Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFampyra
Kód ATC klasifikácieN07XX07
Látkafampridine
VýrobcaBiogen Idec Ltd  

1.NÁZOV LIEKU

Fampyra 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 10 mg fampridínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Takmer biela filmom obalená oválna bikonvexná tableta veľkosti 13 x 8 mm s plochou hranou, na ktorej sú na jednej strane vyrazené znaky A10.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Fampyra je indikovaná na zlepšenie chôdze dospelých pacientov postihnutých sklerózou multiplex spojenou s poruchami chôdze (EDSS 4-7).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Podávanie Fampyry je možné len na lekársky predpis a má prebiehať pod dohľadom lekárov so skúsenosťami s liečbou sklerózy multiplex.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 10 mg tableta dvakrát denne s odstupom 12 hodín (jedna tableta ráno a jedna tableta večer). Fampyra sa nemá podávať častejšie alebo vo vyšších dávkach, ako je odporúčané (pozri časť 4.4). Tablety sa majú užívať nalačno (pozri časť 5.2).

Začatie a vyhodnotenie liečby Fampyrou

Na začiatku liečby sa má liek predpísať na dva až štyri týždne, keďže zvyčajne počas dvoch až štyroch týždňov od začatia liečby Fampyrou sa má zhodnotiť prínos liečby.

Zlepšenie po dvoch až štyroch týždňoch sa odporúča vyhodnotiť testom schopnosti chôdze, napr. meraním času pri chôdzi približne na 7,5 m (Timed 25 Foot Walk, T25FW) alebo pomocou dvanásťzložkového dotazníka schopnosti chôdze pri skleróze multiplex (Multiple Sclerosis Walking Scale – skóre MSWS-12). Ak výsledok testu nepreukáže zlepšenie chôdze, treba podávanie Fampyry zastaviť.

Podávanie Fampyry sa má zastaviť, ak pacient nezaznamenal prínos liečby.

Opätovné vyhodnotenie liečby Fampyrou

Pri zaznamenaní zhoršenia chôdze má lekár zvážiť prerušenie liečby, aby opätovne zhodnotil prínos liečby Fampyrou (pozri vyššie). Pre opätovné hodnotenie je potrebné vysadiť Fampyru a vykonať test schopnosti chôdze. Ak sa u pacienta neprejavuje ďalšie zlepšenie chôdze, Fampyru treba vysadiť.

Vynechaná dávka

Predpísaný režim užívania lieku sa má vždy dodržať. Ak dôjde k vynechaniu dávky, ďalšia dávka sa nemá zdvojnásobovať.

Staršie osoby

Pred začatím liečby Fampyrou treba u starších pacientov skontrolovať funkciu obličiek. U starších pacientov sa odporúča sledovať funkciu obličiek aj počas liečby s cieľom zachytiť prípadné zníženie renálnych funkcií (pozri časť 4.4).

Pacienti so zníženou funkciou obličiek

Fampyra je kontraindikovaná u pacientov s ľahko, stredne závažne a závažne zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) (pozri časť 4.3).

Pacienti so zníženou funkciou pečene

Úprava dávky nie je potrebná u pacientov so zníženou funkciou pečene.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Fampyry u detí a dospievajúcich vo veku od 0 do 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Fampyra sa podáva perorálne.

Tabletu treba prehltnúť celú. Nesmie sa deliť, drviť, rozpúšťať, cmúľať ani hrýzť.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie s inými liekmi obsahujúcimi fampridín (4-aminopyridín).

Pacienti s epileptickými záchvatmi v anamnéze alebo s pretrvávajúcimi epileptickými záchvatmi.

Pacienti s ľahko, stredne závažne alebo závažne zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu

< 80 ml/min).

Súbežné podávanie Fampyry s liekmi, ktoré sú inhibítormi organických prenášačov katiónov 2 (OCT2), napr. cimetidín.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Riziko epileptických záchvatov

Liečba fampridínom zvyšuje riziko epileptických záchvatov (pozri časť 4.8).

Pri podávaní Fampyry je potrebné zvýšiť opatrnosť, ak sú prítomné akékoľvek faktory znižujúce záchvatový prah.

Ak sa u liečených pacientov vyskytne epileptický záchvat, Fampyru treba vysadiť.

Znížená funkcia obličiek

Fampyra sa primárne vylučuje nezmenená obličkami. U pacientov so zníženou funkciou obličiek dochádza k vyšším koncentráciám liečiva v plazme, čo je spojené s vyšším výskytom nežiaducich reakcií, predovšetkým neurologických. U všetkých pacientov (a predovšetkým u starších pacientov s potenciálne zníženou funkciou obličiek) sa odporúča pred liečbou skontrolovať funkciu obličiek a počas liečby ju pravidelne sledovať. Klírens kreatinínu možno určiť pomocou Cockcroftovho- Gaultovho vzorca. Fampyra sa nemá podávať pacientom so zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) (pozri časť 4.3).

Opatrnosť je žiaduca, ak je Fampyra predpísaná súbežne s liekmi, ktoré sú substrátmi pre OCT2, napríklad karvedilol, propranolol a metformín.

Precitlivenosť

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady závažnej precitlivenosti (vrátane anafylaktických reakcií), väčšina z nich sa vyskytla v prvom týždni liečby. Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom s predchádzajúcim výskytom alergických reakcií. Ak sa vyskytne anafylaktická alebo iná závažná alergická reakcia, podávanie Fampyry sa má zastaviť a už nemá byť obnovené.

Ďalšie upozornenia a opatrenia

Fampyra sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchami srdcového rytmu a poruchami predsieňovokomorového a vnútrokomorového prevodu (tieto poruchy sa prejavujú pri predávkovaní). K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití Fampyry u týchto pacientov.

Zvýšený výskyt závratov a porúch rovnováhy pozorovaný pri liečbe Fampyrou môže viesť k väčšiemu riziku pádu. Preto majú pacienti používať pri chôdzi podľa potreby oporné pomôcky.

4.5Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Súbežná liečba inými liekmi s obsahom fampridínu (4-aminopyridín) je kontraindikovaná (pozri časť

4.3).

Fampridín je vylučovaný prevažne obličkami, pričom aktívna renálna sekrécia predstavuje približne 60 % (pozri časť 5.2). Aktívnu sekréciu fampridínu zabezpečuje transportný systém OCT2. Preto je kontraindikované súbežné podávanie fampridínu s liečivami, ktoré inhibujú OCT2, napríklad cimetidínu (pozri časť 4.3), a zvýšenú opatrnosť si vyžaduje súbežné podávanie fampridínu s liekmi, ktoré sú substrátmi OCT2, napr. karvedilol, propranolol a metformín (pozri časť 4.4).

Interferón: fampridín bol podávaný súbežne s interferónom beta, pričom neboli pozorované žiadne farmakokinetické liekové interakcie.

Baklofén: fampridín bol podávaný súbežne s baklofénom, pričom neboli pozorované žiadne farmakokinetické liekové interakcie.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití fampridínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je lepšie neužívať Fampyru počas gravidity.

Laktácia

Nie je známe, či sa fampridín vylučuje do ľudského mlieka či mlieka u zvierat. Neodporúča sa podávať Fampyru počas laktácie.

Fertilita

V štúdiách na zvieratách neboli pozorované účinky na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fampyra má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože môže spôsobovať závraty.

4.8Nežiaduce účinky

Bezpečnosť Fampyry bola hodnotená v randomizovaných kontrolovaných klinických štúdiách, v dlhodobých otvorených štúdiách a po uvedení lieku na trh.

Nežiaduce účinky sú prevažne neurologické a zahŕňajú epileptické záchvaty, nespavosť, stavy úzkosti, poruchy rovnováhy, závraty, parestéziu, tremor, bolesť hlavy a asténiu. Zodpovedá to farmakologickej aktivite fampridínu. Infekcie močových ciest boli najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky zistené v placebom kontrolovaných klinických štúdiách na pacientoch so sklerózou multiplex, ktorým bola podávaná Fampyra v odporúčaných dávkach (u približne 12 % pacientov).

Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú zoradené podľa tried orgánových systémov a absolútnej frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov sa nedajú stanoviť).

V každej frekvenčnej skupine sú nežiaduce účinky uvedené v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

podľa MedDRA

 

 

Infekcie a nákazy

Infekcia močových ciest

Veľmi časté

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia

Menej časté

 

Angioedém

Menej časté

 

Precitlivenosť

Menej časté

Psychické poruchy

Nespavosť

Časté

 

Stavy úzkosti

Časté

Poruchy nervového systému

Závraty

Časté

 

Bolesť hlavy

Časté

 

Poruchy rovnováhy

Časté

 

Parestézia

Časté

 

Tremor

Časté

 

Epileptický záchvat

Menej časté

 

Vzplanutie neuralgie trigeminu

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

Časté

 

Tachykardia

Menej časté

Poruchy ciev

Hypotenzia*

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy,

Dýchavičnosť

Časté

hrudníka a mediastína

Bolesť hltana a hrtana

Časté

Poruchy gastrointestinálneho

Žalúdočná nevoľnosť

Časté

 

 

traktu

Vracanie

Časté

 

Zápcha

Časté

 

Dyspepsia

Časté

Poruchy kože a podkožného

Vyrážka

Menej časté

tkaniva

Urtikária

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej

Bolesť chrbta

Časté

sústavy a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

Asténia

Časté

v mieste podania

Mierna bolesť v hrudníku*

Menej časté

* Tieto symptómy boli pozorované v súvislosti s precitlivenosťou.

Popis vybraných nežiaducich účinkov

Epileptický záchvat

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady epileptických záchvatov s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá stanoviť). Ďalšie informácie o riziku epileptických záchvatov sú v častiach 4.3 a 4.4.

Precitlivenosť

Po uvedení lieku na trh boli hlásené reakcie precitlivenosti (vrátane anafylaxie), ktoré boli sprevádzané jedným alebo viacerými nasledujúcimi príznakmi: dýchavičnosť, mierna bolesť

v hrudníku, hypotenzia, angioedém, vyrážka a urtikária. Ďalšie informácie o reakciách precitlivenosti sú v častiach 4.3 a 4.4.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Príznaky

Akútne príznaky predávkovania Fampyrou zodpovedajú príznakom excitácie centrálnej nervovej sústavy vrátane zmätenosti, roztrasenosti, diaforézy, záchvatu a amnézie.

K nežiaducim účinkom na centrálnu nervovú sústavu spôsobeným vysokými dávkami 4- aminopyridínu patrí zmätenosť, epileptické záchvaty, epileptický stav, mimovoľné a choreoatetoidné pohyby. Iné nežiaduce účinky vyvolané vysokou dávkou zahrnujú srdcové arytmie (napríklad supraventrikulárnu tachykardiu a bradykardiu) a ventrikulárnu tachykardiu v dôsledku potenciálne predĺženého QT intervalu. Boli hlásené aj prípady hypertenzie.

Postup pri predávkovaní

Predávkovaní pacienti majú dostávať podpornú starostlivosť. Pri opakovaných epileptických záchvatoch treba podávať benzodiazepín, fenytoín alebo použiť inú vhodnú protizáchvatovú terapiu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné lieky na nervový systém, ATC kód: N07XX07.

Farmakodynamické účinky

Fampyra je blokátor draslíkového kanála. Blokovaním draslíkového kanála Fampyra redukuje zvodový iónový prúd cez tieto kanály, predlžuje tak repolarizáciu, a tým podporuje vznik akčného potenciálu v axónoch zbavených myelínu, a tým neurologickú funkciu. Podporovaním vzniku akčného potenciálu umožňuje viacerým impulzom prechod do centrálneho nervového systému.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Boli vykonané tri konfirmačné randomizované dvojito zaslepené placebom kontrolované klinické štúdie III. fázy (MS-F203, MS-F204 a 218MS305). Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu bol nezávislý od súbežnej imunomodulačnej terapie (zahŕňajúcej interferóny, glatirameracetát, fingolimod a natalizumab). Dávka Fampyry bola 10 mg BID (bis in die, dvakrát denne).

Štúdie MS-F203 a MS-F204

Primárnym cieľovým parametrom v štúdiách MS-F203 a MS-F204 bola rýchlosť chôdze pacienta odpovedajúceho na liečbu meraná časom potrebným na prejdenie vzdialenosti približne 7,5 m

(T25FW). Pacient odpovedajúci na liečbu bol definovaný ako pacient, ktorý bol schopný rýchlejšej chôdze počas najmenej troch zo štyroch možných návštev v priebehu dvojito zaslepenej periódy

v porovnaní s maximálnou hodnotou dosiahnutou v piatich návštevách mimo liečby.

Významne vyšší podiel pacientov, ktorí boli liečení Fampyrou, boli pacientmi reagujúcimi na liečbu v porovnaní s pacientmi na placebe (MS-F203: 34,8 % vs. 8,3 %, p < 0,001; MS-F204: 42,9 % vs. 9,3 %, p < 0,001).

U pacientov, ktorí reagovali na Fampyru, sa zvýšila rýchlosť chôdze v priemere o 26,3 % oproti 5,3 % v skupine na placebe (p < 0,001) (MS-F203) a 25,3 % vs. 7,8 % (p < 0,001) (MS-F204). K zlepšeniu došlo krátko (v priebehu týždňov) po začatí liečby Fampyrou.

Bolo pozorované štatisticky a klinicky významné zlepšenie chôdze, merané pomocou 12-zložkového dotazníka schopnosti chôdze pre sklerózu multiplex.

Tabuľka 1: Štúdie MS-F203 a MS-F204

ŠTÚDIA

 

MS-F203

 

MS-F204

 

 

 

Fampyra

Placebo

 

Fampyra

 

Placebo

 

 

 

 

10 mg BID

 

 

10 mg BID

Počet subjektov

 

 

Stabilné zlepšenie

8,3 %

 

34,8 %

9,3 %

 

42,9 %

Rozdiel

 

 

26,5 %

 

 

33,5 %

CI95%

 

 

17,6 %, 35,4 %

 

 

23,2 %, 43,9 %

p-hodnota

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

≥20 % zlepšenie

11,1 %

 

31,7 %

15,3 %

 

34,5 %

Rozdiel

 

 

20,6 %

 

 

19,2 %

CI95%

 

 

11,1 %, 30,1 %

 

 

8,5 %, 29,9 %

 

 

 

 

 

ŠTÚDIA

MS-F203

MS-F204

 

 

 

Fampyra

Placebo

 

Fampyra

 

Placebo

 

 

 

 

10 mg BID

 

 

10 mg BID

Počet subjektov

 

 

p-hodnota

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

Rýchlosť chôdze

Stopy/sek.

 

Stopy/sek.

Stopy/sek.

 

Stopy/sek.

stopy/sekundy

 

 

 

 

 

 

Východisková hodnota

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Cieľová hodnota

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

Zmena

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Rozdiel

 

0,19

 

0,12

p-hodnota

 

0,010

 

0,038

Priemerná zmena v %

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

Rozdiel

 

8,65

 

6,62

p-hodnota

< 0,001

 

0,007

Skóre MSWS-12

 

 

 

 

 

 

(priem, sem)

 

 

 

 

 

 

Východisková hodnota

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Priemerná zmena

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

Rozdiel

 

2,83

 

3,65

p-hodnota

 

0,084

 

0,021

LEMMT (priem, sem)

 

 

 

 

 

 

(test svalovej sily

 

 

 

 

 

 

dolných končatín)

 

 

 

 

 

 

Východisková hodnota

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Priemerná zmena

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Rozdiel

 

0,08

 

0,05

p-hodnota

 

0,003

 

0,106

Hodnotenie podľa

 

 

 

 

 

 

Ashwortha (test

 

 

 

 

 

 

svalovej spasticity)

 

 

 

 

 

 

Východisková hodnota

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Priemerná zmena

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Rozdiel

 

0,10

 

0,10

p-hodnota

 

0,021

 

0,015

Štúdia 218MS305

Štúdia 218MS305 sa uskutočnila na 636 pacientoch so sklerózou multiplex a nespôsobilosťou chôdze.

Dvojito zaslepená liečba trvala 24 týždňov s 2 týždňami sledovania po liečbe. Primárnym cieľovým parametrom bolo zlepšenie schopnosti chôdze merané ako podiel pacientov dosahujúcich priemerné zlepšenie ≥ 8 bodov oproti východiskovej hodnote skóre MSWS-12 po dobu 24 týždňov. V tejto štúdii bol štatisticky významný rozdiel v liečbe, s väčším podielom pacientov liečených Fampyrou vykazujúcich zlepšenie schopnosti chôdze v porovnaní s pacientmi kontrolovanými placebom (relatívne riziko 1,38 (95 % IS: [1,06; 1,70]). Zlepšenia sa zvyčajne prejavili v priebehu 2 až 4 týždňov od začiatku liečby a vymizli v priebehu 2 týždňov po ukončení liečby.

Pacienti liečení Fampyrou taktiež vykazovali štatisticky významné zlepšenie v teste rýchlosti postavenia sa a chôdze (Timed Up and Go – TUG), meranie statickej a dynamickej rovnováhy a fyzickej mobility. V tomto sekundárnom parametri dosiahol väčší podiel pacientov liečených Fampyrou priemerné zlepšenie ≥ 15 % oproti východiskovej hodnote rýchlosti TUG po dobu

24 týždňov v porovnaní s placebom. Rozdiel podľa Bergovej balančnej škály (Berg Balance Scale,

BBS; meranie statickej rovnováhy) nebol štatisticky významný.

Pacienti liečení Fampyrou navyše vykazovali štatisticky významné priemerné zlepšenie fyzického skóre podľa škály Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) oproti východiskovej hodnote

v porovnaní s placebom (rozdiel podľa LSM -3,31, p < 0,001).

Tabuľka 2: Štúdia 218MS305

Po dobu 24 týždňov

Placebo

Fampyra 10 mg

Rozdiel (95 % IS)

 

N = 318*

BID

p - hodnota

 

 

N = 315*

 

Podiel pacientov

34 %

43 %

Rozdiel rizík: 10,4 %

s priemerným zlepšením ≥ 8

 

 

(3 %; 17,8 %)

bodov oproti východiskovej

 

 

0,006

hodnote skóre MSWS-12

 

 

 

 

 

 

 

Skóre MSWS-12

 

 

LSM: -4,14

Východisková

65,4

63,6

(-6,22; -2,06)

hodnota

-2,59

-6,73

< 0,001

Zlepšenie oproti

 

 

 

východiskovej

 

 

 

hodnote

 

 

 

TUG

35 %

43 %

Rozdiel rizík: 9,2 %

Podiel pacientov

 

 

(0,9 %; 17,5 %)

s priemerným zlepšením

 

 

0,03

o ≥ 15 % v rýchlosti TUG

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1,36

Východisková

27,1

24,9

(-2,85; 0,12)

hodnota

-1,94

-3,3

0,07

Zlepšenie oproti

východiskovej

 

 

 

hodnote

 

 

 

Fyzické skóre MSIS-29

55,3

52,4

LSM: -3,31

Východisková

-4,68

-8,00

(-5,13; -1,50)

hodnota

 

 

< 0,001

Zlepšenie oproti

 

 

 

východiskovej

 

 

 

hodnote

 

 

 

Skóre BBS

 

 

LSM: 0,41

Východisková

40,2

40,6

(-0,13; 0,95)

hodnota

1,34

1,75

0,141

Zlepšenie oproti

 

 

 

východiskovej

 

 

 

hodnote

 

 

 

*Populácia so zámerom liečby = 633; LSM = metóda najmenších štvorcov

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Fampyrou vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie liečenej na sklerózu multiplex spojenú s poruchami chôdze (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:

Perorálne podaný fampridín sa rýchlo kompletne absorbuje zo zažívacieho traktu. Fampridín má úzky terapeutický index. Absolútna biologická dostupnosť Fampyry tablety s predĺženým uvoľňovaním

nebola hodnotená, ale relatívna biologická dostupnosť (v porovnaní s vodným perorálnym roztokom) je 95 %. Fampyra tablety s predĺženým uvoľňovaním vykazujú oneskorenú absorpciu fampridínu prejavujúcu sa pomalším zvyšovaním plazmatickej koncentrácie a nižšou hodnotou maximálnej koncentrácie bez účinku na rozsah absorpcie.

Keď sa Fampyra tablety podávajú s jedlom, zmenší sa plocha pod časovou krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC0-∞) fampridínu približne o 2 – 7 % (10 mg dávka). Nepredpokladá sa, že by toto malé zmenšenie AUC spôsobilo zníženie terapeutickej účinnosti. Cmax sa však zvýši o 15 – 23 %.

Keďže existuje priama súvislosť medzi Cmax a nežiaducimi účinkami súvisiacimi s dávkou, odporúča sa podávať Fampyru nalačno (pozri časť 4.2).

Distribúcia:

Fampridín je v tukoch rozpustné liečivo, ktoré ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru.

Väčšina fampridínu nie je naviazaná na plazmatické proteíny (viazaná zložka sa pohybuje medzi 3 – 7 % u ľudskej plazmy). Objemová distribúcia fampridínu je približne 2,6 l/kg.

Fampridín nie je substrátom P-glykoproteínu.

Biotransformácia:

U ľudí je fampridín metabolizovaný oxidáciou na 3-hydroxy-4-aminopyridín a ďalej neutralizovaný na 3-hydroxy-4-aminopyridínsulfát. U metabolitov fampridínu nebola voči vybraným draslíkovým kanálom pozorovaná žiadna in vitro farmakologická aktivita.

Zdá sa, že hydroxyláciu fampridínu v polohe 3 na 3-hydroxy-4-aminopyridín mikrozómami ľudskej pečene katalyzuje cytochróm P450 2E1 (CYP2E1).

Bola dokázaná priama inhibícia CYP2E1 fampridínom pri koncentrácii 30 μmol (približne 12 % inhibícia), čo je asi 100-násobok priemernej plazmatickej koncentrácie fampridínu, meranej po podaní 10 mg tablety.

Pôsobenie fampridínu na kultivované ľudské hepatocyty nemalo žiadny alebo len malý účinok na indukciu enzymatickej aktivity CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 alebo CYP3A4/5.

Eliminácia:

Hlavnou vylučovacou cestou fampridínu z tela je vylučovanie obličkami, pričom asi 90 % dávky bolo získaných z moču vo forme pôvodného liečiva do 24 hodín. Renálny klírens (CLR 370 ml/min) je podstatne vyšší ako rýchlosť glomerulárnej filtrácie vďaka kombinovanej glomerulárnej filtrácii

a aktívnemu vylučovaniu prostredníctvom renálneho transportéra OCT2. Vylučovanie stolicou predstavuje menej ako 1 % podanej dávky.

Fampyra je charakterizovaná lineárnou (od dávky závislou) farmakokinetikou s polčasom terminálnej eliminácie asi 6 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a v menšej miere aj plocha pod časovou krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) stúpajú úmerne s dávkou. Neexistujú žiadne dôkazy o klinicky relevantnej akumulácii fampridínu podávaného v odporúčaných dávkach pacientom s plne funkčnými obličkami. U pacientov so zníženou funkciou obličiek dochádza k akumulácii úmernej stupňu zníženia funkcie obličiek.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti:

V klinických štúdiách s Fampyrou nebol zahrnutý dostatočný počet pacientov vo veku 65 rokov a starších, aby sa dalo určiť, či reagujú inak ako mladší pacienti. Fampyra je primárne vylučovaná

nezmenená obličkami a pri známom s vekom klesajúcim klírensom kreatinínu treba u starších pacientov uvažovať o monitorovaní funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Pediatrická populácia:

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:

Fampridín je primárne eliminovaný obličkami ako nezmenené pôvodné liečivo, a preto u pacientov so zníženou funkciou obličiek je nutné ju kontrolovať. U pacientov s mierne zníženou funkciou obličiek možno očakávať 1,7- až 1,9-krát vyššie koncentrácie fampridínu v porovnaní s pacientmi s plne funkčnými obličkami. Fampyra sa nesmie podávať pacientom s ľahko, stredne závažne a závažne zníženou funkciou obličiek (pozri časť 4.3).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita pri opakovanom perorálnom podávaní bola študovaná na niekoľkých druhoch zvierat.

Nežiaduce účinky perorálne podaného fampridínu nastupujú rýchlo, najčastejšie v prvých 2 hodinách po požití dávky. Klinické príznaky po podaní jednej veľkej dávky alebo opakovaných nižších dávok boli u všetkých druhov podobné a zahrnovali tremor, kŕče, ataxiu, dyspnoe, dilatované zrenice, vyčerpanie, abnormálnu vokalizáciu, zrýchlené dýchanie a nadmerné slinenie. Boli pozorované aj zmeny chôdze a nadmerná vzrušivosť. Tieto klinické príznaky nie sú neočakávané a predstavujú

účinky nadmernej farmakologickej aktivity fampridínu. Okrem toho boli u potkanov pozorované jednotlivé smrteľné prípady obštrukcie močových ciest. Klinickú závažnosť týchto nálezov bude treba ešte objasniť, ale kauzálnu súvislosť s liečbou fampridínom nemožno vylúčiť.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov bola pri dávkach toxických pre matku pozorovaná znížená hmotnosť a životaschopnosť plodov a mláďat. Nebolo však pozorované žiadne zvýšené riziko malformácií alebo nežiaducich účinkov na plodnosť.

V sérii in vitro a in vivo štúdií fampridín nepreukázal žiadny potenciál pre mutagenitu, klastogenitu či kancerogenitu.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Jadro tablety: hypromelóza mikrokryštalická celulóza

koloidný bezvodý oxid kremičitý magnéziumstearát

Filmotvorná vrstva: hypromelóza

oxid titaničitý (E-171) polyetylénglykol 400

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

Po otvorení fľaštičky liek treba spotrebovať do 7 dní.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Tablety uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Fampyra sa dodáva vo fľaštičkách a v blistroch.

Fľaštičky

Fľaštička z HDPE (vysokohustotného polyetylénu) s polypropylénovým uzáverom, každá fľaštička obsahuje 14 tabliet a silikagél ako sušidlo.

Balenie s obsahom 28 tabliet (2 fľaštičky po 14 tabliet). Balenie s obsahom 56 tabliet (4 fľaštičky po 14 tabliet).

Blistre

Fóliové blistre (hliník/hliník), každý blister obsahuje 14 tabliet.

Balenie s 28 tabletami (2 blistre po 14 tabliet).

Balenie s 56 tabletami (4 blistre po 14 tabliet).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY

Spojené kráľovstvo

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20. júl 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. máj 2017

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis