Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFablyn
Kód ATC klasifikácieG03
Látkalasofoxifene tartrate
VýrobcaDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Pomocná látka: každá filmom obalená tableta obsahuje 71,34 mg laktózy. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

1. NÁZOV LIEKU

FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety.

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát, v množstve zodpovedajúcom 500 mikrogramom lasofoxifenu.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Trojuholníkovité, broskyňovo sfarbené, filmom obalené tablety s vyrazeným textom “Pfizer” na jednej

strane a “OPR 05” na druhej strane.

ťou

registrácie

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Pri rozhodovaní o výbere liečby u p stmen pauzálnych žien, či už FABLYNom alebo inými formami

liečby, vrátane estrogénov, je treba vziať do úvahy menopauzálne symptómy, účinok na tkanivá

prsníkov a maternice, a kardiovaskulár e výhody a riziká (pozri časť 5.1).

 

 

č

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaenou

 

 

 

ukon

 

Dospelí (postmenopauzálne ženy):

 

Odporúčaná dávka je jedna 500 mikrogramová tableta denne.

 

s

 

 

Tabletu je možné užiť kedykoľvek počas dňa bez ohľadu na príjem jedla alebo nápojov.

Liek

 

 

 

Pok aľ nie je dostatočný príjem vápnika a/alebo vitamínu D stravou, je potrebné ich suplementovať.

FABLYN je indikovaný na liečbu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom

zlomenín. Dokázal sa signifikantný úbytok vo výskyte zlomenín stavcov aj mimostavcových zlomenín,

nie však zlomenín krčkov stehenných kostí ( ozri časť 5.1).

 

 

 

platnos

U postm nopauzálnych žien je potrebný príjem cca 1500 mg/deň elementárneho vápnika. Odporúčaný príjem vitamínu D je 400-800 IU denne.

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:

Keďže liek je určený len na použitie u postmenopauzálnych žien, neexistuje indikácia FABLYNu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Z toho dôvodu sa bezpečnosť a účinnosť neskúmala (pozri časť 5.2).

Ženy vyššieho veku (65 rokov a staršie):

Nie je potrebná úprava dávky u žien vyššieho veku (pozri časť 5.2).

Hepatálna insuficiencia:

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2). U pacientov s hepatálnou insuficienciou s hodnotami hepatálnych testov presahujúcimi 1,5-násobok hornej fyziologickej normy nebola bezpečnosť a účinnosť lasofoxifenu vyhodnotená, preto sa má u takýchto pacientov používať FABLYN opatrne.

Renálna insuficiencia:

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2). U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou nebola bezpečnosť a účinnosť lasofoxif nu vyhodnotená. Z toho dôvodu sa má u takýchto pacientov používať FABLYN opatrne.

Vzhľadom na chronickú povahu ochorenia, je FABLYN určený na dlhodobé užívanie (poz i časť 5.1).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Aktívne alebo prekonané venózne tromboembolické príhody (VTE), vrátane hlbokej žilovej trombózy,

pľúcnej embólie a trombózy retinálnych vén.

ou

registrácie

 

Tehotenstvo a dojčenie:

 

 

 

 

ť

 

V klinických štúdiách mali ženy liečené FABLYNomplatnosv porovnaní s placebom vyššie riziko tromboembolických venóznych príhod (hlbokej venóznej trombózy a pľúcnej embólie). Môžu sa

FABLYN je určený na užívanie výhradne ženám po men pauze. Nesmú ho užívať ženy vo fertilnom veku, tehotné a dojčiace ženy (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri použív ní

a rizika liečby (pozri časť 4.3ča enou4.8). Vzhľadom na to, že imobilizácia zvyšuje riziko výskytu venóznych tromboembolických príhod nezávisle od liečby, má sa liečba FABLYNom prerušiť najmenej 3 týžne pred a počas dlhodobej imobilizácie (t.j. rekonvalescencia po chirurgickom zákroku,

objaviť aj iné venózne tromboembolické príhody. V porovnaní s placebom bol tiež pri FABLYNe

častejšie hlásený výskyt menej závaž ej príhody, povrchovej tromboflebitídy. U pacientov s rizikom

výskytu venóznych tromboembolických príhod akejkoľvek etiológie je potrebné zvážiť pomer prínosu

dlhodobo ležiaci), a liečba sa má opätovne začať, až keď je pacientka plne mobilná. Okrem toho treba ženy užívajúce FABLYN poučiť o potrebe pravidelného pohybu počas dlhšie trvajúcej cesty.

Akékoľvek vaginálne krvácanie nejasného pôvodu má byť primerane klinicky vyšetrené. Skupiny

 

ukon

pacientok liečených FABLYNom a placebom mali porovnateľný výskyt hyperplázie a karcinómu

s

 

endometria (pozri časť 5.1).

LiekLasofoxifen sa dáva so súvisu s benígnymi zmenami endometria. K týmto patrili u niekoľkých jedincov mierny nárast výskytu vaginálneho krvácania, ako aj so sonograficky pozorovanými cystickými zmenami endometria a histologicky s benígnou cystickou atrofiou (forma atrofického endometria). Uvedené cystické zmeny prispeli k približne 1,5 mm nárastu priemernej hrúbky endometria. Následkom týchto benígnych zmien malo v štúdii PEARL v porovnaní s placebom liečenými pacientkami viacero pacientok liečených FABLYNom diagnostické vyšetrenie maternice (pozri časť 5.1). Podľa smerníc pre postmenopauzálne ženy z klinického hľadiska u žien bez vaginálneho krvácania však tieto benígne zmeny nie sú dôvodom k ďaľším vyšetreniam, keďže riziká intrauterinných diagnostických vyšetrení u asymptomatických žien prevyšujú akýkoľvek prínos. Patológ, ktorý hodnotí endometriálnu histológiu, musí byť informovaný o anamnéze užívania lasofoxifenu za účelom stanovenia presnej diagnózy benígnej cystickej atrofie.

Súčasné užívanie FABLYNu a systémových estrogénov alebo inej hormonálnej liečby sa neskúmalo, preto sa súbežné užívanie FABLYNu so systémovými estrogénmi neodporúča.

U žien s anamnézou rakoviny prsníka sa FABLYN neskúmal. Nie sú k dispozícií údaje o jeho súčasnom užívaní s liekmi používanými v liečbe skorých či pokročilých štádií rakoviny prsníka. Preto sa má FABLYN použiť na liečbu osteoporózy výhradne až po ukončení liečby rakoviny prsníka, vrátane ukončenia adjuvantnej liečby.

Akékoľvek abnormality nejasného pôvodu na prsníkoch, ktoré sa objavia počas liečby FABLYNom, sa musia vyšetriť. FABLYN nevylučuje riziko vzniku rakoviny prsníka (pozri časť 5.1).

FABLYN može zvýšiť výskyt návalov tepla a nie je účinný v znižovaní výskytu návalov tepla

spojených s nedostatkom estrogénov. U ojedinelých asymptomatických pacientok sa môžu po začatí liečby objaviť návaly tepla.

Obmedzené množstvo klinických údajov naznačuje, že lasofoxifen môže u pacientov s anamnézou

Lasofoxifen sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny, predominantne sa metabolizujeregistrácie a pravdepodobne podlieha enterohepatálnej cirkulácii (pozri časť 5.2). U pacientov s hodnotami

hypertriglyceridémie navodenej perorálnymi estrogénmi (>5,6 mmol/l) súvisieť s pozorova eľným

nárastom triglyceridov v sére. Pacientky s uvedenou anamnézou majú mať počas l ečby lasofoxifenom monitorovanú hladinu triglyceridov v sére.

a účinnosť FABLYNu vyhodnotená; preto sa musí u takýchto pacientťouv používať FABLYN opatrne.

hepatálnych testov presahujúcimi 1,5-násobok hornej fyziologickej n rmy nebola bezpečnosť

FABLYN obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, deficitu laponskej laktázy alebo glukózo-galaktózovej ma absorbcie nesmú užívať tento liek.

U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou nebola bezpečn ť a účinnosť FABLYNu hodnotená,

preto sa musí FABLYN u takýchto pacientov používať patrne (pozri časť 4.2 a časť 5.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

platnos

Vzhľadom na absenciu klinickyenouvýz amných účinkov cholestyramínu (iónomenič, živica), flukonazolu (CYP2C9 inhibítor), k tokonazolu (CYP3A4/5 inhibítor) a paroxetínu (CYP2D6 inhibítor) na farmakokinetikučlasofoxifenu, nie je pravdepodobné, že by iné iónomeniče, živice

a inhibítory týchto CYP izoforiem spôsobovali klinicky významné zmeny expozície FABLYNom a teda nie sú potrebnéukonúpravy dávky.

Klírens lasofoxifenu môže byť zvýšený u pacientov chronicky liečených induktormi CYP3A4 a UDP- glukuronozyltransferáz (UGTs) (napr. fenytoín, karbamazepín, barbituráty a ľubovník bodkovaný), čo má za ná ledokszníženie koncentrácií v rovnovážnom stave s prípadnou nižšou účinnosťou.

LiekKeto onazol – Silný inhibítor CYP3A4/5 ketokonazol zvýšil systémovú expozíciu lazofoxifénom o 20 %, čo je hodnotené ako klinicky nevýznamné.

Paroxetín - Silný inhibítor CYP2D6 paroxetín zvýšil systémovú expozíciu lasofoxifenom o 35 %, čo sa hodnotí ako klinicky nevýznamné.

Inhibítory protónovej pumpy – Údaje o vplyve súčasného podávania inhibítorov protónovej pumpy (PPI) s lasofoxifenom nie sú dostupné; preto sa používanie týchto liečiv s lasofoxifenom musí starostlivo zvážiť.

V klinických štúdiách nemal lasofoxifen vplyv na metabolizmus dextrometorfanu (substrát CYP2D6) a chlorzoxazónu (substrát CYP2E1) alebo na farmakokinetiku warfarínu (substrát CYP2C9), metylprednizolónu (substrát CYP3A4) alebo digoxínu (substrát MDR1 P-glykoproteínu). Preto nie je

4.8 Nežiaduce účinky

pravdepodobné, že by FABLYN menil farmakokinetiku liečiv, ktorých vylučovanie je podmienené zmetabolizovaním pomocou týchto CYP izoforiem alebo sa transportujú MDR1 P-glykoproteínom.

Warfarín – Lasofoxifen nemal vplyv na farmakokinetiku R- ani S- warfarínu. Stredná hodnota INR a AUC a maximálna hodnota INR po podaní jednorazovej dávky warfarínu s lasofoxifenom spoločne boli približne 8 % a 16 % nižšie ako po podaní samotného warfarínu. Tieto zmeny nie sú hodnotené ako klinicky významné.

4.6 Gravidita a laktácia

 

Gravidita

registrácie

na zvieratách preukázali vylučovanie lasofoxifenu do mlieka.

FABLYN je určený len na použitie u žien po menopauze. FABLYN nesmú užívať ženy vo fert lnom veku (pozri časť 4.3). Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lasofoxifenu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenci lne riziko u ľudí.

Laktácia

FABLYN je určený len na použitie u postmenopauzálnych žien. FABLYN sa n smie používať počas dojčenia (pozri časť 4.3).Nie je známe, či sa lasofoxifen u ľudí vylučuje do materského mlieka. Štúdie

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strťjeou

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosplatnosť viesť v zidlá a obsluhovať stroje. Nie je známy žiaden vplyv FABLYNu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

dvojito zaslepenej, randomizovanej,enouplaceb m kontrolovanej, medzinárodnej štúdie 3. fázy zameranej na zlomeniny (štúdia PEARL). Dĺžka liečby u postmenopauzálnych žien bola 60 mesiacov, 2852

Bezpečnosť FABLYNu v liečbe osteoporózy bola vyhodnotená na základe veľkej (8556 pacientov)

z nich bolo randomizovaných na FABLYN a 2852 z nich bolo randomizovaných na placebo.

Liečba bola predčasne ukonče á pre nežiaduci účinok u 12,9 % žien liečených FABLYNom a u 12,3 % žien liečených placebom.

bola venózna tromboembolickáukon príhoda VTE (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia a trombóza retinálnej vény)s. Počas 5 rokov sledovania malo VTE 37 pacientok liečených FABLYNom (1,3 %

Venózne tromboembolic é príhody: Najzávažnejšou nežiaducou reakciou súvisiacou s FABLYNom

alebo 2,90 na 1 000 pacientských rokov) v porovnaní s 18 pacientkami liečenými placebom (0,6 % Liekalebo 1,41 na 1 000 pacientských rokov) a pomer rizika (hazard ratio) bol 2,06 (95 % IS: 1,17, 3,61).

Tak, ako sa pozorovalo aj pri iných selektívnych modulátorov estrogénových receptorov (SERMs),

v štúdii PEARL mali pacientky liečené lasofoxifenom mierne znížený počet trombocytov (o približne 4 %)

Častými nežiaducimi reakciami, považovanými za súvisiace s liečbou FABLYNom boli svalové spazmy, návaly tepla a vaginálny výtok. Svalové spazmy sa objavili u približne jednej z 9 pacientok. Návaly tepla sa objavili u približne jednej z 11 pacientok a boli najčastejšie hlásené v prvých

6 mesiacoch liečby. Vaginálny výtok sa objavil u približne jednej z 26 pacientok.

Bezpečnosť FABLYNu v liečbe osteoporózy bola posudzovaná aj v placebom kontrolovanej štúdii 2. fázy u japonských, kórejských a taiwanských žien. Dĺžka liečby u postmenopauzálnych žien bola

12 mesiacov, 124 bolo vystavených liečbe FABLYNom, 125 placebu. Liečba bola predčasne ukončená pre nežiaduci účinok u 3,2 % žien liečených FABLYNom a u 8 % žien liečených placebom.

V tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli počas dvoch klinických štúdií liečby osteoporózy častejšie ako u placeba.

Vo väčšine prípadov sa jednalo o nežiaduce reakcie mierneho stupňa, ktoré si vo všeobecnosti nevyžadovali predčasné prerušenie liečby.

Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu (veľmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 do <1/10), menej časté (≥1/1,000 do <1/100) a zriedkavé (≥1/10,000 do registrácie

<1/1,000)). V rámci tried orgánových systémov a frekvencie výskytu nie sú usporiadané podľa klesajúcej závažnosti, ale v abecednom poradí.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie pozorované v placebom kontrolovaných štúdiách zame aných na liečbu osteoporózy s častejším výskytom v skupine žien liečených FABLYNOM ako u žien liečených placebom.

 

Infekcie a nákazy

 

 

 

 

 

Menej

infekt močových ciest, vaginálna kandidóza, vaginálna infekcia, vulvovaginitída

 

časté:

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

bronchitída, celulitída, cervicitída, divertikulitída, furunk l, genitálna kandidóza, impetigo,

 

 

infekčná artritída, labyrintitída, mykotická infekcia, čný herpes simplex, pyelonefritída,

 

 

pyometra

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných n v tvarov (cysty a polypy)

 

Menej

fibróm, leiomyóm maternice

 

 

 

 

časté:

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

benígny nádor prištítnych teliesok, benígny nádor prsníka, endometriálny novotvar, fibróm

 

 

prsníka, hemangióm, chronická lymfocytárna leukémia, leiomyóm, malígny nádor pečene,

 

 

melanocytový névus, nádor ženského reprodukčného systému, plazmocytóm

 

 

 

 

platnos

 

 

Poruchy krvi a lymfatického systému

 

 

 

 

Menej

anémia, makrocytóza, tr mb

cytopénia

 

 

časté:

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

hypochrómna anémia, m galoblastová anémia

 

 

 

enou

 

 

 

Poruchy

imunitného systému

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Zriedkavé:

sezónna alergia

 

 

 

 

 

Poruchy

endokrinného systému

 

 

 

 

Zriedkavé:

hyperparatyreóza

 

 

 

 

Poruchy

metabolizmu a výživy

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Menej

diabetes mellitus

 

 

 

 

časté

s

 

 

 

 

 

Zri d avé:

anorexia, diabetes melitus 2. typu, hypertriglyceridémia, hypoalbuminémia,

 

 

hypofosfatémia, tetánia, znížená chuť do jedla, zvýšená chuť do jedla

 

Psychické

poruchy

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

Zriedkavé:

abnormálne sny, cyklotýmia

 

 

 

 

Poruchy

nervového systému

 

 

 

Menej bolesť hlavy, mozgový iktus, pocit pálenia, syndróm nepokojných nôh

časté:

Zriedkavé: amnézia, bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu, demencia Alzheimerovho typu, dysgeuzia, epilepsia, hydrocefalus, hypogeúzia, kompresia nervov, migréna, migréna s aurou, ochorenie motorických neurónov, paréza, poruchy pamäti, posturálny závrat, presynkopa, zápal sedacieho nervu,

Poruchy oka

palpitácie, tachykardia
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Zriedkavé:
polohové vertigo, poruchy vnútorného ucha, ušný dyskomfort,
Poruchy ucha a labyrintu
Zriedkavé:
afakia, anizokória, degenerácia makuly, hyperémia oka (červené oko), hyperémia spojovky,chorioretinopatia, krvácanie oka, krvácanie spojovky, odlúpenie sietnice, ochorenie retinálnych ciev, opuch viečka, porucha vízu, retinopatia, suchá keratokonjunktivitída, svrbenie oka, znížená zraková ostrosť,
Menej časté:
suché oko

 

Menej

 

 

 

 

 

 

 

časté:

 

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

cor pulmonale, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, kardiomegália, sinus arrest, srd ové

 

 

 

zlyhanie, supraventrikulárna extrasystólia,

 

 

 

Poruchy ciev

 

 

 

 

 

Časté

 

návaly horúčavy

 

 

 

 

Menej

 

flebitídy, hlboká žilová trombóza, návaly, povrchové tromboflebitídy, tromboflebitídy,

 

časté

 

venózne mestnanie

 

 

 

 

Zriedkavé:

aneuryzma aorty, embolizácie, hematómy, intermitentné klaudikáci , krvácanie,

 

 

 

lymfostáza, okluzívne ochorenie tepien, poruchy kapilár, trombóza, vaskulárna stenóza,

 

 

 

žilová trombóza, žilová trombóza končatín

 

registrácie

 

Poruchy

dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 

 

 

Menej

 

alergická rinitída, kašeľ, pľúcna embolizácia,

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

časté

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcny granulóm, vazomotorická rinitída

 

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

 

 

 

Časté

 

obstipácia

 

 

 

 

Menej

 

bolesti brucha, bolesti v epigastriu, bo esti v podbrušku, flatulencia, gastritída, suchosť

 

časté:

 

v ústach, syndróm dráždivého čreva

 

 

 

 

platnos

 

Zriedkavé:

análna fisúra, análny spazm s, bolestivosť ústnej dutiny, duodenitída, dvanástorníkový

 

 

 

vred, dysfágia, ezofagitída, cheilóza, ingvinálna hernia, pobolievanie brucha, polypy

 

 

 

žalúdka, rektálny polyp, rektálny vred, ulcerácie v ústach, ulcerózna kolitída, zápal pery,

 

 

 

žalúdočný dyskomfort

 

 

 

Poruchy pečene a žlčových ci st

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

Menej

 

cholelitiáza, steatózačpečene

 

 

 

časté:

 

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

cholecystitída, hepatitída, kamene v žlčovom trakte, poškodenie pečene, žltačka

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

 

 

Časté:

 

hyperhidróza

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Menej

 

alopécia, erytém, nočné potenie, pruritus

 

 

 

časté:

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zr dkavé:

angioedém, generalizovaný pruritus, hyperpigmentácia kože, kožné lézie, lámavosť

Liek

nechtov, makulopapulózna vyrážka, odchýlky štruktúry vlasov, opuch kože, podráždenie

kože, poruchy nechtov, reakcia z fotosenzitivity, rosacea, suchosť kože, svrbivá vyrážka,

urtikária

 

 

 

 

Poruchy

kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

 

Veľmi

 

svalové spazmy

 

 

 

 

časté

 

 

 

 

 

 

 

Menej

 

bolesť chrbta, bolesť krčnej chrbtice, bolesť v končatinách

 

 

časté:

 

 

 

 

 

 

Zriedkavé: artropatia, bolesť kostrče, bolesť v sánke, bursitída, daktylitída, exostózy, hemartros, kontraktúry končatín, kostochondritída, muskuloskeletárny dyskomfort, paličkové prsty, periartritída, reumatoidná artritída, stuhnutosť kĺbov, svalová kontraktúra, svalové zášklby,

Časté

syndróm rotátorovej manžety, tenosynovitída

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej inkontinencia moča, nočné močenie, polakizúria, uretrálne poruchy, urgencie

časté:

Zriedkavé: hyperkalciúria, hypertonický močový mechúr, kameň v močovom mechúri, krvácanie z uretry, nefroskleróza, polyp močového mechúra, porucha močových ciest

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

cystokéla, hypertrofia endometria* (sonograficky zistené zhrubnutie endometria), polyp maternice, porucha endometria, vaginálna porucha, vaginálny výtok

 

Menej

bolesť prsníka, cervikálna dysplázia, cervikálny polyp, endometriálna hyperplázia** (na

 

časté

základe investigátorského hlásenia), erózia krčku maternice, indurácia v prsníku, krvácanie

 

 

z genitálu, metrorágia, pokles maternice, poruchy krčka maternice, poruchy prsníkov

 

 

u žien, postmenopauzálne krvácanie, prolaps maternice, prolaps pošvy, rektokéla,

 

 

tekutinová kolekcia v maternici, vaginálne krvácanie, vulvovaginálne svrbenie, výtok

 

 

z genitálu

 

 

 

 

Zriedkavé: adenomyóza, bolesť bradavky, bolesť pošvy, cysta na adnexoch, cysta na vajíčkovode,

 

 

fibróza prsníka, krvácanie z maternice, mestnanie v prsníku, natrhnut e hrádze, opuch

 

 

pošvových stien, porucha bradavky, porucha vulvy, skvamózna m taplázia krčku

 

 

maternice, svrbenie genitálu, tumor maternice, tumor na adnexoch, vaginálna erózia,

 

 

vaginálny zápal, varikózne žily v oblasti vulvy, výtok z prsníka, zväčšený klitoris

 

 

 

 

 

registrácie

 

Vrodené, familiárne a genetické poruchy

 

 

 

 

Zriedkavé:

venózne malformácie

 

ťou

 

 

Celkové

poruchy a reakcie v mieste podania

 

 

Časté

nečakaná odpoveď na liečbu

 

 

 

 

Menej

bolesť na hrudníku, periférne opuchy, pocit

epla, únava

 

 

časté

 

 

 

 

 

Zriedkavé:

dyskomfort na hrudníku, hypertermi , opuchy, polyp, pocit opitosti, tumor, zápal

 

Laboratórne

a funkčné vyšetrenia

 

 

 

 

Časté

zvýšená aktivita aspartátaminotransferázy

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Menej

abnormálny výsledok steru z cervixu, zvýšená aktivita alanínaminotransferázy, zvýšená

 

časté:

aktivita tranzamináz, zvýše é hladiny sérovej glykémie, zvýšenie hmotnosti

 

Zriedkavé:

abnormality T vlny na EKG, abnormálna USG prsníkov, abnormálna USG vaječníkov,

 

 

abnormálny RTG hrudníka, hematúria, odchýlky hladín sérového kreatinínu, oslabený pulz

 

 

na nohách, pozitivitaenoupovrchového antigénu hepatitídy B, znížená hladina trombocytov,

 

 

č

 

 

 

 

 

znížené hladi y sérového albumínu, zníženie HDL, zníženie kostnej denzity, zvýšená

 

 

aktivita gamaglutamyltransferázy, zvýšené hladiny 5′ nukleotidázy, zvýšenie LDL,

 

 

zvýšenie sérových triglyceridov

 

 

 

 

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

 

 

 

ukon

 

Zriedkavé:

exkoriácia, poranenie genitálu, poranenie končatiny, poranenie mäkkých tkanív, poranenie

 

 

keletu, zlomenina hrudného stavca, zlomenina chrbtice, zlomenina zuba

 

 

s

 

 

 

Liek

 

 

 

 

* Hyp rtrofia endometria je MedDRA termín, ktorý označuje sonografický nález zhrubnutého endometria

** Prípady endometriálnej hyperplázie založené skôr na hláseniach investigátorov ako na základe histopatologických nálezov a nevyžadovali histologické potvrdenie.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania FABLYNom.

Lasofoxifen bol počas jedného roka podávaný ženám po menopauze v jednotlivých dávkach

v množstve 100 g (200-násobok odporúčanej jednotlivej dávky) a v opakovaných dávkach do dávky

10 mg/deň (20-násobok odporúčanej dávky) bez toho, aby sa zaznamenali od dávky závisiace nežiaduce reakcie.

Pre FABLYN nie je špecifické antidotum. V prípade predávkovania majú byť použité štandardné podporné prostriedky na základe znakov a príznakov u pacienta.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektívny modulátor estrogénových receptorov (SERM), ATC kód: {not yet assigned}

Pokles hladín estrogénov po menopauze alebo ovarektómii vedie k rýchlejšej strate kostnej hmoty vzhľadom na zrýchlený kostný metabolizmus, keďže kostná resorpcia prevažuje nad kos nou

formáciou. Zvýšený kostný metabolizmus spôsobuje zrýchlenú stratu kostnej hmoty pre ože kompenzačný nárast kostnej formácie je nepostačujúci k nepomerne zvýšenej kostnej re orpcii.

U niektorých žien nakoniec tieto zmeny môžu viesť k zníženiu kostnej hmoty, osteoporóze

a zvýšenému riziku zlomenín, najmä v oblasti chrbtice, bedra a zápästia. Zlom niny stavcov sú najbežnejším typom osteoporotických zlomenín u postmenopauzálnych žien.

registrácie

Lasofoxifen je SERM, ktorého biologické účinky sú do značnej miery sprostredkované naviazaním sa

na estrogénové receptory. Táto väzba vedie k aktivácii niektorých estr génových dráh a k blokáde

platnos

 

druhých. Lasofoxifen má účinky na tkanivá a špecifické bunkyťv tkaniváchou

reagujúcich na estrogény.

Klinické údaje naznačujú, že FABLYN má na kosť úči k estr génu podobného agonistu a zároveň antagonistický účinok na prsník. Účinky FABLYNu a kosť sa prejavujú znížením sérových a močových hladín markerov kostného metabolizmu, vzostupom kostnej denzity (BMD) a poklesom výskytu zlomenín.

Účinky na kosť:

 

Kostný metabolizmus

č

 

V štúdiách zameraných na lie bu ost oporózy, viedla liečba FABLYNom do trvalej, štatisticky

ukon

významnej supresie kost

ej resorbcieenoua kostnej formácie, čo sa odrazilo v zmenách sérových aj

močových markerov kost

ého metabolizmu (napr. C-telopeptidu a markerov kostnej formácie:

osteokalcínu, prokolagénu typu 1 N-terminálneho propeptidu, a kostného izoenzýmu alkalickej

fosfatázy). Pokles mar erov kostného metabolizmu bol zjavný po 3 mesiacoch a v rámci podštúdie štúdie PEARL zameranej na zlomeniny pretrvával počas 36 mesiacov sledovania.

5-ročné vý ledky veľkej medzinárodnej štúdie zameranej na zlomeniny (PEARL)

 

s

Úč nok FABLYNu na výskyt zlomenín (Tabuľka 2) sa skúmal počas 5 rokov; a BMD a kostné

Liek

 

b omark ry u postmenopauzálnych žien s osteoporózou sa skúmali počas 3 rokov v štúdii PEARL.

Populácia štúdie pozostávala z 8556 postmenopauzálnych žien s osteoporózou definovanou nízkym BMD (hodnota BMD stavca alebo bedra znížená minimálne 2,5 štandardnej odchýlky od priemernej hodnoty mladých zdravých žien). Ženy zaradené do tejto štúdie mali medián veku 67 rokov (rozsah 59-80 rokov)a medián času, ktorý uplynul od menopauzy cca 20 rokov. Všetky ženy v štúdii dostávali kalcium 1000 mg/deň a vitamín D (400-800 IU/deň).

Tabuľka 2: Výskyt zlomenín u postmenopauzálnych žien počas 5 rokov

 

 

FABLYN

Placebo

Zníženie relatívneho rizika

 

 

 

 

(95

IS) vs. placebo

Nové röntgenologické zlomeniny stavcov

 

n=2748

n=2744

 

41 %a

 

 

 

 

 

Skratky: n= počet pacientov; IS = Intervaly spoľahlivosti
a p < 0.0001; b p = 0.0004; c p = 0.0002; d p = 0.0020; e p = 0.0004
-Röntgenologicky potvrdené zlomeniny stavcov

Percento pacientov s novou zlomeninou

5,6 %

9,3 %

(28 %, 52 %)

 

Nová röntgenologická zlomenina stavca u pacientov

n=778

n=774

42%b

 

s ≥ 1 zlomeninou pri vstupnom vyšetrení.

8,7 %

14,2 %

(21 %, 57 %)

 

Percento pacientov s novou zlomeninou

 

 

 

 

Nová röntgenologická zlomenina stavca u pacientov

n=1970

n=1970

41 %c

 

bez prítomnej zlomeniny pri vstupnom vyšetrení

4,4 %

7,4 %

(23 %, 55 %)

 

Percento pacientov s novou zlomeninou

 

 

 

 

Mimostavcové zlomeniny

n=2852

n=2852

24 %d

 

Percento pacientov s mimostavcovou zlomeninou

8,1 %

10,4 %

(9 %, 36 %)

 

Mimostavcové zlomeniny

n=2852

n=2852

25 %e

 

Percento pacientov s mimostavcovou zlomeninou

9,3 %

12,1 %

(12%, 36 %)

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

FABLYN signifikantne znížil výskyt nových röntgenologicky potvrdených zlomenín tavcov (okrem zhoršenia pôvodných zlomenín) z 9,3 % pre placebo na 5,6 % pre FABLYN (zníž nie relatívneho rizika = 41 %, p < 0,0001). Uvedené zníženie sa pozorovalo počas prvého oka a pretrvávalo počas 5 rokov.

U žien s prítomnou zlomeninou stavca pri vstupnom vyšetrení FABLYNousignifikantne znížil výskyt

prítomnú zlomeninu stavca, bol signifikantne znížený výskyt n vých röntgenologicky potvrdených

nových röntgenologicky potvrdených zlomenín stavcov zo 14,2ť% pre placebo na 8,7 % pre FABLYN (zníženie relatívneho rizika = 42 %, p = 0,0004)platnos. U žien, ktoré nemali pri vstupnom vyšetrení

zlomenín stavcov zo 7,4 % pre placebo na 4,4 % pre FABLYN (zníženie relatívneho rizika = 41 %, p = 0,0002).

Počas 5 rokov podávania utrpelo signifikantne menej žien viacnásobné röntgenologicky potvrdené zlomeniny stavcov v skupine liečenej FABLYNom oproti placebovej skupine (p < 0,0001).

U signifikantne menej žien liečených FABLYNom sa vyskytli zlomeniny stavcov stredného, alebo

ťažkého stupňa (podľa Genantovej škály) v porovnaní so ženami liečenými placebom (5,2 %

placebom liečených žien oproti 3,3 % FABLYNom liečených žien; p = 0,0006).

-Mimostavcové zlomeni y

enou

 

č

FABLYN (zníženieukonrelatívneho rizika = 24 %, p = 0,0020). Uvedené zníženie sa pozorovalo počas prvého roka a pretrvávalo počas 5 rokov. Redukcia výskytu mimostavcových zlomenín sa tiež pozorovala u po tmenopauzálnych žien s ťažkou osteoporózou (definovanou ako počiatočný stav

FABLYN signifi antne znížil výskyt mimostavcových zlomenín z 10,4 % pre placebo na 8,1 % pre

BMD T- kóreslumbálnej chrbtice ≤ -2,5 + prítomná zlomenina alebo BMD T-skóre-3) (p = 0,0183).

LiekFABLYN signifikantne znížil výskyt všetkých klinických zlomenín z 12,1 % pre placebo na 9,3 % pre FABLYN (zníženie relatívneho rizika = 25 %, p = 0,0004). Uvedené zníženie sa pozorovalo počas prvého roka a pretrvávalo počas 5 rokov.

-Vš tky klinické zlomeniny

-Hustota kostnej hmoty

V rámci 3-ročnej podštúdie štúdie PEARL (n=760) FABLYN signifikantne zvýšil BMD (v porovnaní s placebom) v lumbálnej chrbtici (3,3 %), bedrovom kĺbe (3,0 %), krčku stehennej kosti (3,3 %), trochanteru major (3,6 %), intertrochanterickej oblasti (2,6 %), Wardovom trojuholníku (5,9 %)

a predlaktí (1,8 %) po 3 rokoch. FABLYN tiež v porovnaním s placebom po 3 rokoch signifikantne zvýšil celkovú hodnotu BMC (bone mineral content; obsah kostných minerálov). Signifikantný nárast

v BMD (body mass density; hustota kostnej hmoty) sa pozoroval už po 3 mesiacoch v lumbálnej chrbtici a v bedrovom kĺbe.

Vykonala sa analýza pacientov, ktorí boli odoslaní k svojmu lekárovi na zváženie alternatívnej medikamentóznej liečby osteoporózy, pokiaľ sa u nich spozorovalo buď: a) ≥7 % strata BMD v LS alebo ≥10 % strata BMD krčka femuru v 12 mesiaci; b) ≥11% strata BMD v lumbálnej chrbtici (LS), alebo ≥14% strata BMD krčka femuru v 24. mesiaci; c) ≥2 röntgenologicky potvrdené zlomeniny stavcov v rámci štúdie do 24. mesiaca. Tieto okolnosti sa signifikantne zriedkavejšie objavili

v skupine s FABLYNom (0,9 %) ako v skupine s placebom (3,3 %).

Výsledky jednoročnej štúdie s ázijskými pacientkami

V tejto štúdií FABLYN signifikantne zvýšil hodnotu BMD chrbtice a bed aregistrácie(c lý bedrový kĺb a všetky podjednotky bedrového kĺbu) do 2 až 4 %. Tiež znížil markery kostného metabolizmu.

Účinok FABLYNu na BMD u postmenopauzálnych japonských, kórejských a taiwanských žien

s osteoporózou sa tiež sledoval v rok trvajúcej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na liečbu osteoporózy. Populácia štúdie pozostávala z 497 žien s osteoporózou, definovanou nízkym BMD stavcov (T-skóre ≤ 2.5). Ženy v tejto štúdii mali medián

veku 63 rokov (rozpätie od 44 do 79) a medián času od nástupu menopauzy 13 rokov. Vše ky ženy v štúdií dostávali kalcium (600-1200 mg/deň) a vitamín D (400-800 IU/deň).

Histomorfometria kostiou

Kvalita kosti vytvorenej počas dvoch rokov podávania lasofoxifenuťje normálna. Na získanie údajov

o kvalite kostí bolo vykonaných 71 kostných biopsií od p stmenopauzálnych žien zaradených v BMD

štúdiách po 2 rokoch liečby. Po liečbe lasofoxifenom sa e ašli známky osteomalácie, fibrózy drene,

bunkovej toxicity, vláknitej kosti, alebo iných abnormalít ovplyvňujúcich kvalitu kosti.

Účinky na endometrium:

 

 

Uvedené výsledky účinkov FABLYNu na endometriumplatnossú hlásené po 5 rokoch liečby zo štúdie

PEARL.

 

enou

 

 

U žien liečených FABLYNom al bo placebom neboli rozdiely vo výskyte endometriálneho karcinómu

a hyperplázie endometria.

č

 

 

ukon

 

Lasofoxifen súvisel u niekoľkých jedincov s benígnymi zmenami endometria: sonograficky

pozorovanými cystickými zmenami endometria a histologicky s benígnou cystickou atrofiou (forma atrofického endometria), čo vedie k približne 1,5 mm nárastu priemernej výšky endometria. Podľa

smerníc pre postmenopauzálne ženy, z klinického hľadiska u žien bez vaginálneho krvácania tieto

benígne zmeny nie sú dôvodom k ďaľším vyšetreniam. (pozri časť 4.4).

Výs

s

yt cystických zmien endometria a zhrubnutia endometria sa analyzoval v podskupine populácie

štúd

(298 pacientok) s každoročným vyšetrením transvaginálnou sonografiou (TVU) počas 3 rokov.

LiekŽ ny liečené placebom mali incidenciu cystických zmien 1,9 % počas 3 rokov, kým FABLYNom liečené ženy mali incidenciu 20,4 %. Všetky histologické nálezy boli benígne. Placebom liečeným ženám sa v priebehu 3 rokov znížila hrúbka endometria v priemere o 0,7 mm oproti vstupným hodnotám, kým u žien liečených FABLYNom došlo k zhrubnutiu v priemere o 1,4 mm. Zhrubnutie sa pozorovalo v 12. mesiaci a v priebehu 3 rokov sa už signifikantne nezvyšovalo. V niektorých prípadoch sa pozorovalo, že uvedený nález sa spontánne upravilv priebehu liečby.

Zo všetkých žien, ktoré mali pri vstupnom vyšetrení maternicu, bolo hlásených 34 prípadov histologicky benígnych endometriálnych polypov od 2302 (1,5 %) žien liečených FABLYNom oproti 18 od 2309 (0,8 %) placebom liečených žien. V subpopulácii štúdie určenej na posúdenie endometriálnej histológie (1080 pacientov) s TVU po 3 rokoch, sa histologicky benígne endometriálne

polypy hlásili u 20 z 366 (5,5 %) FABLYNom liečených žien a u 12 z 360 (3,3 %) placebom liečených žien.

Celkový výskyt vaginálneho krvácania bol nízky (≤ 2,6 vo všetkých liečebných skupinách). Vaginálne krvácanie sa hlásilo u 74 (2,6 %) FABLYNom liečených pacientok oproti 37 (1,3%) placebom liečených ženám. Počet pacientok, ktoré predčasne ukončili liečbu pre vaginálne krvácanie, bol nízky [FABLYN: 4 (0,1 %), placebo: 0].

Počty hysterektómií vo FABLYNom liečenej skupine (27/2302 pacientok, 1,2 %) a placebom liečenej skupine (24/2309 pacientok, 1,0 %) boli porovnateľné. Na posúdenie účinku FABLYNu na

diagnostické zákroky na maternici (napr. hysteroskopia, sonohysterogram s použitím fyziologického

Počas viac ako 5 rokov štúdie PEARL (zahrňujúcej 8556 pacientok), redukovalaregistrácieliečba FABLYNom v porovnaní s placebom riziko invazívnej rakoviny prsníka o 85 %ou(placebo: 20 (0,7 %), FABLYN: 3

roztoku, endometriálna biopsia, polypektómia alebo dilatácia a kyretáž) sa vypracovala analýza skupiny žien bez plánovaného monitorovania pomocou TUV (4055 pacientok). Viac pacientok

liečených FABLYNom (7,0 %) absolvovalo diagnostický zákrok v porovnaní s pacientkami liečenými placebom (2,7 %). Viac pacientok liečených FABLYNom absolvovalo diagnostické zák oky na maternici vzhľadom na vaginálne krvácanie (ako to vyžadoval protokol) a asymptoma ické nálezy na endometriu (napr. možné polypy maternice, zhrubnutie endometria).

Účinky na prsník:

(0,1 %); HR 0,15 (IS 0,04, 0,50), riziko všetkých typov rakoviny prsníka o 79 % (placebo: 24 (0,9 %); FABLYN: 5 (0,2 %); HR 0,21 (IS 0,08, 0,55)), riziko invazívnejťrak viny prsníka s pozitivitou estrogénových receptorov (ER) o 83 % (placebo 18 (0,7 %), FABLYN: 3 (0,1 %); HR 0,17 (IS 0,05, 0,57)) a riziko rakoviny prsníka s pozitivitou estrogénových receptorov (ER) o 81 % (placebo: 21

(0,8 %), FABLYN: 4 (0,1 %); HR 0,19 (IS 0,07, 0,56)). FABLYN nemá žiadny vplyv na riziko ER

negatívnej rakoviny prsníka. Tieto pozorovania podporujú záver, že lasofoxifen nemá v tkanive

prsníka žiadnu vnútornú estrogénovú agonistickú ktivitu.

Účinky na lipidový metabolizmus a kardiovaskulárne riziko:

 

 

platnos

Účinok FABLYNu na lipidový profil sa vyhodnotil v 3-ročnej podštúdii štúdie PEARL; podštúdia

zahŕňala 1014 postmenopauzálnych žien. V porovnaní s placebom FABLYN signifikantne znížil

celkový cholesterol, LDL chol st rol, LDL-asociovaný apolipoproteín B-100, a vysoko citlivý C-

reaktívny proteín (medián zmi n -10,4 %, -15,8 %, -11,8 %, -12,5 %, v uvedenom poradí);

nepozorovali sa žiadne sig

 

ifikantnéenouzmeny oproti placebu pre HDL cholesterol alebo VLDL

cholesterol. Štatisticky výz

č

 

amné vzostupy sa pozorovali pre apolipoproteín A-1, ktorý je združený

s HDL cholesterolom, a sér

vé triglyceridy (medián zmien oproti placebu 6,1 % respektívne 4,9 %).

Po 5 rokoch bolukonv celej populácií štúdie (N=8556) signifikantne nižší výskyt závažných koronárnych príhod vrátane náhlej kardiálnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu, novovzniknutej ischemickej

choroby rdca,shospitalizácie pre instabilnú anginu pectoris, a revaskularizačné zákroky. U pacientok liečených FABLYNom sa vyskytlo 0,51 príhod/100 pacientských rokov v porovnaní

Lieks 0,75 príhodami/100 pacientských rokov u placebom liečených pacientok (HR 0,68; 95% IS 0,50, 0,93, p = 0,016). V rámci tej istej štúdie po 5 rokoch nebolo u FABLYNom liečených patientok zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody, vrátane hemoragických, ischemických, embolizačných cievnych mozgových príhod, nešpecifických cievnych príhod a tranzientných ischemických atakov. Vyskytlo sa 0,48 príhod/100 pacientských rokov v placebovej skupine a 0,36 príhod/100 pacientských rokov v skupine pacientok liečených FABLYNom (HR = 0,75; 95 % IS 0,51, 1,10 p = 0,140).

Účinky na vulvárnu a vaginálnu atrofiu (VVA):

Účinnosť FABLYNu v liečbe VVA sa skúmala v dvoch 12-týždňových štúdiách 3. fázy

u postmenopauzálnych žien so stredne ťažkými alebo ťažkými znakmi a prejavmi VVA, nezávisle na štádiu osteoporózy (zahrňujúc 889 pacientok). V oboch štúdiách znižoval u pacientok závažnosť najťažších základných ťažkostí VVA prejavov, znižoval vaginálne pH, znižoval percento vaginálnych

parabazálnych buniek z indexu dozrievania (maturation index, MI) a zvyšoval percento vaginálnych superficiálnych buniek z MI. Podobné výsledky na vaginálne pH a MI sa pozorovali v štúdii PEARL.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dostupnosť lasofoxifenu sa hodnotila v konvenčných klinických farmakologických štúdiách na 758 pacientoch. K populačnej farmakokinetickej analýze prispeli aj farmakokinetické údaje od vyše

2000 postmenopauzálnych žien vrátane pacientok vo vybraných klinických skúškach zameraných na osteoporózu.

Absorpcia:

koncentrácie v priemere po približne 6 hodinách po podaní. Príjem vysokotučných jedál nemení

Lasofoxifen sa pomaly vstrebáva z gastrointestinálneho traktu s dosiahnutímregistráciemaximálnej plazmat ck j Lasofoxifen sa silne viaže na bielkoviny v ľudskej plazme (> 99 %). Lasofoxifen sa viaže tak na

perorálnu biologickú dostupnosť lasofoxifenu. FABLYN sa môže podať kedykoľvek počas dňa bez ohľadu na príjem jedla a nápojov.

Distribúcia:

Zdanlivý distribučný objem (V/F) lasofoxifenu u postmenopauzálnzch žien je približne 1350 l.

albumín ako aj na α 1-kyslý glykoproteín; neovplyvňuje to však ani väzbu warfarínu ani propranololu.

Metabolizmus:

ťou

Biotransformácia a dostupnosť lasofoxifenu u ľudí sa zisť

vala po perorálnom podaní 14C-značeného

tri metabolity lasofoxifenu: priamy gluk ronidovýplatnoskonjugát, glukuronid hydroxylovaného metabolitu, a metylovaný katechol.

lasofoxifenu. Lasofoxifen sa u ľudí extenzívne metabolizuje. Identifikovalo sa päť metabolických dráh lasofoxifenu: priama glukuronidácia; priama su fáci ; hydroxylácia na fenyltetralínovej polovici

(s následným konjugačným metabolizmom katecho ových medziproduktov metyláciou

a glukuronidáciou); oxidácia na pyrolidínovom kruhu; a hydroxylácia fenylu. V plazme sa detegovali enou

Väzobné afinity hlavných cirkulujúcich metabolitov lazofoxifénu boli minimálne 31-krát a 18-krát nižšie ako lasofoxifenu k estrogénovémuč receptoru alfa respektíve k estrogénovému receptoru beta, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by tieto metabolity prispievali k farmakologickej aktivite lasofoxifenu. Dvaukonprimár e mechanizmy eliminácie lasofoxifenu zo systémového obehu sú oxidácia

viacnásobným cytochróm m P450s vrátane CYPs 2D6 a 3A4/5 a konjugácia lasofoxifenu. Domnelá perorálna klírens (CL/F) lasofoxifenu u postmenopauzálnych žien je približne 6,6 l/hod.

Vylučovanies

LiekLasofoxifen má polčas približne 6 dní. Lasofoxifen a jeho metabolity sú primárne vylučované do

stol c , s minimálnou zložkou vylučovania látok príbuzných aktívnej substancii do moča. Sledovaním 14C-znač ného lasofoxifenu v roztoku po perorálnom podaní ľuďom, bolo získaných približne 72 % rádioaktívnej dávky na 24. deň (približne 66 % v stolici a 6 % v moči). Menej ako 2 % podanej dávky bolo získaných z moča ako nezmenený lasofoxifen.

Linearita/nelinearita:

Lasofoxifen vykazuje lineárnu farmakokinetiku po jednorazovom podaní v širokom rozpätí dávky (do 100 mg) a po viacnásobnom podaní (do 20 mg jedenkrát denne). Rovnovážny stav farmakokinetiky lasofoxifenu koreluje s očakávanou farmakokinetikou, aká sa pozorovala po jednotlivej dávke.

V rovnovážnom stave je polčas lasofoxifenu u postmenopauzálnych žien približne 6 dní, čo vedie k malým fluktuáciám v koncentrácii počas 24-hodinového dávkovacieho intervalu.

Deti:

Farmakokinetika lasofoxifenu nebola skúmaná v detskej populácií.

Starší pacienti:

Na základe výsledkov analýz populačnej farmakokinetiky, neboli pozorované žiadne klinicky významné zmeny vo farmakokinetike lasofoxifenu súvisiace s vekom v rozmedzí od 40 do 80 rokov. U pacientov staršieho veku nie je potrebná úprava dávky FABLYNu.

Rasová príslušnosť:

Vo výsledkoch analýz populačnej farmakokinetiky nebol rozpoznateľný žiadny rozdiel vo farmakokinetike lasofoxifenu v rôznych rasových skupinách. Táto analýza zahŕňala

2049 postmenopauzálnych žien, pozostávajúcich z 85,5 % belošiek, 8,6 % hispánok, 3,4 % aziatiek, a 1,9 % černošiek. Výsledky štúdie 1. fázy u japoniek a belošiek sa zhodovali s analýzou populačnej farmakokinetiky a nepreukázal rozpoznateľný rozdiel vo farmakokinetike lasofox fenu v týchto dvoch populáciách.

Pohlavie:

 

registrácie

 

 

Vzhľadom na to, že FABLYN je indikovaný výhradne na použitie u p stmenopauzálnych žien, nebol

stanovovaný farmakokinetický účinok lasofoxifenu vzhľadom na p hlavie.

 

ou

 

 

ť

 

Pacienti s poškodením funkcie pečene: platnos

Lasofoxifen bol sledovaný u zdravých pacientov a u pacie tov s ľahkým alebo stredne ťažkým

poškodením funkcie pečene v jednorazovej dávke 0,25 mg. Plazmatická expozícia lasofoxifenom bola približne rovnaká u zdravých jedincov a u pacientov s ľahkým poškodením funkcie pečene (Child- Pugh triedy A) a v porovnaní so zdravými jedincami bola mierne zvýšená (38 %) u pacientov so

čenou Pacienti s poškodenímukonfu kcie obličiek:

stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (Child-Pugh triedy B). Tieto rozdiely nie sú hodnotené

ako klinicky významné. U pacientov s ľahko , alebo stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku FABLYNu. Pacienti s ťažkou hepatálnou insuficienciou sa nesledovali (pozri časť 4.4).

Vzhľadom na to, že menej ako 2% lasofoxifenu sa vylučuje močom ako nezmenené liečivo,

u pacientov s renálnou insuficienciou sa nevykonala štúdia. Na základe výsledkov analýz populačnej farmakokinetiky, neboli žiadne klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike lasofoxifenu medzi postmenopauzálnymis ženami s odhadovaným klírens kreatinínu tak nízkom ako 32 ml/min a tými

s normálnym klírens kreatinínu. Nie je potrebné upraviť dávku FABLYNu u pacientov s ľahkou, alebo Liekstredne ťaž ou obličkovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.4).

5.3 Pr dklinické údaje o bezpečnosti

Lasofoxifen nebol genotoxický v žiadnom z množstva použitých testov. V po sebe nasledujúcich dvojročných štúdiách karcinogenicity uskutočnených na potkanoch (≥1 mg/kg/deň; 7-násobok systémovej expozície ako po ľudskej dávke v množstve 0,5 mg/deň na základe plazmatických AUC) a na myšiach (≥2 mg/kg/deň; systémová expozícia nižšia ako po ľudskej dávke v množstve 0,5 mg/deň na základe plazmatických AUC), typy pozorovaných nádorov boli podobné tým, ktoré sa zistili

u ostatných SERM. Za najpravdepodobnejšiu príčinu vzniku všetkých pozorovaných typov nádorov sa považuje hormonálny mechanizmus, ktorý je špecifický pre hlodavcov.

Lasofoxifen nebol u potkanov do dávky 10 mg/kg (približne 53-násobok AUC u ľudí) alebo u králikov do dávky 3 mg/kg (pod hladinou systémovej expozície u ľudí) teratogénny. Zaznamenaný zvýšený

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

15
Jadro tablety: bezvodná laktóza
mikrokryštalická celulózaou ť sodná soľ kroskarmelózyplatnos koloidný oxid kremičitý bezvodý
magnéziumstearát Obal tablety
farbivo Sunset yellow FCF aluminiumenoulake (E110) hypromelóza
monohydrát laktózy č oxid titaničitý (E171)ukon triacetín

6.2 Inkompatibility

s
LiekN apl ovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.1 Zoznam pomocných látok

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

výskyt neperforovaného anusu, hypoplastického chvostu, opuchu a zakrivenia končatín u plodov tehotných potkanov pri dávke 100 mg/kg (približne 400-násobok AUC u ľudí) sa združovala so zvýšenou embryofetálnou letalitou a generalizovanou neschopnosťou dozrievania. V štúdiách fertility u potkanov s lasofoxifenom sa objavil slabý účinok na samčiu reprodukčnú schopnosť pri
≥10 mg/kg/deň (približne 42-násobok AUC u ľudí), čoho dokladom je zníženie kopulačného indexu, miest implantácie a počtu plodov. U samíc liečených dávkou ≥0,01 mg/kg/deň (pod hladinou systémovej expozície u ľudí) sa pozorovala znížená fertilita a častejší výskyt pred a postimplantačných potratov, ktorý viedol k zníženej veľkosti pri vrhu a predĺženej gestácii. Počas prenatálnej
a postnatálnej štúdie u potkanov pri ≥0,01 mg/kg/deň lasofoxifen oddiaľoval alebo narúšal pôrod, zvyšoval mortalitu novonarodených myšiek pri pôrode, menil vývojové štádiá a nižoval rast. Celkovo,
účinky na reprodukciu a vývoj pozorované u zvierat sú zhodné pre SERM triedu zlúčenín. registrácie

FABLYN filmom obalené tablety sú balené v PVC blistroch s hliníkovou fóliou na zadnej strane alebo HDPE fľašiach lemovaných polyetylén/alumíniovou fóliou s polypropylénovým uzáverom s detskou poistkou.

Blistre obsahujú 7, 28 alebo 30 tabliet a fľaše obsahujú 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 

registrácie

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

Nemecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

EU/1/08/500/001

 

 

ť

 

 

 

platnos

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24. február 2009

č

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ukon

 

 

 

 

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

 

s

(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Liek

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis