Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuExubera
Kód ATC klasifikácieA10AF01
Látkainsulin human
VýrobcaPfizer Limited

1. NÁZOV LIEKU

EXUBERA 1 mg upravený inhalačný prášok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý blister s jednotlivou dávkou obsahuje 1 mg humánneho inzulínu.

Expozícia humánnym inzulínom po podaní troch blistrov s obsahom 1 mg je signifikantne vyššia ako po podaní jedného blistra s obsahom 3 mg. Preto blister s obsahom 3 mg nie je zameniteľný s tromi blistrami s obsahom 1 mg (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyrobený rekombinantnou DNA technológiou v Escherichia coli.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

ou

registrácie

Upravený inhalačný prášok.

 

Biely prášok.

 

 

 

 

ť

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

platnos

EXUBERA je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu, ktorí nie sú

dostatočne kontrolovaní perorálnymi antidiabetikami a potrebujú inzulínovú liečbu.

enou

 

EXUBERA je tiež indikovaná na liečbu dospelých pacientov s diabetes mellitus 1. typu ako doplnok

k liečbe s dlhodobo alebo stredne dlhodobo účinkujúcim subkutánnym inzulínom, u ktorých

potenciálny prínos po pridaní inhalačného inzulínu preváži potenciálne obavy z hľadiska bezpečnosti (pozri časť 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsobčpodávania

EXUBERAukon(inhalačný humánny inzulín) je rýchlo účinkujúci humánny inzulín určený na použitie pri

diabetes mellitus 1. typu a 2. typu.

Inhalačný humánny inzulín je možné použiť samotný alebo v kombinácii s perorálne podávanými antidiabetikami a/alebo s dlhodobo alebo stredne dlhodobo účinkujúcimi subkutánne podávanými inzulínmisza účelom optimalizovať kontrolu hladiny glykémie.

LiekEXUBERA blistre s jednotlivými dávkami 1 mg a 3 mg sú určené na perorálnu inhaláciu do pľúc len s inzulínovým inhalátorom.

Po sebe nasledujúca inhalácia troch blistrov s jednotlivou dávkou 1 mg spôsobuje signifikantne vyššiu expozíciu inzulínom ako inhalácia jedného blistra s jednotlivou dávkou 3 mg. Preto tri blistre

s jednotlivou dávkou 1 mg sa nemajú použiť ako náhrada za jeden blister s jednotlivou dávkou 3 mg (pozri časti 2, 4.4 a 5.2).

Inhalačný humánny inzulín má rýchlejší nástup účinku ako subkutánne podávaný rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Vzhľadom na rýchly nástup účinku sa má inhalačný humánny inzulín podať

v priebehu 10 minút pred jedlom.

Počiatočnú a následnú dávku (dávku a režim) má určiť lekár individuálne a upraviť ju podľa individuálnej odpovede a požiadaviek pacienta (napr. diéta, fyzická aktivita a životný štýl).

Denné dávky a režim podávania

Neexistujú žiadne pevne stanovené pravidlá pre dávkovanie inzulínu. Avšak odporúčaná počiatočná denná dávka vychádza z nasledujúceho vzorca:

Telesná hmotnosť (kg) x 0,15 mg/kg = celková denná dávka (mg). Celková denná dávka má byť rozdelená na tri dávky podávané pred jedlom.

Rámcové odporúčania týkajúce sa úvodných dávok EXUBERY podávaných pred jedlom v závislosti od telesnej hmotnosti patienta sú uvedené v Tabuľke 1:

 

Úvodná dávka

Približná

 

Počet 1 mg

Počet 3 mg

 

Hmotnosť pacienta

na jedlo

dávka v IU

blistrov na dávku

blistrov na dávku

 

30 až 39,9 kg

1 mg / jedlo

3 IU

 

 

-

 

40 až 59,9 kg

2 mg / jedlo

6 IU

 

 

-

 

60 až 79,9 kg

3 mg / jedlo

8 IU

 

 

-

 

80 až 99,9 kg

4 mg / jedlo

11 IU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

100 až 119,9 kg

5 mg / jedlo

14 IU

 

 

 

120 až 139,9 kg

6 mg / jedlo

16 IU

 

 

-

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Tabuľka 1: Rámcové odporúčania pre úvodné dávky EXUBERY podávané pred jedlom

(v závislosti od telesnej hmotnosti patienta).

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

Blister s obsahom 1 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 3 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. Blister s obsahom 3 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 8 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. Vyššie uvedená tabuľka 1 uvádza približnú hodnotu dávky rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu v IU

EXUBERA sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou. Použitie EXUBERY u pacientov, ktorí potrebujú titrovanie dávky po menej ako 1 mg, sa neodporúča (pozri časť 4.4).

zodpovedajúcu úvodným dávkamenouEXUBERY podávaným pred jedlom v mg.

Úprava dávky sa môžečvyžadovať v závislosti od množstva jedla a podielu výživných látok, časového úseku dňaukon(ráno je potrebná vyššia dávka inzulínu), koncentrácie glukózy v krvi pred jedlom, posledného alebo plánovaného cvičenia/pohybu.

Počas pridruženého respiračného ochorenia (napr. bronchitída, infekcie horných dýchacích ciest) sa môže u daného jedinca vyžadovať prísne monitorovanie koncentrácie glukózy v krvi a úprava dávky (pozrisčasť 4.4).

LiekPodrobnejšie informácie o spôsobe použitia inzulínového inhalátora pozri v návode na použitie (IFU = Instructions for use).

Hepatálna a renálna insuficiencia

U pacientov s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou môže byť znížená potreba inzulínu. Deti a adolescenti

Dlhodobá bezpečnosť inhalovaného humánneho inzulínu u pediatrických pacientov s diabetes mellitus nebola doteraz stanovená, a preto sa neodporúča jeho použitie u pacientov mladších ako 18 rokov (pozri časť 5.2).

Hypoglykémia.
Precilivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Starší pacienti

Skúsenosti s inhalačným inzulínom u pacientov vo veku ≥ 75 rokov sú obmedzené.

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Skúsenosti s inhalačným inzulínom u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním sú veľmi obmedzené, a preto sa jeho použitie neodporúča u takých pacientov, ktorých pľúcne funkcie sú významne zhoršené.

4.3 Kontraindikácie

Pacienti nesmú počas liečby EXUBEROU fajčiť a s fajčením musia prestať asporegistrácieň 6 mesiacov pred začatím liečby EXUBEROU. Ak pacient začne fajčiť alebo sa k fajčeniu vráti, liečba EXUBEROU sa

musí okamžite prerušiť pre zvýšené riziko hypoglykémie a použiť alternatívnu liečbu (pozri časť 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zle kontrolovaná, nestabilná alebo ťažká astma.

 

Ťažká (stupeň III alebo IV podľa GOLD klasifikácie) chronická obštrukoučná choroba pľúc

 

ť

(COPD = Chronic obstructive pulmonary disease).

platnos

Pacienti začínajúci liečbu EXUBEROU musia dostať úplný návod na použitie inhalátora (pozri IFU).

Pacienti majú inhalovať inzulínový prášok cez náustok jedným pomalým a plynulým vdýchnutím. Pacienti majú potom zadržať dych na 5 sekúnd a normálne vydýchnuť. Aby sa zabezpečila optimálna, ako aj plynulá dodávka lieku, musí sa dôsledne aplikovať štandardná inhalačná technika.

Pacienti sa pri užívaní svojej dávky majú vyhýbať tomu, aby vystavovali liek pôsobeniu vysokej vlhkosti alebo vysokej relatívnej vlhkosti prostredia, napr. v zaparenej kúpeľni.

Ak je inzulínový inhalátor počas používania mimovoľne vystavený extrémne vlhkým podmienkam,

zvyčajne to vedie k následnému zníženiu dávky inzulínu podávanej z inhalátora. V tomto prípade sa

 

 

 

enou

musí jednotka uvoľňujúcačinzulín (IRU = Insulin Release Unit) pred nasledujúcou inhaláciou vymeniť

(pozri časť 6.6).

 

Dávkovanie

 

Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu musí prebiehať pod prísnym lekárskym dohľadom,

 

 

ukon

 

keďže to môže mať za následok zmenu dávky.

 

s

 

 

Postupná inhalácia troch blistrov s jednotlivou dávkou 1 mg spôsobuje signifikantne vyššiu expozíciu

inzulínom než inhalácia jedného blistra s jednotlivou dávkou 3 mg. Preto tri blistre s jednotlivou

dávkou 1 mg sa nemajú použiť ako náhrada za jeden blister s jednotlivou dávkou 3 mg (pozri časti 2,

4.2 a 5.2).

 

Liek

 

 

 

Ak je blister s obsahom 3 mg dočasne nedostupný, má sa nahradiť dvoma blistrami s obsahom 1 mg a hladiny glukózy v krvi sa majú dôkladne monitorovať.

Blister s obsahom 1 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 3 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. EXUBERA sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov

s nízkou telesnou hmotnosťou. Použitie EXUBERY u pacientov, ktorí potrebujú titrovanie dávky po menej ako 1 mg, sa neodporúča (pozri časť 4.2).

Hypoglykémia

Hypoglykémia, vo všeobecnosti najčastejší nežiaduci účinok inzulínovej terapie vrátane EXUBERY a mnohých perorálnych antidiabetík, sa môže vyskytnúť, ak je dávka inzulínu vzhľadom na potrebu

inzulínu príliš vysoká. Závažné hypoglykemické záchvaty, zvlášť ak sa výskytujú opakovane, môžu registrácie

viesť k neurologickému poškodeniu. Prolongované alebo závažné hypoglykemické príhody môžu ohrozovať život pacienta.

Príznaky hypoglykémie sa zvyčajne objavia náhle. Môžu zahŕňať studený pot, chladnú bledú pokožku, únavu, nervozitu alebo tremor, pocit úzkosti, nezvyčajnú únavu alebo slabosť, zmätok, ťažkosti

s koncentráciou, ospanlivosť, pálčivý hlad, zmeny zraku, bolesti hlavy, nauzeu a palpitácie. Závažná hypoglykémia môže viesť k bezvedomiu a/alebo kŕčom a môže mať za následok dočasné alebo trvalé poškodenie mozgových funkcií alebo dokonca smrť.

Hypoglykémiu je vo všeobecnosti možné upraviť okamžitým príjmom cukrov. Aby bolo možné okamžite konať, pacienti musia so sebou vždy nosiť glukózu.

Vynechanie jedla alebo neplánované namáhavé telesné cvičenie/pohyb môže viesť k hypoglykémii.

Pacienti, ktorých regulácia koncentrácie glukózy v krvi sa výrazneťzlepší, napr. intenzifikovanou

inzulínovou terapiou, môžu pocítiť zmenu v ich zvyčajných varovných príznakoch hypoglykémie

a musia byť primerane poučení.

platnos

ou

 

U pacientov, ktorí majú diabetes mellitus už niekoľko rokov, môžu zvyčajné varovné príznaky vymiznúť.

Niekoľko pacientov, ktorí mali hypoglykemické reakcie po prechode z inzulínu zvieracieho pôvodu na humánny inzulín, oznámilo, že včasné varovné príznaky hypoglykémie boli menej výrazné alebo odlišné od príznakov, ktoré zaznamenali s ich predchádzajúcim inzulínom.

Pred cestou medzi rôznymi časovými pásmami musí byť pacient poučený, aby sa poradil so svojím lekárom, keďže to môže znamenať, že pacient si musí vziať inzulín a najesť sa v iných časoch.

Neprimerané dávkovanie alebo prerušenie liečby zvlášť u diabetických pacientov závislých na

inzulíne môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze; stavom, ktoré sú potenciálne smrteľné.

 

 

 

enou

Pri použití s inými antidiabetikamič

sa má dávka každého lieku starostlivo upraviť tak, aby sa určila

optimálna dávka potrebná na dosiahnutie želaného farmakologického účinku.

Potreba inzulínu sa môže počas interkurentných stavov, ako sú choroba, emocionálne poruchy alebo

stres, zmeniť.

 

 

 

 

ukon

 

 

Pulmonálna bezpečnosť

 

 

 

s

 

 

 

Súčasne prítomné poruchy dýchacej sústavy

Liek

 

 

 

 

EXUBERA sa nesmie používať u pacientov s ochorením pľúc, ako je astma a COPD, keďže existujú iba obmedzené údaje na podporu bezpečného použitia u týchto pacientov.

Súčasné použitie bronchodilatátorov, ako je salbutamol, môže zvýšiť absorpciu EXUBERY, a preto môže zvýšiť riziko hypoglykémie, keď sa používa na zmiernenie akútnych respiračných príznakov (pozri časť 4.5).

Respiračné príznaky

Zriedkavo sa môže vyskytnúť bronchospazmus. Ktorýkoľvek pacient, u ktorého sa prejaví takáto reakcia, musí prerušiť užívanie EXUBERY a okamžite vyhľadať lekára a nechať sa vyšetriť. Opätovné obnovenie podávania EXUBERY si vyžaduje starostlivé posúdenie rizika a možno ho vykonať len pri dôkladnom sledovaní lekárom s primeraným klinickým vybavením.

Pokles pľúcnych funkcií

nebola stanovená u pacientov s predpokladanou hodnotou FEV1 < 70 % na začregistrácieiatku sledovania a použitie inhalačného humánneho inzulínu sa u tejto skupiny pacientov neodporúča. Následné

V klinických skúšaniach sa v liečených skupinách pozorovali malé, ale konzistentné rozdiely

v poklese pľúcnych funkcií (zvlášť jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1 = Forced Expiratory Volume in one second)) v prospech jedincov liečených komparatívnym liekom.

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania až do dvoch rokov nebol pozorovaný žiadny urýchlený pokles ani po 3 – 6 mesiacoch. Tieto malé rozdiely v liečených skupinách vymizli do 6 týždňov pri prerušení po 2 rokoch liečby (pozri časti 4.8 a 5.1).

Všetci pacienti, ktorí začali liečbu EXUBEROU, majú mať urobené úvodné vyšetrenie pľúcnych

funkcií (napr. meranie FEV1 spirometricky). Účinnosť a bezpečnosť inhalačného humánneho inzulínu

pozoruje pokles FEV1 o < 15 %, spirometrické vyšetrenie sa má ťopakovaouť v 1. roku a potom každoročne. Ak sa v 6. mesiaci pozoruje pokles FEV1 o 15 – 20 % alebo 500 ml oproti úvodnej hodnote pľúcnych funkcií, spirometrické vyšetrenie sa má opakovať po 3 mesiacoch.

kontrolné meranie pľúcnych funkcií sa odporúča po prvých 6 mesiacoch liečby. Ak sa v 6. mesiaci

U pacientov s potvrdeným (t.z. aspoň dvoma po sebe nasledujúcimi testami s odstupom

3 až 4 týždňov) poklesom FEV1 o > 20 % oproti začiatku sledovania sa liečba EXUBEROU musí prerušiť a pacienta treba monitorovať podľa klinických požiadaviek. Nie sú skúsenosti s opakovaným zavedením liečby EXUBEROU u pacientov, ktorých funkcia pľúc sa zlepší.

Pacienti, u ktorých sa počas liečby EXUBEROUplatnosvyvinie dyspnoe, majú byť vyšetrení, či jeho príčinou nie sú pľúcne alebo srdcové ochorenia. Keď je prítomný pľúcny edém, alebo dôjde ku klinicky

Interkurentné ochorenie dýchacíchenouciest

významnému poklesu pľúcnych funkcií, liečba EXUBEROU sa musí ukončiť a pacienta treba prestaviť na injekčný inzulín.

EXUBERA sa počas klinickýchč štúdií podávala pacientom s interkurentným respiračným ochorením (napr. bronchitída, infekcie horných dýchacích ciest). V týchto klinických štúdiách sa nepozorovalo zvýšené riziko hypoglykémie alebo nedostatočnej regulácie hladiny glykémie. U niektorých pacientov

sa počas interkurentného ochorenia dýchacích ciest môže vyžadovať dôkladné monitorovanie

koncentrácie glukózy v krvi a úprava dávky (pozri časť 4.2). Nie sú žiadne skúsenosti s EXUBEROU

u pacientov s pneumóniou.

 

 

ukon

Bývalí fajčiari

 

s

 

V klinických štúdiách s Exuberou bolo diagnostikovaných 6 nových prípadov primárnych nádorov

pľúc u pacientov liečených EXUBEROU a 1 novodiagnostikovaný prípad u pacientov liečených

Liek

 

 

komparátorom. Okrem toho sa po uvedení lieku na trh objavilo 1 hlásenie o výskyte primárneho pľúcneho nádoru u pacienta liečeného EXUBEROU. V kontrolovaných klinických štúdiách

s EXUBEROU bola incidencia novozistenej primárnej rakoviny pľúc na 100 pacientorokov expozície sledovaným liekom 0,130 (5 prípadov na 3 800 pacientorokov) u pacientov liečených EXUBEROU a 0, 03 (1 prípad na 3 900 pacientorokov) u pacientov liečených komparátorom. Počet prípadov bol príliš malý na to, aby sa dalo určiť, či výskyt týchto príhod súvisí s EXUBEROU. Všetci pacienti,

u ktorých bola diagnostikovaná rakovina pľúc, mali predošlú anamnézu fajčenia cigariet.

4.5 Liekové a iné interakcie

Mnoho látok má vplyv na metabolizmus glukózy a môže si vyžadovať úpravu dávky inzulínu.

Medzi látky, ktoré môžu zosilňovať hypoglykemický účinok a zvyšovať náchylnosť na hypoglykémiu, patria perorálne antidiabetiká, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), inhibítory monoaminooxidázy (MAO), neselektívne betablokátory, salicyláty a sulfonamidové antibiotiká.

Podávanie salbutamolu pred EXUBEROU môže viesť ku zvýšenej absorpcii inzulínuregistrácie(pozri časť 5.2). Nezdá sa, že podávanie flutikazonu pred EXUBEROU ovplyvňuje absorpciu inzulínu (pozri časť 5.2).

Aktívne fajčenie značne zvyšuje mieru a rozsah absorpcie EXUBERY, zatiaľ čo pasívna expozícia tabakovým dymom u nefajčiarov ju znižuje (pozri časti 4.3 a 5.2).

Medzi látky, ktoré môžu znížiť hypoglykemický účinok, patria kortikosteroidy, danazol, perorálne kontraceptíva, tyreoidálne hormóny, rastový hormón, sympatomimetiká a tiazidy. Oktreotid/lanreotid môžu rovnako znížiť alebo zvýšiť potrebu inzulínu.

Betablokátory môžu maskovať príznaky hypoglykémie. Alkohol môže zintenzívniť a predĺžiť hypoglykemický účinok inzulínu.

Podávanie EXUBERY 10 minút pred podaním salbutamolu neovplyvniloťoubronchodilatačnú odpoveď na salbutamol u jedincov bez diabetu s ľahkouplatnos-stredne závažnou astmou.

Doteraz neboli skúmané iné lieky, ktoré môžu zmeniť absorpciu alebo permeabilitu pľúc. Ak sa inhalačný humánny inzulín použije u týchto pacientov, odporúča sa starostlivé monitorovanie koncentrácií glukózy v krvi a podľa potreby úprava dávky. Pri súčasnom použití EXUBERY

s takýmito liekmi sa odporúča opatrnosť.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú žiadne klinické skúsenostienous používaním EXUBERY počas gravidity. Inhalačný inzulín často

vyvoláva tvorbu protilátok proti inzulínu, ktorých riziko pre plod nie je známe. Preto sa EXUBERA nesmie používať počas gravidity. Keď pacientka liečená EXUBEROU otehotnie, EXUBERA sa má nahradiť vhodným subkutánnym inzulínom.

U dojčiacich žien sa môžečvyžadovať úprava dávky inzulínu a diéty.

4.7 Ovplyvnenieukonschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ako v prípade iných inzulínov, môže byť schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať porušená

v dôsledku hypoglykémie. Toto môže predstavovať riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležités(napr. pri vedení motorového vozidla alebo obsluhovaní strojov).

Liek4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť samotnej EXUBERY, ako aj jej použitia v kombinácii so subkutánne podávaným inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami sa posudzovala v klinických štúdiách s viac ako

2 700 pacientmi s diabetes mellitus 1. alebo 2. typu vrátane viac ako 1 975 dospelých liečených viac ako 6 mesiacov a viac ako 745 dospelých liečených viac ako 2 roky.

Tabuľka dolu obsahuje nežiaduce reakcie pozorované v kontrolovaných klinických štúdiách zahŕňajúcich viac ako 1 970 pacientov vystavených účinkom EXUBERY.

 

Telový systém

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

 

 

(≥ 1/10)

 

(≥ 1/100, < 1/10)

 

(≥ 1/1 000, < 1/100)

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy metabolizmu

hypoglykémia

 

 

 

 

 

 

 

a výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy dýchacej

kašeľ

 

dyspnoe

 

epistaxa

 

 

sústavy, hrudníka a

 

 

produktívny kašeľ

bronchospazmus

 

 

mediastína

 

 

podráždenie hrdla

sipot

 

 

 

 

 

sucho v hrdle

 

dysfónia

 

 

 

 

 

 

 

faryngolaryngálna

 

 

 

 

 

 

 

bolesť

 

 

 

 

 

 

 

porucha mandlí

 

 

Gastrointestinálne

 

 

 

 

sucho v ústach

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a

 

 

 

 

bolesť na hrudi

 

 

reakcie v mieste

 

 

 

 

 

 

 

 

podania

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V celom klinickom programe, vrátane nekontrolovaných predĺžených štúdií, sa

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

vyskytli dve hlásenia pleurálneho výpotku, pri ktorých sa súvislosť s liečbou nedala vylúčiť.

Hypoglykémia

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Ako v prípade iných inzulínov, hypoglykémia bola najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom

u pacientov liečených EXUBEROU.

platnos

 

 

 

 

prerušilo liečbu EXUBEROU kvôli kašľu.

 

 

 

 

Kašeľ

 

 

 

 

 

 

 

Kašeľ sa zvyčajne objavil v priebehu niekoľkých sekúnd až minút po inhalácii inzulínu, pričom bol z hľadiska intenzity prevažne mierny. Tento kašeľ postupom času ustúpil. Jedno percento pacientov

Dyspnoe

Väčšina prípadov dyspnoe (> 95 %) bola nahlásená ako mierne až stredne závažné. Z jedincov

liečených EXUBEROU 0,4 % prerušilo liečbu kvôli dyspnoe.

 

enou

Bolesť na hrudi

č

 

Škála rozličných príznakov v oblasti hrudníka bola hlásená ako s liečbou súvisiace nežiaduce reakcie

a bola označená ako nešpecifická bolesť na hrudi. Väčšina týchto prípadov (> 95 %) bola nahlásená

ako mierne až stredne závažné. Jeden jedinec zo skupiny liečenej EXUBEROU a jeden zo skupiny

liečenej komparatívnymukonliekom prerušili liečbu kvôli bolesti na hrudi. Dôležité je to, že incidencia

nežiaducich účinkov akejkoľvek príčiny súvisiacich s ischemickou chorobou srdca, ako sú angina

 

s

pectoris alebo infarkt myokardu, sa použitím EXUBERY nezvýšila.

Iné reakcie

Pokles FEV1

Liek

 

Malé rozdiely v poklese FEV1 v liečených skupinách boli pozorované v skupine liečenej EXUBEROU v porovnaní s liečbou komparatívnym liekom. V klinických štúdiách s dĺžkou trvania až do dvoch rokov nebol pozorovaný žiadny urýchlený pokles ani po 3 – 6 mesiacoch. Prerušenie liečby EXUBEROU po 2 rokoch viedlo k vymiznutiu rozdielov v liečených skupinách do 6 týždňov (pozri časti 4.4 a 5.1).

K poklesu FEV1 o > 15 % oproti začiatku sledovania došlo u 1,3 % EXUBEROU liečených jedincov s diabetes mellitus 1. typu a u 5,0 % EXUBEROU liečených jedincov s diabetes mellitus 2. typu.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky proti inzulínu môžu vzniknúť počas liečby ktorýmkoľvek inzulínom vrátane EXUBERY. V klinických štúdiách sa inzulínové protilátky vytvárali častejšie a priemerné hladiny protilátok proti

inzulínu boli vyššie u jedincov, ktorí prešli zo subkutánne podávaného humánneho inzulínu na registrácie

EXUBERU ako u jedincov, ktorí pokračovali v liečbe subkutánne podávaným humánnym inzulínom. Hladiny protilátok proti inzulínu boli vyššie u pacientov s diabetes mellitus 1. typu v porovnaní

s pacientmi s diabetes mellitus 2. typu a v oboch skupinách sa ustálili v priebehu 6 – 12 mesiacov liečby. Nebol zistený žiaden klinický význam týchto protilátok.

Hypersenzitívne reakcie

Ako v prípade iných inzulínov, veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť generalizované alergické reakcie. Takéto reakcie na inzulín alebo na pomocné látky môžu byť spojené napr. s celkovou kožnou reakciou, angioedémom, bronchospazmom, hypotenziou a šokom a môžu byť život ohrozujúce (pozri časť 4.4 Respiračné).

Edém a refrakčné poruchy oka

Inzulínová terapia môže spôsobiť retenciu sodíka a edém. Refrakčné poruchy oka sa môžu objaviť pri

začatí inzulínovej terapie. Tieto účinky sú zvyčajne prechodné.

ou

 

 

ť

4.9 Predávkovanie

platnos

 

Hypoglykémia sa môže vyskytnúť ako výsledok nadmerného množstva inzulínu v porovnaní s prijatou

potravou, energetickým výdajom alebo oboma týmito stavmi.

 

Mierne epizódy hypoglykémie sa môžu zvyčajne liečiť perorálnym podaním cukrov. Môžu byť

enou

 

 

potrebné úpravy týkajúce sa dávkovania liekov, stravovacieho režimu alebo cvičenia/pohybu.

Závažnejšie epizódy spojené s kómou, kŕčmi alebo neurologickým poškodením môžu byť liečené intramuskulárne/subkutánne podaným glukagónom (0,5 až 1 mg) alebo intravenóznym podaním koncentrovanej glukózy. Ak pacient nereaguje na glukagón v priebehu 10 až 15 minút, glukóza sa musí podať tiež intravenózne.

 

 

 

ukon

Pri nadobudnutí vedomiačsa odporúča perorálne podať pacientovi uhľohydráty, aby sa predišlo

relapsu.

 

5.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

s

 

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Liek

 

 

 

Farmakoterapeutická skupina: liečivá na liečbu diabetu, ATC kód: A10AF01

Mechanizmus účinku:

Humánny inzulín znižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky ako aj znižovanie katabolických účinkov, zvyšuje prenos glukózy do buniek ako aj tvorbu glykogénu v svaloch

a v pečeni a zlepšuje využitie pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenézu, zvyšuje lipogenézu v pečeni a v tukovom tkanive a inhibuje lipolýzu. Taktiež podporuje vychytávanie aminokyselín do buniek a podporuje syntézu proteínov a zvyšuje vychytávanie draslíka do buniek.

Inhalačný humánny inzulín má, rovnako ako rýchlo účinkujúce analógy inzulínu, rýchlejší nástup hypoglykemického účinku ako subkutánne podávaný rozpustný humánny inzulín. Dĺžka trvania hypoglykemického účinku inhalačného humánneho inzulínu je porovnateľná s dĺžkou trvania účinku subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu a dlhšia ako v prípade rýchlo účinkujúcich analógov inzulínov (pozri obrázok 1).

maxima)

SC Lispro (18 U)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exubera (6 mg)

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlo účinkujúci

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

humánny inzulín

 

 

 

 

(18 U)

 

 

Priemerná GIR (%

 

 

 

 

 

 

 

Čas (min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Priemerná rýchlosť infúzie glukózy (GIR = Glucose Infusion Rate) vyjadrená ako %

z maximálnej GIR (GIRmax) pre každú individuálnu liečbu v závislosti od času u zdravých

dobrovoľníkov.

platnos

ťou

Keď sa vdýchne inhalačný inzulín, nástup hypoglykemického účinku je v priebehu 10 - 20 minút, maximálny účinok sa dosahuje približne 2 hodiny po inhalácii. Dĺžka trvania účinku je približne 6 hodín.

Inhalačný humánny inzulín má u jedincov s diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu počas prvých hodín po podaní dávky v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom rýchlejší nástup účinku v zmysle zníženia hladiny glykémie.

 

 

enou

 

č

Použitie inhalačného humánneho inzulínu je spojené so zvýšením frekvencie výskytu ako aj hladiny

protilátok proti inzulínu. V prospektívnej, exploratívnej, 6 mesiacov trvajúcej štúdii s jedincami

s diabetes mellitus 1. typu sa nepozorovali zmeny farmakodynamiky glukózy pri používaní

inhalačného humánneho inzulínu.

Informácie týkajúce sa klinických štúdií

 

ukon

 

 

s

 

Kontrolované klinické štúdie zamerané na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu ukázali, že pomocou

EXUBERY sa dosahuje a udržuje účinná kontrola hladiny glukózy v krvi, ktorá je porovnateľná so

subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom.

Diabetes mellitus 1. typu

 

Liek

 

 

U jedincov s diabetes mellitus 1. typu a 2. typu bola intraindividuálna variabilita účinku inhalačného humánneho inzulínu v zmysle zníženia hladiny glykémie vo všeobecnosti porovnateľná

s intraindividuálnou variabilitou takéhoto účinku subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.

V klinických štúdiách zameraných na diabetes mellitus 1. typu zaznamenali pacienti liečení EXUBEROU v kombinácii s dlho alebo stredne dlho účinkujúcim inzulínom podobné zníženie HbA1c ako pacienti liečení len subkutánne podávaným inzulínom. Percento pacientov, ktorí dosiahli cieľ HbA1c < 7,0 %, bolo v oboch terapeutických skupiných porovnateľné.

Plazmatické hladiny glukózy nalačno boli signifikantne nižšie u pacientov liečených liečebnými režimami zahŕňajúcimi EXUBERU v porovnaní s pacientmi liečenými len subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom.

Diabetes mellitus 2. typu

Pacienti v klinickej štúdii zameranej na diabetes mellitus 2. typu, ktorí boli liečení EXUBEROU

v kombinácii s dlho alebo stredne dlho účinkujúcim inzulínom, zaznamenali podobné zmeny v HbA1c

ako pacienti liečení len subkutánne podávaným inzulínom.

registrácie

 

Plazmatické hladiny glukózy nalačno boli signifikantne nižšie u pacientov liečených EXUBEROU v porovnaní s pacientmi liečenými len subkutánne podávaným inzulínom.

V klinických štúdiách so zaradenými pacientmi s diabetes mellitus 2. typu, ktorých hladiny glykémie neboli dostatočne kontrolované liečbou samotnými perorálnymi antidiabetikami, zaznamenali pacienti liečený EXUBEROU samotnou alebo v kombinácii s perorálnymi antidiabetikami výraznejšie zlepšenie HbA1c ako pacienti liečení len perorálnymi antidiabetikami. Vo väčšine týchto štúdií bolo percento pacientov, ktorí dosiahli HbA1c < 7 %, vyššie u pacientov liečených terapiou, ktorá zahŕňala EXUBERU ako u pacientov, ktorí boli liečení len perorálnymi antidiabetikami. Plazmatické hladiny

 

 

ou

Pokles FEV1

ť

 

 

Randomizované, otvorené štúdie s paralelným usporiadaním boli vykonané za účelom skúmania

 

platnos

 

zmien FEV1 po začatí liečby EXUBEROU u jedincov s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Počas týchto

klinických skúšaní došlo rovnako u jedincov liečených EXUBEROU ako aj komparatívnym liekom

k poklesu pľúcnych funkcií (Obrázky 2 a 3). Malé rozdiely v liečených skupinách (v prospech

komparatívneho lieku) týkajúce sa zmeny oproti začiatku sledovania nastali po 2 rokoch liečby, a to

u 1. typu o 0,034 l a u 2. typu o 0,039 l.

 

 

glukózy nalačno boli u pacientov liečených terapiou, ktorá zahŕňala EXUBERU, podobné alebo nižšie, ako u pacientov liečených len perorálnymi antidiabetikami. U pacientov s diabetes mellitus 2. typu dostatočne kontrolovaných perorálnymi antidiabetikami sa úprava hladiny glykémie inhalačným inzulínom ďalej nezlepšovala.

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

Pokles FEV1 o > 15 % oproti začiatku sledovania sa vyskytol u 1,3 % jedincov s diabetom 1. typu liečených EXUBEROU a 1,0 % jedincov s diabetom 1. typu liečených komparátorom a u 5,0 % jedincov s diabetom 2. typu liečených EXUBEROU a 3,4 % jedincov s diabetom 2. typu liečených komparátorom.

 

sledovania

 

 

0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a rá to r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaciatku

SD)-+/

 

0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Priemerná

 

- 0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oproti

 

 

- 0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

- 0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

 

- 0 ,4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena

 

 

- 0 ,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 LOCF

 

 

 

Zaciatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sledovania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva (týždne)

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Pocet jedincov na zaciatku sledovania, 12. týžden, 24. týžden, 36. týžden, 48. tyžden, 60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týžden, 72. týžden, 84. týžden, 96. týžden, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N = 236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Komparátor N = 253, 238, 252, 248,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

platnos

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Pozorované zmeny v FEV1 (l) oproti začiatku sledovania u pacientov s diabetes mellitus

1. typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a r á t o r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H “ W a s h o u t“

zaciatkuoproti

 

SD)

0 . 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 2

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVZmena sledovania

-+/(Priemerná

0 . 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

- 0 . 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a ra t ív n a f á z a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ W a s h o u t “ f á z a

 

 

 

 

- 0 . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

Z a c ia t o k

2 4

3 6

 

 

5 2

 

6 5

 

7 8

 

9 1

 

 

 

1 0 4

 

 

 

+ 6

 

 

+ 1 2

 

 

 

 

 

s le d o v a n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N á v š te v a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tý ž d n e )

N = P o c e t j e d i n c o v n a z a c ia t k u , tý ž d e n 5 2 , tý ž d e n 1 0 4 , tý ž d e n + 6 , tý ž d e n + 1 2 .

IN H a IN H “ w a s h o u t “ N = 1 5 8 , 1 5 5 , 1 4 3 , 1 3 9 , 1 2 3 . K o m p a r á to r N = 1 4 5 , 1 4 3 , 1 2 5 , 1 2 9 , 1 2 0 .

Obrázok 3: Pozorované zmeny v FEV1 (l) oproti začiatku sledovania u pacientov s diabetes mellitus 2. typu.

V klinických skúšaniach vo fáze 2/3 9 z 2 498 jedincov liečených EXUBEROU, ktorých FEV1 na konci štúdie vykazoval pokles o ≥ 15 % oproti začiatku sledovania, prerušilo klinické skúšanie

z dôvodu poklesu pľúcnych funkcií. Títo jedinci mali priemerné zníženie FEV1 o 21 % (v rozmedzí 16 % – 33 %) oproti začiatku sledovania a boli liečení EXUBEROU v priemere 23 mesiacov.

6 z týchto vyradených jedincov podstúpilo dodatočné vyšetrenie pľúcnych funkcií. Z týchto pacientov

5 zaznamenalo signifikantné zlepšenie FEV1 po prerušení liečby a u jedného jedinca sa FEV1 oproti hodnote na konci štúdie ďalej neznížil. V prípade ostávajúcich 3 vyradených jedincov nie sú dostupné ďalšie informácie.

Reverzibilita FEV1

U jedincov s 1. typom došlo po 12 týždňoch liečby EXUBEROU do 2 týždňov po jej prerušení

k vymiznutiu malých rozdielov v liečených skupinách (0,010 l v prospech komparatívneho lieku). U jedincov s 2. typom došlo po 2 rokoch liečby EXUBEROU do 6 týždňov po jej prerušení

k vymiznutiu malých rozdielov v liečených skupinách (0,039 l v prospech komparatívneho lieku) (obrázok 3). V menšej zmiešanej skupine (n = 36) s jedincami s 1. alebo 2. typom, ktorí boli liečení EXUBEROU počas > 36 mesiacov, došlo po prerušení liečby počas nasledujúcich 6 mesiacov

k priemernému zvýšeniu FEV1 o 0,036 l.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

registrácie

 

Inhalačný humánny inzulín sa do organizmu dostáva pľúcami. Inhalačný humánny inzulín sa

u zdravých jedincov ako aj u jedincov s diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu absorbuje rovnako

 

 

 

 

 

 

 

ou

rýchlo ako rýchlo účinkujúce inzulínové analógy a rýchlejšie ako subkutánne podávaný rýchlo

účinkujúci humánny inzulín (pozri obrázok 4).

ť

 

 

sére oproti

 

 

 

platnos

 

inzulínunéhoľvokoncentráciev

(sledovaniaiatkučzaμU/ml)

 

Exubera (4 mg)

 

 

 

 

 

Inhalačný inzulín

 

 

 

 

 

 

Subkutánny inzulín

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

ukon

enou

 

Rýchlo účinkujúci humánny inzulín (12 U)

 

 

 

 

 

Zmena

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

Čas (min)

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Priemerné zmeny v koncentráciách voľného inzulínu v sére (µU/ml) u obéznych jedincov s diabetes mellitus 2. typu po inhalácii 4 mg humánneho inzulínu alebo po subkutánne podanej injekcii s 12 IU rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.

Čas po dosiahnutie maximálnej koncentrácie inzulínu (Tmax) predstavuje vo všeobecnosti polovicu času v prípade subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. V prípade inhalačného humánneho inzulínu sa maximálna koncentrácia inzulínu vo všeobecnosti dosahuje do 45 minút. Intraindividuálna variabilita času potrebného na dosiahnutie maximálnej koncentrácie

inzulínu bola u jedincov s diabetes mellitus 1. alebo 2. typu v prípade inhalačného humánneho inzulínu nižšia ako v prípade subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho inzulínu.

U jedincov s diabetes mellitus 1. typu bola intraindividuálna variabilita AUC v prípade inhalačného humánneho inzulínu porovnateľná s intraindividuálnou variabilitou subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. V prípade Cmax je intraindividuálna variabilita inhalačného inzulínu väčšia ako subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. U obéznych

jedincov s diabetes mellitus 2. typu bola intraindividuálna variabilita Cmax a AUC porovnateľná alebo

Relatívna biologická dostupnosť EXUBERY v porovnaní so subkutánnym rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom je približne 10 %. Na rozdiel od subkutánnych inzulínových prípravkov biologická dostupnosť EXUBERY nie je ovplyvnená indexom telesnej hmotnosti (BMI = Body Mass Index).

nižšia ako u subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.registrácie

V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa systémová dostupnosť (AUC a Cmax) inhalačného humánneho inzulínu zvýšila približne úmerne dávke v rozmedzí od 1 mg až do 6 mg, keď boli podané maximálne 2 blistre ktorejkoľvek sily alebo ktorejkoľvek kombinácie. V štúdii, v ktorej bola porovnávaná dávka troch 1 mg blistrov s dávkou jedného 3 mg blistra, boli Cmax a AUC pri inhalácii troch 1 mg blistrov približne o 30 % (Cmax) a o 40 % (AUC) vyššie ako v prípade inhalácie jedného 3 mg blistra, čo naznačuje, že tri 1 mg blistre nemožno zameniť za jeden 3 mg blister (pozri časti 4.2 a 4.4).

Približne o 40 % vyššia biologická dostupnosť troch blistrov s jednotlivouťoudávkou 1 mg v porovnaní s jedným blistrom s jednotlivou dávkou 3 mg sa pozorovala u zdravých jedincov. Vysvetlením rozdielov v biologickej dostupnosti sa zdá byť rozdielny pomer energie ku hmotnosti medzi blistrami s jednotlivými dávkami 1 mg a 3 mg, keďže pri menšom obsahu prášku v blistri je inhalátor účinnejší v rozbití alebo rozptýlení prášku, čo vedie k väčšiemu podielu aerodynamických častíc s menšou veľkosťou u 1 mg blistra (pozri časti 2 a 4.4).

Distribúcia

 

Po inhalácii jednej dávky humánneho inzulínu ústami približne 30 % celkového obsahu blistra ostáva

 

platnos

v blistri alebo v inhalátore, 20 % sa zachytí v orofarynxe, 10 % v privádzajúcich dýchacích cestách

a 40 % prenikne hlboko do pľúc.

 

Štúdie na zvieratách nepreukázali akumuláciu inhalačného humánneho inzulínu v pľúcach.

Špeciálne skupiny pacientov

 

enou

 

č

 

Fajčenie

 

Fajčenie výrazneukonzvyšuje mieru a rozsah absorpcie inhalačného humánneho inzulínu (Cmax asi

3 až 5-krát a AUC asi 2 až 3-krát vyššie), a preto by mohlo zvýšiť riziko hypoglykémie (pozri časti 4.3sa 4.5).

LiekKeď sa EXUBERA podávala zdravým dobrovoľníkom po 2-hodinovej pasívnej expozícii cigaretovému dymu v kontrolovanom experimentálnom prostredí, AUC sa znížila približne o 17 % a Cmax o 30 % (pozri časť 4.5).

Ochorenia dýchacích ciest (súčasne prítomné ochorenie pľúc)

U nediabetických pacientov s miernou až stredne závažnou astmou boli AUC a Cmax v prípade inhalačného humánneho inzulínu bez liečby bronchodilatátorom o niečo nižšie ako u jedincov bez astmy.

U nediabetických jedincov s COPD sa absorpcia inhalačného humánneho inzulínu zdala väčšia v porovnaní s absorpciou u subjektov bez COPD (pozri časť 4.4).

Podávanie salbutamolu 30 minút pred EXUBEROU u jedincov bez diabetu s ľahkou-stredne závažnou astmou viedlo ku zvýšeniu AUC a Cmax inzulínu o 25 % až 51 % v porovnaní s podávaním EXUBERY samotnej (pozri časti 4.2 a 4.5).

Podávanie flutikazonu 30 minút pred EXUBEROU neovplyvnilo farmakokinetiku EXUBERY u jedincov bez diabetu s ľahkou-stredne závažnou astmou (pozri časť 4.5).

Poškodenie funkcie obličiek

Vplyv poškodenia funkcie obličiek na absorpciu inhalačného humánneho inzulínu nebol skúmaný (pozri časť 4.2).

Poškodenie funkcie pečene

Vplyv poškodenia funkcie pečene na absorpciu inhalačného humánneho inzulínu nebol skúmaný (pozri časť 4.2).

Pohlavie

 

registrácie

 

 

U jedincov s diabetes mellitus a u jedincov bez diabetes mellitus neboli medzi mužmi a ženami

pozorované žiadne zjavné rozdiely v absorpcii inhalačného humánneho inzulínu.

Deti a adolescenti

ou

 

 

ť

 

U detí (6 – 11 rokov) a u adolescentov (12 – 17 rokov) s diabetes mellitus 1. typu sa inhalačný humánny inzulín absorboval rýchlejšie ako rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Biologická dostupnosť inhalačného humánneho inzulínu v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom bola porovnateľná s dostupnosťou u dospelých jedincov s diabetes mellitus

1. typu (pozri časť 4.2).

U starších jedincov s diabetesenoumellitus 2. typu sa inhalačný humánny inzulín vstrebával rýchlejšie ako subkutánne podávaný rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Biologická dostupnosť inhalačného humánneho inzulínu v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom bola porovnateľná s dostupnosč ťou u mladších dospelých jedincov s diabetes mellitus 2. typu.

Starší ľudia

platnos

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie inhalačnej toxicity na potkanoch a opiciach s dĺžkou trvania až do 6 mesiacov nepodali žiadny

dôkaz o tom, že inzulínový inhalačný prášok predstavuje zvláštne riziko pre dýchaciu sústavu.

6.

 

 

ukon

 

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

s

 

6.1

Zoznam pomocných látok

Liek

 

 

 

manitol glycín

citrát sodný (ako dihydrát) hydroxid sodný

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky
Po prvom otvorení vonkajšej fólie: 3 mesiace

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu Po otvorení vonkajšieho fóliového obalu: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Blistre s jednotlivými dávkami neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Inhalátor a jeho súčasti sa majú uchovávať a používať na suchom mieste. Inzulínový inhalátor neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

registráciepred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Jeden blister (strip) s perforáciou, umožňujúci oddelenie jednotlivej dávky, obsahuje 6 jednotlivých

dávok (PVC/ hliník). Päť blistrov (stripov) je spolu s vysušovadlom vložených do teplom tvarovaného

podnosu z číreho plastu (PET), ktorý je uzatvorený viečkom z číreho plastu (PET). Podnos

s vysušovadlom je zapečatený vo vrecku z laminátovej fólie.

ťou

Dodávané veľkosti balenia:

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

30 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (1 vrecko)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

60 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (2 vrecká)

platnos

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

90 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (3 vrecká)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

180 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávkyenou(6 vreciek)

 

 

č

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

270 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (9 vreciek)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

60 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenieukonjednotlivej dávky (2 vrecká) a 2 náhradné jednotky uvoľňujúce inzulín (IRU)

s

270 x 1 PVC/ hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

Papierová skladačka obsahujúca

oddelenie jednotlivej dávky (9 vreciek) a 6 náhradných jednotiek uvoľňujúcich inzulín (IRU)

Súprava obsahujúca 90 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci oddelenie

Liek

 

 

 

jednotlivej dávky (3 vrecká), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradnú komoru a 6 náhradných jednotiek uvoľňujúcich inzulín (IRU)

Dostupné sú ďalšie balenia inzulínových inhalátorov, jednotiek uvoľňujúcich inzulín a komôr.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

EXUBERA blistre s jednotlivými dávkami sa musia používať iba s inzulínovým inhalátorom.

Inzulínový inhalátor sa má každý rok vymeniť.

Jednotka uvoľňujúca inzulín (IRU) sa má vymeniť raz za každé 2 týždne.

Ak je inzulínový inhalátor počas používania mimovoľne vystavený extrémne vlhkým podmienkam, zvyčajne to vedie k následnému zníženiu dávky inzulínu podávanej z inhalátora. V tomto prípade sa musí jednotka uvoľňujúca inzulín (IRU) pred nasledujúcou inhaláciou vymeniť (pozri časť 4.4).

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

registrácie

Pfizer Limited

 

 

 

 

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

 

Veľká Británia

 

 

 

 

8.

 

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

ou

EU/1/05/327/001

 

 

 

 

EU/1/05/327/002

 

 

 

 

EU/1/05/327/003

 

 

 

ť

 

 

platnos

 

EU/1/05/327/004

 

 

 

EU/1/05/327/005

 

 

 

EU/1/05/327/006

 

 

 

EU/1/05/327/007

 

 

 

EU/1/05/327/008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24/01/2006

 

 

 

 

 

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

EXUBERA 3 mg upravený inhalačný prášok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý blister s jednotlivou dávkou obsahuje 3 mg humánneho inzulínu.

Expozícia humánnym inzulínom po podaní troch blistrov s obsahom 1 mg je signifikantne vyššia ako po podaní jedného blistra s obsahom 3 mg. Preto blister s obsahom 3 mg nie je zameniteľný s tromi blistrami s obsahom 1 mg (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyrobený rekombinantnou DNA technológiou v Escherichia coli.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

ou

registrácie

Upravený inhalačný prášok.

 

Biely prášok.

 

 

 

 

ť

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

platnos

EXUBERA je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu, ktorí nie sú

dostatočne kontrolovaní perorálnymi antidiabetikami a potrebujú inzulínovú liečbu.

enou

 

EXUBERA je tiež indikovaná na liečbu dospelých pacientov s diabetes mellitus 1. typu ako doplnok

k liečbe s dlhodobo alebo stredne dlhodobo účinkujúcim subkutánnym inzulínom, u ktorých

potenciálny prínos po pridaní inhalačného inzulínu preváži potenciálne obavy z hľadiska bezpečnosti (pozri časť 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsobčpodávania

EXUBERAukon(inhalačný humánny inzulín) je rýchlo účinkujúci humánny inzulín určený na použitie pri

diabetes mellitus 1. typu a 2. typu.

Inhalačný humánny inzulín je možné použiť samotný alebo v kombinácii s perorálne podávanými antidiabetikami a/alebo s dlhodobo alebo stredne dlhodobo účinkujúcimi subkutánne podávanými inzulínmisza účelom optimalizovať kontrolu hladiny glykémie.

LiekEXUBERA blistre s jednotlivými dávkami 1 mg a 3 mg sú určené na perorálnu inhaláciu do pľúc len s inzulínovým inhalátorom.

Po sebe nasledujúca inhalácia troch blistrov s jednotlivou dávkou 1 mg spôsobuje signifikantne vyššiu expozíciu inzulínom ako inhalácia jedného blistra s jednotlivou dávkou 3 mg. Preto tri blistre

s jednotlivou dávkou 1 mg sa nemajú použiť ako náhrada za jeden blister s jednotlivou dávkou 3 mg (pozri časti 2, 4.4 a 5.2).

Inhalačný humánny inzulín má rýchlejší nástup účinku ako subkutánne podávaný rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Vzhľadom na rýchly nástup účinku sa má inhalačný humánny inzulín podať

v priebehu 10 minút pred jedlom.

Počiatočnú a následnú dávku (dávku a režim) má určiť lekár individuálne a upraviť ju podľa individuálnej odpovede a požiadaviek pacienta (napr. diéta, fyzická aktivita a životný štýl).

Denné dávky a režim podávania

Neexistujú žiadne pevne stanovené pravidlá pre dávkovanie inzulínu. Avšak odporúčaná počiatočná denná dávka vychádza z nasledujúceho vzorca:

 

 

 

 

 

 

registrácie

Telesná hmotnosť (kg) x 0,15 mg/kg = celková denná dávka (mg). Celková denná dávka má byť

rozdelená na tri dávky podávané pred jedlom.

 

 

 

 

 

 

Rámcové odporúčania týkajúce sa úvodných dávok EXUBERY podávaných pred jedlom v závislosti

od telesnej hmotnosti patienta sú uvedené v Tabuľke 1:

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná dávka

Približná

 

Počet 1 mg

Počet 3 mg

 

Hmotnosť pacienta

na jedlo

dávka v IU

blistrov na dávku

blistrov na dávku

 

30 až 39,9 kg

1 mg / jedlo

3 IU

 

 

 

-

 

40 až 59,9 kg

2 mg / jedlo

6 IU

 

 

 

-

 

60 až 79,9 kg

3 mg / jedlo

8 IU

 

 

-

 

 

80 až 99,9 kg

4 mg / jedlo

11 IU

 

ou

 

 

 

 

 

 

100 až 119,9 kg

5 mg / jedlo

14 IU

 

 

 

 

120 až 139,9 kg

6 mg / jedlo

16 IU

ť

-

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

Tabuľka 1: Rámcové odporúčania pre úvodné dávky EXUBERY podávané pred jedlom (v závislosti od telesnej hmotnosti patienta).

Blister s obsahom 1 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 3 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. Blister s obsahom 3 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 8 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. Vyššie uvedená tabuľka 1 uvádza približnú hodnotu dávky rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu v IU

zodpovedajúcu úvodným dávkamenouEXUBERY podávaným pred jedlom v mg.

EXUBERA sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou. Použitie EXUBERY u pacientov, ktorí potrebujú titrovanie dávky po menej ako 1 mg, sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Úprava dávky sa môžečvyžadovať v závislosti od množstva jedla a podielu výživných látok, časového úseku dňaukon(ráno je potrebná vyššia dávka inzulínu), koncentrácie glukózy v krvi pred jedlom, posledného alebo plánovaného cvičenia/pohybu.

Počas pridruženého respiračného ochorenia (napr. bronchitída, infekcie horných dýchacích ciest) sa môže u daného jedinca vyžadovať prísne monitorovanie koncentrácie glukózy v krvi a úprava dávky (pozrisčasť 4.4).

LiekPodrobnejšie informácie o spôsobe použitia inzulínového inhalátora pozri v návode na použitie (IFU = Instructions for use).

Hepatálna a renálna insuficiencia

U pacientov s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou môže byť znížená potreba inzulínu. Deti a adolescenti

Dlhodobá bezpečnosť inhalovaného humánneho inzulínu u pediatrických pacientov s diabetes mellitus nebola doteraz stanovená, a preto sa neodporúča jeho použitie u pacientov mladších ako 18 rokov (pozri časť 5.2).

Hypoglykémia.
Precilivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Starší pacienti

Skúsenosti s inhalačným inzulínom u pacientov vo veku ≥ 75 rokov sú obmedzené.

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Skúsenosti s inhalačným inzulínom u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním sú veľmi obmedzené, a preto sa jeho použitie neodporúča u takých pacientov, ktorých pľúcne funkcie sú významne zhoršené.

4.3 Kontraindikácie

Pacienti nesmú počas liečby EXUBEROU fajčiť a s fajčením musia prestať asporegistrácieň 6 mesiacov pred začatím liečby EXUBEROU. Ak pacient začne fajčiť alebo sa k fajčeniu vráti, liečba EXUBEROU sa

musí okamžite prerušiť pre zvýšené riziko hypoglykémie a použiť alternatívnu liečbu (pozri časť 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zle kontrolovaná, nestabilná alebo ťažká astma.

 

Ťažká (stupeň III alebo IV podľa GOLD klasifikácie) chronická obštrukoučná choroba pľúc

 

ť

(COPD = Chronic obstructive pulmonary disease).

platnos

Pacienti začínajúci liečbu EXUBEROU musia dostať úplný návod na použitie inhalátora (pozri IFU).

Pacienti majú inhalovať inzulínový prášok cez náustok jedným pomalým a plynulým vdýchnutím. Pacienti majú potom zadržať dych na 5 sekúnd a normálne vydýchnuť. Aby sa zabezpečila optimálna, ako aj plynulá dodávka lieku, musí sa dôsledne aplikovať štandardná inhalačná technika.

Pacienti sa pri užívaní svojej dávky majú vyhýbať tomu, aby vystavovali liek pôsobeniu vysokej vlhkosti alebo vysokej relatívnej vlhkosti prostredia, napr. v zaparenej kúpeľni.

Ak je inzulínový inhalátor počas používania mimovoľne vystavený extrémne vlhkým podmienkam,

zvyčajne to vedie k následnému zníženiu dávky inzulínu podávanej z inhalátora. V tomto prípade sa

 

 

 

enou

musí jednotka uvoľňujúcačinzulín (IRU = Insulin Release Unit) pred nasledujúcou inhaláciou vymeniť

(pozri časť 6.6).

 

Dávkovanie

 

Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu musí prebiehať pod prísnym lekárskym dohľadom,

 

 

ukon

 

keďže to môže mať za následok zmenu dávky.

 

s

 

 

Postupná inhalácia troch blistrov s jednotlivou dávkou 1 mg spôsobuje signifikantne vyššiu expozíciu

inzulínom než inhalácia jedného blistra s jednotlivou dávkou 3 mg. Preto tri blistre s jednotlivou

dávkou 1 mg sa nemajú použiť ako náhrada za jeden blister s jednotlivou dávkou 3 mg (pozri časti 2,

4.2 a 5.2).

 

Liek

 

 

 

Ak je blister s obsahom 3 mg dočasne nedostupný, má sa nahradiť dvoma blistrami s obsahom 1 mg a hladiny glukózy v krvi sa majú dôkladne monitorovať.

Blister s obsahom 1 mg inhalovaného inzulínu je približne ekvivalentný 3 IU subkutánne podaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. EXUBERA sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov

s nízkou telesnou hmotnosťou. Použitie EXUBERY u pacientov, ktorí potrebujú titrovanie dávky po menej ako 1 mg, sa neodporúča (pozri časť 4.2).

Hypoglykémia

Hypoglykémia, vo všeobecnosti najčastejší nežiaduci účinok inzulínovej terapie vrátane EXUBERY a mnohých perorálnych antidiabetík, sa môže vyskytnúť, ak je dávka inzulínu vzhľadom na potrebu

inzulínu príliš vysoká. Závažné hypoglykemické záchvaty, zvlášť ak sa výskytujú opakovane, môžu registrácie

viesť k neurologickému poškodeniu. Prolongované alebo závažné hypoglykemické príhody môžu ohrozovať život pacienta.

Príznaky hypoglykémie sa zvyčajne objavia náhle. Môžu zahŕňať studený pot, chladnú bledú pokožku, únavu, nervozitu alebo tremor, pocit úzkosti, nezvyčajnú únavu alebo slabosť, zmätok, ťažkosti

s koncentráciou, ospanlivosť, pálčivý hlad, zmeny zraku, bolesti hlavy, nauzeu a palpitácie. Závažná hypoglykémia môže viesť k bezvedomiu a/alebo kŕčom a môže mať za následok dočasné alebo trvalé poškodenie mozgových funkcií alebo dokonca smrť.

Hypoglykémiu je vo všeobecnosti možné upraviť okamžitým príjmom cukrov. Aby bolo možné okamžite konať, pacienti musia so sebou vždy nosiť glukózu.

Vynechanie jedla alebo neplánované namáhavé telesné cvičenie/pohyb môže viesť k hypoglykémii.

Pacienti, ktorých regulácia koncentrácie glukózy v krvi sa výrazneťzlepší, napr. intenzifikovanou

inzulínovou terapiou, môžu pocítiť zmenu v ich zvyčajných varovných príznakoch hypoglykémie

a musia byť primerane poučení.

platnos

ou

 

U pacientov, ktorí majú diabetes mellitus už niekoľko rokov, môžu zvyčajné varovné príznaky vymiznúť.

Niekoľko pacientov, ktorí mali hypoglykemické reakcie po prechode z inzulínu zvieracieho pôvodu na humánny inzulín, oznámilo, že včasné varovné príznaky hypoglykémie boli menej výrazné alebo odlišné od príznakov, ktoré zaznamenali s ich predchádzajúcim inzulínom.

Pred cestou medzi rôznymi časovými pásmami musí byť pacient poučený, aby sa poradil so svojím lekárom, keďže to môže znamenať, že pacient si musí vziať inzulín a najesť sa v iných časoch.

Neprimerané dávkovanie alebo prerušenie liečby zvlášť u diabetických pacientov závislých na

inzulíne môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze; stavom, ktoré sú potenciálne smrteľné.

 

 

 

enou

Pri použití s inými antidiabetikamič

sa má dávka každého lieku starostlivo upraviť tak, aby sa určila

optimálna dávka potrebná na dosiahnutie želaného farmakologického účinku.

Potreba inzulínu sa môže počas interkurentných stavov, ako sú choroba, emocionálne poruchy alebo

stres, zmeniť.

 

 

 

 

ukon

 

 

Pulmonálna bezpečnosť

 

 

 

s

 

 

 

Súčasne prítomné poruchy dýchacej sústavy

Liek

 

 

 

 

EXUBERA sa nesmie používať u pacientov s ochorením pľúc, ako je astma a COPD, keďže existujú iba obmedzené údaje na podporu bezpečného použitia u týchto pacientov.

Súčasné použitie bronchodilatátorov, ako je salbutamol, môže zvýšiť absorpciu EXUBERY, a preto môže zvýšiť riziko hypoglykémie, keď sa používa na zmiernenie akútnych respiračných príznakov (pozri časť 4.5).

Respiračné príznaky

Zriedkavo sa môže vyskytnúť bronchospazmus. Ktorýkoľvek pacient, u ktorého sa prejaví takáto reakcia, musí prerušiť užívanie EXUBERY a okamžite vyhľadať lekára a nechať sa vyšetriť. Opätovné obnovenie podávania EXUBERY si vyžaduje starostlivé posúdenie rizika a možno ho vykonať len pri dôkladnom sledovaní lekárom s primeraným klinickým vybavením.

Pokles pľúcnych funkcií

nebola stanovená u pacientov s predpokladanou hodnotou FEV1 < 70 % na začregistrácieiatku sledovania a použitie inhalačného humánneho inzulínu sa u tejto skupiny pacientov neodporúča. Následné

V klinických skúšaniach sa v liečených skupinách pozorovali malé, ale konzistentné rozdiely

v poklese pľúcnych funkcií (zvlášť jednosekundového úsilného výdychového objemu (FEV1 = Forced Expiratory Volume in one second)) v prospech jedincov liečených komparatívnym liekom.

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania až do dvoch rokov nebol pozorovaný žiadny urýchlený pokles ani po 3 – 6 mesiacoch. Tieto malé rozdiely v liečených skupinách vymizli do 6 týždňov pri prerušení po 2 rokoch liečby (pozri časti 4.8 a 5.1).

Všetci pacienti, ktorí začali liečbu EXUBEROU, majú mať urobené úvodné vyšetrenie pľúcnych

funkcií (napr. meranie FEV1 spirometricky). Účinnosť a bezpečnosť inhalačného humánneho inzulínu

pozoruje pokles FEV1 o < 15 %, spirometrické vyšetrenie sa má ťopakovaouť v 1. roku a potom každoročne. Ak sa v 6. mesiaci pozoruje pokles FEV1 o 15 – 20 % alebo 500 ml oproti úvodnej hodnote pľúcnych funkcií, spirometrické vyšetrenie sa má opakovať po 3 mesiacoch.

kontrolné meranie pľúcnych funkcií sa odporúča po prvých 6 mesiacoch liečby. Ak sa v 6. mesiaci

Pacienti, u ktorých sa počas liečby EXUBEROUplatnosvyvinie dyspnoe, majú byť vyšetrení, či jeho príčinou nie sú pľúcne a srdcové ochorenia. Keď je prítomný pľúcny edém, alebo dôjde ku klinicky

U pacientov s potvrdeným (t.z. aspoň dvoma po sebe nasledujúcimi testami s odstupom

3 až 4 týždňov) poklesom FEV1 o > 20 % oproti začiatku sledovania sa liečba EXUBEROU musí prerušiť a pacienta treba monitorovať podľa klinických požiadaviek. Nie sú skúsenosti s opakovaným zavedením liečby EXUBEROU u pacientov, ktorých funkcia pľúc sa zlepší.

Interkurentné ochorenie dýchacíchenouciest

významnému poklesu pľúcnych funkcií, liečba EXUBEROU sa musí ukončiť a pacienta treba prestaviť na injekčný inzulín.

EXUBERA sa počas klinickýchč štúdiách podávala pacientom s interkurentným respiračným ochorením (napr. bronchitída, infekcie horných dýchacích ciest). V týchto klinických štúdiách sa nepozorovalo zvýšené riziko hypoglykémie alebo nedostatočnej regulácie hladiny glykémie.

U niektorých pacientov sa počas interkurentného ochorenia dýchacích ciest môže vyžadovať dôkladné

monitorovanie koncentrácie glukózy v krvi a úprava dávky (pozri časť 4.2). Nie sú žiadne skúsenosti

s EXUBEROU u pacientov s pneumóniou.

 

 

ukon

Bývalí fajčiari

 

s

 

V klinických štúdiách s Exuberou bolo diagnostikovaných 6 nových prípadov primárnych nádorov

pľúc u pacientov liečených EXUBEROU a 1 novodiagnostikovaný prípad u pacientov liečených

komparátorom. Okrem toho sa po uvedení lieku na trh objavilo 1 hlásenie o výskyte primárneho

pľúcneho nádoru u pacienta liečeného EXUBEROU. V kontrolovaných klinických štúdiách

s EXUBEROU bola incidencia novozistenej primárnej rakoviny pľúc na 100 pacientorokov expozície

Liek

 

 

sledovaným liekom 0,130 (5 prípadov na 3 800 pacientorokov) u pacientov liečených EXUBEROU a 0, 03 (1 prípad na 3 900 pacientorokov) u pacientov liečených komparátorom. Počet prípadov bol príliš malý na to, aby sa dalo určiť, či výskyt týchto príhod súvisí s EXUBEROU. Všetci pacienti, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina pľúc, mali predošlú anamnézu fajčenia cigariet.

4.6 Gravidita a laktácia

4.5 Liekové a iné interakcie

Mnoho látok má vplyv na metabolizmus glukózy a môže si vyžadovať úpravu dávky inzulínu.

Medzi látky, ktoré môžu zosilňovať hypoglykemický účinok a zvyšovať náchylnosť na hypoglykémiu, patria perorálne antidiabetiká, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), inhibítory monoaminooxidázy (MAO), neselektívne betablokátory, salicyláty a sulfonamidové antibiotiká.

Podávanie salbutamolu pred EXUBEROU môže viesť ku zvýšenej absorpcii inzulínuregistrácie(pozri časť 5.2). Nezdá sa, že podávanie flutikazonu pred EXUBEROU ovplyvňuje absorpciu inzulínu (pozri časť 5.2).

Aktívne fajčenie značne zvyšuje mieru a rozsah absorpcie EXUBERY, zatiaľ čo pasívna expozícia tabakovým dymom u nefajčiarov ju znižuje (pozri časti 4.3 a 5.2).

Medzi látky, ktoré môžu znížiť hypoglykemický účinok, patria kortikosteroidy, danazol, perorálne kontraceptíva, tyreoidálne hormóny, rastový hormón, sympatomimetiká a tiazidy. Oktreotid/lanreotid môžu rovnako znížiť alebo zvýšiť potrebu inzulínu.

Betablokátory môžu maskovať príznaky hypoglykémie. Alkohol môže zintenzívniť a predĺžiť hypoglykemický účinok inzulínu.

Podávanie EXUBERY 10 minút pred podaním salbutamolu neovplyvniloťoubronchodilatačnú odpoveď na salbutamol u jedincov bez diabetu s ľahkouplatnos-stredne závažnou astmou.

Doteraz neboli skúmané iné lieky, ktoré môžu zmeniť absorpciu alebo permeabilitu pľúc. Ak sa inhalačný humánny inzulín použije u týchto pacientov, odporúča sa starostlivé monitorovanie koncentrácií glukózy v krvi a podľa potreby úprava dávky. Pri súčasnom použití EXUBERY

s takýmito liekmi sa odporúča opatrnosť.

Nie sú žiadne klinické skúsenostienous používaním EXUBERY počas gravidity. Inhalačný inzulín často vyvoláva tvorbu protilátok proti inzulínu, ktorých riziko pre plod nie je známe. Preto sa EXUBERA nesmie používať počas gravidity. Keď pacientka liečená EXUBEROU otehotnie, EXUBERA sa má nahradiť vhodným subkutánnym inzulínom.

U dojčiacich žien sa môžečvyžadovať úprava dávky inzulínu a diéty.

4.7 Ovplyvnenie

strojeschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať

Ako v prípadeukoniných inzulínov, môže byť schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať porušená

v dôsledku hypoglykémie. Toto môže predstavovať riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležités(napr. pri vedení motorového vozidla alebo obsluhovaní strojov).

Liek4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť samotnej EXUBERY, ako aj jej použitia v kombinácii so subkutánne podávaným inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami sa posudzovala v klinických štúdiách s viac ako

2 700 pacientmi s diabetes mellitus 1. alebo 2. typu vrátane viac ako 1 975 dospelých liečených viac ako 6 mesiacov a viac ako 745 dospelých liečených viac ako 2 roky.

Tabuľka dolu obsahuje nežiaduce reakcie pozorované v kontrolovaných klinických štúdiách zahŕňajúcich viac ako 1 970 pacientov vystavených účinkom EXUBERY.

 

Telový systém

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

 

 

(≥ 1/10)

(≥ 1/100, < 1/10)

 

(≥ 1/1 000, < 1/100)

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy metabolizmu

hypoglykémia

 

 

 

 

 

 

a výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy dýchacej

kašeľ

 

dyspnoe

 

 

epistaxa

 

 

sústavy, hrudníka a

 

 

produktívny kašeľ

 

bronchospazmus

 

 

mediastína

 

 

podráždenie hrdla

 

sipot

 

 

 

 

 

sucho v hrdle

 

 

dysfónia

 

 

 

 

 

 

 

 

faryngolaryngálna

 

 

 

 

 

 

 

 

bolesť

 

 

 

 

 

 

 

 

porucha mandlí

 

 

Gastrointestinálne

 

 

 

 

 

sucho v ústach

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a

 

 

 

 

 

bolesť na hrudi

 

 

reakcie v mieste

 

 

 

 

 

registrácie

 

podania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

Poznámka: V celom klinickom programe, vrátane nekontrolovaných predĺžených štúdií, sa

 

vyskytli dve hlásenia pleurálneho výpotku, pri ktorých sa súvislosť s liečbou nedala vylúčiť.

Hypoglykémia

 

 

ť

 

 

prerušilo liečbu EXUBEROU kvôli kašľu.

platnos

 

 

 

 

Ako v prípade iných inzulínov, hypoglykémia bola najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom

u pacientov liečených EXUBEROU.

 

 

 

 

 

 

Kašeľ

 

 

 

 

 

 

 

Kašeľ sa zvyčajne objavil v priebehu niekoľkých sekúnd až minút po inhalácii inzulínu, pričom bol z hľadiska intenzity prevažne mierny. Tento kašeľ postupom času ustúpil. Jedno percento pacientov

Dyspnoe

Väčšina prípadov dyspnoe (> 95 %) bola nahlásená ako mierne až stredne závažné. Z jedincov

liečených EXUBEROU 0,4 % prerušilo liečbu kvôli dyspnoe.

 

enou

Bolesť na hrudi

č

 

Škála rozličných príznakov v oblasti hrudníka bola hlásená ako s liečbou súvisiace nežiaduce reakcie

a bola označená ako nešpecifická bolesť na hrudi. Väčšina týchto prípadov (> 95 %) bola nahlásená

ako mierne až stredne závažné. Jeden jedinec zo skupiny liečenej EXUBEROU a jeden zo skupiny

liečenej komparatívnymukonliekom prerušili liečbu kvôli bolesti na hrudi. Dôležité je to, že incidencia

nežiaducich účinkov akejkoľvek príčiny súvisiacich s ischemickou chorobou srdca, ako sú angina

 

s

pectoris alebo infarkt myokardu, sa použitím EXUBERY nezvýšila.

Iné reakcie

Pokles FEV1

Liek

 

Malé rozdiely v poklese FEV1 v liečených skupinách boli pozorované v skupine liečenej EXUBEROU v porovnaní s liečbou komparatívnym liekom. V klinických štúdiách s dĺžkou trvania až do dvoch rokov nebol pozorovaný žiadny urýchlený pokles ani po 3 – 6 mesiacoch. Prerušenie liečby EXUBEROU po 2 rokoch viedlo k vymiznutiu rozdielov v liečených skupinách do 6 týždňov (pozri časti 4.4 a 5.1).

K poklesu FEV1 o > 15 % oproti začiatku sledovania došlo u 1,3 % EXUBEROU liečených jedincov s diabetes mellitus 1. typu a u 5,0 % EXUBEROU liečených jedincov s diabetes mellitus 2. typu.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky proti inzulínu môžu vzniknúť počas liečby ktorýmkoľvek inzulínom vrátane EXUBERY. V klinických štúdiách sa inzulínové protilátky vytvárali častejšie a priemerné hladiny protilátok proti

inzulínu boli vyššie u jedincov, ktorí prešli zo subkutánne podávaného humánneho inzulínu na registrácie

EXUBERU ako u jedincov, ktorí pokračovali v liečbe subkutánne podávaným humánnym inzulínom. Hladiny protilátok proti inzulínu boli vyššie u pacientov s diabetes mellitus 1. typu v porovnaní

s pacientmi s diabetes mellitus 2. typu a v oboch skupinách sa ustálili v priebehu 6 – 12 mesiacov liečby. Nebol zistený žiaden klinický význam týchto protilátok.

Hypersenzitívne reakcie

Ako v prípade iných inzulínov, veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť generalizované alergické reakcie. Takéto reakcie na inzulín alebo na pomocné látky môžu byť spojené napr. s celkovou kožnou reakciou, angioedémom, bronchospazmom, hypotenziou a šokom a môžu byť život ohrozujúce (pozri časť 4.4 Respiračné).

Edém a refrakčné poruchy oka

Inzulínová terapia môže spôsobiť retenciu sodíka a edém. Refrakčné poruchy oka sa môžu objaviť pri

začatí inzulínovej terapie. Tieto účinky sú zvyčajne prechodné.

ou

 

 

ť

4.9 Predávkovanie

platnos

 

Hypoglykémia sa môže vyskytnúť ako výsledok nadmerného množstva inzulínu v porovnaní s prijatou

potravou, energetickým výdajom alebo oboma týmito stavmi.

 

Mierne epizódy hypoglykémie sa môžu zvyčajne liečiť perorálnym podaním cukrov. Môžu byť

enou

 

 

potrebné úpravy týkajúce sa dávkovania liekov, stravovacieho režimu alebo cvičenia/pohybu.

Závažnejšie epizódy spojené s kómou, kŕčmi alebo neurologickým poškodením môžu byť liečené intramuskulárne/subkutánne podaným glukagónom (0,5 až 1 mg) alebo intravenóznym podaním koncentrovanej glukózy. Ak pacient nereaguje na glukagón v priebehu 10 až 15 minút, glukóza sa musí podať tiež intravenózne.

 

 

 

ukon

Pri nadobudnutí vedomiačsa odporúča perorálne podať pacientovi uhľohydráty, aby sa predišlo

relapsu.

 

5.

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

s

 

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Liek

 

 

 

Farmakoterapeutická skupina: liečivá na liečbu diabetu, ATC kód: A10AF01

Mechanizmus účinku:

Humánny inzulín znižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky ako aj znižovanie katabolických účinkov, zvyšuje prenos glukózy do buniek ako aj tvorbu glykogénu v svaloch a

v pečeni a zlepšuje využitie pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenézu, zvyšuje lipogenézu v pečeni a v tukovom tkanive a inhibuje lipolýzu. Taktiež podporuje vychytávanie aminokyselín do buniek a podporuje syntézu proteínov a zvyšuje vychytávanie draslíka do buniek.

Inhalačný humánny inzulín má, rovnako ako rýchlo účinkujúce analógy inzulínu, rýchlejší nástup hypoglykemického účinku ako subkutánne podávaný rozpustný humánny inzulín. Dĺžka trvania hypoglykemického účinku inhalačného humánneho inzulínu je porovnateľná s dĺžkou trvania účinku subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu a dlhšia ako v prípade rýchlo účinkujúcich analógov inzulínov (pozri obrázok 1).

maxima)

SC Lispro (18 U)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exubera (6 mg)

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlo účinkujúci

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

humánny inzulín

 

 

 

 

 

(18 U)

 

 

Priemerná GIR (%

 

 

 

 

 

 

 

Čas (min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Priemerná rýchlosť infúzie glukózy (GIR = Glucose Infusion Rate) vyjadrená ako %

z maximálnej GIR (GIRmax) pre každú individuálnu liečbu v závislosti od času u zdravých

dobrovoľníkov.

platnos

ťou

Keď sa vdýchne inhalačný inzulín, nástup hypoglykemického účinku je v priebehu 10 - 20 minút, maximálny účinok sa dosahuje približne 2 hodiny po inhalácii. Dĺžka trvania účinku je približne 6 hodín.

Inhalačný humánny inzulín má u jedincov s diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu počas prvých hodín po podaní dávky v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom rýchejší nástup účinku v zmysle zníženia hladiny glykémie.

 

 

enou

 

č

Použitie inhalačného humánneho inzulínu je spojené so zvýšením frekvencie výskytu ako aj hladiny

protilátok proti inzulínu. V prospektívnej, exploratívnej, 6 mesiacov trvajúcej štúdii s jedincami

s diabetes mellitus 1. typu sa nepozorovali zmeny farmakodynamiky glukózy pri používaní

inhalačného humánneho inzulínu.

Informácie týkajúce sa klinických štúdií

 

ukon

 

 

s

 

Kontrolované klinické štúdie zamerané na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu ukázali, že pomocou

EXUBERY sa dosahuje a udržuje účinná kontrola hladiny glukózy v krvi, ktorá je porovnateľná so

subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom.

Diabetes mellitus 1. typu

 

Liek

 

 

U jedincov s diabetes mellitus 1. typu a 2. typu bola intraindividuálna variabilita účinku inhalačného humánneho inzulínu v zmysle zníženia hladiny glykémie vo všeobecnosti porovnateľná

s intraindividuálnou variabilitou takéhoto účinku subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.

V klinických štúdiách zameraných na diabetes mellitus 1. typu zaznamenali pacienti liečení EXUBEROU v kombinácii s dlho alebo stredne dlho účinkujúcim inzulínom podobné zníženie HbA1c ako pacienti liečení len subkutánne podávaným inzulínom. Percento pacientov, ktorí dosiahli cieľ HbA1c < 7,0 %, bolo v oboch terapeutických skupiných porovnateľné.

Plazmatické hladiny glukózy nalačno boli signifikantne nižšie u pacientov liečených liečebnými režimami zahŕňajúcimi EXUBERU v porovnaní s pacientmi liečenými len subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom.

Diabetes mellitus 2. typu

Pacienti v klinickej štúdii zameranej na diabetes mellitus 2. typu, ktorí boli liečení EXUBEROU

v kombinácii s dlho alebo stredne dlho účinkujúcim inzulínom, zaznamenali podobné zmeny v HbA1c

ako pacienti liečení len subkutánne podávaným inzulínom.

registrácie

 

Plazmatické hladiny glukózy nalačno boli signifikantne nižšie u pacientov liečených EXUBEROU v porovnaní s pacientmi liečenými len subkutánne podávaným inzulínom.

V klinických štúdiách so zaradenými pacientmi s diabetes mellitus 2. typu, ktorých hladiny glykémie neboli dostatočne kontrolované liečbou samotnými perorálnymi antidiabetikami, zaznamenali pacienti liečený EXUBEROU samotnou alebo v kombinácii s perorálnymi antidiabetikami výraznejšie zlepšenie HbA1c ako pacienti liečení len perorálnymi antidiabetikami. Vo väčšine týchto štúdií bolo percento pacientov, ktorí dosiahli HbA1c < 7 %, vyššie u pacientov liečených terapiou, ktorá zahŕňala EXUBERU ako u pacientov, ktorí boli liečení len perorálnymi antidiabetikami. Plazmatické hladiny

 

 

ou

Pokles FEV1

ť

 

 

Randomizované, otvorené štúdie s paralelným usporiadaním boli vykonané za účelom skúmania

 

platnos

 

zmien FEV1 po začatí liečby EXUBEROU u jedincov s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Počas týchto

klinických skúšaní došlo rovnako u jedincov liečených EXUBEROU ako aj komparatívnym liekom

k poklesu pľúcnych funkcií (Obrázky 2 a 3). Malé rozdiely v liečených skupinách (v prospech

komparatívneho lieku) týkajúce sa zmeny oproti začiatku sledovania nastali po 2 rokoch liečby, a to

u 1. typu o 0,034 l a u 2. typu o 0,039 l.

 

 

glukózy nalačno boli u pacientov liečených terapiou, ktorá zahŕňala EXUBERU, podobné alebo nižšie, ako u pacientov liečených len perorálnymi antidiabetikami. U pacientov s diabetes mellitus 2. typu dostatočne kontrolovaných perorálnymi antidiabetikami sa úprava hladiny glykémie inhalačným inzulínom ďalej nezlepšovala.

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

Pokles FEV1 o > 15 % oproti začiatku sledovania sa vyskytol u 1,3 % jedincov s diabetom 1. typu liečených EXUBEROU a 1,0 % jedincov s diabetom 1. typu liečených komparátorom a u 5,0 % jedincov s diabetom 2. typu liečených EXUBEROU a 3,4 % jedincov s diabetom 2. typu liečených komparátorom.

 

sledovania

 

 

0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H

 

 

 

 

 

0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a rá to r

 

 

 

 

0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaciatku

+/- SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oproti

(Priemerná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

- 0 ,3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

 

- 0 ,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 ,4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena

 

 

- 0 ,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaciatok

 

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sledovania

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva (týždne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Pocet jedincov na zaciatku sledovania, 12. týžden, 24. týžden, 36. týžden, 48. tyžden, 60.

 

 

 

 

 

týžden, 72. týžden, 84. týžden, 96. týžden, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N = 236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Komparátor N = 253, 238, 252, 248,

 

 

 

 

252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Obrázok 2: Pozorované zmeny v FEV1 (l) oproti začiatku sledovania u pacientov s diabetes mellitus

1. typu.

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

IN H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a r á t o r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H “ W a s h o u t“

oproti zaciatku

 

 

 

0 . 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

 

0 . 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 . 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

- 0 . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

- 0 . 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sledovania

(Priemerná+/-

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena FEV

 

- 0 . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 . 4 5

 

 

K o m p a ra t ív n a f á z a

 

 

 

 

“ W a s h o u t “ f á z a

 

 

 

 

- 0 . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z a c ia t o k

2 4

3 6

 

5 2

6 5

7 8

 

9 1

1 0 4

+ 6

+ 1 2

 

 

 

 

s le d o v a n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

ukon

 

 

 

N á v š te v a

 

 

 

 

 

 

 

ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tý ž d n e )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = P o c e t j e d i n c o v n a z a c ia t k u , tý ž d e n 5 2 , tý ž d e n 1 0 4 , tý ž d e n + 6 , tý ž d e n + 1 2 .

 

 

 

 

IN H a IN H “ w a s h o u t “ N = 1 5 8 , 1 5 5 , 1 4 3 , 1 3 9 , 1 2 3 . K o m p a r á to r N = 1 4 5 , 1 4 3 , 1 2 5 , 1 2 9 , 1 2 0 .

Obrázok 3: Pozorované zmeny v FEV1 (l) oproti začiatku sledovania u pacientov s diabetes mellitus

2. typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V klinických skúšaniach vo fáze 2/3 9 z 2 498 jedincov liečených EXUBEROU, ktorých FEV1 na

konci štúdie vykazoval pokles o ≥ 15 % oproti začiatku sledovania, prerušilo klinické skúšanie

z dôvodu poklesu pľúcnych funkcií. Títo jedinci mali priemerné zníženie FEV1 o 21 % (v rozmedzí

16 % – 33 %) oproti začiatku sledovania a boli liečení EXUBEROU v priemere 23 mesiacov.

6 z týchto vyradených jedincov podstúpilo dodatočné vyšetrenie pľúcnych funkcií. Z týchto pacientov

5 zaznamenalo signifikantné zlepšenie FEV1 po prerušení liečby a u jedného jedinca sa FEV1 oproti

hodnote na konci štúdie ďalej neznížil. V prípade ostávajúcich 3 vyradených jedincov nie sú dostupné ďalšie informácie.

Reverzibilita FEV1

U jedincov s 1. typom došlo po 12 týždňoch liečby EXUBEROU do 2 týždňov po jej prerušení

k vymiznutiu malých rozdielov v liečených skupinách (0,010 l v prospech komparatívneho lieku). U jedincov s 2. typom došlo po 2 rokoch liečby EXUBEROU do 6 týždňov po jej prerušení

k vymiznutiu malých rozdielov v liečených skupinách (0,039 l v prospech komparatívneho lieku) (obrázok 3). V menšej zmiešanej skupine (n = 36) s jedincami s 1. alebo 2. typom, ktorí boli liečení EXUBEROU počas > 36 mesiacov, došlo po prerušení liečby počas nasledujúcich 6 mesiacov

k priemernému zvýšeniu FEV1 o 0,036 l.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

registrácie

 

Inhalačný humánny inzulín sa do organizmu dostáva pľúcami. Inhalačný humánny inzulín sa

u zdravých jedincov ako aj u jedincov s diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu absorbuje rovnako

rýchlo ako rýchlo účinkujúce inzulínové analógy a rýchlejšie ako subkutánne podávaný rýchlo

účinkujúci humánny inzulín (pozri obrázok 4).

 

ou

 

 

 

 

 

ť

sére oproti

 

 

 

platnos

 

inzulínunéhoľvokoncentráciev

(sledovaniaiatkučzaμU/ml)

 

Exubera (4 mg)

 

 

 

 

 

Inhalačný inzulín

 

 

 

enou

 

Subkutánny inzulín

 

 

 

 

Rýchlo účinkujúci humánny inzulín (12 U)

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Zmena

 

ukon

 

 

 

 

Liek

 

 

 

Čas (min)

 

 

Obrázoks4: Priemerné zmeny v koncentráciách voľného inzulínu v sére (µU/ml) u obéznych jedincov s diabetes mellitus 2. typu po inhalácii 4 mg humánneho inzulínu alebo po subkutánne podanej injekcii s 12 IU rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.

Čas po dosiahnutie maximálnej koncentrácie inzulínu (Tmax) predstavuje vo všeobecnosti polovicu času v prípade subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. V prípade inhalačného humánneho inzulínu sa maximálna koncentrácia inzulínu vo všeobecnosti dosahuje do 45 minút. Intraindividuálna variabilita času potrebného na dosiahnutie maximálnej koncentrácie inzulínu bola u jedincov s diabetes mellitus 1. alebo 2. typu v prípade inhalačného humánneho inzulínu nižšia ako v prípade subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho inzulínu.

U jedincov s diabetes mellitus 1. typu bola intraindividuálna variabilita AUC v prípade inhalačného humánneho inzulínu porovnateľná s intraindividuálnou variabilitou subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. V prípade Cmax je intraindividuálna variabilita inhalačného inzulínu väčšia ako subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu. U obéznych jedincov s diabetes mellitus 2. typu bola intraindividuálna variabilita Cmax a AUC porovnateľná alebo nižšia ako u subkutánne podávaného rýchlo účinkujúceho humánneho inzulínu.

humánnym inzulínom je približne 10 %. Na rozdiel od subkutánnych inzulínových prípravkov biologická dostupnosť EXUBERY nie je ovplyvnená indexom telesnej hmotnosti (BMI = Body Mass Index).

V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa systémová dostupnosť (AUC a Cmax) inhalačného humánneho inzulínu zvýšila približne úmerne dávke v rozmedzí od 1 mg až do 6 mg, keď boli podané maximálne 2 blistre ktorejkoľvek sily alebo ktorejkoľvek kombinácie. V štúdii, v ktorej bola porovnávaná dávka troch 1 mg blistrov s dávkou jedného 3 mg blistra, boli Cmax a AUC pri inhalácii troch 1 mg blistrov približne o 30 % (Cmax) a o 40 % (AUC) vyššie ako v prípade inhalácie jedného 3 mg blistra, čo naznačuje, že tri 1 mg blistre nemožno zameniť za jeden 3 mg blister (pozri časti 4.2 a 4.4).

Relatívna biologická dostupnosť EXUBERY v porovnaní so subkutánnym rýchlo účinkujúcim registrácie

Približne o 40 % vyššia biologická dostupnosť troch blistrov s jednotlivou dávkou 1 mg v porovnaní s jedným blistrom s jednotlivou dávkou 3 mg sa pozorovala u zdravých jedincov. Vysvetlením

s jednotlivými dávkami 1 mg a 3 mg, keďže pri menšom obsahu prášku v blistri je inhalátor účinnejší

platnos

 

v rozbití alebo rozptýlení prášku, čo vedie k väčšiemu podielu aerodynamickýchou

častíc s menšou

rozdielov v biologickej dostupnosti sa zdá byť rozdielny pomer energieť ku hmotnosti medzi blistrami

veľkosťou u 1 mg blistra (pozri časti 2 a 4.4). Distribúcia

Po inhalácii jednej dávky humánneho inzulínu ústami približne 30 % celkového obsahu blistra ostáva v blistri alebo v inhalátore, 20 % sa zachytí v orofarynxe, 10 % v privádzajúcich dýchacích cestách a 40 % prenikne hlboko do pľúc.

Štúdie na zvieratách nepreukázali akumuláciu inhalačného humánneho inzulínu v pľúcach. Špeciálne skupiny pacientov

Fajčenie

enou

 

Fajčenie výrazne zvyšuječmieru a rozsah absorpcie inhalačného humánneho inzulínu (Cmax asi

3 až 5-krát a AUC asi 2 až 3-krát vyššie), a preto by mohlo zvýšiť riziko hypoglykémie (pozri časti 4.3

a 4.5).

 

Keď sa EXUBERA podávala zdravým dobrovoľníkom po 2-hodinovej pasívnej expozícii

cigaretovému dymu v kontrolovanom experimentálnom prostredí, AUC sa znížila približne o 17 % a

 

 

ukon

Cmax o 30 % (pozri časť 4.5).

 

s

 

Ochorenia dýchacích ciest (súčasne prítomné ochorenie pľúc)

Liek

 

 

U nediabetických pacientov s miernou až stredne závažnou astmou boli AUC a Cmax v prípade inhalačného humánneho inzulínu bez liečby bronchodilatátorom o niečo nižšie ako u jedincov bez astmy.

U nediabetických jedincov s COPD sa absorpcia inhalačného humánneho inzulínu zdala väčšia v porovnaní s absorpciou u subjektov bez COPD (pozri časť 4.4).

Podávanie salbutamolu 30 minút pred EXUBEROU u jedincov bez diabetu s ľahkou-stredne závažnou astmou viedlo ku zvýšeniu AUC a Cmax inzulínu o 25 % až 51 % v porovnaní s podávaním EXUBERY samotnej (pozri časti 4.2 a 4.5).

Podávanie flutikazonu 30 minút pred EXUBEROU neovplyvnilo farmakokinetiku EXUBERY u jedincov bez diabetu s ľahkou-stredne závažnou astmou (pozri časť 4.5).

Poškodenie funkcie obličiek

Vplyv poškodenia funkcie obličiek na absorpciu inhalačného humánneho inzulínu nebol skúmaný (pozri časť 4.2).

Poškodenie funkcie pečene

registrácie

 

Vplyv poškodenia funkcie pečene na absorpciu inhalačného humánneho inzulínu nebol skúmaný (pozri časť 4.2).

Pohlavie

U jedincov s diabetes mellitus a u jedincov bez diabetes mellitus neboli medzi mužmi a ženami pozorované žiadne zjavné rozdiely v absorpcii inhalačného humánneho inzulínu.

Deti a adolescenti

ou

 

 

ť

U detí (6 – 11 rokov) a u adolescentov (12 – 17 rokov) s diabetes mellitus 1. typu sa inhalačný

humánny inzulín absorboval rýchlejšie ako rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Biologická dostupnosť inhalačného humánneho inzulínu v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym inzulínom bola porovnateľná s dostupnosťou u dospelých jedincov s diabetes mellitus

1. typu (pozri časť 4.2).

Štúdie inhalačnej toxicity na potkanoch a opiciach s dĺžkou trvania až do 6 mesiacov nepodali žiadny dôkaz o tom, že inzulínový inhalačný prášok predstavuje zvláštne riziko pre dýchaciu sústavu.

Starší ľudia

 

platnos

 

 

U starších jedincov s diabetes mellitus 2. typu sa inhalačný humánny inzulín vstrebával rýchlejšie ako

subkutánne podávaný rýchlo účinkujúci humánny inzulín. Biologická dostupnosť inhalačného

humánneho inzulínu v porovnaní so subkutánne podávaným rýchlo účinkujúcim humánnym

inzulínom bola porovnateľná s dostupnosťou u mladších dospelých jedincov s diabetes mellitus

2. typu.

enou

 

 

 

5.3 Predklinické údaječo bezpečnosti

 

ukon

 

 

s

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

Liek

Zoznam pomocných látok

6.1

manitol glycín

citrát sodný (ako dihydrát) hydroxid sodný

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti
2 roky
Po prvom otvorení vonkajšej fólie: 3 mesiace
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu Po otvorení vonkajšieho fóliového obalu: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Blistre s jednotlivými dávkami neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Inhalátor a jeho súčasti sa majú uchovávať a používať na suchom mieste. Inzulínový inhalátor neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

registráciepred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Jeden blister (strip) s perforáciou, umožňujúci oddelenie jednotlivej dávky, obsahuje 6 jednotlivých

dávok (PVC/ hliník). Päť blistrov (stripov) je spolu s vysušovadlom vložených do teplom tvarovaného

podnosu z číreho plastu (PET), ktorý je uzatvorený viečkom z číreho plastu (PET). Podnos

s vysušovadlom je zapečatený vo vrecku z laminátovej fólie.

ťou

Dodávané veľkosti balenia:

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

30 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (1 vrecko)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

60 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (2 vrecká)

platnos

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

90 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (3 vrecká)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

180 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávkyenou(6 vreciek)

 

 

č

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

270 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenie jednotlivej dávky (9 vreciek)

 

 

Papierová skladačka obsahujúca

60 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

oddelenieukonjednotlivej dávky (2 vrecká) a 2 náhradné jednotky uvoľňujúce inzulín (IRU)

s

90 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

Papierová skladačka obsahujúca

oddelenie jednotlivej dávky (3 vrecká) a 2 náhradné jednotky uvoľňujúce inzulín (IRU)

Papierová skladačka obsahujúca

180 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci

Liek

 

 

 

oddelenie jednotlivej dávky (6 vreciek) a 2 náhradné jednotky uvoľňujúce inzulín (IRU)

Papierová skladačka obsahujúca 270 x 1 PVC/ hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci oddelenie jednotlivej dávky (9 vreciek) a 6 náhradných jednotiek uvoľňujúcich inzulín (IRU)

Jednotka uvoľňujúca inzulín (IRU) sa má vymeniť raz za každé 2 týždne.
Inzulínový inhalátor sa má každý rok vymeniť.
• Súprava obsahujúca 90 x 1 PVC/hliníkový blister s perforáciou, umožňujúci oddelenie jednotlivej dávky (3 vrecká), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradnú komoru a 6 náhradných jednotiek uvoľňujúcich inzulín (IRU)
Dostupné sú ďalšie balenia inzulínových inhalátorov, jednotiek uvoľňujúcich inzulín a komôr. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

EXUBERA blistre s jednotlivými dávkami sa musia používať iba s inzulínovýmregistrácieinhalátorom.

Ak je inzulínový inhalátor počas používania mimovoľne vystavený extrémne vlhkým podmienkam, zvyčajne to vedie k následnému zníženiu dávky inzulínu podávanej z inhalátora. V tomto prípade sa musí jednotka uvoľňujúca inzulín (IRU) pred nasledujúcou inhaláciou vymeniť (pozri časť 4.4).

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

 

 

ťou

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

Veľká Británia

 

 

 

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

platnos

EU/1/05/327/009

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/010

 

enou

 

EU/1/05/327/011

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/012

 

 

 

EU/1/05/327/013

 

 

 

EU/1/05/327/014

 

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

 

EU/1/05/327/016

 

 

 

EU/1/05/327/017

 

 

 

 

ukon

 

 

EU/1/05/327/018

č

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

s

 

 

 

24/01/2006

 

 

 

Liek

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

10.

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis