Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Označenie obalu - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFareston
Kód ATC klasifikácieL02BA02
Látkatoremifene
VýrobcaOrion Corporation

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

LEPENKOVÁ ŠKATUĽA 30 TABLIET

1.NÁZOV LIEKU

Fareston 60 mg tablety toremifen

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 60 mg toremifenu (vo forme citrátu)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: obsahuje laktózu. Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FÍNSKO

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/96/004/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Fareston 60 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

LEPENKOVÁ ŠKATUĽA 100 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

Fareston 60 mg tablety toremifen

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 60 mg toremifenu (vo forme citrátu)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: obsahuje laktózu. Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FÍNSKO

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/96/004/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Fareston 60 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Fareston 60 mg tablety toremifen

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ORION CORPORATION

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Číslo šarže:

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis