Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fendrix (hepatitis B surface antigen) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFendrix
Kód ATC klasifikácieJ07BC01
Látkahepatitis B surface antigen
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NÁZOV LIEKU

Fendrix injekčná suspenzia.

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA) (s adjuvans, adsorbovaná).

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

Povrchový antigén hepatitídy B1, 2, 3

20 mikrogramov

1posilnený pomocou AS04C obsahujúci:

 

- 3-O-desacyl-4´-monofosforyl-lipid A (MPL)2

50 mikrogramov

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (celkovo 0,5 miligramu Al3+)

 

3pripravený na kultúrach kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae) technológiou rekombinantnej DNA.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.

Biela zakalená suspenzia. Počas uchovávania sa môže vytvoriť jemný biely sediment a číry bezfarebný supernatant.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Fendrix je určený pre dospievajúcich a dospelých vo veku od 15 rokov na aktívnu imunizáciu pacientov s renálnou insuficienciou (vrátane pacientov pred hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientov) proti infekcii vírusom hepatitídy B (HVB) spôsobenou všetkými známymi subtypmi.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Základná imunizácia:

Základná imunizácia pozostáva zo 4 samostatných 0,5 ml dávok, ktoré sa podajú podľa nasledujúcej schémy: 1 mesiac, 2 mesiace a 6 mesiacov od termínu prvej dávky.

Od začiatku základného očkovania so schémou 0, 1, 2 a 6 mesiacov, po jej ukončenie, sa musí očkovať Fendrixom a nie inými komerčne dostupnými HBV očkovacími látkami.

Posilňovacia dávka:

Vzhľadom na to, že pacienti pred hemodialýzou a hemodialyzovaní pacienti sú obzvlášť vystavení HBV a hrozí im väčšie riziko, že sa stanú chronicky nakazenými, má sa zvážiť preventívny prístup, t.j. podanie posilňovacej dávky na zaistenie ochrannej hladiny protilátok podľa definovaných národných odporúčaní a smerníc.

Fendrix sa môže použiť ako posilňovacia dávka po základnej očkovacej schéme vykonanej buď Fendrixom, alebo ktoroukoľvek inou komerčnou rekombinantnou očkovacou látkou proti hepatitíde B.

Špeciálne odporúčania pre dávkovanie pre známu alebo predpokladanú expozíciu HBV:

Údaje o súčasnom podaní Fendrixu a špecifického imunoglobulínu proti hepatitíde B (HBIg) neboli získané. V prípade, že v poslednom čase došlo k expozícii HBV (napr. poranenie infikovanou ihlou) a súčasné podanie Fendrixu a štandartnej dávky HBIg je nevyhnutné, sa však musia aplikovať do rôznych miest.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Fendrixu u detí vo veku menej ako 15 rokov neboli stanovené.

Spôsob podávania

Fendrix sa má aplikovať intramuskulárne do oblasti deltového svalu.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii iných očkovacích látok proti hepatitíde B.

Podanie Fendrixu sa má odložiť u jedincov, so závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť slabej infekcie, ako je nádcha, sa nepovažuje za kontraindikáciu imunizácie.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach, pre prípad zriedkavo sa vyskytujúcej anafylaktickej reakcie po aplikácii očkovacej látky, musí byť vždy k okamžitej dispozícii zodpovedajúca medicínska liečba a lekársky dohľad.

Kvôli dlhej inkubačnej dobe hepatitídy B je možné, že jedinci mohli byť infikovaní pred časom imunizácie. V takýchto prípadoch očkovacia látka nemusí chrániť pred infekciou spôsobenou vírusom hepatitídy B.

Očkovacia látka nechráni pred infekciou, ktorá je spôsobená inými pôvodcami, ako napr. vírusmi hepatitídy A, hepatitídy C a hepatitídy E alebo inými patogénmi, o ktorých je známe, že infikujú pečeň.

Tak ako pri každej očkovacej látke, očkovanie nemusí vyvolať ochrannú imunitnú odpoveď u všetkých zaočkovaných.

Bolo pozorovaných niekoľko faktorov, ktoré znižujú imunitnú odpoveď na očkovacie látky proti hepatitíde B. Medzi tieto faktory patrí starší vek, mužské pohlavie, obezita, fajčenie, spôsob podávania a niektoré chronické základné ochorenia. Musí sa zvážiť sérologické testovanie tých jedincov,

u ktorých existuje riziko, že po kompletnej schéme očkovania Fendrixom nedosiahnu séroprotekciu. Je možné, že u jedincov, ktorí nereagujú alebo majú suboptimálnu odpoveď na očkovaciu schému, môže byť potrebné zvážiť podanie ďalších dávok.

Keďže intramuskulárne podanie do gluteálneho svalu môže viesť k suboptimálnej odpovedi na očkovaciu látku, tento spôsob podávania sa nemá používať.

Fendrix sa v žiadnom prípade nesmie podávať intradermálne alebo intravenózne.

Pacienti s chronickým ochorením pečene alebo s HIV infekciou alebo nosiči hepatitídy C sa nemajú vylúčiť z očkovania proti hepatitíde B. Očkovacia látka by sa mohla odporučiť, pretože infekcia HBV môže byť u týchto pacientov závažná: očkovanie proti hepatitíde B má preto lekár zvážiť individuálne u každého prípadu.

Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním zvlášť u dospievajúcich ako psychogénna odpoveď na vpich ihlou. Môže to byť sprevádzané viacerými neurologickými symptómami ako je prechodná vizuálna porucha, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín počas zotavovania. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia zo straty vedomia.

4.5Liekové a iné interakcie

Neboli získané žiadne údaje o súčasnej aplikácii Fendrixu a ďalších očkovacích látok alebo

so špecifickým imunoglobulínom proti hepatitíde B. Ak je potrebná súčasná aplikácia špecifického imunoglobulínu a Fendrixu, musia sa aplikovať do rôznych miest. Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné žiadne údaje o súčasnej aplikácii tejto konkrétnej očkovacej látky s ďalšími očkovacími látkami, musí sa rešpektovať časový odstup najmenej 2 až 3 týždňov.

Je možné predpokladať, že u pacientov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu alebo u pacientov s imunodeficienciou sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Fendrixu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.

Očkovanie počas gravidity sa má vykonať len vtedy, ak pomer medzi rizikom a prínosom na individuálnej úrovni prevažuje nad možnými rizikami pre plod.

Dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Fendrixu počas dojčenia. V štúdii reprodukčnej toxicity na zvieratách, ktorá zahŕňala postnatálne sledovanie až do odstavenia (pozri časť 5.3), nebol pozorovaný žiadny účinok na vývoj mláďat. Očkovanie sa má vykonať len vtedy, ak pomer medzi rizikom

a prínosom na individuálnej úrovni prevažuje nad možnými rizikami pre dieťa.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fendrix má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Niektoré z nežiaducich účinkov uvedených v časti 4.8 môžu mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Reaktogenitu očkovacej látky umožnili zdokumentovať klinické štúdie, ktoré zahŕňali podanie 2 476 dávok Fendrixu 82 pacientom pred hemodialýzou a hemodialyzovaným pacientom a 713 zdravým jedincom vo veku ≥ 15 rokov.

Pacienti pred hemodialýzou a hemodialyzovaní pacienti

Profil reaktogenity Fendrixu u celkového počtu 82 pacientov pred hemodialýzou

a hemodialyzovaných pacientov bol celkovo porovnateľný s profilom reaktogenity pozorovaným u zdravých jedincov.

Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie hlásené v klinickej štúdii po základnom očkovaní Fendrixom a považované za súvisiace alebo pravdepodobne súvisiace s očkovaním boli zaradené do kategórií podľa frekvencie.

Frekvencie sú vyjadrené takto:

Veľmi časté:

(≥ 1/10)

Časté:

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté:

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé:

(≥1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé:

(<1/10 000)

Údaje z klinických skúšaní

Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu: Časté: porucha gastrointestinálneho traktu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: únava, bolesť

Časté: horúčka, opuch v mieste vpichu, začervenanie

Nevyžiadané príznaky považované za prinajmenej pravdepodobne súvisiace s očkovaním boli menej časté a pozostávali zo zimníc, ďalšej reakcie v mieste vpichu a makulopapulózneho ekzantému.

Zdraví jedinci

Profil reaktogenity Fendrixu u zdravých jedincov bol celkovo porovnateľný s profilom reaktogenity pozorovaným u pacientov pred hemodialýzou a u hemodialyzovaných pacientov.

Do veľkej dvojito zaslepenej randomizovanej komparatívnej štúdie boli zaradení zdraví jedinci, ktorí dostali trojdávkovú základnú očkovaciu schému v 0, 1, 2 mesiacoch buď Fendrixom (N = 713), alebo komerčne dostupnou očkovacou látkou proti hepatitíde B (N = 238). Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli miestne reakcie v mieste vpichu.

Očkovanie Fendrixom vyvolalo viac prechodných miestnych príznakov oproti porovnávanej očkovacej látke, pričom najčastejšie hláseným vyžiadaným miestnym príznakom bola bolesť v mieste vpichu. Vyžiadané celkové príznaky boli však pozorované s podobnými frekvenciami v oboch skupinách.

Nežiaduce reakcie hlásené v klinickej štúdii po základnom očkovaní Fendrixom a považované za prinajmenej pravdepodobne súvisiace s očkovaním boli zaradené do kategórií podľa frekvencie.

Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: vertigo

Poruchy gastrointestinálneho traktu: Časté: porucha gastrointestinálneho traktu

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé: tendinitída, bolesť chrbta

Infekcie a nákazy:

Zriedkavé: vírusová infekcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: opuch v mieste vpichu, únava, bolesť, začervenanie Časté: horúčka

Menej časté: ďalšia reakcia v mieste vpichu Zriedkavé: zimnice, návaly horúčavy, smäd, asténia

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergia

Psychické poruchy:

Zriedkavé: nervozita

Po ďalších dávkach základnej očkovacej schémy nebol pozorovaný vzostup incidencie ani závažnosti týchto nežiaducich reakcii.

Po aplikácii posilňovacej dávky vzhľadom k základnému očkovaniu nebol pozorovaný vzostup reaktogenity.

Skúsenosti s očkovacou látkou proti hepatitíde B:

Po rozšírenom používaní očkovacích látok proti hepatitíde B bola vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásená synkopa, paralýza, neuropatia, neuritída (Guillain-Barrého syndróm, optická neuritída

a sclerosis multiplex), encefalitída, encefalopatia, meningitída a kŕče. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala.

Anafylaxia, alergické reakcie vrátane anafylaktoidných reakcií a ochorenia podobné sérovej chorobe sa tiež veľmi zriedkavo hlásili s očkovacími látkami proti hepatitíde B.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Dostupné sú len obmedzené údaje o predávkovaní.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Očkovacie látky, očkovacie látky proti hepatitíde, ATC kód: J07BC01.

Fendrix indukuje tvorbu špecifických humorálnych protilátok proti HBsAg (anti-HBs protilátky). Titer anti-HBs protilátok ≥ 10 mIU/ml koreluje s ochranou proti HBV infekcii.

Je možné očakávať, že očkovanie Fendrixom bude chrániť aj pred hepatitídou D, pretože hepatitída D

(spôsobená pôvodcom delta) sa nevyskytuje pri neprítomnosti infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy B.

Imunologické údaje

U pacientov pred hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientov:

V komparatívnej klinickej štúdii u 165 pacientov pred hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientov (vo veku 15 rokov a viac) boli ochranné hladiny špecifických humorálnych protilátok (titre

anti-HBs ≥ 10 mIU/ml) jeden mesiac po tretej dávke (t.j. v 3. mesiaci) pozorované u 74,4 % jedincov očkovaných Fendrixom (N = 82) oproti 52,4 % pacientov v kontrolnej skupine (N = 83), ktorí dostali dvojitú dávku komerčne dostupnej očkovacej látky proti hepatitíde B určenej pre túto populáciu.

V 3. mesiaci boli titre geometrického priemeru (GMT) v skupine očkovanou Fendrixom 223,0 mIU/ml a v kontrolnej skupine 50,1 mIU/ml, a titre anti-HBs protilátok ≥ 100 mIU/ml malo v skupine očkovanou Fendrixom 41,0 % jedincov a v kontrolnej skupine 15,9 % jedincov.

Po ukončení štvordávkovej základnej očkovacej schémy (t.j. v 7. mesiaci) malo ochranné sérum (≥ 10 mIU/ml) proti hepatitíde B 90,9 % jedincov očkovaných Fendrixom oproti 84,4 % jedincov v kontrolnej skupine, ktorí dostali komerčne dostupnú očkovaciu látku proti hepatitíde B.

V 7. mesiaci boli GMTs v skupine očkovanou Fendrixom 3559,2 mIU/ml a v kontrolnej skupine, ktorá dostala komerčne dostupnú očkovaciu látku proti hepatitíde B, 933,0 mIU/ml, a titre anti-HBs protilátok ≥ 100 mIU/ml malo v skupine očkovanou Fendrixom 83,1 % a v kontrolnej skupine 67,5 % jedincov.

Pretrvávanie protilátok

U pacientov pred hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientov:

Dokázalo sa, že po základnom očkovaní Fendrixom v 0, 1, 2 a 6 mesiacoch u pacientov pred hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientov pretrvávajú anti-HBs protilátky po dobu najmenej 36 mesiacov. V 36. mesiaci si tieto ochranné hladiny protilátok (titre anti-HBs protilátok

≥ 10 mIU/ml) zachovalo 80,4 % týchto pacientov oproti 51,3 % pacientov, ktorí dostali komerčne dostupnú očkovaciu látku proti hepatitíde B.

V 36. mesiaci boli GMTs v skupine očkovanou Fendrixom 154,1 % mIU/ml a v kontrolnej skupine 111,9% mIU/ml, a titre anti-HBs protilátok ≥ 100 mIU/ml malo v skupine očkovanou Fendrixom

58,7 % a v kontrolnej skupine 38,5 % jedincov.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti Fendrixu alebo samotného MPL sa u ľudí neskúmali.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií na zvieratách, pozostávajúce zo štúdií akútnej toxicity a toxicity po opakovanom podaní, farmakologických štúdií zameraných na kardiovaskulárnu

a respiračnú bezpečnosť a štúdií reprodukčnej toxicity zahŕňajúce graviditu a peri- a postnatálny vývoj mláďat až do odstavenia, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí (pozri časť 4.6).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Voda na injekciu

Adjuvans, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C)

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I), s gumovou zátkou (butylkaučuk), s oddelenou ihlou alebo bez nej, v balení po 1, alebo bez ihiel v balení po 10.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Počas uchovávania sa môže vytvoriť jemný biely sediment a číry bezfarebný supernatant.

Pred podaním sa očkovacia látka má dôkladne pretrepať, aby vznikla mierne opalescentná, biela suspenzia.

Pred resuspendovaním a po resuspendovaní sa očkovacia látka má opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vzhľadu očkovacej látky, očkovacia látka sa nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,

Rue de l´Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/04/0299/001

EU/1/04/0299/002

EU/1/04/0299/003

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 2. február 2005

Dátum posledného predĺženia: 10. december 2009

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis