Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Označenie obalu - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFablyn
Kód ATC klasifikácieG03
Látkalasofoxifene tartrate
VýrobcaDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA NA BLISTROVÉ BALENIE (30 filmom obalených tabliet)
1. NÁZOV LIEKU
FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety lasofoxifen

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát, čo zodpovedá 500 mikrogramomregistrácielasofoxifenu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

 

ou

 

 

 

ť

Ďalšie informácie pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

 

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

platnos

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

 

Na perorálne použitie.

enou

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

č

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

s

 

 

 

Uchovávajte mimoukondosahu a dohľadu detí.

 

Liek

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Zalepené balenie.

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvorená.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

registrácie

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

ou

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

ť

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

Č. šarže:

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

FABLYN

 

ukon

 

 

 

 

 

15. POKYNY NA POUŽITIEč

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

 

ŠKATUĽKA NA BLISTROVÉ BALENIE (7 filmom obalených tabliet)

1.NÁZOV LIEKU

FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety

lasofoxifen

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát, čo zodpovedá 500 mikrogramom lasofoxifenu.
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
Obsahuje laktózu.
Ďalšie informácie pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

 

 

 

 

Na perorálne použitie.

 

 

 

 

registrácie

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

Zalepené balenie.

 

 

 

 

 

 

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvore á.

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

 

 

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Č. šarže:

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

ou

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

16.

 

platnos

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

 

 

 

ŠKATUĽKA NA FLAŠKOVÉ BALENIE (90 filmom obalených tabliet)

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

1.

NÁZOV LIEKU

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety

 

 

lasofoxifen

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

 

 

 

Každá tabletasobsahuje lasofoxifeniumtartarát, čo zodpovedá 500 mikrogramom lasofoxifenu.

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

Obsahuje laktózu.

Ďalšie informácie pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

90 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Na perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

 

Zalepené balenie.

 

 

 

registrácie

 

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvorená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

 

 

 

 

 

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

 

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimitt l GmbH

 

 

 

 

Am Bahnhof 2

enou

 

 

 

 

č

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

Nemecko

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety lasofoxifen

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

FABLYN

registrácie

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA NA BLISTROVÉ BALENIE (28 filmom obalených tabliet)

1. NÁZOV LIEKU

ťou

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

Každá tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát, čo zodpovedá 500 mikrogramom lasofoxifenu.

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

Obsahuje laktózu.

enou

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie pozrite v písomn j informácii pre používateľa.

 

 

č

 

 

4.

ukon

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

Liek

 

 

 

 

s

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Na p rorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Zalepené balenie.

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvorená.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIEregistrácie

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

92289 Ursensollen

 

 

ť

 

Nemecko

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

enou

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

ukon

 

 

 

 

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

Č. šarže:

 

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIEs

LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

14.

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Výdaj li ku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

FABLYN

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK FĽAŠKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA(CESTY) PODANIA

FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety

 

 

lasofoxifen

 

registrácie

perorálne použitie

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPÔSOB PODANIA

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

ou

 

EXP:

ť

 

 

 

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže:

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

enou

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

6. INÉ

 

č

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER - 7 tabliet

1. NÁZOV LIEKU

FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety

lasofoxifen

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eberth

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP:

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut

 

č

 

 

 

 

St

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

So

 

 

 

 

 

 

Št

 

 

 

 

 

 

 

Pi

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER - 30 tabliet

1. NÁZOV LIEKU

FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety

lasofoxifen

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eberth

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP:

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER - 28 tabliet

1. NÁZOV LIEKU

FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety

lasofoxifen

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eberth

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP:

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut

 

č

 

 

 

 

St

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

So

 

 

 

 

 

 

Št

 

 

 

 

 

 

 

Pi

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEregistrácieĽOV

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety lasofoxifen

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 

 

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

registrácie

 

 

1.

Čo je FABLYN a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete FABLYN

ťou

3.

Ako užívať FABLYN

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať FABLYN

 

6.

Ďalšie informácie

 

1.

ČO JE FABLYN A NA ČO SA POUŽÍVAplatnos

FABLYN sa používa na liečbu osteenoup rózy u žien po menopauze (postmenopauzálna osteoporóza),

ktoré majú vyššiu pravdepodobnosť zlomenín kostí, najmä v oblasti chrbtice, bedier a zápästí. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nyzývajúč s lektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM).

U žien s postmenopauzálukonou osteoporózou, FABLYN znižuje riziko vzniku tak zlomenín chrbtice

(zlomeniny stavcov) ako aj iných zlomenín (iné ako zlomeniny stavcov) s výnimkou zlomenín bedier.

2. SKÔRsAKO UŽIJETE FABLYN

Neužívajte FABLYN

keď ste alergický (precitlivený) na lasofoxifen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek FABLYNu.

keď máte alebo ste mali zvýšenú tvorbu krvných zrazenín, napríklad vo Vašich žilách, pľúcach alebo očiach (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia alebo trombóza retinálnych vén).

keď krvácate z vagíny. Toto musí byť vyšetrené Vašim lekárom skôr ako začnete liečbu.

keď ešte môžete otehotnieť.

keď ste tehotná alebo dojčíte.Liek

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní FABLYN

Ak ste imobilná na určitú dobu, ako napr. nástup do nemocnice, pripútanie na lôžko po operácii alebo chorobe, čo môže zvýšiť riziko krvných zrazenín (hlboká žilová trombóza,

Užívanie iných liekov
FABLYN:
skôr ako začnete užívať
Nasledujú dôvody, prečo

pľúcna embólia alebo trombóza retinálnych vén). Váš lekár Vám môže odporučiť zastavenie liečby minimálne na 3 týždne predtým. Liečba FABLYNom sa môže obnoviť hneď ako znovu nadobudnete Vašu pohyblivosť a po dohovore s Vašim lekárom.

Ak užívate FABLYN, pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti sa máte v pravidelných intervaloch prechádzať alebo cvičiť Vašimi nohami a stupajami. Dôvodom je skutočnosť, že dlhodobé nehybné sedenie môže brániť dostatočnej cirkulácii krvi a môže Vám zvyšovať riziko tvorby krvných zrazenín.

Je nepravdepodobné, aby FABLYN spôsoboval krvácanie z pošvy. Z toho dôvodu je akékoľvek krvácanie z pošvy počas užívania FABLYNu neočakávané. Váš lekár by toto mal vyšetriť.

tento liek pre Vás nemusí byť vhodný. Pozhovárajte sa s Vašim lekárom

 

keď máte alebo ste mali rakovinu prsníka

registrácie

 

keď máte vážne ochorenie obličiek

 

keď ste spozorovali akékoľvek nevysvetliteľné abnormality prsníka

 

 

keď máte vážne ochorenie pečene

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátaneťouliekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. FABLYN nemusí byť pre Vás vhodný, ak užívate substitučnú liečbu estrogénmi (ERT) alebo hormonálnu substitučnú liečbu (HRT).

Užívanie FABLYN s jedlom a nápojmi

 

FABLYN môžete užívať nezávisle od jedla a

itia.

Tehotenstvo a dojčenie

platnos

FABLYN je určený len pre ženy po me pauze a nesmú ho užívať ženy, ktoré ešte môžu otehotnieť.

Neužívajte FABLYN, ak ste t hotná alebo dojčíte, pretože sa môže vylučovať do materského mlieka.

 

 

 

enou

 

 

č

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nevykonali sa žiadne štúdie zamerané na vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo

obsluhovať stroje.

 

 

 

ukon

 

FABLYN nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

s

 

 

Dôl ž té informácie o niektorých zložkách FABLYN

Liek

 

 

 

FABLYN obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, kontaktujte Vášho lekára skôr ako užijete tento liek.

3.AKO UŽÍVAŤ FABLYN

Vždy užívajte FABLYN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je jedna tableta denne.

Tabletu prehltnite celú. Tablety môžete užívať nezávisle od jedla.

Ak prestanete užívať FABLYN
Informujte Vášho lekára skôr než prestanete užívať FABLYN. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa

Ak chcete, môžete ju zapiť pohárom vody alebo iným nápojom podľa výberu.

Váš lekár Vám takisto môže odporučiť užívať vápnik a vitamín D počas liečby liekom FABLYN, ak Váš denný príjem hodnotí ako nedostatočný.

Ak užijete viac FABLYN , ako máte

Ak užijete viac tabliet ako ste mali, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť FABLYN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite nasledujúcu dávku a pokračujte ďalej ako predtým.

Vášho lekára alebo lekárnika.

registrácie

4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj FABLYN môže spôsobovať vedľajšieťúčinky,ouhoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov pozorovaná v klinických sled vaniach bola mierneho charakteru.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v určitých frekve ciách, ktoré sú definované nasledovne:

 

Veľmi časté vedľajšie účinky: postihuje viac ako 1 užívateľa z 10

 

Časté vedľajšie účinky: postihuje od 1 do 10 užívateľov zo 100

 

Menej časté vedľajšie účinky: postih jeplatnosod 1 do 10 užívateľov zo 1000

 

Zriedkavé vedľajšie účinky: p

stih je od 1 do 10 užívateľov z 10 000

 

Veľm zriedkavé: postihuje me

ej ako 1 užívateľa z 10 000

 

Neznáme: frekvencia n môže byť stanovená z dostupných údajov

 

 

enou

Veľmi časté vedľajšie úči ky:

 

 

č

 

 

Svalové kŕče

 

 

Časté vedľajšie účinky:

 

 

 

ukon

 

 

 

Návalystepla

 

 

 

Zápcha

 

 

 

Tlak v podbrušku

 

 

 

Výtok z pošvy

 

 

 

Zvýšené potenie

 

 

Liek

 

 

Menej časté vedľajšie účinky:

Infekcia močových ciest, pálenie pri močení, naliehavý pocit na močenie, inkontinencia moču

Bolesť alebo tlak v bruchu, bolesti chrbta, krku, kĺbov alebo hrudníka

Únava, neobvyklé alebo zvýšené krvácanie najčastejšie z nosa

Cukrovka (typické prejavy sú nadmerný smäd, časté močenie)

Pocit pálenia, závratu, zmeravenia, zhoršenie pamäte, zhoršenie alebo čiastočná strata pohyblivosti končatiny, bolesť hlavy, syndróm nepokojných nôh (nutkavá túžba hýbať nohami pre zastavenie nepohodlného alebo zvláštneho pocitu)

Neobvyklý alebo nepravidelný srdcový tep, zrýchlená srdcová frekvencia

Opuch rúk, horných končatín, nôh alebo dolných končatín, bolesť končatiny

Kašeľ, sťažené dýchanie, upchatý nos, výtok z nosa

Suché ústa, flatulencia (zvýšené množstvo vzduchu alebo plynov v žalúdku alebo čreve), bolesť žalúdka

Suché oko, vypadávanie vlasov, kožná vyrážka, nočné potenie, svrbenie, pocit horúčavy, prírastok hmotnosti

Napätie v prsníkoch, bolesť prsníkov, krvácanie z pošvy, svrbenie genitálií

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závaž ý alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zriedkavé vedľajšie účinky:

 

 

Infekcia ucha, oka, dýchacích ciest alebo kože, hnačka, krv v stolici

 

Zmena chuti do jedla

 

 

Nezvyčajné sny, kolísanie nálady

 

 

Závrat, zmena chute, záchvaty, migréna, slabosť horných alebo dolných končatín, ischias (pocit

 

bolesti v dolnej časti chrbta, zadku, a/alebo rôznych častiach dolnej končatiny a nohy; typicky

 

lokalizovaná na jednej strane tela)

 

 

Zhoršené videnie, bolesť očí, svrbenie očí, opuchnuté viečka, začervenanie očí, bolesť uší

 

Lézie na perách, zmena vyprázdňovania čriev, sťažené prehĺtanie, vred v ústach, pálenie srdca,

 

bolesť úst, bolesť konečníka

 

 

Žltačka (zožltnutie kože a očí), zmeny krvných testov funkcie pečene

 

Suchá koža, nezvyčajná štruktúra vlasov, porucha nechtov, kožná vyrážka,registráciestmavnutie kože,

 

zmenený tvar prstov, lézie na koži

 

 

Bolestivé močenie, krv v moči

 

 

Výtok z prsníkov, hrčka v prsníku, bolesť pošvy, kŕčováťžilaou

 

Oslabený tep na nohách, podliatiny

platnos

 

 

5. AKO UCHOVÁVAŤ FABLYN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte FABLYN po dátumeenouexspirácie, ktorý je uvedený na Nepoužívajte FABLYN po dátume

expirácie, ktorý je uvede ý

č

 

a škatuľke „EXP“ {skratka používaná pre dátum expirácie}. Dátum

expirácie sa vzťahuje na p

sledný deň v mesiaci..

Tento liek nevyžad je žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

 

ukon

 

 

s

 

 

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo FABLYN obsahuje

 

 

Liek

 

 

 

Liečivo je lasofoxifen. Každá filmom obalená tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát odpovedajúci 500 mikrogramom lasofoxifenu.

Ďalšie zložky sú bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, oranžová žltá FCF, hlinitý lak (E110), hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171) a triacetín.

Ako vyzerá FABLYN a obsah balenia

Tablety FABLYNU sú trojuholníkové, filmom obalené tablety broskyňovej farby, označené “Pfizer” na jednej strane a “OPR 05” na druhej.

.Tablety sú dostupné v blistroch obahujúcich 7, 28 alebo 30 tabliet, a vo fľašiach obsahujúcich 90 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Nemecko.

Výrobca Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Nemecko.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej l ekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

registrácie

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis