Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuellaOne
Kód ATC klasifikácieG03AD02
Látkaulipristal
VýrobcaLaboratoire HRA Pharma

1.NÁZOV LIEKU

ellaOne 30 mg tableta

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 30 mg ulipristal acetátu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 237 mg laktózy (ako monohydrát).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Biela až mramorovo krémová, okrúhla, zaoblená tableta s vyrytým kódom еllа na obidvoch stranách

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Núdzová antikoncepcia do 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Liečba pozostáva z jednej tablety, ktorá sa užije perorálne čo najskôr, ale najneskôr 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.

Liek ellaOne je možné užiť kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu.

Ak sa do 3 hodín po užití tablety ellaOne vyskytne vracanie, má sa užiť druhá tableta.

Ak sa menštruácia oneskorí alebo sa rozvinú príznaky gravidity, pred podaním lieku ellaOne sa musí vylúčiť gravidita.

Osobitné populácie

Narušenie funkcie obličiek

Nie je nutné upravovať dávku.

Narušenie funkcie pečene

Keďže sa neuskutočnili žiadne konkrétne štúdie, nemôžu sa poskytnúť žiadne odporúčania týkajúce sa

úprav dávkovania lieku ellaOne.

Závažne narušená funkcia pečene:

Keďže sa neuskutočnili žiadne konkrétne štúdie, liek ellaOne sa neodporúča.

Pediatrická populácia

Použitie lieku ellaOne sa netýka detí prepubertálneho veku v indikácii núdzovej antikoncepcie. Dospievajúci: Liek ellaOne je vhodný u plodných žien, vrátane dospievajúcich. Neboli zistené žiadne

rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti pri porovnaní so ženami vo veku 18 rokov a viac (pozri časť

5.1).

Spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

LiekellaOne je určený iba na príležitostné užitie. Liek v žiadnom prípade nemá nahrádzať pravidelnú antikoncepčnú metódu. Ženy je však potrebné informovať, aby používali pravidelnú antikoncepčnú metódu.

Liek ellaOne nie je určený na užitie v priebehu gravidity a nesmie sa podávať ženám, u ktorých je gravidita suspektná alebo potvrdená. Liek ellaOne nevedie k interupcii u existujúcej gravidity (pozri časť 4.6).

LiekellaOne nezabráni gravidite v každom prípade.

Ak sa ďalšia menštruácia oneskorí o viac než 7 dní, má abnormálny charakter alebo ak sa objavia príznaky svedčiace pre graviditu či existujú o tom pochybnosti, je nutné vykonať tehotenský test. Podobne ako u akejkoľvek gravidity je nutné zvážiť možnosť ektopickej gravidity. Je dôležité mať na pamäti, že krvácanie z maternice nevylučuje ektopickú graviditu. Ženy, ktoré po užití lieku ellaOne otehotnejú, sa majú obrátiť na svojho lekára (pozri časť 4.6).

Liek ellaOne inhibuje alebo oneskoruje ovuláciu (pozri časť 5.1). Ak už k ovulácii došlo, liek ellaOne nie je účinný. Načasovanie ovulácie nie je možné s istotou predpovedať, liek ellaOne je teda potrebné užiť či najskôr po nechránenom styku.

Nie sú dostupné žiadne údaje o účinnosti lieku ellaOnepri užití po viac než 120 (5 dňoch) od nechráneného styku.

Z obmedzených a nepresvedčivých údajov vyplýva, že účinnosť lieku ellaOne sa môže so zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou alebo zvyšujúcim sa indexom telesnej hmotnosti (BMI) znižovať (pozri časť 5.1).Všetky ženy majú po nechránenom pohlavnom styku čo najskôr užiť núdzovú antikoncepciu bez ohľadu na svoju telesnú hmotnosť alebo hodnotu BMI.

Po užití lieku ellaOne môže menštruácia niekedy nastať o niekoľko dní skôr alebo neskôr, ako sa očakáva. Približne v prípade 7 % žien menštruácia nastala viac ako o 7 dní skôr, ako sa očakávalo.

Približne v prípade 18,5 % žien sa vyskytlo oneskorenie menštruácie o viac ako 7 dní a v prípade 4 % žien bolo toto oneskorenie viac ako 20 dní.

Súbežné podávanie ulipristal acetátu a núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Antikoncepcia po užití lieku ellaOne

Liek ellaOne je núdzová antikoncepcia znižujúca riziko gravidity po nechránenom pohlavnom styku.

Nezaisťuje však antikoncepčnú ochranu pre ďalšie pohlavné styky. Z toho dôvodu po užití núdzovej antikoncepcie majú ženy používať spoľahlivú bariérovú metódu až do ďalšej menštruácie.

Aj keď nepredstavuje použitie lieku ellaOne kontraindikáciu ďalšieho používania pravidelnej

hormonálnej antikoncepcie, liek ellaOne môže znížiť jej antikoncepčný účinok (pozri časť 4.5). Z tohto dôvodu môžu ženy, ktoré chcú začať používať alebo pokračovať v používaní hormonálnej

antikoncepcie,používať hormonálnu antikoncepciu aj po užití lieku ellaOne. Odporúča sa však použiť ďalšiu spoľahlivú bariérovú metódu až do ďalšej menštruácie.

Osobitné populácie

Súbežné užívanie lieku ellaOne s induktormi CYP3A4 sa neodporúča z dôvodu interakcie (napr. barbituráty (vrátane primidónu a fenobarbitalu), fenytoín, fosfenytoín, karbamazepín, oxkarbazepín, rastlinné prípravky obsahujúce Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), rifampicín, rifabutín, grizeofulvín, efavirenz, nevirapín a dlhodobo užívaný ritonavir).

Použitie u žien s ťažkou astmou liečenou perorálnymi glukokortikoidmi sa neodporúča.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

4.5Liekové a iné interakcie

Možné účinky iných liekov na ulipristal acetát

Ulipristal acetát sa in vitrometabolizuje prostredníctvom CYP3A4.

Induktory CYP3A4

Výsledky štúdií in vivo ukazujú, že podanie ulipristal acetátu so silným induktorom CYP3A4, ako napríklad rifampicín, výrazne znižuje hodnoty Cmax a AUC ulipristal acetátu o 90 % alebo viac a znižuje polčas ulipristal acetátu 2,2-násobne, čo zodpovedá približne 10-násobnému zníženiu expozície ulipristal acetátu. Súčasné užívanie lieku ellaOne s induktormi CYP3A4

(napr. barbiturátmi (vrátane primidónu a fenobarbitalu), fenytoínom, fosfenytoínom, karbamazepínom, oxkarbazepínom, rastlinnými prípravkami obsahujúcimi Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), rifampicínom, rifabutínom, grizeofulvínom, efavirenzom a nevirapínom) znižuje plazmatické koncentrácie ulipristal acetátu a môže viesť k zníženiu účinnosti lieku ellaOne. U žien, ktoré používali počas posledných 4 týždňov lieky indukujúce enzýmy, sa liek ellaOne neodporúča (pozri časť4.4) a mala by sa zvážiť nehormonálna núdzová antikoncepcia (napr. intrauterinné teliesko s meďou (Cu-IUD)).

Inhibítory CYP3A4

Výsledky štúdií in vivo ukazujú, že podanie ulipristal acetátu so silným a stredne silným inhibítorom CYP3A4 zvýšilo hodnoty ulipristal acetátu Cmax maximálne 2-násobne a AUC maximálne 5,9-násobne. Nie je pravdepodobné, že by účinky inhibítorov CYP3A4 mali akékoľvek klinické dôsledky.

Na CYP3A4 môže mať indukčný účinok aj inhibítor CYP3A4 ritonavir, keď sa užíva počas dlhšieho obdobia. V takýchto prípadoch môže ritonavir znižovať plazmatické koncentrácie ulipristal acetátu. Súbežné použitie sa preto neodporúča (pozri časť 4.4). Enzymatická indukcia sa stráca pomaly a účinky na plazmatické koncentrácie ulipristal acetátu sa môžu vyskytnúť dokonca aj vtedy, keď žena prestala užívať enzymatický induktor v priebehu posledných 4 týždňov.

Lieky ovplyvňujúce pH žalúdka

Podávanie ulipristal acetátu (10 mg tablety) spolu s inhibítorom protónovej pumpy ezomeprazolom (20 mg denne počas 6 dní) viedlo k priemernej Cmax približne o 65 % nižšej, k oneskorenému Tmax(v priemere z 0,75 hodiny na 1,0 hodiny) a k priemernej AUC vyššej o 13 %. Klinický význam tejto interakcie v prípade podania jednej dávky ulipristal acetátu ako núdzovej antikoncepcie nie je známy.

Možné účinky ulipristal acetátu na iné lieky

Hormonálna antikoncepcia

Keďže ulipristal acetát sa viaže na receptor progesterónu s vysokou afinitou, môže narušiť účinok liekov obsahujúcich gestagén:

-Antikoncepčný účinok kombinovanej hormonálnej antikoncepcie a antikoncepcie obsahujúcej len gestagén môže byť znížený.

-Súčasné použitie ulipristal acetátu a núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Z údajov in vitro vyplýva, že ulipristal acetát a jeho účinný metabolit výrazne neinhibujú CYP1A2,

2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 v klinicky relevantných koncentráciách. Indukcia CYP1A2 a

CYP3A4 ulipristal acetátom alebo jeho účinným metabolitom nie je po podaní jednej dávky pravdepodobná. Z toho dôvodu je nepravdepodobné, že by podávanie ulipristal acetátu zmenilo klírens liekov, ktoré sú metabolizované týmito enzýmami.

Substráty P-gp (P-glykoproteín)

Z údajov in vitro vyplýva, že ulipristal acetát môže byť inhibítorom P-gp v klinicky relevantných koncentráciách. Výsledky štúdií in vivo so substrátom P-gp fexofenadínom boli nepresvedčivé. Nie je pravdepodobné, že by účinky substrátovP-gp mali akékoľvek klinické dôsledky.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Liek ellaOnenie je určený na užívaniepočas gravidity a nemajú ho užívať žiadne ženy, u ktorých je gravidita suspektná alebo známa (pozri časť 4.2).

Liek ellaOne nevedie k interupcii u existujúcej gravidity.

Ku gravidite môže niekedy dôjsť aj po užitílieku ellaOne. Aj keď nebol pozorovaný teratogénny potenciál, štúdie na zvieratách sú nedostatočné, pokiaľ ide o reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje zo štúdií na ľuďoch týkajúce sa tehotenstva po expozícii lieku ellaOne nenaznačujú žiadne bezpečnostné riziká. Aj tak je však nutné nahlásiť všetky gravidity u žien, ktoré užili liek ellaOne, na stránke www.hra-pregnancy-registry.com. Cieľom tohto internetového registra je získať bezpečnostné informácie od žien, ktoré užili liek ellaOne v priebehu gravidity alebo otehotneli po užití lieku ellaOne. Všetky získané údaje pacientok zostanú anonymné.

Dojčenie

Ulipristal acetát sa vylučuje do materského mlieka (pozri časť5.2). Účinok na novorodencov/dojčatá nebol predmetom štúdia. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť.Po užití lieku ellaOne sa neodporúča dojčiť jeden týždeň. Počas tohto obdobia sa materské mlieko odporúča odstriekavať a zlikvidovať, aby sa stimulovala laktácia.

Fertilita

Po užití lieku ellaOne ako núdzovej antikoncepcie je pravdepodobné rýchle obnovenie fertility. Ženy majú používať spoľahlivú bariérovú metódu u všetkých následných pohlavných stykov až do ďalšej menštruácie.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek ellaOne môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje: po užití lieku ellaOne sú bežné mierne až stredne závažné závraty, menej častá je spavosť a zahmlené

videnie a zriedkavo bola hlásená porucha pozornosti. Pacientku je potrebné informovať, aby v prípade výskytu takýchto symptómov neviedla vozidlá ani neobsluhovala stroje (pozri časť 4.8).

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky boli bolesti hlavy, nevoľnosť, bolesti brucha a dysmenorea

Bezpečnosť ulipristal acetátu sa hodnotila u4.718 žien v klinickom vývojovom programe.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V tabuľke uvedenej nižšie sa nachádzajú nežiaduce reakcie hlásené v štúdii v III. fáze programu zahŕňajúcej 2637 žien.

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie sú usporiadané podľa frekvencie a systémovej triedy orgánov. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej frekvencie. V tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až<1/10), menej časté (≥1/1 000 až<1/100) a zriedkavé (≥1/10 000 až<1/1 000).

MedDRA

 

Nežiaduce reakcie (frekvencia)

 

Trieda orgánových

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

systémov

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

Chrípka

 

 

 

 

 

 

Poruchy metabolizmu a

 

 

Poruchy apetítu

 

výživy

 

 

 

 

Psychické poruchy

 

Poruchy nálady

Emocionálne

Dezorientácia

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

Úzkosť

 

 

 

 

Nespavosť

 

 

 

 

Hyperaktivita

 

 

 

 

Zmeny libida

 

Poruchy nervového

 

Bolesť hlavy

Somnolencia

Tras

systému

 

Závraty

Migréna

Porucha pozornosti

 

 

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

 

Mdloby

Poruchy oka

 

 

Poruchy videnia

Neobvyklé pocity v oku

 

 

 

 

Očná hyperémia

 

 

 

 

Fotofóbia

Poruchy ucha a

 

 

 

Závraty

labyrintu

 

 

 

 

Poruchy dýchacej

 

 

 

Sucho v hrdle

sústavy, hrudníka

 

 

 

 

a mediastína

 

 

 

 

Poruchy

 

Nauzea*

Hnačka

 

gastrointestinálneho

 

Bolesť brucha*

Sucho v ústach

 

traktu

 

Pocit nevoľnosti

Dyspepsia

 

 

 

v bruchu

Plynatosť

 

 

 

Vracanie*

 

 

Poruchy kože

 

 

Akné

Urtikária

a podkožného tkaniva

 

 

Poranenie kože

 

 

 

 

Pruritus

 

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej

 

Bolesť svalov

 

 

a svalovej sústavy

 

Bolesť chrbta

 

 

a spojivového tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy reprodukčného

 

Dysmenorea

Menorágia

Svrbenie v oblasti genitálií

systému a prsníkov

 

Bolesti panvy

Výtok z pošvy

Dyspareunia

 

 

Citlivosť

Poruchy

Prasknutá ovariálna cysta

 

 

prsníkov

menštruačného

Vuvlovaginálne bolesti

 

 

 

cyklu

Hypomenorhea*

 

 

 

Metrorágia

 

 

 

 

Vaginitída

 

 

 

 

Návaly tepla

 

 

 

 

Predmenštruačný

 

 

 

 

syndróm

 

Celkové poruchy

 

Únava

Zimnica

Smäd

a reakcie v mieste

 

 

Nevoľnosť

 

podania

 

 

Pyrexia

 

*Symptómy, ktoré môžu tiežsúvisieť s nediagnostikovanou graviditou(alebo so súvisiacimi komplikáciami).

Dospievajúci: bezpečnostný profil pozorovaný u žien vo veku menej než 18 rokov v skúšaniach a po

zavedení na trh je podobný bezpečnostnému profilu u dospelých v programe fázy III (pozri časť 4.2).

Po uvedení na trh: nežiaduce reakcie spontánne hlásené po uvedení na trh boli charakterom a frekvenciou podobné bezpečnostnému profilu opísanému počas štúdie v III. fáze.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Väčšina žien (74,6 %) v štúdii v III. fáze mala ďalšiu menštruáciu v očakávanom čase alebo do

± 7 dní, zatiaľ čo 6,8 % žien malo menštruáciu o viac ako 7 dní skôr ako sa očakávalo a 18,5 % žien malo menštruáciu o viac ako 7 dní po predpokladanom začatí menštruácie. Toto oneskorenie bolo dlhšie ako 20 dní v prípade 4 %

Menšina (8,7 %) žien hlásila krvácanie medzi menštruáciami trvajúce priemerne 2,4 dni. Vo väčšine prípadov (88,2 %) bolo toto krvácanie hlásené ako špinenie. Spomedzi žien, ktoré užívali ellaOne v štúdii v III. fáze, len 0,4 % žien hlásilo silné krvácanie medzi menštruáciami.

V III. fáze štúdie vstúpilo do štúdie viac ako jeden raz 82 žien, a preto dostali viac ako jednu dávku lieku ellaOne (73 žien bolo do štúdie prijatých dvakrát a 9 žien trikrát). Pokiaľ ide o výskyt a závažnosť nežiaducich udalostí, zmenu v trvaní alebo intenzite menštruácie alebo výskyt krvácania medzi menštruáciami, v prípade týchto jedincov sa nepozorovali žiadne rozdiely v bezpečnosti.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním ulipristal acetátom sú obmedzené. Jednotlivé dávky do 200 mg užívali ženy bez problémov týkajúcich sa bezpečnosti.Takéto vysoké dávky boli dobre tolerované. Tieto ženy však mali skrátený menštruačný cyklus (uterinné krvácanie vyskytujúce sa 2 – 3 dni skôr, ako sa očakávalo) a u niektorých žien trvalo krvácanie dlhšie, hoci jeho množstvo nebolo nadmerné (špinenie). Neexistujú žiadne protilátky a ďalšia liečba má byť symptomatická.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, núdzová antikoncepcia. ATC kód: G03AD02.

Ulipristal acetát je perorálne účinný syntetický selektívny modulátor receptora progesterónu, ktorý

účinkuje prostredníctvom vysokoafinitného naviazania na ľudský receptor progesterónu. Pri užití núdzovej antikoncepcie je mechanizmus účinku inhibícia alebo oneskorenie ovulácie potlačením prudkej zmeny LH. Farmokodynamické údaje ukazujú, že aj keď sa užije tesne predtým, ako má nastať ovulácia (keď už LH začal rásť), ulipristal acetát môže oddialiť prasknutie folikulu o aspoň 5 dní v 78,6 % prípadov (p<0,005 v porovnaní s levonorgestrelom a placebom) (pozri tabuľku).

Prevencia ovulácie1,§

 

Placebo

Levonorgestrel

Ulipristal acetát

 

n = 50

n = 48

n = 34

Liečba pred prudkou

n = 16

n = 12

n = 8

zmenou LH

0,0 %

25,0 %

100 %

 

 

 

p<0,005*

Liečba po prudkej zmene

n = 10

n = 14

n = 14

LH, ale pred maximom LH

10,0 %

14,3 %

78,6 %

 

 

NS†

p<0,005*

Liečba po maxime LH

n = 24

n = 22

n = 12

 

4,2 %

9,1 %

8,3 %

 

 

NS†

NS*

1: Brache et al, Contraception 2013

§: definovaná ako prítomnosť neprasknutého dominantného folikulu päť dní po liečbe v neskorej folikulárnej fáze

*: v porovnaní s levonorgestrelom NS: štatisticky nevýznamné

†: v porovnaní s placebom

Ulipristal acetát má vysokú afinitu k receptoru pre glukokortikoid a in vivo, v prípade živočíchov, sa pozoroval antiglukokortikoidný účinok. V prípade ľudí sa však nepozoroval žiadny takýto účinok dokonca ani po opakovanom podávaní v dennej dávke 10 mg. Má minimálnu afinitu k receptoru pre androgén a žiadnu afinitu v prípade ľudského estrogénu alebo receptora pre minerálokortikoidy

Výsledky dvoch nezávislých randomizovaných kontrolovaných klinických skúšok (pozri tabuľku) ukázali, že účinnosť ulipristal acetátu nie je nižšia ako účinnosť levonorgestrelu u žien, ktoré dostali núdzovú antikoncepciu 0 až 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie. Pri spojení údajov z dvoch štúdií prostredníctvom meta-analýzy bolo riziko gravidity pri ulipristal acetáte výrazne nižšie v porovnaní s levonorgestrelom (p = 0,046).

Randomizovaná

Miera gravidity (%)

Miera pravdepodobnosti [95% CI]

do 72hod. od nechráneného pohlavného styku alebo po

rizika tehotenstva, ulipristal

kontrolovaná

zlyhaní antikoncepcie2

 

acetátvs levonorgestrel2

štúdia

 

 

 

 

 

Ulipristal acetát

Levonorgestrel

 

HRA2914-507

0,91

1,68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

(22/852)

 

Meta-analýza

1,36

2,15

0,58 [0,33-0,99]

 

(22/1617)

(35/1625)

 

2 – Glasier et al, Lancet 2010

Dve štúdie poskytujú údaje o účinnosti ellaOne užitého do 120 hodín po nechránenom pohlavnom styku. V otvorenej klinickej skúške zahŕňajúcej ženy, ktorým bola poskytnutá núdzová antikoncepcia a ktoré užili ulipristal acetát 48 až 120 hodín po nechránenom pohlavnom styku bola pozorovaná miera gravidít 2,1 % (26/1241). Okrem toho druhá komparatívna štúdia poskytuje tiež údaje o 100 ženách, ktoré užili ulipristal acetát 72 až 120 hodín po nechránenom pohlavnom styku, u ktorých nebola pozorovaná žiadna gravidita.

Z obmedzených a nepresvedčivých údajov z klinických štúdií vyplýva, že antikoncepčná účinnosť ulipristal acetátu sa pri vysokej telesnej hmotnosti alebo hodnote BMI môže znížiť (pozri časť 4.4).Z meta-analýzy vychádzajúcej zo 4 klinických skúšaní ulipristal acetátu uvedenej nižšie sú vylúčené ženy, ktoré mali ďalšie nechránené pohlavné styky.

 

 

 

Podváha

 

Normálna

 

Nadváha

 

Obezita

 

BMI (kg/m2)

 

 

hmotnosť

 

 

 

 

0 – 18,5

 

 

25 – 30

 

30 –

 

 

 

 

18,5 – 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet

1 866

 

Počet gravidít

 

Miera gravidity

0,00 %

1,23 %

1,29 %

2,57 %

 

Interval

 

0,00 – 2,84

 

0,78 – 1,84

 

0,59 – 2,43

 

1,34 – 4,45

 

spoľahlivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observačné štúdie po zavedení na trh hodnotiace účinnosť a bezpečnosť lieku ellaOne

u dospievajúcich vo veku 17 rokov a menej neukázalo žiadny rozdiel v bezpečnostnom profile a účinnosti v porovnaní s dospelými ženami vo veku 18 rokov a viac.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní jednej 30 mg dávky sa ulipristal acetát rýchlo absorbuje, s maximálnou plazmatickou koncentráciou 176 ± 89 ng/ml, ktorá sa pozorovala približne 1 hodinu (0,5 - 2,0 h) po užití lieku, pričom AUC0-∞ bola 556 ± 260 ng.h/ml.

Podávanie ulipristal acetátu spolu s raňajkami s vysokým obsahom tukov viedlo k priemernej Cmax približne o 45 % nižšej, k oneskorenému Tmax (v priemere z 0,75 hodiny na 3 hodiny) a k priemernej AUC0-∞ vyššej o 25 % v porovnaní s podávaním lieku nalačno. Podobné výsledky sa získali pre účinný mono-demetylovaný metabolit.

Distribúcia

Ulipristal acetát sa vo veľkej miere viaže (>98 %) na plazmatické proteíny vrátane albumínu, alfa-l- kyslého glykoproteínu a lipoproteínu s vysokou hustotou.

Ulipristal acetát je lipofilná zlúčenina, ktorá sa prenáša do materského mlieka, s priemerným denným vylučovaním 13,35 µg [0 – 24 hodín], 2,16 µg [24 – 48 hodín], 1,06 µg [48 – 72 hodín], 0,58 µg [72 – 96 hodín] a 0,31 µg [96 – 120 hodín].

Z údajov in vitro vyplýva, že ulipristal acetát môže byť inhibítorom transportérov BCRP (proteínu rezistencie rakoviny prsníka) na črevnej úrovni. Nie je pravdepodobné, že by účinky ulipristal acetátu na BCRP mali akékoľvek klinické dôsledky.

Ulipristal acetát nie je substrátom pre OATP1B1 ani OATP1B3.

Biotransformácia/eliminácia

Ulipristal acetát sa vo veľkej miere metabolizuje na mono-demetylovaný, di-demetylovaný a hydroxylovaný metabolit. Mono-demetylovaný metabolit je farmakologicky účinný. Z údajov in vitro vyplýva, že to sprostredkúva predovšetkým CYP3A4 a v malej miere CYP1A2 a CYP2A6.

Terminálny polčas ulipristal acetátu v plazme po jednej 30 mg dávke sa odhaduje na 32,4 ± 6,3 hodín s priemerným orálnym klírensom (CL/F) 76,8 ± 64,0 l/h.

Osobitné populácie

Neuskutočnili sa žiadne farmakokinetické štúdie s ulipristal acetátom v prípade žien s narušenou funkciou obličiek alebo pečene.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Väčšina zistení v štúdiách všeobecnej toxicity bola spojená s jeho mechanizmom účinku ako modulátora progesterónu a receptorov glukokortikoidov s antiprogesterónovým účinkom pozorovaným pri expozíciách podobných terapeutickým hladinám.

Informácie zo štúdií reprodukčnej toxicity sú nedostatočné v dôsledku absencie expozičných meraní v týchto štúdiách. Ulipristal acetát má v dôsledku svojho mechanizmu účinku embryoletálny účinok u potkanov, králikov (v opakovaných dávkach vyšších ako 1 mg/kg) a opíc. Pri týchto opakovaných dávkach nie je známa bezpečnosť pre ľudské embryo. V dávkach, ktoré boli dosť nízke na udržanie

gestácie v prípade živočíšnych druhov, sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky.

Štúdie karcinogenicity (na potkanoch a myšiach) ukázali, že ulipristal acetát nie je karcinogénny.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy povidón (K30)

sodná soľ kroskarmelózy magnéziumstearát

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

PVC-PE-PVDC-hliníkový blister obsahujúci 1 tabletu.

PVC-PVDC-hliníkový blister obsahujúci 1 tabletu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Balenie obsahuje jeden blister s jednou tabletou.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15.mája2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. mája 2014

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Dátum revízie:

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis