ukazujú, že pre norelgestromín neboli v porovnaní s normálnymi

podmienkami pozorované významné rozdiely v liečebných účinkoch na Css alebo AUC. Pri cvičení na bežeckom páse a cvičení aerobiku sa zaznamenal mierny nárast hodnôt Css pre EE, avšak hodnoty Css boli v rozmedzí referenčných hodnôt. Kúpanie v studenej vode tieto hodnoty významne neovplyvnilo.

Závery zo štúdie s EVROU počas predĺženej aplikácie jednej antikoncepčnej transdermálnej náplasti EVRA zo 7 na 10 dní naznačujú, že cieľové koncentrácie Css norelgestromínu a etinylestradiolu pretrvávali ďalšie 3 dni počas predĺženého používania EVRY (10 dní). Tieto výsledky potvrdzujú predpoklad, že klinická účinnosť môže pretrvávať aj keď sa nedodrží správny režim výmeny náplasti a oneskorenie výmeny nie je dlhšie ako celé 2 dni.

Distribúcia

NGMN a norgestrel (sérový metabolit norelgestromínu) sa pevne viaže na sérové proteíny ( 97 %). NGMN sa viaže na albumín a nie na SHBG, zatiaľ čo norgestrel sa viaže primárne na SHBG, čo obmedzuje jeho biologickú aktivitu. EE sa vo veľkej miere viaže na sérový albumín.

Biotransformácia

NGMN sa metabolizuje v pečeni a medzi jeho metabolity patrí aj norgestrel, ktorý sa vo veľkom rozsahu viaže na SHBG a rôzne hydroxylované a konjugované metabolity. EE sa tiež metabolizuje na rôzne hydroxylované produkty a ich glukoronidové alebo sulfátové konjugáty.

Eliminácia

Po odstránení transdermálnej náplasti sú priemerné eliminačné polčasy norelgestromínu približne 28 hodín a etinylestradiolu 17 hodín. Metabolity norelgestromín a etinylestradiol sa vylučujú močom alebo stolicou.

Transdermálna verzus perorálna antikoncepcia

Farmakokinetické profily transdermálnej a perorálnej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie sú odlišné, preto treba byť pri priamom porovnávaní týchto FK parametrov opatrný.

V štúdii, ktorá porovnávala EVRU s perorálnou antikoncepciou s obsahom norgestimátu (materský liek norelgestromínu) 250 g/etinylestradiolu 35 g, boli hodnoty Cmax pre NGMN a EE 2-násobne vyššie u subjektov užívajúcich perorálnu antikoncepciu v porovnaní s EVROU, zatiaľ čo celková expozícia (AUC a Css) bola u subjektov užívajúcich EVRU porovnateľná. Variabilita medzi subjektmi (% CV) vo FK parametroch po uvoľnení z EVRY bola vyššia v porovnaní s variabilitou zistenou

u perorálnej antikoncepcie.

Vplyv veku, telesnej hmotnosti a povrchu tela

Vplyv veku, telesnej hmotnosti a povrchu tela na farmakokinetiku norelgestromínu a etinylestradiolu sa hodnotili na 230 zdravých ženách v deviatich farmakokinetických štúdiách po jednorazovej 7- dňovej aplikácii EVRY. Zvýšenie veku, telesnej hmotnosti alebo povrchu tela súviselo pri norelgestromíne aj EE s miernym znížením hodnôt Css a AUC. Avšak len malá časť (10 – 20 %)

z celkovej variability vo farmakokinetike norelgestromínu a EE sa v súvislosti s aplikáciou EVRY spája s vyššie uvedenými demografickými parametrami.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. S ohľadom na reprodukčnú toxicitu NGMN bola na králikoch pozorovaná fetálna toxicita, avšak hranica bezpečnosti pre tento jav bola dostatočne vysoká. Údaje o reprodukčnej toxicite kombinácie NGMN s EE nie sú dostupné. Údaje o kombinácii norgestimátu (prekurzor NGMN) s EE poukazujú u zvieracích samíc na zníženie fertility a schopnosti implantácie (laboratórne potkany) a zvýšenie fetálnej resorbcie (laboratórne potkany a králiky). Vo vysokých dávkach znižuje životaschopnosť a fertilitu samičích potomkov (laboratórny potkan). Po podaní

vyšších dávok sa zaznamenal pokles životaschopnosti a fertility mláďat laboratórnych potkanov. Tieto účinky sa zaznamenali v súvislosti so známymi farmakodynamickými alebo druhovo-špecifickými účinkami, avšak význam týchto údajov pre ľudí nie je známy.

Štúdie zamerané na sledovanie účinku EVRY na koži dokázali, že tento systém nevyvoláva senzibilizáciu a pri aplikácii na kožu králikov sa zaznamenalo len mierne podráždenie.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Krycia vrstva

farebná polyetylénová vonkajšia vrstva s nízkou hustotou polyesterová vnútorná vrstva.

Stredná vrstva

adhezívny polyizobutylén/polybutén krospovidón

netkaná polyesterová látka lauryl laktát.

Tretia vrstva polyetyléntereftalátový (PET) film

polydimetylsiloxánová krycia vrstva.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal

Vrecko sa skladá zo 4 vrstiev: polyetylénový film nízkej hustoty (najvnútornejšia vrstva), hliníková fólia, polyetylénový film nízkej hustoty a vonkajšia vrstva z bieleho papiera.

Vonkajší obal

Vrecká sú zabalené v papierovej škatuli.

Jedno balenie lieku EVRA obsahuje 3, 9 alebo 18 transdermálnych náplastí balených jednotlivo vo fóliových vreckách. Vrecká sú zabalené po tri v priehľadnom perforovanom plastovom obale

a zabalené v papierovej škatuli.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Náplasť sa má aplikovať ihneď po vybratí z ochranného vrecka.

Aby sa predišlo interferencii s adhezívnymi vlastnosťami EVRY, nesmie sa EVRA transdermálna náplasť aplikovať na kožu ošetrenú krémami, pleťovými mliekami alebo zásypmi.

Po použití transdermálna náplasť stále obsahuje malé množstvo liečiv, ktoré po kontakte s vodou môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie. Preto sa použitá transdermálna náplasť musí starostlivo znehodnotiť. Treba odlepiť nálepku na likvidáciu, ktorá sa nachádza na vonkajšej strane vrecka. Použitá transdermálna náplasť sa má prilepiť na otvorenú nálepku lepivou vrstvou tak, aby pokrývala vyznačenú plochu na vrecku. Nálepku na likvidáciu treba zatvoriť tak, aby bola použitá transdermálna náplasť uzavretá vo vnútri. Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa majú zlikvidovať podľa miestnych predpisov. Použité transdermálne náplasti sa nemajú splachovať do záchodu ani dávať do iných systémov na odstraňovanie tekutých odpadov.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/02/223/001

EU/1/02/223/002

EU/1/02/223/003

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 22. august 2002

Dátum posledného predĺženia: 22. august 2012

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis