Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFertavid
Kód ATC klasifikácieG03GA06
Látkafollitropin beta
VýrobcaMerck Sharp

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) BIOLOGICKÉHO LIEČIVA (BIOLOGICKÝCH LIEČIV) A VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu biologického liečiva

N.V. Organon

Kloosterstraat 6,5349 AB Oss

Veersemeer 4, 5347 JN Oss

Holandsko

Názov a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Fertavid injekčný roztok v injekčných liekovkách 50 IU/0,5 ml, 75 IU/0,5 ml, 100 IU/0,5 ml, 150 IU/0,5 ml, 200 IU/0,5 ml, 225 IU/0,5 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holandsko

Fertavid injekčný roztok v náplniach 150 IU/0,18 ml, 300 IU/0,36 ml, 600 IU/0,72 ml, 900 IU/1,08 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holandsko

Organon (Ireland) Ltd. P.O. Box 2857 Swords, Co. Dublin Írsko

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "G03GA06"

 • Puregon - G03GA06

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Neaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis