Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Označenie obalu - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuellaOne
Kód ATC klasifikácieG03AD02
Látkaulipristal
VýrobcaLaboratoire HRA Pharma

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

ellaOne 30 mg tableta ulipristal acetát

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 30 mg ulipristal acetátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 tableta.

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Ak ste používali určité iné lieky počas posledných 4 týždňov, hlavne pri liečbe epilepsie, tuberkulózy, HIV infekcie alebo rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (pozri písomnú informáciu), liek ellaOne môže pôsobiť menej účinne. Predtým, ako užijete liek ellaOne, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paríž Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Núdzová antikoncepcia

Užite jednu tabletu čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku alebo zlyhaní antikoncepcie. Tento liek je nutné užiť do 120 hodín (5 dní) od nechráneného pohlavného styku alebo zlyhania antikoncepcie.

Kód QR k tejto písomnej informácii bude doplnený.

Písomná informácia pre používateľku online na stránkach

 

KRAJINA

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKÚSKO

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

BELGICKO

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

BULHARSKO

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

CHORVÁTSKO

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

CYPRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

DÁNSKO

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

ESTÓNSKO

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

FÍNSKO

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCÚZSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMECKO

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

GRÉCKO

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

MAĎARSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍRSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALIANSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTYŠSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUXEMBURSKO

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaplikovateľné

 

HOLANDSKO

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓRSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĽSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGALSKO

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUNSKO

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

REPUBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVINSKO

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPANIELSKO

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVÉDSKO

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOJENÉ

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

KRÁĽOVSTVO

 

 

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ellaOne

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Neaplikovateľné.>

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<Neaplikovateľné.>

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

HLINÍKOVÝ BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

ellaOne 30 mg tableta ulipristal acetát

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

HRA Pharma

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis