Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Označenie obalu - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuExalief
Kód ATC klasifikácieN03AF04
Látkaeslicarbazepine acetate
VýrobcaBIAL - Portela

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa so 7, 14 alebo 28 tabletami

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 400 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

registrácie

 

Každá tableta obsahuje 400 mg eslikarbazepín acetátu.

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

7 tabliet

ou

14 tabliet

 

ť

28 tabliet

 

 

5.SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU

 

A DOHĽADU DETÍ

č

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

 

8.

Liek

 

 

 

 

 

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/520/001 7 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/002 14 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/003 28 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/004 7 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/005 14 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/006 28 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

ť

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

platnos

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Exalief 400 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ NA PRETLAČOVACOM BALENÍ

ALU/ALU pretlačovacie balenie

PVC/ALU pretlačovacie balenie

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 400 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

Číslo šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa s 30 alebo 60 tabletami

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 600 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 600 mg eslikarbazepín acetátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

60 tabliet

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu re oužívateľov.

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU

 

 

 

A DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľaduenoudetí.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

8.

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

 

 

 

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/520/007 30 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/008 60 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/009 30 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/010 60 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

ou

 

 

 

 

ť

15. POKYNY NA POUŽITIE

 

platnos

 

 

 

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Exalief 600 mg

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ NA PRETLAČOVACOM BALENÍ

ALU/ALU pretlačovacie balenie

PVC/ALU pretlačovacie balenie

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 600 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

Číslo šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE HPDE fľaše, papier a HPDE fľaše s 90 tabletami

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 600 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 600 mg eslikarbazepín acetátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

90 tabliet

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu re oužívateľov.

 

 

 

 

6.

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU

 

 

A DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

7.

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

8.

 

s

 

 

 

 

 

 

 

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

 

 

 

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/520/011

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Exalief 600 mg

 

 

 

 

 

(iba vonkajšie balenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa s 20, 30, 60 alebo 90 tabletami

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 800 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

2.

LIEČIVO

registrácie

 

Každá tableta obsahuje 800 mg eslikarbazepín acetátu.

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

20 tabliet

 

ou

 

30 tabliet

 

ť

 

60 tabliet

 

 

 

 

90 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

platnos

 

 

Na vnútorné použitie.

 

 

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,čenouŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU

A DOHĽADU DETÍ

7.INÉ ŠPECIÁLNEsukonUPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.LiekDÁTUM EXSPIRÁCIE

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "N03AF04"

 • Zebinix - N03AF04

EU/1/09/520/012 20 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/013 30 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/014 60 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/015 90 tabliet - ALU/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/016 20 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/017 30 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/018 60 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie EU/1/09/520/019 90 tabliet - PVC/ALU pretlačovacie balenie

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

ou

Číslo šarže

 

 

 

ť

 

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Exalief 800 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ NA PRETLAČOVACOM BALENÍ

ALU/ALU pretlačovacie balenie

PVC/ALU pretlačovacie balenie

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 800 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

Číslo šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE HPDE fľaše, papier a HPDE fľaše s 90 tabletami

1. NÁZOV LIEKU

Exalief 800 mg tablety

Eslikarbazepín acetát

 

 

 

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

registrácie

 

Každá tableta obsahuje 800 mg eslikarbazepín acetátu.

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

ou

90 tabliet

ť

 

5. SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU

 

A DOHĽADU DETÍ

č

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

 

8.

Liek

 

 

 

 

 

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/520/020

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

ou

 

 

 

 

 

 

15. POKYNY NA POUŽITIE

 

ť

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Exalief 800 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iba vonkajšie balenie)

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis