Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuExalief
Kód ATC klasifikácieN03AF04
Látkaeslicarbazepine acetate
VýrobcaBIAL - Portela

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 400 mg tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 400 mg eslikarbazepín acetátu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „ESL 400“ na jednej strane a ryhou na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelen na rovnaké dávky.

3. LIEKOVÁ FORMA

registrácie

Tableta.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

ťou Exalief je indikovaný ako prídavná liečba dospelých pacient v čia točnými epileptickými záchvatmi,

s alebo bez sekundárnej generalizácie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

platnos Exalief sa musí podávať s ďalšouenouantikonv lzívnou liečbou. Odporúčaná úvodná dávka je 400 mg raz denne.

Dávkovanie

Po jednom alebo dvoch týždňoch treba dávku zvýšiť na 800 mg raz denne. Dávku možno zvýšiť až na 1200 mg jedenkrát denne podľa individuálnej dpovede na liečbu (pozri časť 5.1).

Starší pacienti (viac ako 65 rokov)č

U starších pacientov je nutné podávať lieky opatrne vzhľadom k obmedzeným informáciám o bezpečnosti lieku Exalief u týchtoukonpacie tov.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť prípravku Exalief u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii niesú žiadne údaje.

PacientiLieks poš odením funkcie obličiek

U pac ntov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať lieky opatrne a ich dávka sa musí upraviť podľa klírensu kr atinínu (CLCR) nasledovným spôsobom:

- CLCR > 60 ml/min: dávku nie je potrebné upraviť

- CLCR 30-60 ml/min: úvodná dávka 400 mg každý druhý deň počas 2 týždňov a následne pokračovať dávkou 400 mg jedenkrát denne. Podľa individuálnej odpovede môže byť dávka zvýšená.

- CLCR < 30 ml/min: kvôli nedostatočným údajom sa liek neodporúča používať u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek

Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku. U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa nerealizovalo vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu (pozri časti 4.4 a 5.2) a preto sa používanie u týchto pacientov neodporúča.

Spôsob podania

Exalief sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, iné deriváty karboxamidu (napr. karbamazepín, oxkarbazepín) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Diagnostikovaná atrioventrikulárna (AV) blokáda druhého alebo tretieho stupňa.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie Exaliefu môže byť spojené s niektorými nežiaducimi účinkami na centrálny nervový systém, ako napríklad závrat a ospanlivosť, ktoré sa môžu zhoršovať náhodným poranením.

Exalief môže znižovať efektivitu hormonálnej antikoncepcie. Počas užívania Exaliefu sa odpo úča používať ďalšie formy nehormonálnej antikoncepcie (pozri časť 4.5 a 4.6).

 

 

registrácie

Súčasné použitie Exaliefu s oxkarbazepínom sa neodporúča kvôli nadmernému vplyvu aktívnych

metabolitov.

ou

 

 

 

 

ť

 

Podobne ako i pri iných antiepileptikách sa odporúča prerušiť liečbu Exaliefom postupne, aby sa minimalizovala možnosť zvýšenia frekvencie epileptických záchvatov.

V súčasnosti neexistuje skúsenosť s ukončením súplatnosčasného užívania antiepileptických liekov počas liečby preparátom Exalief (prechod na monoterapiu).

Počas prídavných placebom kontrolovaných skúšani ch sa vyskytli kožné vyrážky u 1,1% z celkového počtu pacientov s epilepsiou, ktorí boli liečení Exaliefom. Ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, musí sa liečba Exaliefom prerušiť.

U eslikarbazepín acetátu neboli zaznamenanéenoužiadne prípady závažných kožných reakcií. Bolo preukázané,

že výskyt alely HLA-B*1502 u pacie t v thajského a čínskeho pôvodu (Han) silno súvisí s rizikom výskytu

Stevensov-Johnsonovho syndrómu (SJS) pri liečbe karbamazepínom. Z tohto dôvodu, vždy ak to je možné, je potrebný skríning pacientovčthajského a čínskeho (Han) pôvodu na výskyt tejto alely pred začiatkom

liečby karbamazepínom alebo chemicky príbuznými látkami. Výskyt alely HLA-B*1502 u iných etnických skupín je zanedbateukonľne malý. Allela HLA-B*1502 nie je spojovaná so SJS v belošskej populácii.

Menej ako 1 % pacientov liečených Exaliefom hlásilo ako nežiaduci účinok hyponatriémiu. Hyponatriémia je vo väčšine prípadov asymptomatická, môžu ju však sprevádzať klinické príznaky, ako je zhoršenie záchvatov, zmätenoss ť, oslabenie vedomia. Frekvencia hyponatriémie sa zvyšovala so zvyšovaním dávky eslikarbazepín acetátu. Pacienti trpiaci ochorením obličiek vedúcim k hyponatriémii už pred liečbou alebo u pacientovLieksúčasne liečených liekmi, ktoré samotné môžu spôsobovať hyponatriémiu (napr. diuretiká, dezmopr sín) sa musia vyšetriť na hladiny sodíka v sére pred a počas terapie eslikarbazepín acetátom. Hlad ny sodíka v sére je takisto potrebné určovať pri výskyte klinických príznakov hyponatriémie. Okrem toho treba hladiny sodíka stanovovať aj pri bežných laboratórnych vyšetreniach. Ak sa rozvinie klinicky závažná hyponatriémia, musí sa prerušiť užívanie Exaliefu.

Vplyv Exaliefu na primárne generalizované epileptické záchvaty sa neskúmal. Preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča.

V klinických štúdiách s eslikarbazepín acetátom boli pozorované predĺženia intervalu PR.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s rôznymi zdravotnými stavmi (napr. nízke hladiny tyroxínu, abnormality prenosu nervových impulzov cez srdce) alebo pri súčasnom užívaní liekov, o ktorých je známe, že súvisia

s predĺžením PR.

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať liek opatrne a jeho dávka sa musí upraviť podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). U pacientov s CLCR < 30 ml/min sa užívanie neodporúča s ohľadom na nedostatočné údaje.

S ohľadom na obmedzené klinické údaje u pacientov so miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a chýbajúce farmakokinetické a klinické údaje u pacientov so závažným poškodením pečene je pri užívaní Exaliefu potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa neodporúča.

U pacientov s rôznymi indikáciami, ktorí sa liečili antiepileptikami, boli hlásené suicidálne myšlienky

a správanie. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaníregistrácieantiepileptickými liekmi poukázala na mierne zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika n je

známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri použití eslikarbazepín acetátu. Preto je vhodné sledovať pacientov, či sa u nich nevyskytujú príznaky suicidálnych myšlienok a spr vania, pričom sa musí posúdiť vhodná liečba. Ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok a správania, pacienti (a ich ošetrujúci personál) by mali vyhľadať lekársku pomoc.

4.5 Liekové a iné interakcie

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín, ktourý sa eliminuje predovšetkým glukuronidáciou. In vitro eslikarbazepín je slabý induktor CYP3A4ťa UDP-glukuronyl transferáz. Eslikarbazepín in vivo preukázal indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú hlavne metabolizmom cez CYP3A4. Preto je v prípade úbežného p dávania liekov metabolizovaných najmä cez

tesne pred alebo v kombinácii s inými liekmi, ktoréplatnossi vyžadujú úpravu dávky pri súčasnom podávaní Exaliefu. Eslikarbazepín má inhibičné vlastnosti voči CYP2C19. Preto môže dochádzať k interakciám pri

CYP3A4 s prípravkom Exalief nutné zvýšiť ich dávkova ie. In vivo eslikarbazepín môže mať indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú konjugáciou cez UDP-glukuronyltransferázy. Pri

nasadzovaní alebo vysadzovaní terapie Exaliefom ebo pri zmene dávky môže dosiahnutie novej hladiny

enzýmovej aktivity trvať 2 až 3 týždne. Toto časové zdrž nie sa musí zohľadňovať pri používaní Exaliefu

súčasnom podávaní vysokých dávok eslikarbazepín acetátu s liekmi, ktoré sa metabolizujú predovšetkým

CYP2C19.

 

Interakcie s inými antiepileptikami

Karbamazepín

enou

č

V štúdiách na zdravých subjektoch malo súbežné podávanie 800 mg eslikarbazepín acetátu raz denne a 400

mg karbamazepínu dva razy denne za následok priemerné zníženie expozície aktívnemu metabolitu

eslikarbazepínu o 32 %,

toré s veľkou pravdepodobnosťou spôsobila indukcia glukuronidácie. V expozícii

karbamazepínusaleboukonjeho metabolitu karbamazepín-epoxidu neboli zaznamenané žiadne zmeny. Pri súbežnom podávaní Exaliefu s karbamazepínom môže byť nutné v závislosti od individuálnej reakcie zvýšiť dávkovanieLiekExaliefu. Výsledky štúdií na pacientoch ukázali, že súbežná liečba zvyšuje riziko nasledujúcich nežiaducich reakcií: diplopia (11,4 % subjektov so súbežným karbamazepínom, 2,4 % subjektov bez

súbežného karbamazepínu), abnormálna koordinácia (6,7 % so súbežným karbamazepínom, 2,7 % bez súbežného karbamazepínu), a závrat (30,0 % so súbežným karbamazepínom, 11,5 % bez súbežného karbamazepínu). Nemožno vylúčiť ani riziko ďalších špecifických nežiaducich reakcií, spôsobených súčasným podávaním karbamazepínu a eslikarbazepín acetátu.

Fenytoín

Výsledky klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a fenytoín, poukazujú na priemerne 31 – 33 % zníženie vplyvu aktívneho metabolitu – eslikarbazepínu – najpravdepodobnejšie spôsobené indukciou glukoronidácie a priemerne 31 – 35 % zvýšenie vplyvu fenytoínu, pravdepodobne spôsobené inhibíciou CYP2C19. V závislosti na individuálnej odpovedi je potrebné dávku Exaliefu zvýšiť a prípadne znížiť dávku fenytoínu.

Lamotrigín

Hlavnou metabolickou dráhou pre eslikarbazepín a lamotrigín je glukuronidácia a preto sa predpokladajú interakcie. Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch s eslikarbazepín acetátom 1200 mg jedenkrát denne sa preukázala len minimálna priemerná farmakokinetická interakcia (vplyv lamotrigínu sa znížil

o 15 %) medzi eslikarbazepín acetátom a lamotrigínom a preto nie je potrebná úprava dávky. S ohľadom na individuálne rozdiely však tento účinok môže byť u niektorých jedincov klinicky významný.

Topiramát

Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a topiramát, sa nedokázala signifikantná zmena vplyvu eslikarbazepínu, ale zistilo

sa 18 % zníženie vplyvu topiramátu, najpravdepodobnejšie spôsobené redukciou biologickej dostupnosti

topiramátu. Nie je potrebná zmena dávky.

registrácie

 

Valproát a levetiracetam

Farmakokinetická analýza súboru pacientov v rámci štúdie III. fázy u epileptických dospelých pacientov naznačila, že súčasné podávanie s valproátom a levetiracetamom neovplyvnila expozíciu lika bazepínu, no toto pozorovanie nebolo verifikované konvenčnými interakčnými štúdiami.

Iné lieky

Perorálne antikoncepčné prípravky

Podávanie eslikarbazepín acetátu 1200 mg jedenkrát denne ženám, ktoré zároveň používali kombinovanú

perorálnu antikoncepciu poukázalo na zníženie systémového vplyvu lev n rgestrelu priemerne o 37 %, pre

 

 

ť

ethinyloestradiol o 42 %, pravdepodobne spôsobené indukciou CYP3A4. Preto musia ženy vo fertílnom

 

platnos

veku počas liečby Exaliefom a ďalej až do konca aktuálneho menštruaoučného cyklu po ukončení liečby

používať vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.4 a 4.6).

 

Simvastatín

 

 

Štúdia na zdravých subjektoch ukázala, že v prípade súčas ého podávania simvastatínu a eslikarbazepín acetátu 800 mg raz denne došlo k priemernému pok esu systémovej expozície simvastatínu o 50 %, ktorá bola pravdepodobne spôsobená indukciou CYP3A4. V prípade súčasného užívania simvastatínu

a eslikarbazepínu môže byť nutné zvýšiť dávkovanie simvastatínu.

ale štatisticky významné zníženie vplyvuenouS-warfarínu. Nebol dokázaný žiaden vplyv na farmakokinetiku R- warfarínu ani na koaguláciu. Sčohľadom na individuálne rozdiely v interakcii medzi jedincami si však osobitnú pozornosť vyžaduje mo itorovanie INR v prvých týždňoch po nasadení alebo ukončení súčasnej terapie s warfarínom a eslikarbazepín acetátom.

Warfarín

Súčasné podávanie eslikarbazepín acetátu 1200 mg jedenkrát denne a warfarínu poukázalo na malé (23 %),

Digoxín

Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch nebol dokázaný efekt eslikarbazepín acetátu 1200 mg

 

ukon

jedenkrát denne na farmakokinetiku digoxínu, čo poukazuje na fakt, že eslikarbazepín acetát nemá vplyv na

transportný P-glykoproteín.

 

s

Inh bítory monoamínooxidázy (MAOI)

Liek

 

Na základe štrukturálnej podobnosti eslikarbazepín acetátu s tricyklickými antidepresívami je interakcia medzi eslikarbazepín acetátom a MAOI teoreticky možná.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Riziko súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Bolo dokázané, že u potomstva žien s epilepsiou je výskyt malformácií dvoj- až trojnásobne vyšší ako je približne 3 % výskyt v celkovej populácii. Najčastejšie je hlásený rázštep perí, srdcovocievne malformácie a poruchy vývinu chrbtice. Terapia viacerými antiepileptikami môže súvisieť so zvýšením rizika kongenitálnych malformácií v porovnaní s monoterapiou, preto je dôležité vždy podľa možnosti praktizovať monoterapiu. Ženy, ktoré pravdepodobne otehotnejú, a ženy vo fertílnom veku všeobecne by mali dostávať

poradenstvo od špecialistu. Keď žena plánuje otehotnieť, potrebu antiepileptickej terapie treba prehodnotiť. Nemalo by sa pristupovať k náhlemu prerušeniu antiepileptickej terapie, pretože to môže spôsobiť záchvaty, ktoré by mohli mať závažné následky pre matku i pre dieťa.

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití eslikarbazepín acetátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu (pozri odsek Fertilita). Ak ženy dostávajúce eslikarbazepín acetát otehotnejú alebo plánujú otehotnieť, použitie Exaliefu treba starostlivo prehodnotiť. Treba podávať minimálne účinné dávky a vždy, ak je to možné, treba preferovať monoterapiu, aspoň počas prvých troch mesiacov gravidity. Pacientky treba poučiť o možnosti zvýšenia rizika malformácií a ponúknuť im možnosť predpôrodného skríningu.

Monitorovanie a prevencia

registrácie

Antiepileptiká môžu prispievať k nedostatku kyseliny listovej, jednej z možných príčin abnormality plodu. Pred a počas gravidity sa odporúča prijímať výživové doplnky s kyselinou listovou. Pre ože účinnosť takýchto výživových doplnkov nie je potvrdená, špecifickú predpôrodnú diagnostiku možno ponúknuť aj ženám prijímajúcim výživové doplnky s kyselinou listovou.

U novorodenca

U novorodencov boli hlásené poruchy krvácania spôsobené antiepileptikami. Ako pr ventívne opatrenie treba vitamín K1 podávať v posledných týždňoch gravidity a tiež novorodencovi.

Ženy vo fertílnom veku a antikoncepcia

ť

 

 

platnos

 

Eslikarbazepín acetát nepriaznivo ovplyvňuje pôsobenie perorálnej antikoncepcie.ou

Preto je potrebné

používať alternatívnu, efektívnu a bezpečnú metódu antikoncepcie počas liečby a až do konca aktuálneho menštruačného cyklu po ukončení liečby.

Laktácia

Nie sú k dispozícii informácie, či sa eslikarbaze ín cetát vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách dokázali vylučovanie eslikarbazepínu do materského mlieka. Pretože riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť, dojčenie treba počas liečby Exaliefom prerušiť.

Fertilita

Eslikarbazepín acetát bol hodnot ný potkanov a myší z hľadiska možných nežiaducich účinkov na

plodnosť rodičovskej a F1 generácie. V štúdii fertility potkaních samcov a samíc sa dokázalo, že

eslikarbazepín acetát spôsobuje poruchu fertility. V štúdii fertility myší boli na embryách pozorované

 

 

 

enou

 

 

č

vývojové účinky, no tieto úči ky mohli byť tiež dôsledkom nižšieho počtu corpora lutea, čo sa prejavilo

ako porucha fertility. U myší bol zvýšený celkový výskyt závažných abnormalít a výskyt závažných

kostrových abnormalít. U potkanov a myší neboli pozorované žiadne účinky na parametre plodnosti

generácie F1.

 

ukon

 

 

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

s

 

 

NeuskutoLiekčnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako závraty, ospalosť alebo poruchy zraku, najmä na začiatku liečby. Preto je potrebné upozorniť pacientov, že ich fyzické a/alebo psychické schopnosti, ktoré sú potrebné pri obsluhe strojov alebo vedení motorových vozidiel môžu byť ovplyvnené a odporučiť pacientom nevykonávať takéto činnosti, kým sa nedokáže, že ich schopnosť vykonávať tieto aktivity nie je obmedzená.

4.8Nežiaduce účinky

1192 dospelých pacientov s čiastočnými epileptickými záchvatmi (856 pacientov liečených eslikarbazepín acetátom a 336 pacientov liečených placebom) sa zúčastnilo na placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, pričom nežiaduce účinky sa vyskytli u 45,3 % pacientov liečených eslikarbazepín acetátom

a 24,4 % pacientov liečených placebom.

Nežiaduce účinky mali zvyčajne miernu až stredne závažnú intenzitu a vyskytovali sa najmä počas prvých týždňov liečby eslikarbazepín acetátom.

Všetky nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli častejšie ako u placeba a číselne u viac ako 1 pacienta sú v nižšie uvedenej tabuľke zoradené podľa orgánových systémov a frekvencie:

veľmi časté: ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1000. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Orgánové systémy

Veľmi časté

Časté

Menej časté

 

Krvavý

Poruchy krvi

 

 

 

Anémia

 

Trombocytopénia,

a lymfatického

 

 

 

 

 

leukopénia

systému

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Alergia

 

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Hypotyreóza

 

 

endokrinného

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Zvýšená chuť do jedla,

 

metabolizmu

 

 

 

znížená chuť do jedla,

 

a výživy

 

 

 

 

hyponatriémia,

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nerovnováha elektr

lytov,

 

 

 

 

 

kachexia, dehydratácia,ťou

 

 

 

 

 

obezita

 

 

Psychické poruchy

 

 

Nespav ť, apatia,

 

 

 

 

 

 

 

depresia, nervozita,

 

 

 

 

 

 

 

nepokoj, dráždivosť,

 

 

 

 

 

poruchy pozornosti/

 

 

 

 

 

 

 

hyperaktivita, zmätenosť,

 

 

 

 

 

zmeny nálady, plač,

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

psychomotorické

 

 

 

 

 

 

 

spomalenie, stres,

 

 

 

 

 

 

 

psychotické poruchy

Poruchy nervového

Závrat*,

Bolesti

Poruchy pamäte, poruchy

systému

 

 

ospa livosťenouhlavy,

rovnováhy, amnézia,

 

 

 

č

zhoršenie

hypersomnia, sedácia,

 

 

ukon

 

 

koordinácie

afázia, dyzestézia,

 

 

 

 

pohybov*,

dystónia, letargia, poruchy

 

 

poruchy

čuchu, nerovnováha

 

 

 

 

pozornosti,

autonómneho nervového

Liek

s

 

tremor

systému, cerebelárna

 

 

 

 

ataxia, cerebelárny

 

 

 

 

 

 

syndróm, záchvaty grand

 

 

 

 

mal, periférna neuropatia,

 

 

 

 

poruchy spánkového

 

 

 

 

rytmu, nystagmus, poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reči, dysartria, hypoestézia,

 

 

 

 

 

ageusia, pocity pálenia

Poruchy oka

 

 

Diplopia*,

Poruchy zraku, oscilopsia,

 

 

 

 

rozostrené

binokulárne poruchy

 

 

 

 

videnie

pohybu očí, hyperémia očí,

 

 

 

 

 

kmitavé pohyby očí, bolesti

 

 

 

 

 

očí

 

 

Poruchy ucha

 

 

Vertigo

Bolesti ucha, hypoakúzia,

a labyrintu

 

 

 

 

 

 

tinitus

 

 

Poruchy srdca

 

 

 

 

 

Palpitácie, bradykardia,

 

a srdcovej činnosti

 

 

 

 

sínusová bradykardia

 

 

Poruchy ciev

 

 

 

 

 

Hypertenzia, hypotenzia,

 

 

 

 

 

 

 

 

ortostatická hypotenzia

 

Poruchy dýchacej

 

 

 

 

 

Dysfónia, epistaxa, bolesť

 

sústavy, hrudníka

 

 

 

 

 

v hrudníku

 

 

a mediastína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Nauzea,

 

Dyspepsia, gastritída,

 

Pankreatitída

gastrointestinálneh

 

 

vracanie,

 

abdominálne bolesti, sucho

 

o traktu

 

 

 

 

hnačka

 

v ústach, abdominálny

 

 

 

 

 

 

 

 

dyskomfort, nafúknutie

 

 

 

 

 

 

 

 

brucha, duodenitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epigastrický dyskomfort,

 

 

 

 

 

 

 

 

gingiválna hyperplázia,

 

 

 

 

 

 

 

 

gingivitída, syndróm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podráždeného čreva,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meléna, odynofágia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žalúdočný dyskomfo t,

 

 

 

 

 

 

 

 

stomatitída, bolesti zubov

 

Poruchy pečene

 

 

 

 

 

Ochorenia pečene

registrácie

a žlčových ciest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože

 

 

 

Vyrážky

 

Alopécia, suchá p kožka,

 

a podkožného

 

 

 

 

 

hyperhydróza,ťouerytém,

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

och

renia nechtov,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och

re ia pokožky

 

 

Poruchy kostrovej

 

 

 

 

Myalgia, bolesti chrbta

 

a svalovej sústavy

 

 

 

 

 

krku

 

 

a spojivového

 

 

 

 

platnos

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek

 

 

 

 

Nočné močenie, infekcia

 

a močových ciest

 

 

 

 

 

močových ciest

 

 

Poruchy

 

 

 

enou

 

Nepravidelná menštruácia

 

reprodukčného

 

 

 

 

 

 

 

systému a prsníkov

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

 

č

Únava,

 

Asténia, nepokoj, pocit

 

a reakcie v mieste

 

poruchy

 

chladu, periférny edém,

 

 

ukon

 

 

 

podania

 

 

 

chôdze

 

nežiaduca reakcia na

 

 

 

 

 

 

 

 

užívanie lieku, periférny

 

 

 

 

 

 

 

chlad

 

 

Laboratórne

 

 

 

 

 

Zníženie krvného tlaku,

 

a funkčné

s

 

 

 

 

 

pokles hmotnosti, zníženie

 

vyšetr nia

 

 

 

 

 

 

diastolického krvného

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

tlaku, zvýšenie krvného

 

 

 

 

 

 

 

tlaku, zníženie systolického

 

 

 

 

 

 

 

krvného tlaku, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

krvného sodíku, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hematokritu, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoglobínu, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

frekvencie srdca, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

transamináz, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triglyceridov, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

voľného trijódtyronínu

 

 

 

 

 

 

 

 

(T3), zníženie voľného

 

 

 

 

 

 

 

 

tyroxínu (T4)

 

 

Úrazy, otravy a

 

 

Toxicita lieku, pád,

 

komplikácie

 

 

poranenie kĺbov, otrava,

 

liečebného postupu

 

 

poranenie kože

 

* Počas placebom kontrolovaných klinických skúšaní bola diplopia, abnormality koordinácie a závraty u pacientov súčasne liečených karbamazepínom a eslikarbazepín acetátom hlásená častejšie.

Užívanie eslikarbazepín acetátu súvisí s predĺžením intervalu PR. Môže to spôsobovať nežiaduce účinky súvisiace s predĺžením intervalu PR (napr. AV blokáda, synkopa, bradykardia). U pacientov liečených eslikarbazepín acetátom nebola pozorovaná blokáda AV druhého alebo vyššieho stupňa.

Počas programov skúšania s kontrolou placebom na liečbu epilepsie eslikarbazepín acetátom sa nevyskytli

zriedkavé nežiaduce reakcie ako depresia kostnej drene, anafylaktické reakcie, závažné kožné reakc

(napr.

Stevensov-Johnsonov syndróm), systemický erytematózny lupus alebo závažné srdcové arytmie. Pri l

čbe

oxkarbazepínom však boli hlásené. Z tohto dôvodu nemožno vylúčiť ich výskyt pri liečbe Exaliefom.

 

4.9 Predávkovanie

Pri náhodnom predávkovaní Exaliefom boli hlásené príznaky týkajúce sa centrálnehoregistrácienervového systému

ako napr. vertigo, nestabilita pri chôdzi a hemiparéza. Nie je známe špecifické antidotum. Je potrebné podávať vhodnú symptomatickú a podpornú liečbu. V prípade potreby odst án nia m tabolitov

eslikarbazepín acetátu je účinným prostriedkom hemodialýza (pozri časť 5.2). ťou

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

 

platnos

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptiká, deriváty k rboxamidu, ATC kód: N03AF04

Spôsob účinku

enou

 

Presný mechanizmus účinku eslikarbazepín acetátu nie je známy. Avšak elektrofyziologické štúdie in vitro

naznačujú, že eslikarbazepín acetát a jeho metabolity stabilizujú inaktivovaný stav elektrosenzitívnych sodíkových kanálov a tak bránia návratu do aktivovaného stavu, pričom zachovajú opakované neuronálne impulzy.

Farmakodynamický efekt č

sa predpokladá antikonvulzívna efektivita u ľudí. Farmakologická efektivita eslikarbazepín acetátu sa u ľudí primárne realizuje prostredníctvom jeho aktívneho metabolitu.

Eslikarbazepín acetátukona jeho aktív e metabolity zabránili vzniku záchvatov na neklinických modeloch, preto

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Efektivita a bezpečnosť eslikarbazepín acetátu sa prejavila vo fáze III v troch dvojito zaslepených placebom kontrolovanýchLiek klinických skúšaniach na 1049 dospelých pacientoch s čiastočnou epilepsiou, ktorá nereagovala na liečbu jedným až tromi súčasne podávanými antiepileptikami. Počas týchto skúšaní sa oxkarbaz pín a felbamát nemohli používať súčasne. Eslikarbazepín acetát sa testoval pri dávkach 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne. Počas udržiavacieho 12-týždňov trvajúceho obdobia bol eslikarbazepín acetát 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne signifikantne účinnejší ako placebo v znížení frekvencie epileptických záchvatov. Percentuálny podiel probandov s 50 % znížením frekvencie záchvatov po celý čas trvania fázy III skúšania bol 19 % u placeba, 21 % u eslikarbazepín acetátu 400 mg, 34 % u eslikarbazepín acetátu 800 mg a 36 % u eslikarbazepín acetátu 1200 mg denne.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín. Po perorálnom podaní zvyčajne zostávajú hladiny eslikarbazepín acetátu v plazme pod limitom kvantifikácie. Tmax eslikarbazepínu sa

Eslikarbazepín acetát neovplyvňuje svoj vlastný metabolizmus ani klírens.

dosiahne 2 až 3 h po dávke. Biologická dostupnosť sa považuje za vysokú, pretože množstvo metabolitov získaných z moču je viac ako 90% dávky eslikarbazepín acetátu.

Distribúcia

Eslikarbazepín sa relatívne málo viaže na proteíny plazmy (< 40 %), bez závislosti na koncentrácii. Štúdie in vitro poukázali na fakt, že väzba na plazmatické proteíny nebola relevantne ovplyvnená prítomnosťou warfarínu, diazepamu, digoxínu, fenytoinu a tolbutamidu. Väzba warfarínu, diazepamu, digoxínu, fenytoinu a tolbutamidu nebola signifikantne ovplyvnená prítomnosťou eslikarbazepínu.

Biotransformácia

dávkovaní jedenkrát denne v súlade s efektívnym polčasom 20 - 24 h. V skúšaniach so zdravými jedin ami bol polčas eslikarbazepínu 10 - 20 h, u epileptických dospelých pacientov 13 - 20 h. Menej významnými metabolitmi v plazme sú R-likarbazepín a oxkarbazepín, ktoré vykazujú aktivitu a konjugá y kyseliny glukurónovej s eslikarbazepín acetátom, eslikarbazepínom, R-likarbazepínom a oxkarbazepínom.

Eslikarbazepín acetát sa pri prvom prechode rýchlo a extenzívne transformuje hydrolytickým metabolizmom na svoj hlavný aktívny metabolit eslikarbazepín. Vrchol plazmatickej koncentrácieregistrácie(Cmax) dosiahne eslikarbazepín 2 - 3 hodiny po dávke a ustálený stav plazmatickej koncentrácie dosiahne 4 až 5 dní pri

Pri štúdiách s eslikarbazepínom na čerstvých ľudských hepatocytoch bola pozorovaná mierna aktivácia glukuronidácie sprostredkovanej UGT1A1.

 

 

ť

Vylučovanie

platnos

ou

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa eliminujú zo systémového

behu primárne renálnym vylučovaním

v nezmenenej forme alebo vo forme glukuronidovaných ko jugát v. Celkovo eslikarbazepín a jeho glukuronid tvoria viac ako 90% celkových metabolitov vylúče ých močom, približne dve tretiny

v nezmenenej forme a jednu tretinu vo forme konjugátu glukuronidu.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepínu u zdravých jedincov pacientov je lineárna a závislá na dávke v rozmedzí 400 - 1200 mg.

Starší pacienti (viac ako 65 rokov)

 

 

č

Farmakokinetický profil eslikarbaz pín acetátu u starších pacientov s klírens kreatinínu > 60 ml/min nie je

ukon

enou

ovplyvnený (pozri časť 4.2).

 

Poškodenie obličiek

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa primárne zo systémového obehu eliminujú obličkami. Klinické skúšanie u pacientov s miernym až závažným poškodením obličiek poukázalo na fakt, že klírens závisí od funkcie obličiek. Pacientomas s klírens kreatinínu < 60 ml/min sa počas liečby preparátom Exalief odporúča úprava dávky (pozri č ť 4.2).

Hemodialýza odstraňuje z plazmy metabolity eslikarbazepín acetátu.

Poškodenie funkcie pečene

Po viacnásobných perorálnych dávkach sa u zdravých jedincov a u pacientov s miernym poškodením pečene

vyhodnocovalaLiek

farmakokinetika a metabolizmus eslikarbazepín acetátu. Mierne poškodenie pečene

neovplyvnilo farmakokinetiku eslikarbazepín acetátu. U pacientov s miernou a závažnejšou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 4.2).

U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu nerealizovalo.

Pohlavie

Skúšania na zdravých jedincoch a pacientoch dokázali, že pohlavie jedincov neovplyvňuje farmakokinetiku eslikarbazepín acetátu.

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL - Portela & Cª , SA
À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko tel.: +351 22 986 61 00
11
3 roky.

6.3 Čas použiteľnosti

čenou 6.4 Špeciálne upozorneukonia a uchovávanie
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Exalief 400 mgstablety sú balené v pretlačovacom balení ALU/ALU alebo ALU/PVC uloženom v papierovýchLiek škatuliach s obsahom 7, 14 alebo 28 tabliet.
Nie vš tky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Neaplikovateľné.
Povidón K 29/32
Sodná soľ kroskarmelózy Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

6.1 Zoznam pomocných látok

ťou platnos

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

V klinických skúšaniach toxicity opakovanej dávky u myší a potkanov sa pozorovalaregistráciecentrilobulárna hypertrofia pečene a zvýšený výskyt tumorov pečene u myší, pričom tieto nálezy sú v súlade induk ou
hepatálnych mikrozomálnych enzýmov, čo je efekt, ktorý sa nepozoroval u pacientov, ktorí dost vali eslikarbazepín acetát.
Štúdie genotoxicity s eslikarbazepín acetátom nenaznačujú na žiadne osobitné riziká pre ľudí.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa vyskytovali pri úrovniach pôsobenia výrazne nižších ako sú klinické hladiny pôsobenia eslikarbazepínu (hlavný a farmakologicky aktívny metabolit eslikarbazepín acetátu). Miera bezpečnosti na základe komparatívneho podávania lieku nebola stanovená.
Pozoroval sa dôkaz nefrotoxicity v skúšaniach toxicity opakovanej dávky na potkanoch, ale nepozoroval sa v skúšaniach s myšami alebo psami, čo je v súlade s exacerbáciou spontánnej chronickej progresívnej nefropatie u týchto druhov.

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/520/001-006

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21.04.2009

registrácie

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Detailné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableta.
1. NÁZOV LIEKU
Exalief 600 mg tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 600 mg eslikarbazepín acetátu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biele, podlhovasté tablety s označením „ESL 600“ na jednej strane a ryhou na druhej trane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

registrácie

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

ťou Exalief je indikovaný ako prídavná liečba dospelých pacient v čia točnými epileptickými záchvatmi,

s alebo bez sekundárnej generalizácie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Exalief sa musí podávať s ďalšou antikonv

lzívnou liečbou. Odporúčaná úvodná dávka je 400 mg raz denne.

 

platnos

Po jednom alebo dvoch týždňoch treba dávku zvýšiť na 800 mg raz denne. Dávku možno zvýšiť až na

1200 mg jedenkrát denne podľa individuál

ej dpovede na liečbu (pozri časť 5.1).

enou Starší pacienti (viac ako 65 rokov)č

U starších pacientov je nutné podávať lieky opatrne vzhľadom k obmedzeným informáciám o bezpečnosti lieku Exalief u týchtoukonpacie tov.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť prípravku Exalief u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii niesú žiadne údaje.

PacientiLieks poš odením funkcie obličiek

U pac ntov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať lieky opatrne a ich dávka sa musí upraviť podľa klírensu kr atinínu (CLCR) nasledovným spôsobom:

- CLCR > 60 ml/min: dávku nie je potrebné upraviť

- CLCR 30-60 ml/min: úvodná dávka 400 mg každý druhý deň počas 2 týždňov a následne pokračovať dávkou 400 mg jedenkrát denne. Podľa individuálnej odpovede môže byť dávka zvýšená.

- CLCR < 30 ml/min: kvôli nedostatočným údajom sa liek neodporúča používať u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek

Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku. U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa nerealizovalo vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu (pozri časti 4.4 a 5.2) a preto sa používanie u týchto pacientov neodporúča.

Spôsob podania

Exalief sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, iné deriváty karboxamidu (napr. karbamazepín, oxkarbazepín) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Diagnostikovaná atrioventrikulárna (AV) blokáda druhého alebo tretieho stupňa.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie Exaliefu môže byť spojené s niektorými nežiaducimi účinkami na centrálny nervový systém, ako napríklad závrat a ospanlivosť, ktoré sa môžu zhoršovať náhodným poranením.

Exalief môže znižovať efektivitu hormonálnej antikoncepcie. Počas užívania Exaliefu sa odpo úča používať ďalšie formy nehormonálnej antikoncepcie (pozri časť 4.5 a 4.6).

 

 

registrácie

Súčasné použitie Exaliefu s oxkarbazepínom sa neodporúča kvôli nadmernému vplyvu aktívnych

metabolitov.

ou

 

 

 

 

ť

 

Podobne ako i pri iných antiepileptikách sa odporúča prerušiť liečbu Exaliefom postupne, aby sa minimalizovala možnosť zvýšenia frekvencie epileptických záchvatov.

V súčasnosti neexistuje skúsenosť s ukončením súplatnosčasného užívania antiepileptických liekov počas liečby preparátom Exalief (prechod na monoterapiu).

Počas prídavných placebom kontrolovaných skúšani ch sa vyskytli kožné vyrážky u 1,1% z celkového počtu pacientov s epilepsiou, ktorí boli liečení Exaliefom. Ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, musí sa liečba Exaliefom prerušiť.

U eslikarbazepín acetátu neboli zaznamenanéenoužiadne prípady závažných kožných reakcií. Bolo preukázané,

že výskyt alely HLA-B*1502 u pacie t v thajského a čínskeho pôvodu (Han) silno súvisí s rizikom výskytu

Stevensov-Johnsonovho syndrómu (SJS) pri liečbe karbamazepínom. Z tohto dôvodu, vždy ak to je možné, je potrebný skríning pacientovčthajského a čínskeho (Han) pôvodu na výskyt tejto alely pred začiatkom

liečby karbamazepínom alebo chemicky príbuznými látkami. Výskyt alely HLA-B*1502 u iných etnických skupín je zanedbateukonľne malý. Allela HLA-B*1502 nie je spojovaná so SJS v belošskej populácii.

Menej ako 1 % pacientov liečených Exaliefom hlásilo ako nežiaduci účinok hyponatriémiu. Hyponatriémia je vo väčšine prípadov asymptomatická, môžu ju však sprevádzať klinické príznaky, ako je zhoršenie záchvatov, zmätenoss ť, oslabenie vedomia. Frekvencia hyponatriémie sa zvyšovala so zvyšovaním dávky eslikarbazepín acetátu. Pacienti trpiaci ochorením obličiek vedúcim k hyponatriémii už pred liečbou alebo u pacientovLieksúčasne liečených liekmi, ktoré samotné môžu spôsobovať hyponatriémiu (napr. diuretiká, dezmopr sín) sa musia vyšetriť na hladiny sodíka v sére pred a počas terapie eslikarbazepín acetátom. Hlad ny sodíka v sére je takisto potrebné určovať pri výskyte klinických príznakov hyponatriémie . Okrem toho treba hladiny sodíka stanovovať aj pri bežných laboratórnych vyšetreniach. Ak sa rozvinie klinicky závažná hyponatriémia, musí sa prerušiť užívanie Exaliefu.

Vplyv Exaliefu na primárne generalizované epileptické záchvaty sa neskúmal. Preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča.

V klinických štúdiách s eslikarbazepín acetátom boli pozorované predĺženia intervalu PR.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s rôznymi zdravotnými stavmi (napr. nízke hladiny tyroxínu, abnormality prenosu nervových impulzov cez srdce) alebo pri súčasnom užívaní liekov, o ktorých je známe, že súvisia

s predĺžením PR.

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať liek opatrne a jeho dávka sa musí upraviť podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). U pacientov s CLCR < 30 ml/min sa užívanie neodporúča s ohľadom na nedostatočné údaje.

S ohľadom na obmedzené klinické údaje u pacientov so miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a chýbajúce farmakokinetické a klinické údaje u pacientov so závažným poškodením pečene je pri užívaní Exaliefu potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa neodporúča.

U pacientov s rôznymi indikáciami, ktorí sa liečili antiepileptikami, boli hlásené suicidálne myšlienky

a správanie. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaníregistrácieantiepileptickými liekmi poukázala na mierne zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika n je

známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri použití eslikarbazepín acetátu. Preto je vhodné sledovať pacientov, či sa u nich nevyskytujú príznaky suicidálnych myšlienok a spr vania, pričom sa musí posúdiť vhodná liečba. Ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok a správania, pacienti (a ich ošetrujúci personál) by mali vyhľadať lekársku pomoc.

4.5 Liekové a iné interakcie

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín, ktourý sa eliminuje predovšetkým glukuronidáciou. In vitro eslikarbazepín je slabý induktor CYP3A4ťa UDP-glukuronyl transferáz. Eslikarbazepín in vivo preukázal indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú hlavne metabolizmom cez CYP3A4. Preto je v prípade úbežného p dávania liekov metabolizovaných najmä cez

tesne pred alebo v kombinácii s inými liekmi, ktoréplatnossi vyžadujú úpravu dávky pri súčasnom podávaní Exaliefu. Eslikarbazepín má inhibičné vlastnosti voči CYP2C19. Preto môže dochádzať k interakciám pri

CYP3A4 s prípravkom Exalief nutné zvýšiť ich dávkova ie. In vivo eslikarbazepín môže mať indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú konjugáciou cez UDP-glukuronyltransferázy. Pri

nasadzovaní alebo vysadzovaní terapie Exaliefom ebo pri zmene dávky môže dosiahnutie novej hladiny

enzýmovej aktivity trvať 2 až 3 týždne. Toto časové zdrž nie sa musí zohľadňovať pri používaní Exaliefu

súčasnom podávaní vysokých dávok eslikarbazepín acetátu s liekmi, ktoré sa metabolizujú predovšetkým

CYP2C19.

 

Interakcie s inými antiepileptikami

Karbamazepín

enou

č

V štúdiách na zdravých subjektoch malo súbežné podávanie 800 mg eslikarbazepín acetátu raz denne a 400

mg karbamazepínu dva razy denne za následok priemerné zníženie expozície aktívnemu metabolitu

eslikarbazepínu o 32 %,

toré s veľkou pravdepodobnosťou spôsobila indukcia glukuronidácie. V expozícii

karbamazepínusaleboukonjeho metabolitu karbamazepín-epoxidu neboli zaznamenané žiadne zmeny. Pri súbežnom podávaní Exaliefu s karbamazepínom môže byť nutné v závislosti od individuálnej reakcie zvýšiť dávkovanieLiekExaliefu. Výsledky štúdií na pacientoch ukázali, že súbežná liečba zvyšuje riziko nasledujúcich nežiaducich reakcií: diplopia (11,4 % subjektov so súbežným karbamazepínom, 2,4 % subjektov bez

súbežného karbamazepínu), abnormálna koordinácia (6,7 % so súbežným karbamazepínom, 2,7 % bez súbežného karbamazepínu), a závrat (30,0 % so súbežným karbamazepínom, 11,5 % bez súbežného karbamazepínu). Nemožno vylúčiť ani riziko ďalších špecifických nežiaducich reakcií, spôsobených súčasným podávaním karbamazepínu a eslikarbazepín acetátu.

Fenytoín

Výsledky klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a fenytoín, poukazujú na priemerne 31 – 33 % zníženie vplyvu aktívneho metabolitu – eslikarbazepínu – najpravdepodobnejšie spôsobené indukciou glukoronidácie a priemerne 31 – 35 % zvýšenie vplyvu fenytoínu, pravdepodobne spôsobené inhibíciou CYP2C19. V závislosti na individuálnej odpovedi je potrebné dávku Exaliefu zvýšiť a prípadne znížiť dávku fenytoínu.

Lamotrigín

Hlavnou metabolickou dráhou pre eslikarbazepín a lamotrigín je glukuronidácia a preto sa predpokladajú interakcie. Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch s eslikarbazepín acetátom 1200 mg jedenkrát denne sa preukázala len minimálna priemerná farmakokinetická interakcia (vplyv lamotrigínu sa znížil

o 15 %) medzi eslikarbazepín acetátom a lamotrigínom a preto nie je potrebná úprava dávky. S ohľadom na individuálne rozdiely však tento účinok môže byť u niektorých jedincov klinicky významný.

Topiramát

Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a topiramát, sa nedokázala signifikantná zmena vplyvu eslikarbazepínu, ale zistilo

sa 18 % zníženie vplyvu topiramátu, najpravdepodobnejšie spôsobené redukciou biologickej dostupnosti

topiramátu. Nie je potrebná zmena dávky.

registrácie

 

Valproát a levetiracetam

Farmakokinetická analýza súboru pacientov v rámci štúdie III. fázy u epileptických dospelých pacientov naznačila, že súčasné podávanie s valproátom a levetiracetamom neovplyvnila expozíciu lika bazepínu, no toto pozorovanie nebolo verifikované konvenčnými interakčnými štúdiami.

Iné lieky

Perorálne antikoncepčné prípravky

Podávanie eslikarbazepín acetátu 1200 mg jedenkrát denne ženám, ktoré zároveň používali kombinovanú

perorálnu antikoncepciu poukázalo na zníženie systémového vplyvu lev n rgestrelu priemerne o 37 %, pre

veku počas liečby Exaliefom a ďalej až do konca aktuálneho menštruaoučného cyklu po ukončení liečby používať vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.4 a 4.6).

ethinyloestradiol o 42 %, pravdepodobne spôsobené indukciou CYP3A4.ť Preto musia ženy vo fertílnom platnos

Simvastatín

Štúdia na zdravých subjektoch ukázala, že v prípade súč sného podávania simvastatínu a eslikarbazepín

acetátu 800 mg raz denne došlo k priemernému ok esu systémovej expozície simvastatínu o 50 %, ktorá bola pravdepodobne spôsobená indukciou CYP3A4. V prípade súčasného užívania simvastatínu

ale štatisticky významné zníženiečvplyvuenouS-warfarínu. Nebol dokázaný žiaden vplyv na farmakokinetiku R- warfarínu ani na koaguláciu. S ohľadom na individuálne rozdiely v interakcii medzi jedincami si však osobitnú pozornosť vyžaduje mo itorovanie INR v prvých týždňoch po nasadení alebo ukončení súčasnej terapie s warfarínom a esli arbazepín acetátom.

a eslikarbazepínu môže byť nutné zvýšiť dávkovanie simvastatínu.

Warfarín

Súčasné podávanie eslikarbazepín ac tátu 1200 mg jedenkrát denne a warfarínu poukázalo na malé (23 %),

Digoxín

Počas klinického kúšania na zdravých jedincoch nebol dokázaný efekt eslikarbazepín acetátu 1200 mg

 

ukon

jedenkrát denne na farmakokinetiku digoxínu, čo poukazuje na fakt, že eslikarbazepín acetát nemá vplyv na

s

 

transportný P-glykoproteín.

InhLiekbítory monoamínooxidázy (MAOI)

Na základe štrukturálnej podobnosti eslikarbazepín acetátu s tricyklickými antidepresívami je interakcia medzi eslikarbazepín acetátom a MAOI teoreticky možná.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Riziko súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Bolo dokázané, že u potomstva žien s epilepsiou je výskyt malformácií dvoj- až trojnásobne vyšší ako je približne 3 % výskyt v celkovej populácii. Najčastejšie je hlásený rázštep perí, srdcovocievne malformácie a poruchy vývinu chrbtice. Terapia viacerými antiepileptikami môže súvisieť so zvýšením rizika kongenitálnych malformácií v porovnaní s monoterapiou, preto je dôležité vždy podľa možnosti praktizovať

monoterapiu. Ženy, ktoré pravdepodobne otehotnejú, a ženy vo fertílnom veku všeobecne by mali dostávať poradenstvo od špecialistu. Keď žena plánuje otehotnieť, potrebu antiepileptickej terapie treba prehodnotiť. Nemalo by sa pristupovať k náhlemu prerušeniu antiepileptickej terapie, pretože to môže spôsobiť záchvaty, ktoré by mohli mať závažné následky pre matku i pre dieťa.

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití eslikarbazepín acetátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu (pozri odsek Fertilita). Ak ženy dostávajúce eslikarbazepín acetát otehotnejú alebo plánujú otehotnieť, použitie Exaliefu treba starostlivo prehodnotiť. Treba podávať minimálne účinné dávky a vždy, ak je to možné, treba preferovať monoterapiu, aspoň počas prvých troch mesiacov gravidity.

Pacientky treba poučiť o možnosti zvýšenia rizika malformácií a ponúknuť im možnosť predpôrodného

skríningu.

registrácie

 

Monitorovanie a prevencia

Antiepileptiká môžu prispievať k nedostatku kyseliny listovej, jednej z možných príčin abno mality plodu. Pred a počas gravidity sa odporúča prijímať výživové doplnky s kyselinou listovou. Pre ože účinnosť takýchto výživových doplnkov nie je potvrdená, špecifickú predpôrodnú diagnostiku možno ponúknuť aj ženám prijímajúcim výživové doplnky s kyselinou listovou.

U novorodenca

U novorodencov boli hlásené poruchy krvácania spôsobené antiepileptikami. Ako preventívne opatrenie

treba vitamín K1 podávať v posledných týždňoch gravidity a tiež n v r dencovi.

 

 

ť

Ženy vo fertílnom veku a antikoncepcia

platnos

ou

Eslikarbazepín acetát nepriaznivo ovplyvňuje pôsobenie per

rálnej antikoncepcie. Preto je potrebné

používať alternatívnu, efektívnu a bezpečnú metódu antiko

cepcie počas liečby a až do konca aktuálneho

menštruačného cyklu po ukončení liečby.

 

 

 

Laktácia

Nie sú k dispozícii informácie, či sa eslikarbaze ín acetát vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách dokázali vylučovanie eslikarbazepínu do materského mlieka. Pretože riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť, dojčenie treba počas liečby Exaliefom prerušiť.

plodnosť rodičovskej a F1 ge erácie.enouV štúdii fertility potkaních samcov a samíc sa dokázalo, že

Fertilita

č

Eslikarbazepín acetát bol hodnot ný potkanov a myší z hľadiska možných nežiaducich účinkov na

generácie F1.

ukon

eslikarbazepín acetát spôsobuje poruchu fertility. V štúdii fertility myší boli na embryách pozorované vývojové účinky, no tieto účinky mohli byť tiež dôsledkom nižšieho počtu corpora lutea, čo sa prejavilo ako porucha fertility. U myší bol zvýšený celkový výskyt závažných abnormalít a výskyt závažných kostrových abnormalít. U potkanov a myší neboli pozorované žiadne účinky na parametre plodnosti

Lieks 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako závraty, ospalosť alebo poruchy zraku, najmä na začiatku liečby. Preto je potrebné upozorniť pacientov, že ich fyzické a/alebo psychické schopnosti, ktoré sú potrebné pri obsluhe strojov alebo vedení motorových vozidiel môžu byť ovplyvnené a odporučiť pacientom nevykonávať takéto činnosti, kým sa nedokáže, že ich schopnosť vykonávať tieto aktivity nie je obmedzená.

4.8 Nežiaduce účinky

1192 dospelých pacientov s čiastočnými epileptickými záchvatmi (856 pacientov liečených eslikarbazepín acetátom a 336 pacientov liečených placebom) sa zúčastnilo na placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, pričom nežiaduce účinky sa vyskytli u 45,3 % pacientov liečených eslikarbazepín acetátom

a 24,4 % pacientov liečených placebom.

Nežiaduce účinky mali zvyčajne miernu až stredne závažnú intenzitu a vyskytovali sa najmä počas prvých týždňov liečby eslikarbazepín acetátom.

Všetky nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli častejšie ako u placeba a číselne u viac ako 1 pacienta sú v nižšie uvedenej tabuľke zoradené podľa orgánových systémov a frekvencie:

veľmi časté: ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1000. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Orgánové systémy

Veľmi časté

Časté

 

Menej časté

 

Krvavý

Poruchy krvi

 

 

 

 

 

Anémia

registrácie

 

 

 

 

 

 

Trombocytopén a,

a lymfatického

 

 

 

 

 

 

 

leukopénia

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Alergia

 

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Hypotyreóza

 

 

endokrinného

 

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Zvýšená chuť do jedla,

 

metabolizmu

 

 

 

 

 

znížená chuť do jedla,

 

a výživy

 

 

 

 

 

 

hyponatriémia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nerovnováhaťelektrolytov,ou

 

 

 

 

 

 

 

 

kachexia, dehydratácia,

 

 

 

 

 

 

 

 

obezita

 

 

Psychické poruchy

 

 

 

 

Nespavosť, apatia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depresia, nervozita,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepokoj, dráždivosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poruchy pozornosti/

 

 

 

 

 

 

 

platnoshyperaktivita, zmätenosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

zmeny nálady, plač,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psychomotorické

 

 

 

 

 

č

 

 

spomalenie, stres,

 

 

 

 

 

 

enou

 

psychotické poruchy

 

 

Poruchy nervového

Závrat*,

Bolesti

 

Poruchy pamäte, poruchy

 

systému

 

 

spa livosť

hlavy,

 

rovnováhy, amnézia,

 

 

 

 

 

ukon

 

zhoršenie

 

hypersomnia, sedácia,

 

 

 

 

 

koordinácie

 

afázia, dyzestézia,

 

 

 

s

 

 

pohybov*,

 

dystónia, letargia, poruchy

 

 

 

 

poruchy

 

čuchu, nerovnováha

 

 

Liek

 

 

 

pozornosti,

 

autonómneho nervového

 

 

 

 

 

tremor

 

systému, cerebelárna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ataxia, cerebelárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

syndróm, záchvaty grand

 

 

 

 

 

 

 

 

mal, periférna neuropatia,

 

 

 

 

 

 

 

 

poruchy spánkového

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rytmu, nystagmus, poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

reči, dysartria, hypoestézia,

 

 

 

 

 

 

 

 

ageusia, pocity pálenia

 

Poruchy oka

 

 

 

Diplopia*,

 

Poruchy zraku, oscilopsia,

 

 

 

 

 

 

rozostrené

 

binokulárne poruchy

 

 

 

 

 

 

 

videnie

 

pohybu očí, hyperémia očí,

 

 

 

 

 

 

 

 

kmitavé pohyby očí, bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

očí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ucha

 

 

 

Vertigo

 

Bolesti ucha, hypoakúzia,

 

a labyrintu

 

 

 

 

 

tinitus

 

 

 

Poruchy srdca

 

 

 

 

 

Palpitácie, bradykardia,

 

a srdcovej činnosti

 

 

 

 

sínusová bradykardia

 

 

Poruchy ciev

 

 

 

 

 

Hypertenzia, hypotenzia,

 

 

 

 

 

 

 

ortostatická hypotenzia

 

Poruchy dýchacej

 

 

 

 

 

Dysfónia, epistaxa, bolesť

 

sústavy, hrudníka

 

 

 

 

 

v hrudníku

 

 

 

a mediastína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Nauzea,

 

Dyspepsia, gastritída,

 

Pankreatitída

gastrointestinálneh

 

 

zvracanie,

abdominálne bolesti, sucho

 

o traktu

 

 

 

hnačka

 

v ústach, abdominálny

 

 

 

 

 

 

 

dyskomfort, nafúknutie

 

 

 

 

 

 

 

brucha, duodenitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

epigastrický dyskomfort,

 

 

 

 

 

 

 

gingiválna hyperplázia,

 

 

 

 

 

 

 

gingivitída, syndróm

 

 

 

 

 

 

 

 

podráždeného čreva,

 

 

 

 

 

 

 

 

meléna, odynofágia,

 

 

 

 

 

 

 

 

žalúdočný dyskomfo t,

 

 

 

 

 

 

 

stomatitída, bolesti z

bov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Poruchy pečene

 

 

 

 

 

Ochorenia pečene

 

 

a žlčových ciest

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

Poruchy kože

 

 

 

Vyrážky

Alopécia, ťuchá pokožka,

a podkožného

 

 

 

 

 

hyperhydróza, erytém,

tkaniva

 

 

 

 

 

och re ia nechtov,

 

 

 

 

 

 

 

 

ochore ia pokožky

 

 

Poruchy kostrovej

 

 

 

 

Myalgia, bolesti chrbta

a svalovej sústavy

 

 

 

 

 

krku

 

 

 

a spojivového

 

 

 

 

platnos

 

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek

 

 

 

 

 

Nočné močenie, infekcia

a močových ciest

 

 

 

 

 

močových ciest

 

 

Poruchy

 

 

enou

 

Nepravidelná menštruácia

reprodukčného

 

 

 

 

 

 

 

systému a prsníkov

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

 

ukon

 

Únava,

 

Asténia, nepokoj, pocit

a reakcie v mieste

 

 

poruchy

 

chladu, periférny edém,

podania

 

 

chôdze

 

nežiaduca reakcia na

 

 

Laboratórnes

 

 

 

 

užívanie lieku, periférny

 

 

 

 

chlad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie krvného tlaku,

a funkčné

 

 

 

 

 

pokles hmotnosti, zníženie

vyšetr n a

 

 

 

 

 

diastolického krvného

Liek

 

 

 

 

 

tlaku, zvýšenie krvného

 

 

 

 

 

tlaku, zníženie systolického

 

 

 

 

 

krvného tlaku, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krvného sodíku, zníženie

 

 

 

 

 

 

hematokritu, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoglobínu, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

frekvencie srdca, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

transamináz, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

triglyceridov, zníženie

 

 

 

 

 

 

voľného trijódtyronínu

 

 

 

 

 

 

(T3), zníženie voľného

tyroxínu (T4)

 

eslikarbazepín acetátom nebola pozorovaná blokáda AV druhého alebo vyššiehoregistráciestupňa.

Úrazy, otravy a

Toxicita lieku, pád,

komplikácie

poranenie kĺbov, otrava,

liečebného postupu

poranenie kože

* Počas placebom kontrolovaných klinických skúšaní bola diplopia, abnormality koord nácie a závraty u pacientov súčasne liečených karbamazepínom a eslikarbazepín acetátom hlásená ča tejš .

Užívanie eslikarbazepín acetátu súvisí s predĺžením intervalu PR. Môže to spôsobovať nežiaduce účinky

súvisiace s predĺžením intervalu PR (napr. AV blokáda, synkopa, bradykardia). U pacientov liečených ťou

Počas programov skúšania s kontrolou placebom na liečbu epilepsie eslikarbazepín acetátom sa nevyskytli zriedkavé nežiaduce reakcie ako depresia kostnejplatnosdrene, anafylaktické reakcie, závažné kožné reakcie (napr.

Stevensov-Johnsonov syndróm), systemický erytematózny lupus alebo závažné srdcové arytmie. Pri liečbe oxkarbazepínom však boli hlásené. Z tohto dôvodu nemož vylúčiť ich výskyt pri liečbe Exaliefom.

4.9Predávkovanie

Pri náhodnom predávkovaní Exaliefom boli hlásené ríznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému

 

 

enou

ako napr. vertigo, nestabilita pri chôdzi a hemiparéza. Nie je známe špecifické antidotum. Je potrebné

podávať vhodnú symptomatickú a podp rnú liečbu. V prípade potreby odstránenia metabolitov

eslikarbazepín acetátu je účinným prostriedkom hemodialýza (pozri časť 5.2).

 

ukon

 

5.

FARMAKOLOGICKÉčVLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamic é vlastnosti

Farmakoterapeutická sk pina: Antiepileptiká, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04

Liek

 

Spôsob účin su

 

Presný m chanizmus účinku eslikarbazepín acetátu nie je známy. Avšak elektrofyziologické štúdie in vitro naznačujú, že eslikarbazepín acetát a jeho metabolity stabilizujú inaktivovaný stav elektrosenzitívnych sodíkových kanálov a tak bránia návratu do aktivovaného stavu, pričom zachovajú opakované neuronálne impulzy.

Farmakodynamický efekt

Eslikarbazepín acetát a jeho aktívne metabolity zabránili vzniku záchvatov na neklinických modeloch, preto sa predpokladá antikonvulzívna efektivita u ľudí. Farmakologická efektivita eslikarbazepín acetátu sa u ľudí primárne realizuje prostredníctvom jeho aktívneho metabolitu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Efektivita a bezpečnosť eslikarbazepín acetátu sa prejavila vo fáze III v troch dvojito zaslepených placebom kontrolovaných klinických skúšaniach na 1049 dospelých pacientoch s čiastočnou epilepsiou, ktorá

nereagovala na liečbu jedným až tromi súčasne podávanými antiepileptikami. Počas týchto skúšaní sa oxkarbazepín a felbamát nemohli používať súčasne. Eslikarbazepín acetát sa testoval pri dávkach 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne. Počas udržiavacieho 12-týždňov trvajúceho obdobia bol eslikarbazepín acetát 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne signifikantne účinnejší ako placebo v znížení frekvencie epileptických záchvatov. Percentuálny podiel probandov s 50 % znížením frekvencie záchvatov po celý čas trvania fázy III skúšania bol 19 % u placeba, 21 % u eslikarbazepín acetátu 400 mg, 34 % u eslikarbazepín acetátu 800 mg a 36 % u eslikarbazepín acetátu 1200 mg denne.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

registrácie

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín. Po perorálnom podaní zvyčajne zostávajú hladiny eslikarbazepín acetátu v plazme pod limitom kvantifikácie. Tmax eslikarbazepínu sa dosiahne 2 až 3 h po dávke. Biologická dostupnosť sa považuje za vysokú, pretože množstvo metabolitov získaných z moču je viac ako 90% dávky eslikarbazepín acetátu.

Distribúcia

Eslikarbazepín sa relatívne málo viaže na proteíny plazmy (< 40 %), bez závislosti na koncentrácii. Štúdie in vitro poukázali na fakt, že väzba na plazmatické proteíny nebola relevantne ovplyvn ná prítomnosťou

warfarínu, diazepamu, digoxínu, fenytoinu a tolbutamidu. Väzba warfarínu, diaz pamu, digoxínu, fenytoinu

 

ou

a tolbutamidu nebola signifikantne ovplyvnená prítomnosťou eslikarbazepínu.

Biotransformácia

ť

Eslikarbazepín acetát sa pri prvom prechode rýchloplatnosextenzívne tran formuje hydrolytickým metabolizmom

na svoj hlavný aktívny metabolit eslikarbazepín. Vrchol plazmatickej koncentrácie (Cmax) dosiahne eslikarbazepín 2 - 3 hodiny po dávke a ustálený stav plazmatickej koncentrácie dosiahne 4 až 5 dní pri dávkovaní jedenkrát denne v súlade s efektívnym polčasom 20 - 24 h. V skúšaniach so zdravými jedincami bol polčas eslikarbazepínu 10 - 20 h, u epileptických dospelých pacientov 13 - 20 h. Menej významnými

metabolitmi v plazme sú R-likarbazepín a oxkarbaze

ín, ktoré vykazujú aktivitu a konjugáty kyseliny

glukurónovej s eslikarbazepín acetátom, eslikarbaze

ínom, R-likarbazepínom a oxkarbazepínom.

enou

 

Eslikarbazepín acetát neovplyvňuje sv j vlastný metabolizmus ani klírens.

Pri štúdiách s eslikarbazepínom na č rstvých ľudských hepatocytoch bola pozorovaná mierna aktivácia

glukuronidácie sprostredkovanej UGT1A1.

Vylučovanie

č

 

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa eliminujú zo systémového obehu primárne renálnym vylučovaním v nezmenenej forme alebo vo forme glukuronidovaných konjugátov. Celkovo eslikarbazepín a jeho

glukuronid tvoria viac ako 90% celkových metabolitov vylúčených močom, približne dve tretiny

v nezmenenej forme a jednu tretinu vo forme konjugátu glukuronidu.

s

ukon

Linearita/nelinearita

FarmakokinLiektika eslikarbazepínu u zdravých jedincov a pacientov je lineárna a závislá na dávke v rozmedzí 400 - 1200 mg.

Starší pacienti (viac ako 65 rokov)

Farmakokinetický profil eslikarbazepín acetátu u starších pacientov s klírens kreatinínu > 60 ml/min nie je ovplyvnený (pozri časť 4.2).

Poškodenie obličiek

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa primárne zo systémového obehu eliminujú obličkami. Klinické skúšanie u pacientov s miernym až závažným poškodením obličiek poukázalo na fakt, že klírens závisí od funkcie obličiek. Pacientom s klírens kreatinínu < 60 ml/min sa počas liečby preparátom Exalief odporúča úprava dávky (pozri časť 4.2).

Hemodialýza odstraňuje z plazmy metabolity eslikarbazepín acetátu.

Poškodenie funkcie pečene

Po viacnásobných perorálnych dávkach sa u zdravých jedincov a u pacientov s miernym poškodením pečene vyhodnocovala farmakokinetika a metabolizmus eslikarbazepín acetátu. Mierne poškodenie pečene neovplyvnilo farmakokinetiku eslikarbazepín acetátu. U pacientov s miernou a závažnejšou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 4.2).

U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu nerealizovalo.

Pohlavie

Skúšania na zdravých jedincoch a pacientoch dokázali, že pohlavie jedincov neovplyvňuje farmakok n tiku eslikarbazepín acetátu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa vyskytovali pri úrovniach pô obenia výrazne nižších ako sú klinické hladiny pôsobenia eslikarbazepínu (hlavný a farmakologicky aktívny metabolit eslikarbazepín acetátu). Miera bezpečnosti na základe komparatívneho podávania li ku nebola stanovená.

Pozoroval sa dôkaz nefrotoxicity v skúšaniach toxicity opakovanej dávky na potkanoch, ale nepozoroval sa

 

 

registrácie

v skúšaniach s myšami alebo psami, čo je v súlade s exacerbáciou sp ntánnej chronickej progresívnej

nefropatie u týchto druhov.

ou

 

 

 

 

ť

 

V klinických skúšaniach toxicity opakovanej dávkyplatnosu myší p tkanov sa pozorovala centrilobulárna

hypertrofia pečene a zvýšený výskyt tumorov pečene u myší, prič m tieto nálezy sú v súlade s indukciou

hepatálnych mikrozomálnych enzýmov, čo je efekt, ktorý sa epozoroval u pacientov, ktorí dostávali

eslikarbazepín acetát.

 

 

Štúdie genotoxicity s eslikarbazepín acetátom nenaznačujú na žiadne osobitné riziká pre ľudí.

6.

 

 

 

enou

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

 

 

č

Zoznam pomocných látok

 

Povidón K 29/32

ukon

 

 

 

 

Sodná soľ kroskarmelózy

 

 

Magnéziumstearát

 

 

 

6.2

s

 

 

 

Inkompatibility

 

 

4 roky.Liek

 

 

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

6.3

Čas použiteľnosti

 

 

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Exalief 600 mg tablety sú balené v pretlačovacom balení ALU/ALU alebo ALU/PVC uloženom v papierových škatuliach s obsahom 30 alebo 60 tabliet.

Exalief 600 mg tablety sú balené v HDPE fľašiach s polypropylénovým detským bezpečnostným uzáverom, ktoré sú umiestnené v papierových škatuliach s obsahom 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

registrácie

 

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko tel.: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/520/007-011

 

 

ť

 

 

platnos

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21.04.2009

 

 

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

Detailné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

http://www.ema.europa.eu/.

č

 

 

 

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableta.
1. NÁZOV LIEKU
Exalief 800 mg tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 800 mg eslikarbazepín acetátu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biele, podlhovasté tablety s označením „ESL 800“ na jednej strane a ryhou na druhej trane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

registrácie

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

ťou

Exalief je indikovaný ako prídavná liečba dospelých pacientov čia točnými epileptickými záchvatmi, s alebo bez sekundárnej generalizácie.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Exalief sa musí podávať s ďalšou antikonvulzívnouplatnosliečbou. Odporúčaná úvodná dávka je 400 mg raz denne. Po jednom alebo dvoch týždňoch treba dávku zvýšiť na 800 mg raz denne. Dávku možno zvýšiť až na

Dávkovanie

1200 mg jedenkrát denne podľa individuálnej dpovede na liečbu (pozri časť 5.1).

enou U starších pacientov je nutné podávač ť li ky opatrne vzhľadom k obmedzeným informáciám o bezpečnosti

Starší pacienti (viac ako 65 rokov)

lieku Exalief u týchto pacientov.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť prípravku Exalief u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K

dispozícii nie sú žiadne údaje.

 

 

ukon

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

 

s

 

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať lieky opatrne a ich dávka sa musí upraviť podľa

Liek

 

 

klírensu r atinínu (CLCR) nasledovným spôsobom:

- CLCR > 60 ml/min: dávku nie je potrebné upraviť

- CLCR 30-60 ml/min: úvodná dávka 400 mg každý druhý deň počas 2 týždňov a následne pokračovať dávkou 400 mg jedenkrát denne. Podľa individuálnej odpovede môže byť dávka zvýšená.

- CLCR < 30 ml/min: kvôli nedostatočným údajom sa liek neodporúča používať u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek

Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku. U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa nerealizovalo vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu (pozri časti 4.4 a 5.2) a preto sa používanie u týchto pacientov neodporúča.

Spôsob podania

Exalief sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, iné deriváty karboxamidu (napr. karbamazepín, oxkarbazepín) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Diagnostikovaná atrioventrikulárna (AV) blokáda druhého alebo tretieho stupňa.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie Exaliefu môže byť spojené s niektorými nežiaducimi účinkami na centrálny nervový systém, ako napríklad závrat a ospanlivosť, ktoré sa môžu zhoršovať náhodným poranením.

Exalief môže znižovať efektivitu hormonálnej antikoncepcie. Počas užívania Exaliefu sa odpo úča používať

ďalšie formy nehormonálnej antikoncepcie (pozri časť 4.5 a 4.6).

 

 

Podobne ako i pri iných antiepileptikách sa odporúča prerušiť liečbu Exaliefom postupne, aby sa

minimalizovala možnosť zvýšenia frekvencie epileptických záchvatov.

 

Súčasné použitie Exaliefu s oxkarbazepínom sa neodporúča kvôli nadmernému vplyvu aktívnych

metabolitov.

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

V súčasnosti neexistuje skúsenosť s ukončením súčasného používania antiepileptických liekov počas liečby

preparátom Exalief (prechod na monoterapiu).

ť

 

platnos

 

 

 

 

 

Počas prídavných placebom kontrolovaných skúšaniach sa vyskytli kožné vyrážky u 1,1% z celkového počtu pacientov s epilepsiou, ktorí boli liečení Exaliefom. Ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, musí sa liečba Exaliefom prerušiť.

U eslikarbazepín acetátu neboli zaznamenanéenoužiadne prípady závažných kožných reakcií. Bolo preukázané,

že výskyt alely HLA-B*1502 u pacient v thajského a čínskeho pôvodu (Han) silno súvisí s rizikom výskytu

Stevensov-Johnsonovho syndrómu (SJS) pri liečbe karbamazepínom. Z tohto dôvodu, vždy ak to je možné,

je potrebný skríning pacientov thajského a čínskeho (Han) pôvodu na výskyt tejto alely pred začiatkom liečby karbamazepínom alebo čch micky príbuznými látkami. Výskyt alely HLA-B*1502 u iných etnických skupín je zanedbateľne malý. Allela HLA-B*1502 nie je spojovaná so SJS v belošskej populácii.

Menej ako 1 % pacientukonv liečených Exaliefom hlásilo ako nežiaduci účinok hyponatriémiu. Hyponatriémia je vo väčšine prípadov asymptomatická, môžu ju však sprevádzať klinické príznaky, ako je zhoršenie

záchvatov, zmätenosť, oslabenie vedomia. Frekvencia hyponatriémie sa zvyšovala so zvyšovaním dávky eslikarbazepínsacetátu. Pacienti trpiaci ochorením obličiek vedúcim k hyponatriémii už pred liečbou alebo u pacientov úča ne liečených liekmi, ktoré samotné môžu spôsobovať hyponatriémiu (napr. diuretiká, dezmopresín)Liek sa musia vyšetriť na hladiny sodíka v sére pred a počas terapie eslikarbazepín acetátom. Hlad ny sodíka v sére je takisto potrebné určovať pri výskyte klinických príznakov hyponatriémie. Okrem toho treba hladiny sodíka stanovovať aj pri bežných laboratórnych vyšetreniach. Ak sa rozvinie klinicky závažná hyponatriémia, musí sa prerušiť užívanie Exaliefu.

Vplyv Exaliefu na primárne generalizované epileptické záchvaty sa neskúmal. Preto sa použitie u týchto pacientov neodporúča.

V klinických štúdiách s eslikarbazepín acetátom boli pozorované predĺženia intervalu PR.

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "N03AF04"

 • Zebinix - N03AF04

Opatrnosť je potrebná u pacientov s rôznymi zdravotnými stavmi (napr. nízke hladiny tyroxínu, abnormality prenosu nervových impulzov cez srdce) alebo pri užívaní súčasnom užívaní liekov, o ktorých je známe, že súvisia s predĺžením PR.

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je nutné podávať liek opatrne a jeho dávka sa musí upraviť podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). U pacientov s CLCR < 30 ml/min sa užívanie neodporúča s ohľadom na nedostatočné údaje.

S ohľadom na obmedzené klinické údaje u pacientov so miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a chýbajúce farmakokinetické a klinické údaje u pacientov so závažným poškodením pečene je pri užívaní Exaliefu potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa neodporúča.

U pacientov s rôznymi indikáciami, ktorí sa liečili antiepileptikami, boli hlásené suicidálne myšlienky

a správanie. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaníregistrácieantiepileptickými liekmi poukázala na mierne zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika n je

známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri použití eslikarbazepín acetátu. Preto je vhodné sledovať pacientov, či sa u nich nevyskytujú príznaky suicidálnych myšlienok a spr vania, pričom sa musí posúdiť vhodná liečba. Ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok a správania, pacienti (a ich ošetrujúci personál) by mali vyhľadať lekársku pomoc.

4.5 Liekové a iné interakcie

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín, ktourý sa eliminuje predovšetkým glukuronidáciou. In vitro eslikarbazepín je slabý induktor CYP3A4ťa UDP-glukuronyl transferáz. Eslikarbazepín in vivo preukázal indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú hlavne metabolizmom cez CYP3A4. Preto je v prípade úbežného p dávania liekov metabolizovaných najmä cez

tesne pred alebo v kombinácii s inými liekmi, ktoréplatnossi vyžadujú úpravu dávky pri súčasnom podávaní Exaliefu. Eslikarbazepín má inhibičné vlastnosti voči CYP2C19. Preto môže dochádzať k interakciám pri

CYP3A4 s prípravkom Exalief nutné zvýšiť ich dávkova ie. In vivo eslikarbazepín môže mať indukčný účinok na metabolizmus liekov, ktoré sa eliminujú konjugáciou cez UDP-glukuronyltransferázy. Pri

nasadzovaní alebo vysadzovaní terapie Exaliefom ebo pri zmene dávky môže dosiahnutie novej hladiny

enzýmovej aktivity trvať 2 až 3 týždne. Toto časové zdrž nie sa musí zohľadňovať pri používaní Exaliefu

súčasnom podávaní vysokých dávok eslikarbazepín acetátu s liekmi, ktoré sa metabolizujú predovšetkým

CYP2C19.

 

Interakcie s inými antiepileptikami

Karbamazepín

enou

č

V štúdiách na zdravých subjektoch malo súbežné podávanie 800 mg eslikarbazepín acetátu raz denne a 400

mg karbamazepínu dva razy denne za následok priemerné zníženie expozície aktívnemu metabolitu

eslikarbazepínu o 32 %,

toré s veľkou pravdepodobnosťou spôsobila indukcia glukuronidácie. V expozícii

karbamazepínusaleboukonjeho metabolitu karbamazepín-epoxidu neboli zaznamenané žiadne zmeny. Pri súbežnom podávaní Exaliefu s karbamazepínom môže byť nutné v závislosti od individuálnej reakcie zvýšiť dávkovanieLiekExaliefu. Výsledky štúdií na pacientoch ukázali, že súbežná liečba zvyšuje riziko nasledujúcich nežiaducich reakcií: diplopia (11,4 % subjektov so súbežným karbamazepínom, 2,4 % subjektov bez

súbežného karbamazepínu), abnormálna koordinácia (6,7 % so súbežným karbamazepínom, 2,7 % bez súbežného karbamazepínu), a závrat (30,0 % so súbežným karbamazepínom, 11,5 % bez súbežného karbamazepínu). Nemožno vylúčiť ani riziko ďalších špecifických nežiaducich reakcií, spôsobených súčasným podávaním karbamazepínu a eslikarbazepín acetátu.

Fenytoín

Výsledky klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a fenytoín, poukazujú na priemerne 31 – 33 % zníženie vplyvu aktívneho metabolitu – eslikarbazepínu – najpravdepodobnejšie spôsobené indukciou glukoronidácie a priemerne 31 – 35 % zvýšenie vplyvu fenytoínu, pravdepodobne spôsobené inhibíciou CYP2C19. V závislosti na individuálnej odpovedi je potrebné dávku Exaliefu zvýšiť a prípadne znížiť dávku fenytoínu.

Lamotrigín

Hlavnou metabolickou dráhou pre eslikarbazepín a lamotrigín je glukuronidácia a preto sa predpokladajú interakcie. Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch s eslikarbazepín acetátom 1200 mg jedenkrát denne sa preukázala len minimálna priemerná farmakokinetická interakcia (vplyv lamotrigínu sa znížil

o 15 %) medzi eslikarbazepín acetátom a lamotrigínom a preto nie je potrebná úprava dávky. S ohľadom na individuálne rozdiely však tento účinok môže byť u niektorých jedincov klinicky významný.

Topiramát

Počas klinického skúšania na zdravých jedincoch, ktorým bol súčasne podávaný eslikarbazepín acetát 1200 mg jedenkrát denne a topiramát, sa nedokázala signifikantná zmena vplyvu eslikarbazepínu, ale zistilo

sa 18 % zníženie vplyvu topiramátu, najpravdepodobnejšie spôsobené redukciou biologickej dostupnosti

topiramátu. Nie je potrebná zmena dávky.

registrácie

 

Valproát a levetiracetam

Farmakokinetická analýza súboru pacientov v rámci štúdie III. fázy u epileptických dospelých pacientov naznačila, že súčasné podávanie s valproátom a levetiracetamom neovplyvnila expozíciu lika bazepínu, no toto pozorovanie nebolo verifikované konvenčnými interakčnými štúdiami.

Iné lieky

Perorálne antikoncepčné prípravky

Podávanie eslikarbazepín acetátu 1200 mg jedenkrát denne ženám, ktoré zároveň používali kombinovanú

perorálnu antikoncepciu poukázalo na zníženie systémového vplyvu lev n rgestrelu priemerne o 37 %, pre

veku počas liečby Exaliefom a ďalej až do konca aktuálneho menštruaoučného cyklu po ukončení liečby používať vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.4 a 4.6).

ethinyloestradiol o 42 %, pravdepodobne spôsobené indukciou CYP3A4.ť Preto musia ženy vo fertílnom platnos

Simvastatín

Štúdia na zdravých subjektoch ukázala, že v prípade súč sného podávania simvastatínu a eslikarbazepín

acetátu 800 mg raz denne došlo k priemernému ok esu systémovej expozície simvastatínu o 50 %, ktorá bola pravdepodobne spôsobená indukciou CYP3A4. V prípade súčasného užívania simvastatínu

ale štatisticky významné zníženiečvplyvuenouS-warfarínu. Nebol dokázaný žiaden vplyv na farmakokinetiku R- warfarínu ani na koaguláciu. S ohľadom na individuálne rozdiely v interakcii medzi jedincami si však osobitnú pozornosť vyžaduje mo itorovanie INR v prvých týždňoch po nasadení alebo ukončení súčasnej terapie s warfarínom a esli arbazepín acetátom.

a eslikarbazepínu môže byť nutné zvýšiť dávkovanie simvastatínu.

Warfarín

Súčasné podávanie eslikarbazepín ac tátu 1200 mg jedenkrát denne a warfarínu poukázalo na malé (23 %),

Digoxín

Počas klinického kúšania na zdravých jedincoch nebol dokázaný efekt eslikarbazepín acetátu 1200 mg

 

ukon

jedenkrát denne na farmakokinetiku digoxínu, čo poukazuje na fakt, že eslikarbazepín acetát nemá vplyv na

s

 

transportný P-glykoproteín.

InhLiekbítory monoamínooxidázy (MAOI)

Na základe štrukturálnej podobnosti eslikarbazepín acetátu s tricyklickými antidepresívami je interakcia medzi eslikarbazepín acetátom a MAOI teoreticky možná.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Riziko súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Bolo dokázané, že u potomstva žien s epilepsiou je výskyt malformácií dvoj- až trojnásobne vyšší ako je približne 3 % výskyt v celkovej populácii. Najčastejšie je hlásený rázštep perí, srdcovocievne malformácie a poruchy vývinu chrbtice. Terapia viacerými antiepileptikami môže súvisieť so zvýšením rizika kongenitálnych malformácií v porovnaní s monoterapiou, preto je dôležité vždy podľa možnosti praktizovať

monoterapiu. Ženy, ktoré pravdepodobne otehotnejú, a ženy vo fertílnom veku všeobecne by mali dostávať poradenstvo od špecialistu. Keď žena plánuje otehotnieť, potrebu antiepileptickej terapie treba prehodnotiť. Nemalo by sa pristupovať k náhlemu prerušeniu antiepileptickej terapie, pretože to môže spôsobiť záchvaty, ktoré by mohli mať závažné následky pre matku i pre dieťa.

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití eslikarbazepín acetátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu (pozri odsek Fertilita). Ak ženy dostávajúce eslikarbazepín acetát otehotnejú alebo plánujú otehotnieť, použitie Exaliefu treba starostlivo prehodnotiť. Treba podávať minimálne účinné dávky a vždy, ak je to možné, treba preferovať monoterapiu, aspoň počas prvých troch mesiacov gravidity.

Pacientky treba poučiť o možnosti zvýšenia rizika malformácií a ponúknuť im možnosť predpôrodného

skríningu.

registrácie

 

Monitorovanie a prevencia

Antiepileptiká môžu prispievať k nedostatku kyseliny listovej, jednej z možných príčin abno mality plodu. Pred a počas gravidity sa odporúča prijímať výživové doplnky s kyselinou listovou. Pre ože účinnosť takýchto výživových doplnkov nie je potvrdená, špecifickú predpôrodnú diagnostiku možno ponúknuť aj ženám prijímajúcim výživové doplnky s kyselinou listovou.

U novorodenca

U novorodencov boli hlásené poruchy krvácania spôsobené antiepileptikami. Ako preventívne opatrenie

treba vitamín K1 podávať v posledných týždňoch gravidity a tiež n v r dencovi.

 

 

ť

Ženy vo fertílnom veku a antikoncepcia

platnos

ou

Eslikarbazepín acetát nepriaznivo ovplyvňuje pôsobenie per

rálnej antikoncepcie. Preto je potrebné

používať alternatívnu, efektívnu a bezpečnú metódu antiko

cepcie počas liečby a až do konca aktuálneho

menštruačného cyklu po ukončení liečby.

 

 

 

Laktácia

Nie sú k dispozícii informácie, či sa eslikarbaze ín acetát vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách dokázali vylučovanie eslikarbazepínu do materského mlieka. Pretože riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť, dojčenie treba počas liečby Exaliefom prerušiť.

plodnosť rodičovskej a F1 ge erácie.enouV štúdii fertility potkaních samcov a samíc sa dokázalo, že

Fertilita

č

Eslikarbazepín acetát bol hodnot ný potkanov a myší z hľadiska možných nežiaducich účinkov na

generácie F1.

ukon

eslikarbazepín acetát spôsobuje poruchu fertility. V štúdii fertility myší boli na embryách pozorované vývojové účinky, no tieto účinky mohli byť tiež dôsledkom nižšieho počtu corpora lutea, čo sa prejavilo ako porucha fertility. U myší bol zvýšený celkový výskyt závažných abnormalít a výskyt závažných kostrových abnormalít. U potkanov a myší neboli pozorované žiadne účinky na parametre plodnosti

Lieks 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako závraty, ospalosť alebo poruchy zraku, najmä na začiatku liečby. Preto je potrebné upozorniť pacientov, že ich fyzické a/alebo psychické schopnosti, ktoré sú potrebné pri obsluhe strojov alebo vedení motorových vozidiel môžu byť ovplyvnené a odporučiť pacientom nevykonávať takéto činnosti, kým sa nedokáže, že ich schopnosť vykonávať tieto aktivity nie je obmedzená.

4.8 Nežiaduce účinky

1192 dospelých pacientov s čiastočnými epileptickými záchvatmi (856 pacientov liečených eslikarbazepín acetátom a 336 pacientov liečených placebom) sa zúčastnilo na placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, pričom nežiaduce účinky sa vyskytli u 45,3 % pacientov liečených eslikarbazepín acetátom

a 24,4 % pacientov liečených placebom.

Nežiaduce účinky mali zvyčajne miernu až stredne závažnú intenzitu a vyskytovali sa najmä počas prvých týždňov liečby eslikarbazepín acetátom.

Všetky nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli častejšie ako u placeba a číselne u viac ako 1 pacienta sú v nižšie uvedenej tabuľke zoradené podľa orgánových systémov a frekvencie:

veľmi časté: ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1000. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Orgánové systémy

Veľmi časté

Časté

 

Menej časté

 

Krvavý

Poruchy krvi

 

 

 

 

 

Anémia

registrácie

 

 

 

 

 

 

Trombocytopén a,

a lymfatického

 

 

 

 

 

 

 

leukopénia

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Alergia

 

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Hypotyreóza

 

 

endokrinného

 

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Zvýšená chuť do jedla,

 

metabolizmu

 

 

 

 

 

znížená chuť do jedla,

 

a výživy

 

 

 

 

 

 

hyponatriémia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nerovnováhaťelektrolytov,ou

 

 

 

 

 

 

 

 

kachexia, dehydratácia,

 

 

 

 

 

 

 

 

obezita

 

 

Psychické poruchy

 

 

 

 

Nespavosť, apatia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depresia, nervozita,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepokoj, dráždivosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poruchy pozornosti/

 

 

 

 

 

 

 

platnoshyperaktivita, zmätenosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

zmeny nálady, plač,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psychomotorické

 

 

 

 

 

č

 

 

spomalenie, stres,

 

 

 

 

 

 

enou

 

psychotické poruchy

 

 

Poruchy nervového

Závrat*,

Bolesti

 

Poruchy pamäte, poruchy

 

systému

 

 

spa livosť

hlavy,

 

rovnováhy, amnézia,

 

 

 

 

 

ukon

 

zhoršenie

 

hypersomnia, sedácia,

 

 

 

 

 

koordinácie

 

afázia, dyzestézia,

 

 

 

s

 

 

pohybov*,

 

dystónia, letargia, poruchy

 

 

 

 

poruchy

 

čuchu, nerovnováha

 

 

Liek

 

 

 

pozornosti,

 

autonómneho nervového

 

 

 

 

 

tremor

 

systému, cerebelárna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ataxia, cerebelárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

syndróm, záchvaty grand

 

 

 

 

 

 

 

 

mal, periférna neuropatia,

 

 

 

 

 

 

 

 

poruchy spánkového

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rytmu, nystagmus, poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

reči, dysartria, hypoestézia,

 

 

 

 

 

 

 

 

ageusia, pocity pálenia

 

Poruchy oka

 

 

 

Diplopia*,

 

Poruchy zraku, oscilopsia,

 

 

 

 

 

 

rozostrené

 

binokulárne poruchy

 

 

 

 

 

 

 

videnie

 

pohybu očí, hyperémia očí,

 

 

 

 

 

 

 

 

kmitavé pohyby očí, bolesti

 

 

 

 

 

 

 

 

očí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ucha

 

 

 

Vertigo

 

Bolesti ucha, hypoakúzia,

 

a labyrintu

 

 

 

 

 

tinitus

 

 

 

Poruchy srdca

 

 

 

 

 

Palpitácie, bradykardia,

 

a srdcovej činnosti

 

 

 

 

sínusová bradykardia

 

 

Poruchy ciev

 

 

 

 

 

Hypertenzia, hypotenzia,

 

 

 

 

 

 

 

ortostatická hypotenzia

 

Poruchy dýchacej

 

 

 

 

 

Dysfónia, epistaxa, bolesť

 

sústavy, hrudníka

 

 

 

 

 

v hrudníku

 

 

 

a mediastína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Nauzea,

 

Dyspepsia, gastritída,

 

Pankreatitída

gastrointestinálneh

 

 

zvracanie,

abdominálne bolesti, sucho

 

o traktu

 

 

 

hnačka

 

v ústach, abdominálny

 

 

 

 

 

 

 

dyskomfort, nafúknutie

 

 

 

 

 

 

 

brucha, duodenitída,

 

 

 

 

 

 

 

 

epigastrický dyskomfort,

 

 

 

 

 

 

 

gingiválna hyperplázia,

 

 

 

 

 

 

 

gingivitída, syndróm

 

 

 

 

 

 

 

 

podráždeného čreva,

 

 

 

 

 

 

 

 

meléna, odynofágia,

 

 

 

 

 

 

 

 

žalúdočný dyskomfo t,

 

 

 

 

 

 

 

stomatitída, bolesti z

bov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Poruchy pečene

 

 

 

 

 

Ochorenia pečene

 

 

a žlčových ciest

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

Poruchy kože

 

 

 

Vyrážky

Alopécia, ťuchá pokožka,

a podkožného

 

 

 

 

 

hyperhydróza, erytém,

tkaniva

 

 

 

 

 

och re ia nechtov,

 

 

 

 

 

 

 

 

ochore ia pokožky

 

 

Poruchy kostrovej

 

 

 

 

Myalgia, bolesti chrbta

a svalovej sústavy

 

 

 

 

 

krku

 

 

 

a spojivového

 

 

 

 

platnos

 

 

 

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek

 

 

 

 

 

Nočné močenie, infekcia

a močových ciest

 

 

 

 

 

močových ciest

 

 

Poruchy

 

 

enou

 

Nepravidelná menštruácia

reprodukčného

 

 

 

 

 

 

 

systému a prsníkov

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

 

ukon

 

Únava,

 

Asténia, nepokoj, pocit

a reakcie v mieste

 

 

poruchy

 

chladu, periférny edém,

podania

 

 

chôdze

 

nežiaduca reakcia na

 

 

Laboratórnes

 

 

 

 

užívanie lieku, periférny

 

 

 

 

chlad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie krvného tlaku,

a funkčné

 

 

 

 

 

pokles hmotnosti, zníženie

vyšetr n a

 

 

 

 

 

diastolického krvného

Liek

 

 

 

 

 

tlaku, zvýšenie krvného

 

 

 

 

 

tlaku, zníženie systolického

 

 

 

 

 

krvného tlaku, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krvného sodíku, zníženie

 

 

 

 

 

 

hematokritu, zníženie

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoglobínu, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

frekvencie srdca, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

transamináz, zvýšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

triglyceridov, zníženie

 

 

 

 

 

 

voľného trijódtyronínu

 

 

 

 

 

 

(T3), zníženie voľného

tyroxínu (T4)

 

eslikarbazepín acetátom nebola pozorovaná blokáda AV druhého alebo vyššiehoregistráciestupňa.

Úrazy, otravy a

Toxicita lieku, pád,

komplikácie

poranenie kĺbov, otrava,

liečebného postupu

poranenie kože

* Počas placebom kontrolovaných klinických skúšaní bola diplopia, abnormality koord nácie a závraty u pacientov súčasne liečených karbamazepínom a eslikarbazepín acetátom hlásená ča tejš .

Užívanie eslikarbazepín acetátu súvisí s predĺžením intervalu PR. Môže to spôsobovať nežiaduce účinky

súvisiace s predĺžením intervalu PR (napr. AV blokáda, synkopa, bradykardia). U pacientov liečených ťou

Počas programov skúšania s kontrolou placebom na liečbu epilepsie eslikarbazepín acetátom sa nevyskytli zriedkavé nežiaduce reakcie ako depresia kostnejplatnosdrene, anafylaktické reakcie, závažné kožné reakcie (napr.

Stevensov-Johnsonov syndróm), systemický erytematózny lupus alebo závažné srdcové arytmie. Pri liečbe oxkarbazepínom však boli hlásené. Z tohto dôvodu nemož vylúčiť ich výskyt pri liečbe Exaliefom.

4.9Predávkovanie

Pri náhodnom predávkovaní Exaliefom boli hlásené ríznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému

 

 

enou

ako napr. vertigo, nestabilita pri chôdzi a hemiparéza. Nie je známe špecifické antidotum. Je potrebné

podávať vhodnú symptomatickú a podp rnú liečbu. V prípade potreby odstránenia metabolitov

eslikarbazepín acetátu je účinným prostriedkom hemodialýza (pozri časť 5.2).

 

ukon

 

5.

FARMAKOLOGICKÉčVLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamic é vlastnosti

Farmakoterapeutická sk pina: Antiepileptiká, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04

Liek

 

Spôsob účin su

 

Presný m chanizmus účinku eslikarbazepín acetátu nie je známy. Avšak elektrofyziologické štúdie in vitro naznačujú, že eslikarbazepín acetát a jeho metabolity stabilizujú inaktivovaný stav elektrosenzitívnych sodíkových kanálov a tak bránia návratu do aktivovaného stavu, pričom zachovajú opakované neuronálne impulzy.

Farmakodynamický efekt

Eslikarbazepín acetát a jeho aktívne metabolity zabránili vzniku záchvatov na neklinických modeloch, preto sa predpokladá antikonvulzívna efektivita u ľudí. Farmakologická efektivita eslikarbazepín acetátu sa u ľudí primárne realizuje prostredníctvom jeho aktívneho metabolitu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Efektivita a bezpečnosť eslikarbazepín acetátu sa prejavila vo fáze III v troch dvojito zaslepených placebom kontrolovaných klinických skúšaniach na 1049 dospelých pacientoch s čiastočnou epilepsiou, ktorá

nereagovala na liečbu jedným až tromi súčasne podávanými antiepileptikami. Počas týchto skúšaní sa oxkarbazepín a felbamát nemohli používať súčasne. Eslikarbazepín acetát sa testoval pri dávkach 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne. Počas udržiavacieho 12-týždňov trvajúceho obdobia bol eslikarbazepín acetát 800 mg a 1200 mg jedenkrát denne signifikantne účinnejší ako placebo v znížení frekvencie epileptických záchvatov. Percentuálny podiel probandov s 50 % znížením frekvencie záchvatov po celý čas trvania fázy III skúšania bol 19 % u placeba, 21 % u eslikarbazepín acetátu 400 mg, 34 % u eslikarbazepín acetátu 800 mg a 36 % u eslikarbazepín acetátu 1200 mg denne.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

registrácie

Eslikarbazepín acetát sa extenzívne transformuje na eslikarbazepín. Po perorálnom podaní zvyčajne zostávajú hladiny eslikarbazepín acetátu v plazme pod limitom kvantifikácie. Tmax eslikarbazepínu sa dosiahne 2 až 3 h po dávke. Biologická dostupnosť sa považuje za vysokú, pretože množstvo metabolitov získaných z moču je viac ako 90% dávky eslikarbazepín acetátu.

Distribúcia

Eslikarbazepín sa relatívne málo viaže na proteíny plazmy (< 40 %), bez závislosti na koncentrácii. Štúdie in vitro poukázali na fakt, že väzba na plazmatické proteíny nebola relevantne ovplyvn ná prítomnosťou

warfarínu, diazepamu, digoxínu, fenytoinu a tolbutamidu. Väzba warfarínu, diaz pamu, digoxínu, fenytoinu

 

ou

a tolbutamidu nebola signifikantne ovplyvnená prítomnosťou eslikarbazepínu.

Biotransformácia

ť

Eslikarbazepín acetát sa pri prvom prechode rýchloplatnosextenzívne tran formuje hydrolytickým metabolizmom

na svoj hlavný aktívny metabolit eslikarbazepín. Vrchol plazmatickej koncentrácie (Cmax) dosiahne eslikarbazepín 2 - 3 hodiny po dávke a ustálený stav plazmatickej koncentrácie dosiahne 4 až 5 dní pri dávkovaní jedenkrát denne v súlade s efektívnym polčasom 20 - 24 h. V skúšaniach so zdravými jedincami bol polčas eslikarbazepínu 10 - 20 h, u epileptických dospelých pacientov 13 - 20 h. Menej významnými

metabolitmi v plazme sú R-likarbazepín a oxkarbaze

ín, ktoré vykazujú aktivitu a konjugáty kyseliny

glukurónovej s eslikarbazepín acetátom, eslikarbaze

ínom, R-likarbazepínom a oxkarbazepínom.

enou

 

Eslikarbazepín acetát neovplyvňuje sv j vlastný metabolizmus ani klírens.

Pri štúdiách s eslikarbazepínom na č rstvých ľudských hepatocytoch bola pozorovaná mierna aktivácia

glukuronidácie sprostredkovanej UGT1A1.

Vylučovanie

č

 

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa eliminujú zo systémového obehu primárne renálnym vylučovaním v nezmenenej forme alebo vo forme glukuronidovaných konjugátov. Celkovo eslikarbazepín a jeho

glukuronid tvoria viac ako 90% celkových metabolitov vylúčených močom, približne dve tretiny

v nezmenenej forme a jednu tretinu vo forme konjugátu glukuronidu.

s

ukon

Linearita/nelinearita

FarmakokinLiektika eslikarbazepínu u zdravých jedincov a pacientov je lineárna a závislá na dávke v rozmedzí 400 - 1200 mg.

Starší pacienti (viac ako 65 rokov)

Farmakokinetický profil eslikarbazepín acetátu u starších pacientov s klírens kreatinínu > 60 ml/min nie je ovplyvnený (pozri časť 4.2).

Poškodenie obličiek

Metabolity eslikarbazepín acetátu sa primárne zo systémového obehu eliminujú obličkami. Klinické skúšanie u pacientov s miernym až závažným poškodením obličiek poukázalo na fakt, že klírens závisí od funkcie obličiek. Pacientom s klírens kreatinínu < 60 ml/min sa počas liečby preparátom Exalief odporúča úprava dávky (pozri časť 4.2).

Hemodialýza odstraňuje z plazmy metabolity eslikarbazepín acetátu.

Poškodenie funkcie pečene

Po viacnásobných perorálnych dávkach sa u zdravých jedincov a u pacientov s miernym poškodením pečene vyhodnocovala farmakokinetika a metabolizmus eslikarbazepín acetátu. Mierne poškodenie pečene neovplyvnilo farmakokinetiku eslikarbazepín acetátu. U pacientov s miernou a závažnejšou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 4.2).

U pacientov s veľmi závažnou poruchou funkcie pečene sa vyhodnotenie farmakokinetiky eslikarbazepínu nerealizovalo.

Pohlavie

Skúšania na zdravých jedincoch a pacientoch dokázali, že pohlavie jedincov neovplyvňuje farmakok n tiku eslikarbazepín acetátu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa vyskytovali pri úrovniach pô obenia výrazne nižších ako sú klinické hladiny pôsobenia eslikarbazepínu (hlavný a farmakologicky aktívny metabolit eslikarbazepín acetátu). Miera bezpečnosti na základe komparatívneho podávania li ku nebola stanovená.

Pozoroval sa dôkaz nefrotoxicity v skúšaniach toxicity opakovanej dávky na potkanoch, ale nepozoroval sa

 

 

registrácie

v skúšaniach s myšami alebo psami, čo je v súlade s exacerbáciou sp ntánnej chronickej progresívnej

nefropatie u týchto druhov.

ou

 

 

 

 

ť

 

V klinických skúšaniach toxicity opakovanej dávkyplatnosu myší p tkanov sa pozorovala centrilobulárna

hypertrofia pečene a zvýšený výskyt tumorov pečene u myší, prič m tieto nálezy sú v súlade s indukciou

hepatálnych mikrozomálnych enzýmov, čo je efekt, ktorý sa epozoroval u pacientov, ktorí dostávali

eslikarbazepín acetát.

 

 

Štúdie genotoxicity s eslikarbazepín acetátom nenaznačujú na žiadne osobitné riziká pre ľudí.

6.

 

 

 

enou

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

 

 

č

Zoznam pomocných látok

 

Povidón K 29/32

ukon

 

 

 

 

Sodná soľ kroskarmelózy

 

 

Magnéziumstearát

 

 

 

6.2

s

 

 

 

Inkompatibility

 

 

4 roky.Liek

 

 

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

6.3

Čas použiteľnosti

 

 

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Exalief 800 mg tablety sú balené v pretlačovacom balení ALU/ALU alebo ALU/PVC uloženom v papierových škatuliach s obsahom 20, 30, 60 alebo 90 tabliet.

Exalief 800 mg tablety sú balené v HDPE fľašiach s polypropylénovým detským bezpečnostným uzáverom, ktoré sú umiestnené v papierových škatuliach s obsahom 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

registrácie

 

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko tel.: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/520/012-020

 

 

ť

 

 

platnos

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21.04.2009

 

 

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

Detailné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

http://www.ema.europa.eu/.

č

 

 

 

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis